Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 02/2011

Temat tygodnia - Wszystko o rozliczaniu PIT-28 – za 2010 r.

Przedsiębiorcy, którzy przychody z działalności gospodarczej opodatkowują ryczałtem ewidencjonowanym, są pierwszymi zobowiązanymi do złożenia zeznania rocznego za 2010 r. Termin rozliczenia się z fiskusem upływa dla nich 31 stycznia 2011 r.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Nowe akty wykonawcze do ustawy o finansach publicznych

  2011.01.10

  1 stycznia 2011 r. weszły w życie rozporządzenia wykonawcze do ustawy o finansach publicznych. Nowe przepisy dotyczą sposobu rozliczania dotacji z budżetu państwa, np. dla spółek PKP, zasad finansowania inwestycji z budżetu oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych przez jednostki i zakłady budżetowe.

  ...»
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  2011.01.10

  1 stycznia 2011 r. przepisy rozporządzenia w sprawie księgi przychodów i rozchodów dostosowano do nowej klasyfikacji wyrobów i usług oraz przepisów o podatku od towarów i usług.

  ...»
 • Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych od 1 stycznia 2011 r.

  2011.01.10

  1 stycznia zaczęła obowiązywać nowa KŚT. Nowa klasyfikacja odwołuje się do PKWiU z 2008 r.

  ...»
 • Wzrost ochrony konsumentów

  2011.01.10

  W tym tygodniu Senat ma się zająć nowelizacją ustawy dotyczącej szczególnych warunków sprzedaży konsumenckiej. Zwiększy ona liczbę przesłanek, którym uchybienie nie pozbawi konsumentów ważności gwarancji ani przysługujących z niej uprawnień.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.01.10

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Nowe druki zwolnień lekarskich

  2011.01.10

  Od 12 stycznia 2011 r. zaczną obowiązywać uproszczone druki zwolnień lekarskich. Ubędzie w nich pięć rubryk. Pracodawcy nie powinni jednak odrzucać zaświadczeń wydanych na starych formularzach, gdyż będą one używane do czasu wyczerpania zapasów.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Czy spółka akcyjna może odkupić akcje od akcjonariusza

  2011.01.10

  Jeden z akcjonariuszy małej i nienotowanej spółki akcyjnej zaproponował spółce odkupienie przez nią jego pakietu akcji. W przypadku odmowy odkupienia chce je zaoferować obcym i nieznanym osobom trzecim. Spółka chciałaby uniknąć sprzedaży akcji osobom innym niż dotychczasowi akcjonariusze. Czy spółka może odkupić akcje oferowane przez akcjonariusza?

  ...»
 • Co oznacza reprezentacja łączna w sp. z o.o.

  2011.01.10

  W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której pracuję, do jej reprezentacji uprawnieni są prezes zarządu i członek zarządu łącznie. Taki sposób reprezentacji jest nieco kłopotliwy, ponieważ drugi członek zarządu i jednocześnie wiceprezes często jest poza biurem, a przez to nie można podpisać wszystkich dokumentów jednocześnie. Czy jest to łączna reprezentacja spółki? Czy drugi członek może ustanowić pełnomocnika?

  ...»
 • Czy zleceniobiorca musi płacić karę umowną

  2011.01.10

  Zawarłem umowę-zlecenie, w której jedno z postanowień przyjmuje, że w przypadku niedopełnienia warunku terminowego wykonania zlecenia mam zapłacić karę w wysokości 10 tys. zł. Obawiam się, że nie wykonam umowy w terminie.

  Czy w tej sytuacji będę musiał zapłacić karę w takiej wysokości? Wartość mojego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia wynosi tylko 2500 zł. Co w sytuacji, jeżeli w ogóle odmówię zapłaty kary umownej?

  ...»
 • Wzrost ochrony konsumentów

  2011.01.10

  W tym tygodniu Senat ma się zająć nowelizacją ustawy dotyczącej szczególnych warunków sprzedaży konsumenckiej. Zwiększy ona liczbę przesłanek, którym uchybienie nie pozbawi konsumentów ważności gwarancji ani przysługujących z niej uprawnień.

  ...»
 • Jakie prawo ma przedsiębiorca do patentu na wynalazek wytworzony przez pracownika

  2011.01.10

  Przedsiębiorca jako pracodawca ma prawo do patentu na wynalazek wytworzony przez jego pracownika, jeżeli wiąże ich stosunek pracy.

  Prawo przedsiębiorcy może zostać wyłączone jedynie dodatkową umową, której mocą strony przeniosły prawo do patentu na pracownika. Pracodawca, jeżeli chce uzyskać prawo do wynalazku, który nie został wytworzony w ramach stosunku pracy, może również zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o przeniesienie tego prawa.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Jak ustalić wartość nieruchomości na potrzeby użytkowania wieczystego

  2011.01.10

  Za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste pobierane są opłaty zależne od wartości gruntu oraz stawki procentowej. Wartość ustalana jest na podstawie cen transakcyjnych. Stawka procentowa, np. dla gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, to 1% wartości.

