Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 09/2011

Temat tygodnia - 27 praktycznych rozwiązań dla samorządów

Samorządy gmin, powiatów i województw funkcjonują na podstawie wielu, często bardzo skomplikowanych przepisów. Powoduje to problemy z właściwą interpretacją prawa.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Ograniczenia zbycia udziałów w spółce z o.o.

  2011.02.28

  Spółka może ograniczyć możliwość zbywania udziałów. Dotyczy to również ich części bądź ułamkowej części udziału. W tym celu musi zawrzeć w umowie spółki odpowiednie postanowienia, które będą ograniczały prawa wspólników do swobodnego dysponowania swoimi udziałami.

  ...»
 • Ponad 20 tys. zł dla bezrobotnych na założenie przedsiębiorstwa

  2011.02.28

  Dofinansowanie, jakie może uzyskać bezrobotny na podjęcie działalności gospodarczej, wzrosło do wysokości 20 629 zł. Powyższą kwotę można przeznaczyć na zakup urządzeń oraz wyposażenia koniecznego dla rozpoczęcia działalności. Należy ją rozdysponować w ciągu 30 dni od dnia podjęcia działalności.

  ...»
 • Opóźnienie w wykonaniu świadczeń gwarancyjnych

  2011.02.28

  Zakupiłem sprzęt ogrodniczy od jednej z firm zajmującej się sprzedażą urządzeń technicznych. Sprzęt po pewnym czasie przestał działać. Zgłosiłem wadę, oddając urządzenie do punktu napraw zgodnie z kartą gwarancyjną. Urządzenie nie zostało jeszcze naprawione, choć od momentu zgłoszenia wady upłynęły dwa tygodnie. Czy po upływie 14 dni sprzedawca ma obowiązek poinformować mnie o terminie naprawienia sprzętu?

  ...»
 • Ograniczenie barier administracyjnych dla prowadzących działalność gospodarczą

  2011.02.28

  Sejm powrócił do prac nad projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Jej zadaniem ma być wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej przez wprowadzenie mniej rygorystycznych przepisów. Projekt zapowiada mniej formalności w kontaktach przedsiębiorców i obywateli z organami administracji rządowej i samorządowej.

  ...»
 • Kiedy oferta wiąże przedsiębiorcę

  2011.02.28

  Przedsiębiorca, który złożył ofertę handlową, jest nią związany, w sytuacji gdy druga strona przesłała wiadomość o jej zaakceptowaniu. Przyjęcie oferty może nastąpić również przez samą realizację jej postanowień przez drugą stronę. W umowach między przedsiębiorcami pozostającymi ze sobą w stałych stosunkach brak niezwłocznej odpowiedzi na ofertę również można uznać za jej przyjęcie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Nowy sposób liczenia zadłużenia Skarbu Państwa i samorządów

  2011.02.28

  Od początku roku obowiązuje rozszerzony katalog zobowiązań zaliczanych do długu publicznego. Obejmuje on m.in. kredyt kupiecki, leasing i leasing zwrotny, które wcześniej do długu nie były zaliczane. Nowy sposób liczenia zadłużenia zahamuje inwestycje gmin, powiatów i województw, a ok. 93 z nich będzie musiało wdrożyć postępowanie oszczędnościowe.

  ...»
 • Radny musi być obecny podczas głosowania

  2011.02.28

  Obecność radnego podczas głosowania, a nie podpis na liście, świadczy o ważności głosowania rady – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody podlaskiego z 11 stycznia 2011 r. Bez wymaganego kworum rada nie może podejmować prawnie wiążących uchwał.

  ...»
 • Nagroda 15 tys. zł w konkursie „Dom z wyższą kulturą”

  2011.02.28

  Domy kultury, biblioteki i fundacje do 7 marca 2011 r. mogą się zgłaszać do konkursu „Dom z wyższą kulturą”. Do wygrania są cztery nagrody po 15 tys. zł, które laureaci mogą przeznaczyć na projekty wzbogacające ich ofertę kulturalną i edukacyjną.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Zasady wypełniania dokumentu ZUS ZSWA

  2011.02.28

  Płatnicy składek, zatrudniający osoby do prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, są zobowiązani do przekazania tego dokumentu do ZUS w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni. Pierwsze zgłoszenie, za 2010 r., płatnicy mają obowiązek przekazać do ZUS w terminie do 31 marca 2011 r. Muszą przy tym pamiętać, że w 2011 r. wyjątkowo zamieszczą w informacji ZUS ZSWA nie tylko dane dotyczące 2010 r., ale również 2009 r.

  ...»
 • 7 kroków do prawidłowego obniżenia składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na podatek

  2011.02.28

  Gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, wówczas kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyć do wysokości tej zaliczki. Zdarza się to często przy oskładkowaniu pracowników z niskimi zarobkami.

  ...»
 • Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy w niższej wysokości

  2011.02.28

  4000 zł zasiłku pogrzebowego będzie przysługiwać od 1 marca 2011 r. osobom uprawnionym do jego otrzymania. Zmianę wprowadziła tzw. ustawa okołobudżetowa, uchwalona 26 listopada ubiegłego roku. Wprowadziła ona nową, stałą kwotę zasiłku pogrzebowego, która zastąpiła poprzednio obowiązującą kwotę 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Pozostałe przepisy obowiązujące przy ustalaniu wysokości zasiłku pogrzebowego nie uległy zmianie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Złożenie deklaracji VAT-7 po terminie

  2011.02.28

  Z uwagi na spiętrzenie obowiązków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zapomniałem o wysłaniu deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego. Termin minął trzy dni temu. Jakie mogę ponieść konsekwencje? Co w tej sytuacji mogę zrobić? Czy powinienem wystąpić o przywrócenie terminu do złożenia deklaracji?

