Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 01/2011

Temat tygodnia - Wybieramy formę opodatkowania na 2011 r.

20 stycznia 2011 r. upływa termin wyboru formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. Stosowne oświadczenia do urzędu skarbowego składają ci podatnicy, którzy chcą dokonać zmiany formy opodatkowania w stosunku do roku 2010.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Solidarna odpowiedzialność za długi spółki cywilnej

  2011.01.03

  Spółka cywilna nie jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, a za jej zobowiązania odpowiadają wszyscy wspólnicy solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel może wybrać wspólnika, od którego będzie dochodził zapłaty całego długu. Może również pozwać kilku wybranych wspólników lub nawet wszystkich łącznie.

  ...»
 • Pojęcie i zakres tajemnicy przedsiębiorstwa

  2011.01.03

  Przedsiębiorca, który nie chce ujawniać ważnych informacji, może je zastrzec w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa. Katalog informacji, które można nią objąć, jest szeroki, albowiem mogą to być zarówno informacje techniczne, technologiczne, jak i organizacyjne oraz inne informacje o wartości gospodarczej.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Ruszyła IV. edycja programu Orlik

  2011.01.03

  Do 31 marca 2011 r. można składać wnioski do IV edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Szacowany koszt budowy jednego Orlika wynosi ok. 1,06 mln zł, z czego samorząd musi wyłożyć ok. 33% tej kwoty.

  ...»
 • Od 1 marca 2011 r. samorządy staną się organizatorami transportu publicznego

  2011.01.03

  Przekazanie samorządom prawa do zorganizowania transportu zbiorowego na swoim terenie, w tym utrzymania linii nierentownych, ale społecznie potrzebnych – zakłada ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, przyjęta przez parlament 16 grudnia 2010 r. Uchwalone przepisy zmieniają system publicznego transportu zbiorowego na terenie kraju.

  ...»
 • Firma niestartująca w przetargu nie może wnieść odwołania

  2011.01.03

  Prawo do wniesienia odwołania służy tylko temu podmiotowi, który wykaże interes w uzyskaniu zamówienia – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 17 listopada 2010 r. Firma, która nie weźmie udziału w postępowaniu, nie może składać skarg na czynności zamawiającego.

  ...»
 • Pieniądze na leczenie nieubezpieczonych w 2011 r.

  2011.01.03

  Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wszystkich pracowników delegowanych do pracy za granicę to jedna ze zmian zawarta w nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyjętej przez Sejm 3 grudnia 2010 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Dorabianie do emerytury lub renty – zaświadczenie lub oświadczenie o przychodzie

  2011.01.03

  Płatnicy składek zatrudniający emerytów i rencistów do końca lutego 2011 r. muszą wystawić im zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia wypłaconego w całym 2010 r. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym samym terminie zobowiązane są złożyć w ZUS oświadczenie potwierdzające kwotę swojego przychodu w minionym roku kalendarzowym.

  ...»
 • Informacja ZUS IWA

  2011.01.03

  Obowiązek złożenia w ZUS informacji ZUS IWA upływa 31 stycznia 2011 r. Na podstawie danych zamieszczonych w formularzu Zakład ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla danego płatnika, a informację o jej wysokości prześle w terminie do 20 kwietnia 2011 r. Obowiązek przesłania tego formularza nie dotyczy wszystkich płatników.

  ...»
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń: działalność gospodarcza – działalność inna niż gospodarcza – umowa zlecenia

  2011.01.03

  Prowadzę dwa rodzaje działalności pozarolniczej: jedną jako osoba fizyczna (od pięciu lat), na wpisie do ewidencji, drugą jako wspólnik spółki jawnej (od pół roku). Składki na ubezpieczenia społeczne opłacam z działalności wykonywanej jako przedsiębiorca, natomiast z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej opłacam tylko składkę zdrowotną. Od listopada 2010 r. podjąłem również pracę na podstawie umowy zlecenia, z której w grudniu uzyskałem wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto. Zgodnie z umową takie wynagrodzenie będę uzyskiwał co miesiąc przez co najmniej pół roku. Czy mogę zmienić tytuł ubezpieczenia i opłacać składki do ZUS od umowy zlecenia?

  ...»
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za 55- i 60-latków

  2011.01.03

  Czy z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) za ubezpieczonych, którzy ukończyli 55 lat w przypadku kobiet i 60 dla mężczyzn, zwolnieni są wszyscy płatnicy czy tylko przedsiębiorcy?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Uchylenie zabezpieczenia przez organ egzekucyjny ma charakter uznaniowy

  2011.01.03

  Uchylenie bądź zmiana sposobu lub zakresu dokonanego zabezpieczenia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem organu podatkowego – potwierdził w wyroku z 9 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

  ...»
 • Stawki VAT na przełomie roku 2010/2011

  2011.01.03

  Zastosowanie odpowiedniej stawki VAT na przełomie roku uzależnione jest przede wszystkim od daty wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT oraz momentu wystawienia faktury. Istnieją jednak czynności, w stosunku do których stawka VAT ustalana będzie na podstawie innych kryteriów. Poniższa tabela przedstawia reguły ustalania stawki dla najczęściej spotykanych czynności.

