Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 06/2011

Temat tygodnia - Urlopy 2011 w pytaniach i odpowiedziach

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Stworzenie takiego planu w większości firm jest ich obowiązkiem, ale w zasadzie każdemu pracodawcy ułatwia prowadzenie działalności bez większych zakłóceń. Planowanie urlopów z reguły odbywa się z początkiem danego roku. Jednocześnie jest to pora na wykorzystanie przez pracowników zaległych urlopów z poprzedniego roku.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Nowelizacja VAT w Sejmie

  2011.02.07

  Zmianę zasad opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, rozszerzenie zakresu zwolnień w usługach medycznych, podwyższenie stawek VAT na ubranka dla niemowląt i buty dla dzieci przewiduje kolejny projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT, nad którym trwają prace w Sejmie.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.02.07

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Jedno świadectwo pracy dla kilku umów terminowych

  2011.02.07

  Pracodawca będzie mógł wydać jedno świadectwo pracy dotyczące kilku terminowych umów o pracę zawartych z tym samym pracownikiem. Takie zbiorcze świadectwo obejmie okres 24 miesięcy.

  ...»
 • Na listach wyborczych będzie co najmniej 35% kobiet

  2011.02.07

  Prezydent RP 31 stycznia 2011 r. podpisał tzw. ustawę kwotową, która przewiduje, że na każdej liście wyborczej musi znajdować się co najmniej 35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn. Przepisy te dotyczą wyborów do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików województw.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Jak zarejestrować spółkę z o.o. w krs

  2011.02.07

  Podstawą do funkcjonowania każdej spółki z o.o. jest sporządzenie umowy oraz wpisanie do KRS. Zarząd spółki powinien złożyć wniosek o wpis odpowiednio opłacony wraz z załącznikami do sądu rejonowego odpowiedniego dla siedziby spółki. W Sejmie trwają prace nad usprawnieniem rejestracji spółki z o.o. W zamierzeniu nowelizacja ma obowiązywać od 2012 r.

  ...»
 • Konsekwencje braku podmiotowości prawnej spółki cywilnej

  2011.02.07

  Spółka cywilna to umowa cywilnoprawna między przedsiębiorcami, na mocy której zobowiązują się oni działać dla osiągnięcia określonego celu gospodarczego, ale nie tworzą nowego podmiotu w sensie prawnym. Pomimo że spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, to na gruncie przepisów prawa pracy jest uważana za pracodawcę.

  ...»
 • Jakie są skutki wręczenia zadatku po zawarciu umowy

  2011.02.07

  Spółka z o.o. zawarła ze spółką jawną (kupującym) umowę sprzedaży maszyn budowlanych o łącznej wartości 260 tys. zł. Strony umowy postanowiły w umowie sprzedaży, że zadatek z tytułu zakupu maszyn wyniesie 40 tys. zł. Przedstawiciele obu spółek zawarli umowę, a potem udali się na lunch, w trakcie którego ustalili, że wręczenie zadatku nastąpi w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy sprzedaży. Dwa tygodnie po jej podpisaniu na konto spółki z o.o. wpłynęła kwota 40 tys. zł od spółki jawnej. Czy kwotę tę można uznać za daną tytułem zadatku? Jakie skutki prawne ma danie zadatku nie w momencie zawarcia umowy, a po jej podpisaniu?

  ...»
 • Niedozwolone postanowienia w umowach z konsumentem

  2011.02.07

  Przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że klauzule zawarte w umowie, które nie zostały uzgodnione z konsumentem i w sposób rażący naruszą jego interesy, będą nieważne. O nieważności orzeka sąd w odpowiedzi na zarzut podniesiony przez konsumenta lub w wyniku wszczęcia własnej kontroli. Jeżeli taka klauzula nie dotyczy najważniejszych postanowień umowy, w pozostałej części jest ona ważna.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Samorządy mogą pozyskać środki na zatrudnienie animatorów na Orlikach

  2011.02.07

  Trwa nabór wniosków do pilotażowego projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. Pierwszy termin złożenia dokumentów mija 16 lutego 2011 r. Gmina może otrzymać połowę kosztów zatrudnienia takiej osoby.

  ...»
 • Na listach wyborczych będzie co najmniej 35% kobiet

  2011.02.07

  Prezydent RP 31 stycznia 2011 r. podpisał tzw. ustawę kwotową, która przewiduje, że na każdej liście wyborczej musi znajdować się co najmniej 35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn. Przepisy te dotyczą wyborów do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików województw.

