Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 04/2011

Temat tygodnia - Najważniejsze zmiany w VAT od 1 stycznia 2011 r.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany dotyczące podatku od towarów i usług. Zmiany te wynikają przede wszystkim z następujących ustaw:

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Czy faktoring jest opłacalny dla przedsiębiorców

  2011.01.24

  Przedsiębiorca dzięki umowie faktoringu może się zabezpieczyć przed opóźnieniami opłat od kontrahentów. Może także zapewnić firmie dodatkowe środki finansowe bez konieczności angażowania w to jej własnych udziałów.

  ...»
 • Jak zalegalizować bezprawnie postawioną halę produkcyjną

  2011.01.24

  Przedsiębiorca, który postawił halę produkcyjną wbrew przepisom prawa, dopuścił się samowoli budowlanej. Jeżeli według oceny organu nadzoru budowlanego budynek ten może zostać zalegalizowany, przedsiębiorca będzie zobowiązany do wniesienia opłaty, która może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Gminy zorganizują opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia

  2011.01.24

  Opieka nad dziećmi będzie prowadzona w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię. Nowe formy opieki wprowadza ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat, przyjęta przez Sejm 5 stycznia 2011 r. Określa ona sposób organizacji, finansowania i sprawowania nadzoru przez samorządy gminne nad tymi placówkami.

  ...»
 • Opłata targowa z terminem płatności

  2011.01.24

  Rada gminy nie może uchwalić stawek opłaty targowej bez jasnego i wyczerpującego określenia zasad i terminów jej płatności – wynika z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

  2011.01.24

  Jestem przedsiębiorcą i od wielu lat opłacam za siebie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Nigdy dotąd nie korzystałem jednak z zasiłku. Jakie dokumenty będę musiał złożyć do ZUS, żeby został mi wypłacony zasiłek za okres choroby?

  ...»
 • Dokumentacja składana za matki przebywające na urlopie wychowawczym

  2011.01.24

  Choć osoby przebywające na urlopie wychowawczym znikają z firmy na długi czas, przedsiębiorca powinien przez cały okres urlopu wykazywać tych pracowników na dokumentach rozliczeniowych. Musi to czynić ze szczególną starannością, gdyż w przypadku pomyłki będzie musiał korygować dokumenty obejmujące wiele lat.

  ...»
 • Premia wypłacona po przejściu na emeryturę

  2011.01.24

  Jedna z naszych pracownic przeszła na emeryturę od 5 stycznia 2011 r. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem wynagradzania, który obowiązuje w spółce, ma ona jeszcze prawo, podobnie jak wszyscy inni nasi pracownicy, do dodatkowego wynagrodzenia – premii rocznej przysługującej za 2010 r. Premie roczne za 2010 r. będą wypłacane do 31 marca 2011 r. Czy od premii wypłaconej emerytce należy odprowadzić składki do ZUS? Jak rozliczyć taką wypłatę w dokumentacji?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Plusy i minusy zmian w VAT obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.

  2011.01.20

  Czasopisma specjalistyczne (-), Dostawa książek, gazet, czasopism i magazynów (+), Dostawy dla armatorów morskich (+), Faktury elektroniczne (+), Kasy rejestrujące (-), Klasyfikacje statystyczne (+), Korekta faktury (+), Okazjonalny przewóz osób (-), Rolnicy ryczałtowi (+), Samochody i paliwo (-)

  ...»
 • Korygowanie premii pieniężnych oraz rabatów od 2011 r.

  2011.01.24

  Od 2011 r. można zbiorczo korygować udzielone rabaty poprzez wystawienie jednej faktury VAT. Tak samo można również korygować udzielone premie pieniężne, które zostały zakwalifikowane do rabatów.

  ...»
 • Kto straci prawo do zwolnienia z kas rejestrujących od 1 maja 2011 r.

