Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 05/2011

Temat tygodnia - Jak rozliczyć PIT-36 i PIT-36L za 2010 rok

Termin złożenia rocznego zeznania podatkowego upływa w poniedziałek 2 maja. Data wynika z przesunięcia terminu (30 kwietnia to sobota). Warto jednak wcześniej skorzystać z możliwości rozliczenia się z fiskusem, zwłaszcza gdy w PIT-36 możemy wykazać nadpłatę.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Jak zakończyć spór ugodą

  2011.01.31

  Przedsiębiorcy, którzy są stronami w procesie, nie muszą czekać na rozstrzygnięcie sądu. Spór mogą zakończyć przez zawarcie ugody sądowej. Dzięki niej zaoszczędzą na kosztach sądowych, a sama ugoda i tak zabezpieczy należności dla strony uprawnionej.

  ...»
 • Zasady ochrony danych przedsiębiorcy objętych tajemnicą bankową

  2011.01.31

  Przedsiębiorca, dokonując czynności bankowej, przekazuje bankowi wiele istotnych informacji o firmie. Bank ma obowiązek je chronić. Choć dostęp do nich mają tylko podmioty związane z czynnością bankową, to przedsiębiorca może upoważnieniem udostępnić te informacje każdej innej osobie.

  ...»
 • Nowe obowiązki przesiębiorcy w udzielaniu gwarancji

  2011.01.31

  Przedsiębiorca, który chce udzielić konsumentowi gwarancji, powinien to zrobić w oddzielnym dokumencie. Po wejściu w życie nowych przepisów dokument ten będzie ważny, nawet jeżeli nie znajdą się w nim istotne wymagane prawem informacje. Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą towarów będzie zobowiązany do złożenia gwarancji na towar również wtedy, gdy był tylko pośrednikiem przy transakcji.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej w samorządzie

  2011.01.31

  Nowo wybrani samorządowcy muszą pamiętać o terminach rezygnacji z dotychczasowych funkcji i działalności. W większości przypadków musi to nastąpić w ciągu trzech miesięcy od objęcia stanowiska. Dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w I turze termin ten upływa już na początku marca, a w II turze – w połowie marca 2011 r. Czasu pozostało więc niewiele, a konsekwencje mogą być dotkliwe, łącznie z utratą mandatu lub pracy.

  ...»
 • Sejm zliberalizował przepisy dotyczące uzdrowisk

  2011.01.31

  Sejm 20 stycznia 2011 r. znowelizował ustawę o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

  ...»
 • Sądy będą rozstrzygać, czy urzędnik rażąco naruszył prawo

  2011.01.31

  Sejm 20 stycznia 2011 r. przyjął poprawki Senatu do ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Urzędy poszkodowane przez błędne decyzje swoich urzędników będą mogły dochodzić od nich odszkodowań. Maksymalna kara może wynieść dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia funkcjonariusza.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Projekt zmian zrównujących płatników oraz ZUS w zakresie dochodzenia wzajemnych należności

  2011.01.31

  Na posiedzeniu, rozpoczynającym się 1 lutego 2011 r., Sejm ma debatować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ma ona zrównać okres dochodzenia należności z tytułu nadpłaconych składek przez płatników z okresem egzekucji zaległości składkowych przez ZUS.

  ...»
 • Składki na Fundusz Pracy matek-przedsiębiorców do umorzenia

  2011.01.31

  Od 1 lutego do 1 sierpnia 2011 r. osoby, które przebywały na urlopie wychowawczym i jednocześnie prowadziły działalność pozarolniczą, mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o umorzenie składek na Fundusz Pracy.

  ...»
 • Odrębne zasady rozliczenia przychodu emerytów

  2011.01.31

  Osoby, które w trakcie 2010 r. osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą mieć rozliczony ubiegłoroczny przychód z odpowiednio skróconego okresu. Takie samo uprawnienie przysługuje dorabiającym emerytom, którym w ubiegłym roku ZUS podjął wypłatę świadczenia zawieszonego na ich wniosek lub wskutek kontynuowania zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę.

