Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 1/2010

Temat tygodnia - Wszystko o rozliczaniu kontrowersyjnych wydatków

Partnerem dodatku jest MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Przepisy dotyczące kosztów podatkowych nie są jednoznaczne, dlatego podlegają interpretacjom. Między podatnikami a organami podatkowymi dochodzi do sporów o to, które wydatki mogą stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy. Ustawodawstwo, praktyka organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych często się zmienia. Dlatego prezentujemy przykłady z praktyki dotyczące wybranych kosztów uzyskania przychodu.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Nie ma uzasadnienia dla różnicowania uprawnień ZUS i ubezpieczonym

  2010.09.20

  Zróżnicowanie sytuacji ZUS oraz płatników pod względem możliwości dochodzenia zwrotu wzajemnych należności jest niezgodne z konstytucją - podkreślił Trybunał Konstytucyjny.

  ...»
 • Ostatnie dni na zapłatę składek odroczonych z uwagi na powódź

  2010.09.20

  Już tylko 10 dni zostało płatnikom na odprowadzenie składek, których zapłatę odroczono w związku ze stratami poniesionymi na skutek wiosennych powodzi. Po 30 września 2010 r. od nieopłaconych składek ZUS zacznie naliczać odsetki. Natomiast płatnicy poszkodowani w sierpniowych kataklizmach na uregulowanie należności mają czas do końca roku.

  ...»
 • Nie tylko powodzianie mogą wystąpić o ulgę w zapłacie należności

  2010.09.20

  O przesunięcie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy z różnych przyczyn popadli w przejściowe problemy finansowe. Płatnik korzystający z odroczenia musi wnieść opłatę prolongacyjną.

  ...»
 • Płatnicy mogą się starać o zwrot składek uznanych za przedawnione

  2010.09.20

  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nie mogą przysługiwać korzystniejsze terminy na dochodzenie roszczeń od płatników niż płatnikom wobec ZUS. Dzięki takiemu stanowisku Trybunału Konstytucyjnego płatnicy składek i ubezpieczeni mogą się obecnie domagać zwrotu składek nadpłaconych przed 8 maja 2008 r., jeżeli od momentu ich wpłaty nie upłynęło 10 lat.

  ...»
 • Nie zawsze wiadomo, kiedy stosować nowe zwolnienia z opłacania składek

  2010.09.20

  Praktyczne zastosowanie nowych przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia sprawia płatnikom wiele trudności. Problemy z ich interpretacją mają nawet prawnicy, a sytuację utrudnia brak jednoznacznych wytycznych ZUS.

  ...»
 • Przybędzie wniosków dostępnych na platformie

  2010.09.20

  Nowa wersja Elektronicznego Urzędu Podawczego ZUS będzie wciąż usprawniana. Zakład zapowiada też, że w najbliższym czasie za pośrednictwem tej platformy płatnicy będą mogli załatwić więcej spraw niż obecnie. Docelowo EUP umożliwi przesłanie ok. 50 wniosków.

  ...»
 • Jak sprawdzić, czy za nowego pracownika trzeba płacić składki

  2010.09.20

  Zatrudniając pracownika w trakcie roku, warto ustalić, czy nadal trzeba za niego opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych korekt dokumentów rozliczeniowych i konieczności zwrócenia mu powstałej nadpłaty.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Zmiany w akcyzie

  2010.09.20

  Od 1 września 2010 r. obowiązuje wiele korzystnych zmian dla podatników akcyzy. Wprowadzono zbiorcze dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, zniesiono informacje podsumowujące. Podatnicy będą mogli uzyskać Wiążącą Informację Taryfową (WIT). Czekają ich jednak nowe obowiązki.

  ...»
 • 25-dniowy termin zwrotu VAT

  2010.09.20

  Czy podatnik, który zapłacił tylko część należności wynikającej z faktur wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, może się ubiegać o przyspieszony zwrot VAT?