  2011.01.24

  Biura rachunkowe, prawnicy, lekarze – to tylko niektóre z grup, które stracą prawo do zwolnienia z ewidencji sprzedaży na kasach rejestrujących od 1 maja 2011 r.

  ...»
 • Stawka VAT 2010/2011 r. za dzierżawę

  2011.01.24

  7 stycznia 2011 r. przedsiębiorca „X” wystawił fakturę VAT za dzierżawę hali w grudniu 2010 r. Dzierżawa jest rozliczana w pełnych miesięcznych okresach. Czy na fakturze za czynsz dzierżawny przedsiębiorca powinien wykazać 22%, czy 23%stawkę VAT?

  ...»
 • Stawka VAT dla usług wywozu szamb

  2011.01.24

  Spółka prowadzi działalność polegającą na wywozie i opróżnianiu szamb. Jaką stawkę VAT ma zastosować na fakturach wystawianych od 2011 r. – 23%, czy 8%?

  ...»
 • Zwolnienia w PIT – zmiany istotne dla płatnika

  2011.01.24

  Dodatek za rozłąkę jest zwolniony opodatkowania u wszystkich pracowników. Koszty zakwaterowania pracowników są zwolnione do kwoty 500 zł niezależnie od jego miejsca. Przedstawiamy najważniejsze dla pracodawców i płatników zmiany w zakresie zwolnień w PIT.

  ...»
 • Czy pracownik musi złożyć PIT-4R

  2011.01.24

  W związku z otrzymywaniem wynagrodzenia od pracodawcy zagranicznego za pracę wykonywaną w Polsce na podatniku nie ciążą obowiązki płatnika związane z wystawieniem deklaracji rocznej PIT-4R – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

  ...»
 • Zawiadomienie o zwolnieniu z VAT

  2011.01.24

  W październiku 2008 r. rozpocząłem działalność. Od razu zrezygnowałem ze zwolnienia z VAT. W 2010 r. nadal byłem VAT-owcem. Nie przekroczyłem limitu między 100 000 a 150 000 zł, sprzedaż wynosiła 20 000 zł. Czy mogłem skorzystać z możliwości złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego do 15 stycznia i korzystać od 1 stycznia 2011 ze zwolnienia podmiotowego?

  ...»
 • Czy obsługa rachunku bankowego stanowi koszt

  2011.01.24

  Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu zawarcia umowy rachunku bankowego – potwierdził w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

  ...»
 • Moment powstania przychodu przy najmie ciągłym

  2011.01.24

  Prowadzę działalność gospodarczą. W najbliższym czasie zamierzam rozszerzyć jej zakres o wynajem lokali dla firm. W tym celu gromadzę informacje dotyczące specyfiki tych usług. Zagadnieniem, które wzbudza największe wątpliwości, jest moment powstania przychodu. Nie mogę uzyskać jednoznacznej odpowiedzi, czy będzie to moment „uregulowania należności,” czy też decydujące znaczenie będzie mieć „przyjęty okres rozliczeniowy”.

  ...»
 • VAT od kosztów wysyłki towarów

  2011.01.24

  Sprzedaż towarów, która bezpośrednio wiąże się z ich transportem lub wysyłką, może być rozliczana na kilka sposobów. Organy podatkowe dopuszczają możliwość wyboru przez dostawców metody rozliczeń kosztów transportu, jeżeli spełnią oni wskazane warunki.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak rozliczyć przepadek wadium

  2011.01.24

  Jesteśmy małą gminą w województwie mazowieckim prowadzącą szkołę podstawową. Rozpisaliśmy przetarg na remont hali sportowej. Każdy z uczestników przetargu wpłacił wadium na rzecz gminy. W wyniku przetargu wyłoniony został zwycięzca, który jednak nie podpisał umowy. W związku z tym wniesione przez niego wadium przepadło. Jak prawidłowo dokonać ewidencji przepadku wadium?

