Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 03/2011

Temat tygodnia - Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2011 r.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to najczęściej stosowana forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Prowadzą ją podatnicy wykonujący działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz osoby fizyczne i spółki partnerskie.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Odpowiedzialność członka zarządu spółki za jej długi z tytułu nieopłaconych składek ZUS

  2011.01.17

  Prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zadłużenie spółki wobec ZUS, nawet jeżeli Zakład nie przeprowadził egzekucji z całego majątku spółki i nie wydał postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 2011 r.

  ...»
 • Nie każda kolejna umowa będzie wymagać wydania świadectwa pracy i badań lekarskich

  2011.01.17

  Pracodawcy nie będą mieli obowiązku wydawania świadectw pracy po upływie każdej kolejnej czasowej umowy z tym samym pracownikiem. Nie będą też musieli kierować na wstępne badania lekarskie osób, które ponownie zatrudnią w krótkim czasie od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Ułatwienia te zapowiada uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu pracy.

  ...»
 • Jednomandatowe okręgi w wyborach do Senatu i rad gmin

  2011.01.17

  Sejm 3 stycznia 2011 r. przyjął senackie poprawki do kodeksu wyborczego. Kodeks ustanawia jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu oraz we wszystkich gminach, poza miastami na prawach powiatu.

  ...»
 • Nowe rozporządzenia z zakresu rachunkowości

  2011.01.17

  Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się przepisy wykonawcze dotyczące rachunkowości firm i urzędów. Przepisy te wydane zostały na podstawie ustawy o finansach publicznych.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.01.17

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Zasady zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozu drogowego osób

  2011.01.17

  Do zezwoleń na regularne przewozy drogowe osób będzie można wprowadzać zmiany wynikające ze zmian adresowych przedsiębiorcy. W przypadku gdy naruszy on warunki wynikające z przyznanego zezwolenia, zostanie ono cofnięte. Określa to przekazana do Senatu ustawa o zmianie ustawy – Prawo o transporcie drogowym, uchwalona przez Sejm.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Zakończenie działalności gospodarczej przez jednoosobowego przedsiębiorcę

  2011.01.17

  Niezależnie od powodów, dla których przedsiębiorca podjął decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, musi on dopełnić kilku formalności z tym związanych. Dla likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej wystarczy złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz rozliczenie podatków z urzędem skarbowym.

  ...»
 • Odroczenie opłat od przedsiębiorców

  2011.01.17

  Obowiązujące od stycznia 2011 r. zmiany przepisów dają przedsiębiorcy możliwość odroczenia terminu płatności opłaty pobieranej za korzystanie ze środowiska i administracyjnej kary pieniężnej. Zmieniono także ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska. Nowela ma na celu usprawnienie jej funkcjonowania.

  ...»
 • Kontrole w ruchu drogowym

  2011.01.17

  Dzięki zmianom w prawie o ruchu drogowym obowiązują nowe limity prędkości, a także większe uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego. Fotoradary pozostaną tylko w miejscach niebezpiecznych, przez co będą realnym ostrzeżeniem dla kierowców.

  ...»
 • Zasady zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozu drogowego osób

  2011.01.17

  Do zezwoleń na regularne przewozy drogowe osób będzie można wprowadzać zmiany wynikające ze zmian adresowych przedsiębiorcy. W przypadku gdy naruszy on warunki wynikające z przyznanego zezwolenia, zostanie ono cofnięte. Określa to przekazana do Senatu ustawa o zmianie ustawy – Prawo o transporcie drogowym, uchwalona przez Sejm.

  ...»
 • Kontrole producentów, importerów, sprzedawców

  2011.01.17

  Od tego roku nie tylko producent wyrobów budowlanych, ale także ich importer i sprzedawca mogą być kontrolowani. Celem nowych rozwiązań jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego.

  ...»
 • Kiedy notariusz może odmówić przedsiębiorcy dokonania czynności notarialnej

  2011.01.17

  Notariusz ma obowiązek odmówić przedsiębiorcy sporządzenia projektu umowy lub innej czynności, jeżeli uzna, że jest ona niezgodna z prawem. Przedsiębiorca może na taką decyzję złożyć zażalenie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Jak wypełnić informację ZUS IWA

  2011.01.17

  Obowiązek złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych informacji ZUS IWA, o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2010 r., upływa 31 stycznia 2011 r. Błędy w informacji przesłanej do ZUS mogą skutkować ustaleniem niewłaściwej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

  ...»
 • Rozliczenie przychodu emeryta i rencisty na ogólnych zasadach

  2011.01.17

  Do końca lutego 2011 r. emeryci i renciści dorabiający do swoich świadczeń muszą nadesłać do ZUS zaświadczenie płatnika składek potwierdzające przychód uzyskany w całym 2010 r. Jeśli składki opłacają sami za siebie (np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) – zobowiązani są dostarczyć w tym terminie własne oświadczenie dotyczące przychodu za ubiegły rok.