  ...»
 • Przychód z tytułu udostępnienia powierzchni reklamowej na stronie internetowej

  2010.09.20

  Wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej dla osób fizycznych nieprowadzących w tym zakresie działalności gospodarczej jest przychodem z umów podobnych do umowy dzierżawy. Klient kupujący powierzchnię reklamową na stronie nie musi w takim przypadku odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek od wypłaconego wynagrodzenia za używanie strony.

  ...»
 • Opłaty parkingowe nie podlegają VAT

  2010.09.20

  Opłaty parkingowe pobierane przez gminę w strefach płatnego parkowania nie podlegają VAT – wynika z wyroku NSA z 25 maja 2010 r., sygn. akt FSK 852/09.

  ...»
 • Refakturowanie mediów w związku z umową najmu lokalu

  2010.09.20

  Refakturowanie oznacza przeniesienie poniesionych przez podatnika kosztów usług bezpośrednio na ich odbiorcę, który faktycznie z tych usług korzysta. Przy refakturowaniu należy stosować stawkę VAT właściwą dla refakturowanych usług.

  ...»
 • Samochody z kratką – planowane zmiany prawa do odliczenia VAT

  2010.09.20

  Tylko do końca 2010 r. przedsiębiorcy kupujący (leasingujący lub wynajmujący) samochody z kratką odliczą 100% VAT naliczonego z faktury zakupu.

  ...»
 • W 2011 r. wyższy VAT, ale i nowe PKWiU

  2010.09.20

  Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejny projekt zmian w ustawie o VAT. Najważniejsze z nich to podwyżka stawek VAT. Wyższe stawki VAT 5%, 8%, 23% mają obowiązywać w latach 2011–2013.

  ...»
 • Premie pieniężne a rozliczenie podatkowe

  2010.09.20

  Podatnik, który otrzymał premię pieniężną tylko z tytułu osiągnięcia satysfakcjonującej dostawcę wartości zakupów, nie wystawia mu faktury i nie nalicza VAT. W takim przypadku wypłacona premia to nie zapłata za świadczoną usługę z jego strony.

  ...»
 • Do 30 września 2010r. dofinansowanie dróg lokalnych

  2010.09.20

  Już tylko do końca września 2010 r. można składać wnioski o dofinansowanie budowy dróg lokalnych. Jest to trzecia i ostatnia edycja programu MSWiA z budżetem rocznym 1 mld zł. Wnioski należy składać do właściwych terytorialnie wojewodów.

  ...»
 • Wzrosną wpływy z PIT dla samorządów

  2010.09.20

  Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2011 r. wyniesie 37,12% - poinformowało Ministerstwo Finansów.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Zmiany zasad rachunkowości oraz planu kont

  2010.09.20

  31 lipca zostało wydane rozporządzenie określające szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont. Nowe zasady będą miały ograniczone zastosowanie do ewidencji zdarzeń w 2010 r. Już dziś warto poznać zmiany dotyczące szczególnych zasad rachunkowości oraz zmiany w funkcjonowaniu niektórych kont.

  ...»
 • Środki na projekty związane z Rokiem Miłosza

  2010.09.20

  Samorządowe instytucje kultury i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sferze kultury mogą zgłaszać wnioski do programu „Miłosz 2011 - Promesa”. Minimalna kwota dotacji wynosi 15 tys. zł, a maksymalna nie jest ograniczona. Wnioski należy składać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 30 września 2010 r.

  ...»
 • Rozliczenie wydatków na stronę www

  2010.09.20

  Przedsiębiorstwa mogą zaliczyć w koszty podatkowe wydatki poniesione na stworzenie i utrzymanie firmowej strony internetowej. Kosztem podatnika jest również zakup domeny, miejsca na serwerze oraz pozycjonowanie strony.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Raport powinien wskazywać kwalifikacje oceniających

  2010.09.20

  Dokument potwierdzający przeprowadzenie przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego powinien zawierać informacje o kwalifikacjach osób pracujących na danym stanowisku i dokonujących oceny – uważa inspekcja pracy.

