Piątek, 25.06.2021

Informator prawno-podatkowy

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dziennik Ustaw z 2011 Nr 293 poz. 1731 (zm. rozwiń wszystkie )

Data ogłoszenia:2011-12-30

Data wejścia w życie:2012-01-01

Data obowiązywania:2012-01-01

Obowiązuje do: 2016-01-01

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych


 

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.  1. Określa się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Określa się wzór załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.


§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)
Zał. 1. 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1731)

Załącznik nr 1

DT-1

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika


Zał. 2. 

Załącznik nr 2

DT-1/A

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1484), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016).