Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 07/2011

Temat tygodnia - Raport z dyżurów telefonicznych w styczniu 2011 r.

Jak rozliczać VAT na przełomie roku: czy usługi wykonane w 2010 r. należy rozliczać według nowych czy starych stawek, a jaką stawkę zastosować w związku ze zmienioną klasyfikacją? To tylko nieliczne z problemów związanych ze stosowaniem VAT, z którymi Czytelnicy zwracają się do naszych ekspertów w trakcie dyżurów telefonicznych.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Nowości prawne

  2011.02.14

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • 11 formularzy PIT w nowej wersji

  2011.02.14

  12 lutego 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Ważność umowy zawartej przez odwołanego członka zarządu

  2011.02.14

  Spółka z o.o. była reprezentowana przez dwóch członków zarządu. Obaj brali udział w zawarciu umowy z inną spółką. W trakcie podpisywania umowy jeden z członków zarządu był już odwołany z tej funkcji uchwałą wspólników, ale jeszcze nie był wykreślony z KRS. Czy tak zawarta umowa jest ważna?

  ...»
 • Nowe rozwiązania przy ustanawianiu hipotek

  2011.02.14

  20 lutego 2011 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie hipoteki. Zrezygnowano z podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Za pomocą umowy strony będą mogły jedną hipoteką zabezpieczyć kilka wierzytelności, będą mogły również ustalić hipotekę w dowolnej walucie bez względu na walutę wierzytelności.

  ...»
 • Czy można podważyć każdą ugodę zawartą przed sądem przez przedsiębiorców

  2011.02.14

  Klient zakupił od producenta motor, po krótkiej jeździe na jaw wyszły istotne usterki. Klient wytoczył przedsiębiorcy prowadzącemu sklep sprawę (z powołaniem się na przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej), w której domagał się zapłaty kwoty z tytułu obniżenia ceny niesprawnego motoru. Przedsiębiorca wyraził zgodę na zawarcie ugody w tej sprawie i zapłacenie połowy równowartości motocykla. Po ponownym przemyśleniu sprawy klient doszedł do przekonania, że ugoda, którą podpisał, nie jest dla niego korzystna. Sąd umorzył postępowanie, ale to postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. Czy składając zażalenie, klient może podważyć zawartą przez siebie ugodę?

  ...»
 • Jak należy prawidłowo określić terminy zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej

  2011.02.14

  Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, ma prawo zawiesić działalność gospodarczą. Może zrobić to nawet kilkukrotnie, ponieważ przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym zakresie nie nakładają na niego żadnych ograniczeń. Musi on jednak przed upływem terminu zawieszenia działalności zgłosić informację dotyczącą jej wznowienia.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Do 22 lutego 2011 r. dotacje na start młodzieży w dorosłe życie

  2011.02.14

  Organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą się ubiegać o granty na wyrównywanie szans młodzieży. Dotacja w wysokości do 40 tys. zł przeznaczona ma być na działania prowadzone z minimum 25-osobową grupą młodzieży.

  ...»
 • Weszły w życie przepisy dotyczące instrukcji kancelaryjnej dla samorządów

  2011.02.14

  Od 20 stycznia 2011 r., ale z mocą wsteczną od początku roku, zaczęła obowiązywać nowa instrukcja kancelaryjna. Urzędy powinny niezwłocznie zacząć stosować nowe przepisy, włączając w to również rejestrację spraw według klas z nowego jednolitego rzeczowego wykazu akt. Dotyczy to również spraw wniesionych między 1 a 20 stycznia 2011 r. Nowa instrukcja nie dotyczy placówek oświaty, ośrodków pomocy społecznej ani instytucji kultury.

  ...»
 • Zamówienie publiczne w trybie „zapytania o cenę” na usługi sprzątania urzędu

  2011.02.14

  Jako jednostka samorządu chcielibyśmy zlecić firmie zewnętrznej sprzątanie urzędu. Przewidziana przez urząd kwota w budżecie jest niższa niż tzw. progi unijne, czyli 193 tys. euro rocznie. Czy możemy w tej sytuacji zorganizować przetarg w trybie zapytania o cenę?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Czy bankrutująca spółka musi płacić składki na Fundusz Pracy

  2011.02.14

  Spółka z o.o. znajduje się w stanie upadłości. Należności ze stosunku pracy są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Czy w tej sytuacji spółka ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy?

  ...»
 • ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

  2011.02.14

  W 2010 r. ZUS wstrzymał lub obniżył świadczenia na łączną kwotę ponad 141 mln zł. Jest to efekt prowadzonych kontroli zwolnień lekarskich, badanych zarówno pod względem zasadności ich wystawienia, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

  ...»
 • Umowa o dzieło z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym

  2011.02.14

  Z jednym z naszych pracowników zawarto umowę o dzieło na wykonanie kosztorysu naszej kolejnej inwestycji. Umowa o dzieło została zawarta na okres od 1 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. Pracownik ten od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło zostało wypłacone 10 lutego, jednocześnie z wynagrodzeniem ze stosunku pracy za styczeń 2011 r. Czy z tytułu umowy o dzieło tego pracownika należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne? Czy należy przekazać za niego do ZUS jakieś dokumenty?

  ...»
 • Naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego pracowników jednostek badawczo-rozwojowych

  2011.02.14

  Zmiany w zasadach naliczania świadczeń w przypadku usprawiedliwionej nieobecności z tytułu choroby, urlopu macierzyńskiego lub sprawowania opieki dla pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych jednostki badawczo-rozwojowej weszły w życie pod koniec 2010 r. Wprowadziła je ustawa z 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Odliczenie VAT od e-biletów

  2011.02.14

  VAT można odliczać nie tylko z faktur dokumentujących zakupy, ale również od innych dokumentów – np. od e-biletów.

