Piątek, 25.06.2021

Informator prawno-podatkowy

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dziennik Ustaw z 2013 Nr 31 poz. 221 (zm. rozwiń wszystkie )

Data ogłoszenia:2013-02-15

Data wejścia w życie:2013-02-15

Data obowiązywania:2013-02-15

Obowiązuje do: 2016-01-01

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej


 

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:

1) format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych, zwanej dalej „deklaracją”, oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej „przepisami o informatyzacji”;

2) sposób przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone deklaracje.


§ 2. 1. Format elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem elektronicznym deklaracji udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji.

2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik do rozporządzenia.


§ 3. Deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).
§ 4. Deklaracje są opatrywane:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)) albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.4)).


§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533, z 2008 r. Nr 40, poz. 235 oraz z 2012 r. poz. 137).
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Zał. 1. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 lutego 2013 r. (poz. 221)

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Sxx – sekwencja pozycji, zestaw pozycji występujących razem np. wiersz tabeli: xx – numer sekwencji

Wxx – wybór pozycji, wybór jednej pozycji z zestawu; xx – numer wyboru

 

Nr pola

Nazwa pola

Typ pola

C-całkowite

R-Rzeczywiste

Z-Znakowe

T-Tekstowe

D-Datowe

Zaokrąglenie (liczba miejsc po przecinku; dot. wyłącznie typu pola R)

Nr sekwencji/wyboru

Obowiązkowy w sekwencji/wyborze

(T/N)

Uwagi \

Nagłówek

 

Kod formularza

Z

 

 

 

DT-1

 

Wariant formularza

C

 

 

 

4

4

Rok

C

 

 

 

>=2012

 

Wersja schemy

Z

 

 

 

1-0E

A. Miejsce składania deklaracji

 

Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Z

 

 

 

<= 500 znaków

B. Dane podatnika

Podatnik będący osobą fizyczną

NIP

Z

 

W1/1

T

NIP albo PESEL

NIP type

PESEL

Z

 

W1/1

T

NIP albo PESEL

PESELTyp

Imię

Z

 

W1/1

T

ImieTyp<=30 znaków

Nazwisko

Z

 

W1/1

T

max 3 człony nazwiska,

1 człon NazwiskoTyp

Data urodzenia

D

 

W1/1

T

>=01.01.1900

Podatnik niebędący osobą fizyczną

NIP

Z

 

W1/2

T

NIP type

Nazwa Pełna

Z

 

W1/2

T

<= 240 znaków

Adres siedziby/Adres zamieszkania

Kod pocztowy

Z

 

S20

N

KodPocztowyTyp

Poczta

Z

 

S20

N

PocztaTyp

Miejscowość

Z

 

S20

N

MiejscowoscTyp

Ulica (rodz. ulicy)

Z

 

S20

N

UlicaTyp,atrybut

rodzajUlicy

Budynek

Z

 

S20

N

BudynekTyp

Lokal

Z

 

S20

N

LokalTyp

Nr skrytki pocztowej

Z

 

S20

N

SkrytkaPocztowaTyp

Kod Kraju

Z

 

S20

N

KrajTyp

Kod GUS TERC

Z

 

S20

N

TERCTyp

 

 

 

Kod GUS SIMC

Z

 

S20

N

SIMCTyp

Kod GUS ULIC

Z

 

S20

N

ULICTyp

Województwo

Z

 

S20

N

WojewództwoTyp

Powiat

Z

 

S20

N

PowiatTyp

Gmina

Z

 

S20

N

GminaTyp

Uwagi

Z

 

S20

N

UwagiTyp

C.

Obowiązek składania deklaracji

18

Przyczyny złożenia deklaracji

C

 

S0

T

>=1,<=6

19

Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków transportowych

Z

 

S0

N

max. 500 znaków

D.1

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

20

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S1

N

>=0,<=999

21

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S1

N

>=0,<=999

22

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S1

N

>=0,<=999

23

Kwota podatku

R

2

S1

T

>=0

D.2

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

24

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S2

N

>=0,<=999

25

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S2

N

>=0,<=999

26

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S2

N

>=0,<=999

27

Kwota podatku

R

2

S2

T

>=0

D.3 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12

28

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S3

N

>=0,<=999

29

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S3

N

>=0,<=999

30

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako

C

 

S3

N

>=0,<=999

 

ton

 

pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

 

 

 

 

 

31

Kwota podatku

R

2

S3

T

>=0

D.4

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

32

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S4

N

>=0,<=999

33

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S4

N

>=0,<=999

34

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S4

N

>=0,<=999

35

Kwota podatku

R

2

S4

T

>=0

D.5

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

36

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S5

N

>=0,<=999

37

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S5

N

>=0,<=999

38

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S5

N

>=0,<=999

39

Kwota podatku

R

2

S5

T

>=0

 

D.6

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30, włączając siedzenie kierowcy

