Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Dziennik Ustaw z 2010 Nr 183 poz. 1234 (zm. Dz.U. z 2019 r., Nr 221, poz. 2229 rozwiń wszystkie )

Data ogłoszenia:2010-10-01

Data wejścia w życie:2012-01-01

Data obowiązywania:2019-11-30

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką


 

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:

1) formę opieki medycznej sprawowanej nad kobietą nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka;

2) wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną, o której mowa w pkt 1.


§ 2. 1. Formą opieki medycznej, o której mowa w § 1 pkt 1, są świadczenia zdrowotne udzielane w związku z ciążą w ramach:

1) podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;

3) leczenia szpitalnego.

2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, są udzielane kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.


§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)
Zał. 1. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 września 2010 r. (poz. 1234)

ZAŚWIADCZENIE
lekarskie/wystawione przez położną
potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
[1]

 infoRgrafika

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305), które utraciło moc z dniem 31 marca 2010 r. w związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).