  ...»
 • Opłata za nielegalny pobór energii a opodatkowanie VAT

  2011.02.14

  Opłaty sankcyjne za nielegalny pobór energii oraz paliw nie podlegają VAT. Pospolita kradzież nie może być bowiem uznawana za przedmiot skutecznie zawartej umowy podlegającej VAT.

  ...»
 • Jak rozliczyć podatek od umowy do 200 zł

  2011.02.14

  Umowa zlecenia lub umowa o dzieło, w której kwota należności nie przekracza 200 zł, jest opodatkowana zryczałtowaną 18% stawką podatku liczoną od przychodu.

  ...»
 • Korekta VAT od nieruchomości

  2011.02.14

  Jeżeli podatnik wykorzystuje swoją nieruchomość do prowadzenia działalności tylko w części, to zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów prowadzonej działalności zobowiązuje go do skorygowania wcześniej odliczonego VAT.

  ...»
 • Rozliczenie VAT przy zakupach od rolnika ryczałtowego

  2011.02.14

  Nabywca usług lub towarów od rolnika ryczałtowego zobowiązany jest do wystawienia faktury RR. Odliczenie VAT od tak wystawionej faktury wymaga jednak spełnienia przez nabywcę określonych warunków.

  ...»
 • Opodatkowanie umów do 200 zł

  2011.02.14

  Każda umowa do 200 zł, która została podpisana z osobą niebędącą pracownikiem, podlega opodatkowaniu 18% stawką ryczałtu. Ilość takich umów zawartych w danym miesiącu z jedną osobą jest bez znaczenia.

  ...»
 • Czy od należności licencyjnych należy zapłacić podatek u źródła

  2011.02.14

  W ostatnim okresie zakupiliśmy kilka licencji na wykorzystanie praw autorskich od naszego udziałowca, spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z umową jesteśmy zobowiązani do zapłaty należności licencyjnych w okresach rocznych. Czy w związku z tymi płatnościami ciążą na nas obowiązki płatnika podatku dochodowego?

  ...»
 • Stawka VAT na wynajem fakturowany w grudniu 2010 r.

  2011.02.14

  Spółka wynajmuje banery reklamowe oraz powierzchnie reklamowe. W grudniu 2010 r. zawarła umowę z klientem na wynajem baneru wraz z miejscem reklamowym na okres grudzień 2010 r. – maj 2011 r. Zgodnie z umową spółka w grudniu wystawiła fakturę VAT na cały okres wynajmu do przodu ze stawką 22%, z terminem płatności „7 dni od daty wystawienia faktury”. Termin ten upłynął 30 grudnia 2010 r. Do dnia dzisiejszego spółka nie otrzymała płatności. Czy spółka zastosowała właściwą stawkę VAT? Kiedy powinna ująć ją w rejestrze sprzedaży?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy pracodawca powinien uwzględnić wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy

  2011.02.14

  Pracownica zatrudniona na cały etat ma 4,5-letnie dziecko i nie przysługuje już jej prawo do korzystania z urlopu wychowawczego. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy kilkakrotnie przebywała na zwolnieniu lekarskim, ponieważ jej córka miała nawracające anginy. Pracownica postanowiła wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, dzięki temu mogłaby więcej czasu przebywać z dzieckiem. Pracodawca nie wyraził jednak zgody i nie chce wprowadzać żadnych zmian. Czy postępowanie pracodawcy jest prawidłowe?

  ...»
 • Kiedy nierówne traktowanie jest dopuszczalne

  2011.02.14

  Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których dopuszczalne jest zachowanie pracodawcy, spełniające przesłanki do uznania go za dyskryminujące. Może on zróżnicować kryteria przyjęcia kandydatów do pracy, jeśli wymaga tego rodzaj oferowanej pracy. Może też zwiększać szanse poprawy warunków pracy określonej grupie pracowników.

  ...»
 • Ponowne zatrudnienie pracownika w ciągu 30 dni zwolni go ze wstępnych badań lekarskich

  2011.02.14

  Pracodawcy nie będą musieli kierować na wstępne badania lekarskie pracowników, z którymi nawiązali ponownie stosunek pracy w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego. Obecnie jest to możliwe tylko wtedy, gdy między jedną i następną umową o pracę nie ma ani jednego dnia przerwy. Zmiany wprowadza nowelizacja kodeksu pracy, która wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  ...»
 • Pracodawca nie może samodzielnie obniżyć pracownikowi wymiaru czasu pracy

  2011.02.14

  Jeżeli pracownik opiekujący się dzieckiem chce pozostać aktywny zawodowo, wówczas powinien złożyć pracodawcy wniosek o zmniejszenie godzin pracy. Pracodawca nie ma prawa mu tego odmówić. Obniżony wymiar czasu pracy takiego pracownika nie może jednak być mniejszy niż połowa etatu.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Rozliczenie wynagrodzenia z dwóch umów o pracę

  2011.02.14

  Prawo pracy dopuszcza, aby pracodawca zawarł z jednym pracownikiem więcej niż jedną umowę o pracę. Jeżeli kod ubezpieczenia z drugiej umowy będzie taki jak z pierwszej, nie trzeba pracownika zgłaszać do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W raporcie dla ZUS dotyczącym opłacenia składek należy jednak wykazać przychody ze wszystkich umów. Nie trzeba dla każdej z nich sporządzać osobnego raportu. Również wypłatę dla pracownika pracodawca oblicza od sumy przychodów.

  ...»