  ...»
 • Odpowiedzialność członka zarządu spółki za jej długi z tytułu nieopłaconych składek ZUS

  2011.01.17

  Prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zadłużenie spółki wobec ZUS, nawet jeżeli Zakład nie przeprowadził egzekucji z całego majątku spółki i nie wydał postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 2011 r.

  ...»
 • Dokumentacja rozliczeniowa za matki przebywające na urlopach: macierzyńskim i wychowawczym

  2011.01.17

  Korygowanie dokumentów rozliczeniowych za osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński często jest dla płatników trudnym zadaniem. Jak poprawić dokumenty, kiedy obowiązujące w danym czasie przepisy zatarły się już w pamięci?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Niskie dotacje do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

  2011.01.17

  Do 20 stycznia 2011 r. niektórzy pracodawcy, u których pracują osoby niepełnosprawne, muszą złożyć zarządowi PFRON informacje o zatrudnianiu takich osób w 2010 r. W 2011 r. liczbę pracowników niepełnosprawnych ustala się według nowych zasad. Ma ona wpływ m.in. na prawo do dofinansowań do wynagrodzeń tych pracowników. W tym roku po raz kolejny ograniczono wypłaty do wielkości stanowiących określony procent kwot bazowych.

  ...»
 • Czy pracodawca musi udzielić pracownikowi dnia wolnego na rozprawę w sądzie

  2011.01.17

  Pracownik jest świadkiem w postępowaniu cywilnym. Dostał wezwanie z sądu na rozprawę, która odbędzie się w innym mieście niż jego miejsce zamieszkania i pracy. Dojazd i powrót zajmie mu kilka godzin. Pracodawca nie chce zwolnić pracownika z pracy, proponuje, by wziął na ten dzień urlop wypoczynkowy. Czy postępowanie pracodawcy jest prawidłowe?

  ...»
 • Udzielanie zaległych urlopów z 2010 r.

  2011.01.17

  Urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w 2010 r. powinny być udzielone do końca pierwszego kwartału 2011 r. Pracodawca może nawet zmusić do tego pracowników, narzucając im terminy odbycia zaległych urlopów. Zaległości te powinien rozłożyć tak, aby nie zakłócić organizacji pracy. Jeśli z tych powodów nie każdy pracownik będzie mógł w pierwszym kwartale pójść na urlop, nie oznacza to, że można go w ogóle pozbawić. Trzeba go udzielić później. Inaczej pracodawca może odpowiadać za popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

  ...»
 • Czy pracodawca może kontrolować pracownika podczas choroby

  2011.01.17

  Pracownik już trzeci tydzień przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dwa dni temu pracodawca dowiedział się, że świadczy on pracę w innej firmie. W tej sytuacji postanowił skontrolować pracownika i przyjechał do jego domu. Czy pracodawca ma prawo kontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim?

  ...»
 • Czy pracodawca powinien usprawiedliwić spóźnienia spowodowane trudnościami z dojazdem

  2011.01.17

  Jeśli pracownik nie może dojechać do pracy z powodu utrudnień na drodze spowodowanych przez intensywne opady śniegu, wówczas powinien jak najszybciej poinformować pracodawcę o przyczynie spóźnienia. Jeżeli nie będzie to możliwe, np. z braku telefonu komórkowego, wtedy powinien usprawiedliwić swoje spóźnienie po przybyciu do pracy.

  ...»
 • Nie każda kolejna umowa będzie wymagać wydania świadectwa pracy i badań lekarskich

  2011.01.17

  Pracodawcy nie będą mieli obowiązku wydawania świadectw pracy po upływie każdej kolejnej czasowej umowy z tym samym pracownikiem. Nie będą też musieli kierować na wstępne badania lekarskie osób, które ponownie zatrudnią w krótkim czasie od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Ułatwienia te zapowiada uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu pracy.

  ...»
 • Terminy na dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy

  2011.01.17

  Pracownik ma siedem dni na odwołanie się do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania należy złożyć w ciągu 14 dni. Odwołanie wniesione po terminie nie może zostać skutecznie rozpoznane, a sąd oddali roszczenia pracownika.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Ile systemów wynagradzania może stosować pracodawca

  2011.01.17

  Pracodawca może wynagradzać pracowników według różnych systemów. Może stosować stałe stawki, zmienne zależne od wyników pracy, a także łączyć te dwa systemy. W jednym zakładzie pracy można stosować różne systemy, np. dla różnych stanowisk pracy. Przyjęte zasady nie są zasadami ustalanymi raz na zawsze. Pracodawca może je zmienić. Wprowadzenie gorszych warunków wymaga wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki płacy.

  ...»