  ...»
 • Zmiany w VAT od 2011 r. w usługach stomatologii estetycznej

  2011.01.03

  Czy usługi stomatologii estetycznej (wybielanie zębów) świadczone przez lekarzy dentystów nie są zwolnione z VAT od 2011 r.

  ...»
 • Wynajem nieruchomości na cele niemieszkaniowe na przełomie grudnia 2010 r. i stycznia 2011 r.

  2011.01.03

  Wynajem nieruchomości niemieszkaniowych często składa się z wielu dodatkowych świadczeń związanych chociażby z refakturą kosztów za media.

  ...»
 • Jak ująć w kosztach składki na OC i AC

  2011.01.03

  Firma ubezpieczyła samochód osobowy na okres od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. Samochód jest wpisany do ewidencji środków trwałych. Ubezpieczyciel wystawił polisę 1 grudnia 2010 r. Czy do podatkowej księgi przychodów i rozchodów można jednorazowo wpisać całą kwotę składki na ubezpieczenie OC i AC (opłaconą w całości w grudniu 2010 r.), czy też należy rozliczać polisę proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia?

  ...»
 • Miejsce świadczenia usług dla podmiotu z UE bez nr VAT-UE

  2011.01.03

  Usługa wykonana na rzecz spółki prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Holandii podlega opodatkowaniu w Holandii, a nie w Polsce – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 grudnia 2010 r.

  ...»
 • Aport przedsiębiorstwa w zamian za udziały

  2011.01.03

  Wniesienie przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 10 grudnia 2010 r.

  ...»
 • Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia

  2011.01.03

  Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. dokonało umorzenia bez wynagrodzenia części udziałów w trybie art. 199 § 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h). Udziały te należały do wspólników, którzy wyrazili zgodę na ich umorzenie bez wynagrodzenia. Wartość nominalna umarzanych udziałów zostanie przekazana na fundusz rezerwowy.

  Czy spółka powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na fundusz rezerwowy?

  ...»
 • Zmiana definicji nieodpłatnej dostawy towarów

  2011.01.03

  Prawdopodobnie od 1 lutego 2011 r. zmieni się korzystna do tej pory dla podatników definicja nieodpłatnego przekazania towarów. Nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego od tych towarów.

  ...»
 • Wynagrodzenie dyrektora spółki cypryjskiej

  2011.01.03

  Dochody osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółki cypryjskiej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

  ...»
 • Od 2011 r. można przesyłać faktury e-mailem

  2011.01.03

  Sprzedawcy od 2011 r. mogą przesyłać faktury wystawione „papierowo” za pośrednictwem e-maila lub faksem.

  ...»
 • Jaki ubiór przekazany pracownikowi jest strojem służbowym

  2011.01.03

  Nasza firma jest zakładem budżetowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy autobusu i motorniczego tramwaju otrzymali nieodpłatnie ubiór reprezentacyjny (koszula, spodnie, buty). Przekazanie stroju nie wynikało z obowiązku zawartego w przepisach bhp czy w kodeksie pracy. Ubiór nie odbiega wyglądem od ogólnodostępnego na rynku, czyli nie posiada cech charakterystycznych dla zakładu (np. nie ma na nim logo). Podczas wykonywania pracy pracownicy zobowiązani są do używania tego stroju. Mogą go jednak używać także po godzinach pracy. Po zakończonym sezonie ubiór staje się własnością pracownika. Czy wartość takiego stroju, przekazanego pracownikowi, jest jego przychodem i należy ją opodatkować?

  ...»
 • Kto nie zostanie opodatkowany wskutek wymiany udziałów

  2011.01.03

  Od 1 stycznia 2011 r. ujednolicone zostały zasady rozliczania transakcji wymiany udziałów w obu ustawach o podatkach dochodowych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak spisać drobne kwoty na saldach rozrachunkowych

  2011.01.03

  Spółka posiada na saldach rozrachunkowych z odbiorcami usług komunalnych drobne kwoty, zazwyczaj nieprzekraczające kwoty 5,00 zł, stanowiące zarówno nadpłaty, jak i niedopłaty. Jak spisać te drobne kwoty?

  ...»
 • Czy istnieje obowiązek potwierdzenia sald zerowych

  2011.01.03

  Czy spółka z o.o. musi potwierdzać na dzień bilansowy salda z odbiorcami wykazującymi salda zerowe?

  Czy można wysyłać potwierdzenia wcześniej niż na 31 grudnia?