  ...»
 • Przepisy o uzdrowiskach mniej restrykcyjne dla gmin

  2011.02.07

  Możliwość budowy na terenie uzdrowisk sieci wodno-kanalizacyjnych oraz obiektów gastronomicznych – wprowadza nowelizacja ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, przyjęta 20 stycznia 2011 r. przez Sejm.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Przychód w rozumieniu przepisów o zawieszalności w świetle orzecznictwa

  2011.02.07

  Jestem emerytem. Od niedawna prowadzę niewielką działalność gospodarczą. Na razie nie przynosi ona zysków. Tymczasem dowiedziałem się, że jako emeryt prowadzący działalność powinienem wykazać dla ZUS osiągany przychód. O jaki przychód chodzi, skoro mam straty?

  ...»
 • Jak sumować okresy ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do zasiłku

  2011.02.07

  Jeden z naszych pracowników jest zatrudniony w firmie od 17 grudnia 2010 r. Przed zawarciem umowy o pracę zatrudnialiśmy tę osobę na podstawie umowy zlecenia od 10 października do 30 listopada 2010 r. Z tytułu tej umowy pracownik był zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 1 stycznia 2011 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, które potrwa dłuższy czas – pracownik złamał nogę. Czy należy wypłacić tej osobie wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy? Jeżeli nie, to od kiedy pracownikowi będą się należały te świadczenia?

  ...»
 • Zasiłek w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w 2011 r.

  2011.02.07

  Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w 2011 r. nie ulega zmianie. Jest to ostatni rok, w którym dodatkowy urlop macierzyński przysługuje pracownikowi w wymiarze do dwóch tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka, oraz do trzech tygodni, w przypadku porodu mnogiego. Za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Z wnioskiem o wypłatę zasiłku wystąpić może również przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu chorobowemu.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Porównawczy rachunek zysków i strat a krąg kosztowy

  2011.02.07

  W sprawozdawczości finansowej istotną rolę odgrywa zmiana stanu produktów. Mimo że jej ustalenie stanowi często swoisty „problem techniczny”, warto wniknąć głębiej w sedno tego problemu i spojrzeć systemowo na sposób, w jaki ewidencyjnie powstaje ta kategoria porównawczego rachunku zysków i strat.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Usługi pośrednictwa pracy pod kontrolą PIP

  2011.02.07

  Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) nie będzie już sprawdzać, czy pracodawcy informują urzędy pracy o zatrudnianiu bezrobotnych. Nie ma już bowiem takiego obowiązku. Inspekcję uprawniono natomiast do kontrolowania firm pośredniczących w pozyskiwaniu ofert pracy i poszukiwaniu dla pracodawców pracowników o określonych kwalifikacjach.

  ...»
 • Jedno świadectwo pracy dla kilku umów terminowych

  2011.02.07

  Pracodawca będzie mógł wydać jedno świadectwo pracy dotyczące kilku terminowych umów o pracę zawartych z tym samym pracownikiem. Takie zbiorcze świadectwo obejmie okres 24 miesięcy.

  ...»
 • Jak ustalić urlop dla pracownika sezonowego zatrudnionego na 3/4 etatu

  2011.02.07

  Zatrudniliśmy pracownika sezonowego na okres od 15 września 2010 r. do 15 maja 2011 r. Pracownik został zatrudniony na 3/4 etatu. Do tej pory nie wykorzystał on urlopu wypoczynkowego, ale już podejmuje rozmowy na ten temat. Jak należy ustalić ten urlop?

  ...»
 • Określenie rodzaju i stanowiska pracy w umowie o pracę

  2011.02.07

  Im bardziej szczegółowo pracodawca opisze w umowie o pracę rodzaj lub stanowisko pracownika, tym w przyszłości trudniej będzie je zmienić, nawet ze względu na potrzeby zakładu. Może to wymagać złożenia wypowiedzenia zmieniającego, zależnie od tego, jak bardzo zmiana odbiega od zapisów zawartych w umowie. Nie będzie ono konieczne, jeśli np. przeniesienie pracownika do innego oddziału ma trwać maksymalnie trzy miesiące.

  ...»
 • Skutki wydzierżawienia firmy dla dotychczasowego i nowego pracodawcy

  2011.02.07

  Wydzierżawienie firmy przez dotychczasowego pracodawcę powoduje, że nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną stosunków pracy. Nie oznacza to jednak automatycznej zmiany treści podpisanych przez pracowników umów o pracę. Niekorzystna zmiana jest możliwa jedynie wtedy, gdy pracownik wyrazi na nią zgodę.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Ochrona tajemnicy wynagrodzeń

  2011.02.07

  Do zachowania w tajemnicy wynagrodzeń pracowników zobowiązani są wszyscy, którzy mają dostęp do takich danych. Ujawnienie ich jest naruszeniem dóbr osobistych pracownika, jego danych osobowych czy nawet tajemnicy przedsiębiorstwa. Osoba, której płace zostaną upowszechnione, może dochodzić odszkodowania.

  ...»