Piątek, 25.06.2021

Informator prawno-podatkowy

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dziennik Ustaw z 2004 Nr 107 poz. 1138 (zm. rozwiń wszystkie )

Data ogłoszenia:2004-05-07

Data wejścia w życie:2005-01-01

Data obowiązywania:2005-01-01

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości


 

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z póżn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości, zwanej dalej „ewidencją”, w systemie informatycznym przez organy podatkowe, w tym zakres informacji objętych tą ewidencją.
§ 2. 1. System informatyczny powinien spełniać warunki określone w przepisach o warunkach technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

2. System informatyczny powinien umożliwiać:

1) tworzenie raportów i zbiorczych zestawień według kryteriów definiowanych przez użytkownika;

2) eksport danych zawartych w ewidencji do pliku w formacie rozszerzalnego języka znaczników (XML), w celu ich porównywania z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, zwanej dalej „ewidencją gruntów i budynków”.

3. Strukturę i zasady budowy pliku w formacie XML określa załącznik do rozporządzenia.


§ 3. Ewidencja obejmuje dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, w tym:

1) dane dotyczące podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, zwanych dalej „podatnikami”;

2) dane dotyczące gruntów, budynków lub ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, oraz gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym, zwanych dalej „przedmiotami opodatkowania”.


§ 4. 1. W ewidencji wykazuje się dane dotyczące podatników, w tym:

1) w odniesieniu do osób fizycznych:

a) nazwisko,

b) pierwsze imię,

c) drugie imię,

d) adres zamieszkania,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

f) numer ewidencyjny PESEL,

g) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

2) w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

a) nazwę pełną lub nazwę skróconą (firma),

b) adres siedziby,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) numer identyfikacyjny REGON.

2. W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL, w ewidencji wykazuje się datę urodzenia oraz imiona rodziców podatnika.

3. W ewidencji wykazuje się także, czy podatnik jest właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem zależnym przedmiotów opodatkowania.


§ 5. 1. W ewidencji wykazuje się dane dotyczące przedmiotów opodatkowania, w tym:

1) w odniesieniu do gruntów:

a) powierzchnię, określoną z dokładnością do 1 m2,

b) identyfikatory działek ewidencyjnych,

c) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów;

2) w odniesieniu do budynków lub ich części:

a) powierzchnię użytkową, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b) identyfikatory budynków,

c) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności;

3) w odniesieniu do budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość stanowiącą podstawę opodatkowania budowli, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Jeżeli grunty są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako:

1) użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym – w ewidencji wykazuje się oznaczenie użytków gruntowych, a także klas gleboznawczych, jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne lub podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku rolnego ze względu na oznaczenie klasy gleboznawczej gruntu;

2) lasy i podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym – w ewidencji wykazuje się powierzchnię odrębnie dla: lasów, lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i lasów wchodzących w skład parków narodowych.

3. Jeżeli w budynku znajdują się wydzielone samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów o własności lokali – w ewidencji wykazuje się identyfikator lokalu oraz numer księgi wieczystej i nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta dla lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji odrębnie dla każdej nieruchomości. Dla każdej nieruchomości wykazuje się również informacje o położeniu nieruchomości, w tym adres nieruchomości.

5. Jeżeli grunty, budynki lub ich części albo budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1) podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego – w ewidencji, oprócz danych, o których mowa w ust. 1–4, wykazuje się również podstawę prawną zastosowania zwolnienia albo ulgi;

2) znajdują się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego – w ewidencji wykazuje się jedynie dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3;

3) są przedmiotem współwłasności lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów – w ewidencji wykazuje się tego rodzaju informację.


§ 6. W ewidencji mogą być wykazywane, oprócz danych wymienionych w § 4 i 5, inne dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego.
§ 7. 1. Eksport danych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, powinien zostać zapewniony do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mogą być udostępniane w formacie wymiany danych ewidencyjnych określonym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2. Dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji nie później niż w terminie określonym w ust. 1.


§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Zał. 1. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 kwietnia 2004 r. (poz. 1138)

STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKU W FORMACIE XML

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie i 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884 i Nr 96, poz. 959.