  ...»
 • Kiedy naprawiona maszyna jest środkiem trwałym

  2011.01.24

  Firma zakupiła maszynę sprzątającą przeznaczoną na części za kwotę 2460 zł. Jednak przed dokonaniem rozbiórki udało się dokupić uszkodzone elementy i uruchomić maszynę, która teraz jest wykorzystywana w firmie. Jak należy dokonać ewidencji tej maszyny w księgach rachunkowych, czy traktować ją jako środek trwały?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Składanie dowodów przed sądem pracy

  2011.01.24

  W sprawach pracowniczych sąd nie ma obowiązku samodzielnie dążyć do ustalania zdarzeń, będących podstawą zgłaszanych przez strony roszczeń i zarzutów. Pracodawca występujący przeciwko pracownikowi musi więc przedstawić fakty uzasadniające swoje żądania i dowody na ich poparcie. Gdy sam zostaje pozwany, musi wykazać bezpodstawność roszczeń pracownika i dać tego dowody.

  ...»
 • Zakaz dyskryminacji na umowie zlecenia

  2011.01.24

  Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu dotyczy nie tylko umów o pracę. Obejmuje on również relacje związane z pracą wykonywaną na podstawie umów zlecenia czy o dzieło.

  ...»
 • Pracodawca udziela urlopu ojcowskiego na wniosek pracownika

  2011.01.24

  Pracodawca nie może odmówić pracownikowi skorzystania z urlopu ojcowskiego. Prawo do niego przysługuje w pierwszym roku życia dziecka, a w przypadku adopcji – w ciągu roku od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu, co wynika ze zmian wprowadzonych w tym roku. Nadal natomiast urlop ojcowski może trwać tylko tydzień, od 2012 r. – dwa tygodnie. W tym czasie pracodawca nie może pracownika zwolnić z pracy. Podlega on bowiem szczególnej ochronie.

  ...»
 • Pracodawcy zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego ustanowienie wolnego dnia w święto Trzech Króli

  2011.01.24

  19 stycznia 2011 r. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga na nowelizację kodeksu pracy, wprowadzającą m.in. wolny dzień od pracy w święto Trzech Króli. Złożyła ją Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wniosek o zbadanie konstytucyjności tych przepisów zamierza także złożyć NSZZ Solidarność.

  ...»
 • Czy utrata zaufania może być jedyną przyczyną wypowiedzenia

  2011.01.24

  Pracodawca postanowił rozwiązać z pracownikiem umowę zawartą na czas nieokreślony. Jako jedyną przyczynę wypowiedzenia wskazał utratę zaufania do podwładnego, chociaż w rzeczywistości chodziło o częste nadużywanie przez niego alkoholu. Czy postępowanie pracodawcy jest zgodne z prawem?

  ...»
 • Czy pracownica w ciąży może odmówić pracy w ramach dobowego limitu

  2011.01.24

  Księgowa zatrudniona na pół etatu jest w ciąży. Pracuje pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie. Strony ustaliły, że po tych czterech godzinach księgowa może pracować przez dwie kolejne godziny za normalne wynagrodzenie. Po przekroczeniu limitu tych dwóch godzin przysługuje jej dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Kilka dni temu z powodu choroby innej pracownicy zatrudnionej na takim samym stanowisku zleciliśmy księgowej pracę w wymiarze ośmiu godzin dziennie. Księgowa odmówiła jednak jej wykonywania, powołując się na zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych. Czy jej postępowanie jest zgodne z prawem?

  ...»
 • Czy umowę na zastępstwo można podpisać kilkakrotnie

  2011.01.24

  Zawarliśmy z pracownicą umowę na zastępstwo na okres od 1 czerwca do 30 września 2010 r. Po jej rozwiązaniu podpisaliśmy kolejną umowę od 1 października do 31 stycznia 2011 r. Obecnie zamierzamy podpisać z tą samą pracownicą trzecią umowę na zastępstwo. Czy w momencie jej podpisania ulegnie ona przekształceniu w umowę na czas nieokreślony?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia