Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 08/2011

Temat tygodnia - Instrukcja wypełniania nowej deklaracji VAT-7 w 2011 roku – krok po kroku

1 stycznia weszły w życie liczne zmiany dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług. Wszystkie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w deklaracji VAT-7 składanej po raz pierwszy za styczeń 2011 r. Tempo oraz liczba wprowadzonych zmian mogą spowodować, że sporządzając po raz pierwszy deklarację według nowych przepisów łatwo popełniamy błąd.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • 1000 zł za wydanie interpretacji podatkowej

  2011.02.21

  Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla podmiotów podlegających wyspecjalizowanym urzędom skarbowym powinna wynosić 1000 zł – zaproponowało Ministerstwo Finansów.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.02.21

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • 1 kwietnia 2011 r. rozpocznie się Powszechny Spis Ludności

  2011.02.21

  Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzony zostanie w kraju Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Rachmistrze spisowi rozpoczną pracę dopiero od 8 kwietnia 2011 r. i będą zbierać dane do 30 czerwca br. Zbierane informacje wprowadzać będą do mobilnych terminali elektronicznych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Zwolnienie osoby prawnej od kosztów sądowych

  2011.02.21

  Osoba prawna może zostać zwolniona od kosztów sądowych, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Osobie prawnej, jak również ułomnej osobie prawnej, może być przyznana pomoc prawna z urzędu. Zasady takiego postępowania są podobne do zwolnienia osoby fizycznej od kosztów sądowych.

  ...»
 • Zmiany w zabezpieczeniu i wygaśnięciu hipoteki

  2011.02.21

  Wierzyciele hipoteczni finansujący to samo przedsięwzięcie mogą ustanowić tzw. administratora hipoteki, który będzie podlegał wpisowi do księgi wieczystej w miejsce ich wszystkich. Udogodnieniem z punktu widzenia przedsiębiorcy – będącego właścicielem nieruchomości – jest możliwość rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. W ramach tego uprawnienia właściciel nieruchomości (a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty) będzie mógł domagać się jednocześnie wykreślenia hipoteki wygasłej i ustanowienia na tym miejscu nowej hipoteki. Są to zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja obowiązująca od 21 lutego 2011 r.

  ...»
 • Zasady odpowiedzialności w spółce komandytowej

  2011.02.21

  Dla osoby, która chce uczestniczyć w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale nie zamierza ponosić odpowiedzialności osobistej, dobrym wyjściem będzie spółka komandytowa. Pomimo że każdy ze wspólników ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania, to w przypadku komandytariuszy jest ona ograniczona tylko do sumy komandytowej. Jeżeli komandytariusz wniesie pełną wartość sumy komandytowej, jego pozycja będzie podobna do pozycji udziałowca spółki z o.o., który w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Nie ma ustawowych granic dla określenia wysokości tej sumy, jej zakres wspólnicy spółki mogą określić w umowie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Samorządy nie będą ustalać limitu taksówek

  2011.02.21

  Rady gmin nie będą już mogły limitować licencji dla taksówkarzy na ich terenie – wynika z przyjętej 4 lutego 2011 r. przez Sejm nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy likwidują też „przewóz osób”, a wszyscy taksówkarze będą musieli posiadać licencję.

  ...»
 • Wójt musi udzielić precyzyjnej odpowiedzi na złożony wniosek

  2011.02.21

  Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, a osoba żądająca informacji nie musi wykazywać interesu w danej sprawie – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 19 sierpnia 2010 r.

  ...»
 • 1 kwietnia 2011 r. rozpocznie się Powszechny Spis Ludności

  2011.02.21

  Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzony zostanie w kraju Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Rachmistrze spisowi rozpoczną pracę dopiero od 8 kwietnia 2011 r. i będą zbierać dane do 30 czerwca br. Zbierane informacje wprowadzać będą do mobilnych terminali elektronicznych.

  ...»
 • Nawet do 500 tys. zł na hektar zamykanego składowiska

  2011.02.21

  Do 28 lutego 2011 r. przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o dofinansowanie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Rozliczenie przychodu emerytów i rencistów – najczęściej zadawane pytania

  2011.02.21

  W poprzednich numerach IPP wskazywaliśmy, w jaki sposób emeryci i renciści muszą się rozliczyć z ZUS ze swojego ubiegłorocznego przychodu. Omówiliśmy przy tym również obowiązki płatników składek związane z tym rozliczeniem, a także sposób rozliczenia przychodu przez organ wypłacający świadczenie. Dzisiaj odpowiemy na pytania i wątpliwości Czytelników związane z tą tematyką.

  ...»
 • Nowe zasady zmniejszania i zawieszania świadczeń przedemerytalnych

  2011.02.21

  Od 1 lutego 2011 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące zawieszalności świadczeń przedemerytalnych dla osób łączących pobieranie świadczenia z działalnością zarobkową. Do przychodów za rok rozliczeniowy 2010/2011 należy jednak, na mocy przepisów przejściowych, stosować poprzednio obowiązujące zasady. Znając nowe zasady rozliczenia, świadczeniobiorcy mogą jednak wstępnie ocenić, czy uzyskiwany przez nich na bieżąco przychód będzie powodował zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia. Można wówczas samemu wnioskować o jego zawieszenie, by zapobiec powstaniu zadłużenia.

  ...»
 • Preferencyjne zasady oskładkowania przedsiębiorców

  2011.02.21

  Usługi zdrowotne świadczone w ramach działalności gospodarczej przez lekarza, na rzecz podmiotu, w którym był wcześniej zatrudniony jako stażysta, wyłączają możliwość preferencyjnego ustalenia podstawy wymiaru składki na poziomie 30% minimalnego wynagrodzenia. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Biegły rewident zbada sprawozdania finansowe miast

  2011.02.21

  W tym roku po raz pierwszy roczne sprawozdanie finansowe niektórych samorządów będzie musiało zostać zbadane przez biegłego rewidenta. Dotyczy to jednostek, których liczba mieszkańców przekroczyła 150 tys. mieszkańców.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Zasady ewidencji materiałów oddanych i przyjętych do przerobu

  2011.02.21

  Materiały w przerobie obcym to materiały własne przekazane przez jednostkę do przetworzenia innej firmie. Materiały w przerobie obcym stanowią zapas jednostki.

  Są to składniki majątku obrotowego znajdujące się poza jednostką. Natomiast w firmie, której zlecono wykonanie przerobu, materiały te podlegają tylko ewidencji pozabilansowej. Zasady oraz formę rozliczania zapasów przekazanych do przerobu powinna regulować polityka rachunkowości jednostki.

  ...»
 • Jak rozliczyć import towarów w księgach rachunkowych

  2011.02.21

  Prowadzę firmę zajmującą się importem towarów z Chin. 15 września 2010 r. nasz dostawca wystawił nam fakturę na kwotę 50 000 dolarów. Dokument SAD (cło wynosi 7800 zł, VAT 22% – 34 716 zł, kurs waluty 3 zł ) z datą odprawy 29 października 2010 r. został dostarczony wraz z towarem i fakturą do naszej siedziby 30 grudnia 2010 r. Jak prawidłowo rozliczyć w księgach rachunkowych import towarów, jeśli zapłata nastąpiła 30 listopada 2010 r.?

  ...»
 • Czy nabyty grunt jest środkiem trwałym

  2011.02.21

  Spółka z o.o. kupiła dwie działki o odrębnych numerach ewidencyjnych pod budowę magazynu i hali produkcyjnej. Czy zakupioną nieruchomość należy przyjąć jako środek trwały czy jako środek trwały w budowie?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Za nieprowadzenie akt osobowych grozi kara grzywny

  2011.02.21

  Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dokumentowanie przebiegu zatrudnienia pracowników. Prawidłowo prowadzone akta osobowe z jednej strony poświadczają prawa zatrudnionych do różnych świadczeń, np. z ubezpieczenia społecznego, z drugiej dowodzą, że pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy. Jeśli dopuści się uchybień przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, może zostać ukarany grzywną i ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą.

  ...»
 • Jak pracodawca może zabezpieczyć swoje roszczenia odszkodowawcze

  2011.02.21

  Pracodawca, który powierza pracownikowi mienie, może żądać od niego zabezpieczenia na wypadek powstania w przyszłości ewentualnych szkód. Może on zobowiązać pracownika do podpisania np. weksla czy poręczenia. Jeśli nie zapłaci pracodawcy należnej mu kwoty w terminie, wówczas zostanie dodatkowo obciążony karnymi odsetkami.

  ...»
 • Zawieranie umów czasowych powinno uzasadniać interesy obu stron stosunku pracy

  2011.02.21

  U pracodawców objętych ustawą antykryzysową okres zatrudnienia na podstawie kolejnych terminowych umów o pracę zawartych z tymi samymi pracownikami nie może przekraczać 24 miesięcy – przypomniało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w odpowiedzi na interpelację poselską. Resort podkreślił też, że Sąd Najwyższy negatywnie ocenia nadużywanie prawa do zatrudniania na czas określony.

  ...»
 • Kiedy należy udzielić urlopu w zwiększonym wymiarze

  2011.02.21

  Pracownik został zatrudniony w styczniu 2010 r. Po ponad roku pracy w lutym 2011 r. dostarczył świadectwo ukończenia szkoły. To spowodowało, że nabył prawo do dłuższego urlopu – o sześć dni w porównaniu do przysługującego mu w ubiegłym roku. Czy należy mu w tym roku udzielić takiego urlopu, skoro świadectwo otrzymaliśmy dopiero w drugim miesiącu roku kalendarzowego?

  ...»
 • Tylko w wyjątkowych sytuacjach można zwolnić pracownika na urlopie macierzyńskim

  2011.02.21

  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu macierzyńskiego. Jednak w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy stosunek pracy uprawnionego pracownika nie podlega ochronie.

  ...»
 • Czy związek zawodowy musi mieć zgodę pracownika na obronę jego praw

  2011.02.21

  Zakładowa organizacja związkowa nie może samodzielnie wystąpić do sądu przeciwko pracodawcy w imieniu pracownika, który nie jest członkiem związku zawodowego. Musi mieć na to jego zgodę. Z kolei w przypadku pracownika należącego do związku organizacja zakładowa nie może podjąć takich działań ani ich kontynuować, jeśli osoba temu się sprzeciwi.

  ...»