  ...»
 • Zmniejszenie składek ZUS za okres choroby

  2011.01.31

  W czasie niezdolności do pracy przedsiębiorca ma prawo do proporcjonalnego zmniejszenia składek na ubezpieczenia, które opłaca z tytułu prowadzonej działalności. Możliwość ta jest zarezerwowana dla osób, które zgłosiły się do ubezpieczenia chorobowego i uzyskały zasiłek chorobowy z ZUS. Zmniejszenie nie dotyczy jednak wszystkich składek, do których opłacenia zobowiązany jest przedsiębiorca.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Sprzedaż obiektu socjalnego

  2011.01.31

  Czy przychód otrzymany ze sprzedaży obiektu socjalnego (niepełniącego od kilku lat takiej funkcji) jest przychodem spółki opodatkowanym na zasadach ogólnych, czy też powinien zasilić konto funduszu świadczeń socjalnych?

  ...»
 • Moment powstania przychodu przy kapitalizacji odsetek

  2011.01.31

  W jakim momencie skapitalizowane odsetki od udzielonej pożyczki stanowią przychód podatkowy spółki? Czy będzie to data kapitalizacji odsetek (zwiększenia kwoty głównej pożyczki podlegającej oprocentowaniu) czy też moment ich faktycznej zapłaty (wraz z należnością pierwotną z tytułu pożyczki)?

  ...»
 • Przeliczanie walut obcych na złote

  2011.01.31

  Od 1 stycznia 2011 r. ujednolicone zostały zasady przeliczania walut obcych na złote. Do przeliczeń ma zastosowanie średni kurs walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danego zdarzenia gospodarczego. Te nowe reguły stosują obecnie zarówno podatnicy, jak i płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.

  ...»
 • Podatnicy naliczą wyższe odsetki za zwłokę

  2011.01.31

  Od 20 stycznia 2011 r. podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12,5%, natomiast obniżona stawka 9,38% w stosunku rocznym.

  ...»
 • Przemieszczenie towarów należących do spółki będących przedmiotem eksportu

  2011.01.31

  Projekt zmian w ustawie o VAT zakłada, że podatnik przemieszczający towary do innego państwa UE, w celu dokonania ich eksportu do państwa trzeciego, będzie mógł potwierdzać objęcie towarów procedurą wywozu także w innym kraju niż Polska.

  ...»
 • Koszty imprezy integracyjnej w formie rozgrywek sportowych

  2011.01.31

  Czy wydatki ponoszone przez spółkę na organizację imprez integracyjnych dla pracowników w postaci rozgrywek sportowych stanowią koszty uzyskania przychodu? Jeśli tak, to w którym momencie należy je do kosztów zakwalifikować? Na koszty imprezy składają się m.in. wynajem sali, zakup strojów sportowych dla uczestników imprezy. Powyższe koszty pokrywane są ze środków obrotowych spółki.

  ...»
 • Jak prawidłowo sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej

  2011.01.31

  Podatnik nie musi już odprowadzać podatku od składników majątkowych pozostałych po zlikwidowanej działalności gospodarczej. Sporządzony na dzień likwidacji wykaz majątku obejmuje wszystkie składniki, a także środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

  ...»
 • Jak zakwalifikować wydatki wykładowcy na dojazdy i noclegi

  2011.01.31

  Spółka zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla lekarzy. Szkolenia odbywają się w różnych miastach Polski. Wykładowcy są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych. Są to najczęściej osoby, które mają miejsce zamieszkania poza miejscem szkolenia. W umowach cywilnoprawnych oprócz wynagrodzenia na wniosek wykładowców wpisywane są koszty, które pokrywa spółka jako zlecający. Czy koszty ponoszone przez spółkę na rzecz wykładowców, określone w umowie cywilnoprawnej jako koszty dojazdu, noclegów, drobnego poczęstunku, są dla spółki kosztem uzyskania przychodów?