  ...»
 • Stawka VAT dla dostaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej

  2011.02.28

  Ministerstwo Finansów pomimo korzystnych dla gmin wyroków sądów administracyjnych wciąż nie zgadza się na opodatkowanie obniżoną 8% stawką VAT realizowanych przez nie dostaw sprzętu przeciwpożarowego.

  ...»
 • Procedura marży VAT dla biur podróży w ETS

  2011.02.28

  Szczególna procedura marży w odniesieniu do usług świadczonych przez biura podróży została zaskarżona przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE.

  ...»
 • Zwrot kosztów przejazdu funkcjonariusza służby więziennej

  2011.02.28

  Przysługujące funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości należności, takie jak zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, są zwolnione z opodatkowania – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 lutego 2011 r.

  ...»
 • Możliwość przekazania nadpłaty na zaległości podatkowe w innym us

  2011.02.28

  W zakresie VAT rozliczam się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Natomiast z podatku dochodowego rozliczam się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Czy w sytuacji gdy wystąpi nadpłata w podatku dochodowym lub VAT, będzie możliwe jej zaliczenie na poczet zobowiązania powstałego w innym podatku i urzędzie?

  ...»
 • Paragon jako dokument podatkowy w świetle najnowszych interpretacji izb skarbowych

  2011.02.28

  Zgodnie z przepisami o rachunkowości paragony fiskalne potwierdzające wydatki stanowią dowody księgowe. Są one podstawą wprowadzenia tych wydatków do ksiąg rachunkowych. Taki sposób udokumentowania faktu poniesienia wydatku jest wystarczający również dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

  ...»
 • Refaktura gwarancji ubezpieczeniowej

  2011.02.28

  W styczniu 2011 r. spółka budowlana zawarła z inwestorem umowę na wykonanie usługi budowlano-montażowej w budynku użytkowym. Przy realizacji zlecenia spółka korzystać będzie z usług podwykonawców. Zgodnie z umową podwykonawcy obciążeni będą częścią kosztów związanych z gwarancją ubezpieczeniową (polisa wystawiona jest na rzecz spółki). Spółka będzie więc refakturować składkę ubezpieczeniową wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej na swoich podwykonawców. Czy przy refakturze spółka powinna zastosować zwolnienie z VAT, czy stawkę 23%?

  ...»
 • Sposób opodatkowania sportowców

  2011.02.28

  Jestem piłkarzem i podpisałem kontrakt zawodniczy z drużyną występującą w lidze okręgowej. W tym celu założyłem działalność gospodarczą. Dochody uzyskiwane z tej działalności zamierzam opodatkować 19% podatkiem dochodowym. Czy moje postępowanie jest prawidłowe?

  ...»
 • Czy można równocześnie zastosować różne formy opodatkowania dla jednego źródła przychodów

  2011.02.28

  Zgłaszając wybór opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym, podatnik utraci prawo do zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wybór formy opodatkowania dotyczy wszystkich dochodów należących do źródła „działalność gospodarcza”. Tak stwierdził w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2011 r. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Nie można dzielić dochodów z jednego źródła i opodatkowywać ich według różnych zasad.

  ...»
 • Rozliczanie VAT od niedoborów

  2011.02.28

  Czy należy naliczać i odprowadzać VAT w przypadku niedoborów niezawinionych składników majątku spółki? Czy wartość netto zakupów i podatek naliczony powinny być korygowane w deklaracji VAT-7 o wartość stwierdzonych niedoborów?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • 20 najczęściej występujących błędów w rachunku zysków i strat

  2011.02.28

  Podstawowym celem rachunku zysków i strat jest dostarczenie użytkownikom sprawozdania finansowego i informacji o wynikach działalności jednostki. Jest on bazowym narzędziem analizy finansowej i podstawą do wielu decyzji biznesowych. Dlatego tak istotne jest, aby przedstawione w nim dane finansowe były poprawne.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Czy za pracę w weekend przysługuje wynagrodzenie

  2011.02.28

  Właściciel sklepu postanowił w sobotę i niedzielę zrobić inwentaryzację towaru. Pracodawca nie chce zapłacić pracownikom za ich pracę w weekend. Proponuje, by odebrali wolne w liczbie przepracowanych godzin. Czy pracownicy powinni się domagać od pracodawcy wypłaty wynagrodzenia oraz dodatku za nadgodziny?

  ...»
 • Czy pracownik powinien zwrócić pracodawcy premię wypłaconą przez pomyłkę

  2011.02.28

  Pod koniec 2010 r. na konto pracownika przelano premię w wysokości 4000 zł. Za te pieniądze pracownik kupił telewizor i trochę materiałów budowlanych. Po nowym roku zadzwoniła do niego księgowa, która poinformowała pracownika, że zrobiła niewłaściwy przelew. Pieniądze były przeznaczone dla wiceprezesa i musi je jak najszybciej oddać. Pracownik nie ma już tych pieniędzy i nie chce ich oddać. Czy pracodawca może żądać od niego zwrotu nienależnie wypłaconej premii?

  ...»
 • Mniejsze uposażenia dla służb mundurowych za czas choroby

  2011.02.28

  80% uposażenia ma otrzymywać funkcjonariusz służb mundurowych przebywający na zwolnieniu lekarskim. Propozycję tę przyjęła Rada Ministrów podczas posiedzenia 22 lutego 2011 r.

  ...»