  ...»
 • Nowe akty wykonawcze do ustawy o finansach publicznych

  2011.01.10

  1 stycznia 2011 r. weszły w życie rozporządzenia wykonawcze do ustawy o finansach publicznych. Nowe przepisy dotyczą sposobu rozliczania dotacji z budżetu państwa, np. dla spółek PKP, zasad finansowania inwestycji z budżetu oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych przez jednostki i zakłady budżetowe.

  ...»
 • Dotacje na budowę spalarni oraz rekultywację terenów zdegradowanych

  2011.01.10

  Od 10 stycznia 2011 r. rusza nabór wniosków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Samorządy i ich związki mogą się starać o środki na budowę kompleksowych zakładów zajmujących się segregowaniem, kompostowaniem oraz spalaniem odpadów komunalnych. Nabór aplikacji potrwa do 14 lutego 2011 r.

  ...»
 • Pod pewnymi warunkami możliwe jest dzielenie zamówienia na kilka postępowań

  2011.01.10

  Inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków unijnych to zwykle duże, wieloletnie budowy. Zamawiający, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, nie mogą dzielić zamówienia na mniejsze części. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Zamówienie można zrealizować w częściach ze względu na np. niemożliwość oszacowania wielkości prac do wykonania.

  ...»
 • Nieopublikowana uchwała rady nie obowiązuje

  2011.01.10

  Uchwała rady gminy określająca zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być traktowana jako akt wewnętrzny urzędu. Jest to akt generalny i powszechnie obowiązujący, a jako taki musi być opublikowany w dzienniku urzędowym. Bez prawidłowego ogłoszenia nie obowiązuje – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody podlaskiego z 8 grudnia 2010 r.

  ...»
 • Nieścisłości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  2011.01.10

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest tym dokumentem w postępowaniu, który ma decydujące znaczenie dla wykonawców – określa stawiane im wymagania, zawiera opis przedmiotu zamówienia, który wyznacza zakres obowiązków na etapie wykonania zamówienia. To powoduje, że powinna ona być traktowana w sposób dosłowny, zaś wszelkie nieścisłości na jej tle nie mogą w sposób negatywny obciążać wykonawców – stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Jak odwołać się od decyzji ZUS

  2011.01.10

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak każdy organ władzy publicznej, musi działać na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że każde działanie ZUS, wpływające na prawa lub obowiązki innych osób, może zostać poddane ocenie niezależnego sądu. Każdy, kto nie zgadza się z rozstrzygnięciem organu rentowego, ma prawo w drodze odwołania dochodzić swoich praw przed sądem. Proces ten jest wieloetapowy i – w zależności od rodzaju sprawy – bardziej lub mniej skomplikowany.

  ...»
 • Ustalanie liczby ubezpieczonych do informacji ZUS IWA

  2011.01.10

  Zleceniobiorcy zatrudnieni w naszej firmie są bardzo często zgłaszani do ubezpieczeń tylko przez część miesiąca. Czy w związku z tym należy ich uwzględniać w liczbie osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w danym miesiącu przy ustalaniu liczby ubezpieczonych za cały 2010 r. do informacji ZUS IWA? A jak traktować pracowników zatrudnionych na część etatu? Czy uwzględnia się ich w liczbie ubezpieczonych za dany miesiąc?

  ...»
 • Przed uzyskaniem prawa do wypłaty emerytury pracownik musi rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy

  2011.01.10

  Pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy nie uzyska świadczenia emerytalnego, jeżeli wcześniej nie zostanie rozwiązany jego dotychczasowy stosunek pracy. Taką zmianę w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie od 1 stycznia 2011 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Czy na przyszłe zobowiązania należy utworzyć rezerwę

  2011.01.10

  Jesteśmy spółką z o.o. świadczącą usługi transportowe. Nasza spółka została przez kontrahenta pozwana w związku z uszkodzeniem ładunku o dużej wartości. Spółka ma wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Czy na ww. zdarzenie należy utworzyć rezerwę na dzień bilansowy?

  ...»
 • Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż towarów przez Internet

  2011.01.10

  W dzisiejszych czasach coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży różnego rodzaju dóbr i usług za pośrednictwem Internetu. W tym celu korzystają z portali aukcyjnych lub sklepów internetowych. Często pojawia się problem, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży. Wątpliwości występują z uwagi na fakt, że nabywcy mogą dokonywać płatności w różnej formie, np. przelewem na rachunek bankowy, przedpłatą lub za pobraniem.

  ...»
 • Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych od 1 stycznia 2011 r.