  ...»
 • Jak w księgach rachunkowych rozliczyć przedawnioną należność

  2011.01.03

  Spółka z o.o. posiada niezapłaconą należność handlową z tytułu sprzedaży usług remontowych w kwocie 12 200 zł plus naliczone i niezapłacone odsetki za zwłokę w wysokości 300 zł. Należność ta nie została objęta odpisem aktualizującym i już się przedawniła. Jak wyksięgować taką należność z ksiąg rachunkowych? I czy może być kosztem podatkowym?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Jak ustalić wymiar czasu pracy w 2011 r.

  2011.01.03

  Co roku należy ponownie przeliczać wymiar czasu pracy. Liczba dni w poszczególnych miesiącach (poza lutym) nie ulega wprawdzie zmianie – inna może być jednak liczba dni pracy i dni wolnych. Ustalenie wymiaru czasu pracy dla poszczególnych miesięcy 2011 r. jest ważne, tym bardziej że od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie zmiany dotyczące dni wolnych od pracy – w tym dni świątecznych.

  ...»
 • Jak prawidłowo zaskarżyć wyrok sądu pracy

  2011.01.03

  Pracodawca przegrywający proces może wnieść apelację do sądu II instancji za pośrednictwem sądu, który wydał nieprawomocny wyrok. Jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł, od orzeczenia sądu II instancji przysługuje skarga kasacyjna do SN. Jej wniesienie jest jednak niedopuszczalne, m.in. w sprawach dotyczących kar porządkowych i roszczeń związanych ze świadectwem pracy.

  ...»
 • Porzucenie pracy – regulacje nie będą przywracane

  2011.01.03

  Niestawienie się pracownika do pracy, a następnie nieusprawiedliwienie takiej nieobecności uprawnia pracodawcę do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, w tzw. trybie dyscyplinarnym. Pracodawca może się też domagać naprawienia powstałych z tego powodu szkód – wyjaśniło w piśmie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

  ...»
 • Rozwiązywanie umów w razie upadłości

  2011.01.03

  Upadłość pracodawcy upoważnia do rozwiązania stosunku pracy także z osobami, które podlegają szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem, np. pracownicom w ciąży. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, powinien zastosować wobec zwalnianych uprawnienia przewidziane w ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych i wypłacić im odprawy.

  ...»
 • Urząd pracy będzie musiał uzasadnić odmowę przyjęcia oferty pracy

  2011.01.03

  Zatrudnienie bezrobotnego bez powiadomienia o tym urzędu pracy nie będzie oznaczało naruszenia prawa. Urząd będzie także mógł przyjąć ofertę pracy od pracodawcy, który naruszył prawa pracownicze, jeżeli uzna, że w przyszlości nie będzie ich łamał. Odmowę będzie musiał uzasadnić pisemnie.

  ...»
 • ZFŚS – jednakowa opieka socjalna nad pracownikami i emerytami

  2011.01.03

  Ze środków ZFŚS mogą korzystać wszystkie osoby uprawnione przy zastosowaniu jednakowych, wyłącznie socjalnych kryteriów. Pracodawca nie może wyłączyć prawa do ubiegania się o pomoc socjalną żadnej z ustawowo uprawnionych grup osób. Przypadki ich odmiennego traktowania stanowią naruszenie prawa – wyjaśniło w piśmie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

  ...»
 • Od czego zależy awans referenta pracującego w szkole

  2011.01.03

  Pracuję w szkole jako referent. Zostałam przyjęta na trzymiesięczny okres próbny, w czasie którego odbywałam służbę przygotowawczą. Egzamin zdałam z wynikiem pozytywnym i umowę o pracę przedłużono mi o rok na tym samym stopniu awansu zawodowego. Pracuję od maja 2009 r., a więc już 1,5 roku po ukończeniu studiów. Mam wykształcenie wyższe. Szkoła, w której pracuję, należy do gminy. Czy mam szanse na awans i w jaki sposób powinnam się o niego starać? Jakie wynagrodzenie mi przysługuje? Czy mam szanse na godziwe zarobki? Według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań klasyfikacyjnych pracowników samorządowych referentem może być osoba z wykształceniem średnim bez stażu pracy. Czy kompetencje, jakie aktualnie posiadam, pozwalają mi uzyskać wyższy stopień zawodowy i od kogo to zależy?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Kiedy pracodawca rozliczy dochody pracownika za 2010 r.

  2011.01.03

  Pracodawca, który wypłaca pracownikom wynagrodzenia i pobiera od nich zaliczki na podatek dochodowy, może także dokonać rocznego rozliczenia ich dochodów za 2010 r., wynikających z umowy o pracę. Może to zrobić, jeżeli przed 10 stycznia 2011 r. uprawniony do tego pracownik złoży mu oświadczenie PIT-12. W oświadczeniu tym zatrudniony musi potwierdzić, że spełnia wszystkie warunki do tego, aby pracodawca obliczył jego roczny podatek w zeznaniu PIT-40.

  ...»