  ...»
 • Odliczenie VAT od usług nabywanych w „rajach podatkowych”

  2011.01.31

  Umożliwienie podatnikom odliczania podatku naliczonego od usług zakupionych w krajach będącymi „rajami podatkowymi” przewiduje projektowana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • 22 najczęściej popełniane błędy w bilansie rocznym

  2011.01.31

  Koniec roku kalendarzowego dla większości jednostek oznacza zamykanie ksiąg i przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego. To proces wymagający wiele uwagi i czasu. Systemy finansowo-księgowe generują obecnie podstawowe elementy sprawozdania finansowego, ale błędem jest przyjmowanie tych dokumentów jako ostatecznych. Stanowią one jedynie punkt wyjścia dla pracy opartej na weryfikacji każdej pozycji na podstawie zestawienia obrotów i sald.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy można zobowiązać pracownicę do wykorzystania dodatkowego urlopu macierzyńskiego

  2011.01.31

  Na terenie zakładu pracy trwa remont piętra, na którym pracuje księgowa obecnie przebywająca na urlopie macierzyńskim. Pracodawca poinformował ją, że po zakończeniu urlopu powinna obowiązkowo wystąpić z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dzięki temu pracodawca nie będzie musiał spieszyć się z remontem. Pracownica chce jednak wrócić do pracy bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Czy postępowanie pracodawcy jest prawidłowe?

  ...»
 • Zgłaszanie ofert pracy przez pracodawców

  2011.01.31

  Urząd pracy nie musi akceptować każdej oferty pracy. Ma prawo odmówić jej przyjęcia, ale musi to uzasadnić. Zasady te wchodzą w życie 1 lutego 2011 r. Do tej pory urząd nie mógł przyjąć oferty od pracodawcy, jeżeli w ciągu roku przed jej złożeniem skazano go za naruszenie praw pracowniczych, a także gdy stawiał w niej wymagania dyskryminujące kandydatów.

  ...»
 • Czy odmowa pracownikowi udzielenia dwóch dni na opiekę nad dzieckiem jest zgodna z przepisami

  2011.01.31

  Rozwiedziona pracownica samotnie wychowuje sześcioletnie dziecko. Kilka dni temu złożyła pracodawcy wniosek o wykorzystanie dwóch dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem za 2011 r. Jej wniosek nie został jednak uwzględniony, a pracodawca bez podania przyczyny odmówił udzielenia dni wolnych. Czy postępowanie pracodawcy jest zgodne z prawem?

  ...»
 • Informacje o nietworzeniu ZFŚS w małych firmach

  2011.01.31

  Mali pracodawcy mogą utworzyć fundusz socjalny z własnej woli. Ci, którzy na to się nie decydują, powinni do końca stycznia poinformować o tym pracowników. Niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną.

  ...»
 • Informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia

  2011.01.31

  Przyjmując pracownika do pracy, pracodawca powinien nie tylko podpisać z nim umowę o pracę, ale również poinformować go np. o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. Jeśli w trakcie zatrudnienia dojdzie do zmian warunków zatrudnienia, wówczas pracodawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym pracownika, nie później jednak niż w terminie miesiąca od momentu ich obowiązywania.

  ...»
 • Czy pracodawca może nie udzielić urlopu wychowawczego

  2011.01.31

  Pracownica po ukończeniu studiów pracowała przez trzy miesiące na podstawie umowy na okres próbny. Po jej zakończeniu pracodawca nie podpisał z nią kolejnej umowy o pracę. Pracownica zarejestrowała się w urzędzie dla bezrobotnych i nie pracowała przez dwa lata. W tym czasie urodziła dziecko. Od czterech miesięcy pracuje na podstawie umowy na czas nieokreślony. Kilka dni temu poinformowała pracodawcę, że chciałaby złożyć wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego. Pracodawca jednak twierdzi, że tego rodzaju urlop jej nie przysługuje, ponieważ ma za krótki staż pracy. Czy pracodawca ma rację?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak ustalać regulamin wynagradzania

  2011.01.31

  Pracodawca musi ustalić regulamin wynagradzania, jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników, nieobjętych ani zakładowym, ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Dokument ten wymaga uzgodnień z organizacją związkową, jeśli taka działa w zakładzie pracy. Postanowienia regulaminu nie mogą być mniej korzystne od przepisów prawa pracy.

  ...»