  2011.01.10

  1 stycznia zaczęła obowiązywać nowa KŚT. Nowa klasyfikacja odwołuje się do PKWiU z 2008 r.

  ...»
 • Czy badanie sprawozdania będzie kosztem podatkowym

  2011.01.10

  Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która po raz pierwszy będzie badana przez biegłego rewidenta. Badanie bilansu nie jest jeszcze obowiązkowe, ale nasz udziałowiec zażyczył sobie takie badanie. Czy musimy tworzyć rezerwę na badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 i czy będzie to dla nas koszt podatkowy?

  ...»
 • Czy zakup aktualizacji oprogramowania to koszt czy WNiP

  2011.01.10

  Firma użytkuje program komputerowy do prowadzenia księgowości. Program ten jest amortyzowany przez dwa lata. W grudniu zakupiliśmy aktualizację oprogramowania w związku ze zmianą stawek VAT w 2011 r. Czy z tego tytułu zwiększać wartość aktywów? Czy poniesiony wydatek na zakup aktualizacji można zaliczyć bezpośrednio w koszty czy przez odpisy amortyzacyjne?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Nowe druki zwolnień lekarskich

  2011.01.10

  Od 12 stycznia 2011 r. zaczną obowiązywać uproszczone druki zwolnień lekarskich. Ubędzie w nich pięć rubryk. Pracodawcy nie powinni jednak odrzucać zaświadczeń wydanych na starych formularzach, gdyż będą one używane do czasu wyczerpania zapasów.

  ...»
 • Okres wypowiedzenia

  2011.01.10

  Pracownik był zatrudniony w naszym zakładzie pracy przez okres jednego roku w latach 2005–2006. Następnie w trybie art. 23 k.p. został przekazany do innego zakładu. Ponownie zatrudniliśmy go w czerwcu 2008 r. Chcemy wypowiedzieć mu umowę o pracę z końcem stycznia 2011 r. Jaki będzie nas obowiązywał okres wypowiedzenia?

  ...»
 • Jak sporządzić pozew do sądu pracy

  2011.01.10

  Prawidłowo sporządzony pozew powinien zawierać dokładne określenie żądania dochodzonego przez stronę oraz przedstawienie faktów, na których oparte jest żądanie pozwu. Pierwsze pismo w sprawie pracowniczej powinno zawierać także m.in. prawidłowe oznaczenie pracodawcy i pracownika oraz wskazywać wartość przedmiotu sporu.

  ...»
 • Nieważna umowa o pracę nie zawsze oznacza, że nie nawiązano stosunku pracy

  2011.01.10

  Mimo nieważności zawartej umowy o pracę strony mogą nawiązać umowny stosunek pracy przez czynności dorozumiane. Jest to możliwe przez dopuszczenie pracownika do pracy, przyjmowanie pracy przez pracodawcę i realizowanie takiego stosunku prawnego, który odpowiada cechom stosunku pracy określonym w art. 22 k.p. – orzekł SN.

  ...»
 • Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika

  2011.01.10

  Pracodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika, jeżeli spowodował ją w związku z wykonywaniem swoich obowiązków pracowniczych. Z tej odpowiedzialności nie zwalnia go nawet to, że do szkody nie dojdzie z jego winy. Jednak w przypadkach gdy działania pracownika nie miały żadnego związku z jego pracą i poleceniami wydanymi przez przełożonych, pokrzywdzony powinien dochodzić roszczeń od pracownika. Pracodawca, który wypłaci odszkodowanie klientowi czy kontrahentowi z racji strat poniesionych z winy pracownika, może przed sądem dochodzić od niego zwrotu pieniędzy.

  ...»
 • Długotrwała choroba

  2011.01.10

  Pracownik zatrudniony od 1 września 2009 r. na podstawie umowy na czas nieokreślony od 4 maja 2010 r. przebywa na zwolnieniu ponad 182 dni. Czy możemy z nim rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 k.p.?

  ...»
 • Dodatek za pracę w nocy

  2011.01.10

  Pracownik pracuje na zmiany. Czy jeżeli pracuje na drugą zmianę, przysługuje mu dodatek za pracę w nocy oraz czy jeżeli pracę w nocy świadczy w tej samej dobie pracowniczej, to powinien otrzymać również dodatek za godziny nadliczbowe?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Wynagrodzenie minimalne w 2011 r. i jego wpływ na inne świadczenia

  2011.01.10

  Od 1 stycznia 2011 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1386 zł brutto. To o 69 zł więcej niż w 2010 r. Podwyższenie kwoty tego wynagrodzenia spowoduje m.in. konieczność podniesienia płac osobom pracującym za minimalne wynagrodzenie, zwiększenia dodatków za pracę nocną, wzrost obciążeń składkowych oraz minimalnych świadczeń chorobowych.

  ...»