  ...»
 • Nowe stanowisko musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika

  2010.09.20

  Pracodawca może przenieść pracownika powracającego z urlopu wychowawczego do wykonywania innej pracy niż przed urlopem. Jest to dopuszczalne, jeśli nie ma możliwości przyjęcia takiej osoby na dotychczasowe stanowisko. Nowy rodzaj obowiązków musi jednak odpowiadać jej kwalifikacjom zawodowym.

  ...»
 • O zmianie pracy trzeba powiadomić wojewodę

  2010.09.20

  Pracodawcy mogą zatrudnionym cudzoziemcom powierzać na krótki czas wykonywanie pracy innej, niż wynika z zezwolenia na pracę. Trzeba o tym powiadomić wojewodę. Inspekcja Pracy postuluje sprecyzowanie terminu tej informacji.

  ...»
 • Zawsze warto zawrzeć umowę szkoleniową

  2010.09.20

  Pracodawca ma prawo wymagać od pracownika, aby kontynuował u niego pracę po ukończeniu kursu, na który go kieruje. Jeśli chce postawić taki warunek, musi podpisać z nim umowę o wzajemnych prawach i obowiązkach związanych z dokształcaniem. W innym przypadku umowa nie jest konieczna, ale warto ją zawrzeć z praktycznych względów.

  ...»
 • Niższe refundacje od starostów

  2010.09.20

  Od września obowiązują niższe kwoty refundacji dla przedsiębiorców z tytułu zatrudnienia bezrobotnych. Maksymalnie firma może otrzymać ok. 19,2 tys. zł. Wcześniej górna granica dofinansowania sięgała ok. 19,9 tys. zł.

  ...»
 • Obowiązek dokształcania musi wyraźnie wynikać z umowy

  2010.09.20

  Umowa o dofinansowanie dokształcania zawodowego zawarta na podstawie przepisów je regulujących jest czynnością prawną uzupełniającą treść stosunku pracy, gdy nałożenie na pracownika obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynika z jej postanowień – orzekł w wyroku Sąd Najwyższy.

  ...»
 • Zmiany w urzędach: więcej pracowników może brać dyżury

  2010.09.20

  Bezwzględny zakaz pracy w nocy i w tzw. nadgodzinach będzie w urzędach państwowych obejmował tylko kobiety w ciąży. Od czwartku 23 września do wykonywania zadań poza zwykłym czasem pracy można angażować także urzędników wychowujących małe dzieci.

  ...»
 • Dofinansowanie do kosztów kształcenia nie podlega PIT

  2010.09.20

  Dofinansowanie przez pracodawcę kosztów związanych z nauką pracownika w szkole wyższej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego – stwierdziła Izba Skarbowa w Bydgoszczy.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Do wypłaty zaliczek z FGŚP potrzebna zbiorcza lista roszczeń

  2010.09.20

  Firma nie musi czekać na ogłoszenie upadłości, aby się starać o wypłatę zaległych wynagrodzeń dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wniosek w tej sprawie może złożyć znacznie wcześniej.

  ...»
 • Jak wynagradzać pracownika za czas zwolnienia od wykonywania pracy

  2010.09.20

  Nieobecność pracownika nie zawsze wynika z jego choroby czy urlopu wypoczynkowego. Może on nie wykonywać pracy także z innych powodów, np. z potrzeby opieki nad dzieckiem. Ale prawo do wynagrodzenia zachowuje. Nie w każdym jednak przypadku jest ono obliczane jednakowo.

  ...»
 • Wyrównanie średnich pensji nauczycieli nastąpi w styczniu 2011 r.

  2010.09.20

  Samorządy terytorialne będą musiały się rozliczyć z tegorocznych płac nauczycieli, które z nowym rokiem szkolnym należało przeliczyć na nowo. Wynagrodzenia wzrosły w związku z wyższą o 7% kwotą bazową. Tam, gdzie w 2010 r. zarobki nie sięgną ustawowej średniej, trzeba będzie wypłacić dodatki uzupełniające.

  ...»