40

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S6

N

>=0,<=999

41

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S6

N

>=0,<=999

42

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S6

N

>=0,<=999

43

Kwota podatku

R

2

S6

T

>=0

D.7

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30, włączając siedzenie kierowcy

44

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S7

N

>=0,<=999

45

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S7

N

>=0,<=999

46

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S7

N

>=0,<=999

47

Kwota podatku

R

2

S7

T

>=0

D.8

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – Dwie osie

48

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S8

N

>=0,<=999

49

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S8

N

>=0,<=999

50

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S8

N

>=0,<=999

51

Kwota podatku

R

2

S8

T

>=0

D.9

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż

52

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S9

N

>=0,<=999

53

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S9

N

>=0,<=999

54

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia

C

 

S9

N

>=0,<=999

 

12 ton – Trzy osie

 

współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

 

 

 

 

 

55

Kwota podatku

R

2

S9

T

>=0

D.10

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – Cztery osie i więcej

56

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S10

N

>=0,<=999

57

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S10

N

>=0,<=999

58

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S10

N

>=0,<=999

59

Kwota podatku

R

2

S10

T

>=0

D.11

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – Dwie osie i więcej

60

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S11

N

>=0,<=999

61

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S11

N

>=0,<=999

62

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S11

N

>=0,<=999

63

Kwota podatku

R

2

S11

T

>=0

D.12

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z

64

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S12

N

>=0,<=999

65

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S12

N

>=0,<=999

66

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia

C

 

S12

N

>=0,<=999

 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – Trzy osie i więcej

 

współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

 

 

 

 

 

67

Kwota podatku

R

2

S12

T

>=0

D.13

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – Jedna oś

68

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S13

N

>=0,<=999

69

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S13

N

>=0,<=999

70

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S13

N

>=0,<=999

71

Kwota podatku

R

2

S13

T

>=0

D.14

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym

72

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S14

N

>=0,<=999

73

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S14

N

>=0,<=999

74

Liczba pojazdów pozostających we

C

 

S14

N

>=0,<=999

 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – Dwie osie

 

współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

 

 

 

 

 

75

Kwota podatku

R

2

S14

T

>=0

D.15

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – Trzy osie i więcej

76

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

C

 

S15

N

>=0,<=999

77

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S15

N

>=0,<=999

78

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

C

 

S15

N

>=0,<=999

79

Kwota podatku

R

2

S15

T

>=0

E. Kwota

80

Razem kwota podatku

R

2

S16

T

>=0

 

podatku

81

Kwota I raty podatku do zapłaty

C

 

S16

T

>=0

82

Kwota II raty podatku do zapłaty

C

 

S16

N

>=0

G.

Oświadczenie podatnika/osoby reprezentującej podatnika

 

Oświadczenie

Z

 

S17

T

Tekst oświadczenia

 

Imię

Z

 

S17

T

ImieTyp

 

Nazwisko

Z

 

S17

T

max 3 człony nazwiska,

1 człon NazwiskoTyp

 

Data wypełnienia

D

 

S17

T

>=01.01.2013

Pouczenie

 

 

Z

 

 

T

Tekst pouczenia

 

Załącznik DT-1/A

Dane dotyczące środka transportowego*

 

Dane szczegółowe dotyczące środka transportowego

1

Dane dotyczące własności albo współwłasności

C

 

 

T

>=1,<=3

2

Rodzaj środka transportowego

C

 

 

T

>=1,<=6

3

Data pierwszej rejestracji na terytorium RP

D

 

 

T

>=01.01.1900

4

Numer rejestracyjny pojazdu

Z

 

 

T

max. 15 znaków

5

Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia, podwozia lub ramy

Z

 

 

T

max. 30 znaków

6

Marka, typ, model pojazdu

Z

 

 

T

max. 30 znaków

7

Rok produkcji

C

 

 

T

>=1900

8

Data nabycia

D

 

 

T

>=01.01.1900

9

Data zbycia

D

 

 

N

>=01.01.1900

10

Data czasowego wycofania z ruchu

D

 

 

N

>=01.01.1900

11

Data ponownego dopuszczenia do ruchu

D

 

 

N

>=01.01.1900

12

Data wyrejestrowania

D

 

 

N

>=01.01.1900

13

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

R

1

 

N

>=1, <=99,9

14

Masa własna ciągnika siodłowego

R

1

 

N

>=1, <=99,9

15

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

R

1

 

N

>=1, <=99,9

16

Liczba osi pojazdu

C

 

 

T

>=1,<=9

17

Rodzaj zawieszenia

C

 

S18

T

>=1,<=3

18

Opis rodzaju zawieszenia

Z

 

N

max. 300 znaków

19

Liczba miejsc do siedzenia

C

 

 

N

>1,<=99

20

Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne

Z

 

 

N

Euro 0, Euro 1/I, Euro 2/II, Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V instalacja gazowa

inne

 

21

Kwota podatku

R

2

S19

T

>=0

22

Kwota podatku zapłaconego

R

2

N

>=0

 

* Może być wiele środków transportowych.

 

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.