Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 10/2010

Temat tygodnia - Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych po zmianach

Opracowanie zostało przygotowane w szczególnym czasie, w którym weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., ale w dalszym ciągu obowiązuje część przepisów „starej” ustawy z 30 czerwca 2005 r. oraz wiele przepisów wykonawczych wydanych na podstawie „starej” ustawy o finansach publicznych.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Regulamin nie może kopiować ustaw ani wprowadzać nowych definicji

  2010.11.22

  Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie nie może kopiować ustaw ani wprowadzać nowych pozaustawowych definicji – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 grudnia 2009 r.

  ...»
 • 3 lata na dostosowanie tabliczek na domach

  2010.11.22

  Od 7 czerwca 2010 r. obowiązuje ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, która wprowadziła zmiany w oznakowaniu nieruchomości. Na tabliczce z numerem domu musi być nazwa ulicy, a gmina może zobowiązać właściciela do umieszczenia na niej również nazwy miejscowości lub dzielnicy.

  ...»
 • Zamawiający jest związany zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  2010.11.22

  Zamawiający jest związany zapisami, które określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie może zmieniać ich rozumienia w trakcie oceny ofert – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 października 2010 r.

  ...»
 • Czy gmina może odmówić informacji o przeprowadzonym zamówieniu publicznym

  2010.11.22

  Prowadzę działalność remontową i startowałem w przetargu na remont nieruchomości gminnych: szkoły, gimnazjum i budynków Ochotniczej Straży Pożarnej. Zwróciłem się do wójta o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dokumentów z remontów, w tym umów i ewentualnych aneksów do umów z wykonawcami, protokołów odbioru oraz przekazania informacji o wielkości kwoty przewidzianej w budżecie gminy na te remonty. Czy wójt ma prawo odmówić mi udostępnienia takich informacji?

  ...»
 • Obligacje komunalne instrumentem finansowania inwestycji infrastrukturalnych

  2010.11.22

  Emisja obligacji jest instrumentem finansowym konkurencyjnym dla kredytu bankowego. Dla jednostek samorządu jest to szansa nie tylko na pozyskanie tańszego pieniądza, ale także na promocję. Już od ponad roku działa rynek Catalyst, na którym samorządy mogą umieszczać swoje emisje.

  ...»
 • 34 mln zł dotacji dla samorządów na pomoc zagraniczną

  2010.11.22

  Jednostki samorządu i inne podmioty publiczne mogą się ubiegać o dotacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Środki mają być przeznaczone na zadania z zakresu polskiej pomocy zagranicznej. Budżet programu wynosi 34 mln zł.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Dokumenty sporządzane przez ZUS z urzędu

  2010.11.22

  Obowiązek składania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych i korekty tych dokumentów spoczywa na płatnikach składek. Jeśli jednak płatnik nie wywiązuje się z tego obowiązku, ZUS ma prawo sporządzać i korygować dokumenty z urzędu. O wprowadzeniu do systemu KSI ZUS jakichkolwiek zmian Zakład ma obowiązek poinformować o nich płatnika składek.

  ...»
 • Konstytucja pozwala na różne okresy oczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego

  2010.11.22

  Zróżnicowanie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego dla różnych grup ubezpieczonych jest zgodne z ustawą zasadniczą – orzekł TK 16 listopada 2010 r.

  ...»
 • Zakres i czas trwania kontroli prowadzonych przez ZUS

  2010.11.22

  Postępowanie kontrolne toczy się według ściśle określonych przepisów. Są w nich wskazane prawa i obowiązki zarówno organu, jak i płatnika. Maksymalny czas trwania kontroli jest precyzyjnie określony w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej i uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa.

  ...»
 • Nowa elektroniczna usługa ZUS

  2010.11.22

  W związku z dużym zainteresowaniem emeryturą lub rentą z tytułu pracy w Polsce i za granicą Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił w serwisie e-Inspektorat usługę umożliwiającą uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące zasad nabywania praw do emerytury i renty przez osoby posiadające okresy ubezpieczenia w Polsce i za granicą.

  ...»
 • Ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia

  2010.11.22

  Umowa stanowi tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy zlecenie nie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, czyli w sytuacji tzw. zbiegu tytułów, niemal zawsze trzeba odprowadzić składkę zdrowotną – nawet kiedy zlecenie nie będzie stanowiło tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Nabycie cateringu w dalszym ciągu korzystniejsze od wydatków na gastronomię

  2010.11.22

  W prawie podatkowym szeroko rozumiane usługi gastronomiczne nie są traktowane przez ustawodawcę podatkowego w sposób jednorodny. Zasadnicza linia podziału przebiega między usługami gastronomicznymi a usługami cateringowymi. Konsekwencje podatkowe wspomnianego rozróżnienia wyrażają się m.in. w możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług cateringowych oraz większej łatwości w uznaniu wydatku na catering jako kosztu uzyskania przychodów.

  ...»
 • Jeśli pracodawca zmieni plany urlopowe, musi zwrócić pracownikowi koszty poniesione w związku z planowanym urlopem

  2010.11.22

  Przychodu pracownika (w rozumieniu art. 12 updof) nie będzie stanowił otrzymany i udokumentowany zwrot wydatków z tytułu zaplanowanego, a następnie przesuniętego planu urlopu przez pracodawcę – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 października 2010 r.

  ...»
 • Likwidacja działalności gospodarczej – krok po kroku

  2010.11.22

  Od trzech lat prowadzę działalność gospodarczą. Niestety, w tym roku gwałtownie zmalała liczba zleceń, jakie otrzymuje moja firma. Muszę więc zlikwidować działalność. Proszę o informację, jakich formalności powinienem dopełnić, aby tego dokonać? Podlegam opodatkowaniu VAT.

  ...»
 • Jakie czynności powodują obowiązek korekty rocznej podatku VAT

  2010.11.22

  Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

  ...»
 • Kopie faktur nie mogą być przechowywane w formie elektronicznej

  2010.11.22

  Pomimo korzystnego stanowiska sądów administracyjnych organy podatkowe nadal uważają, że kopie faktur powinny mieć formę dokumentu papierowego – tak stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 22 października 2010 r.

  ...»
 • Rozliczenie kosztów paliwa samochodu osobowego w firmie

  2010.11.22

  Podatnik nie zawsze ma możliwość rozliczenia wszystkich kosztów eksploatacji samochodu osobowego. Ograniczenie zależy od tego, czy jest to samochód własny, firmy czy cudzy oraz czy jest to samochód osobowy czy ciężarowy.

  ...»
 • Jak rozliczać koszty przystosowania lokalu do wykonywania działalności

  2010.11.22

  Wynająłem lokal na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z przystosowaniem pomieszczeń do użytkowania musiałem ponieść koszty na ich remont (m.in. pomalowanie ścian, wymiana wykładziny), a także na modernizację (m.in. postawienie ścianki działowej, zakup drzwi do nowego pomieszczenia). Wszystkich zmian, napraw w lokalu dokonałem sam, lecz musiałem zakupić sprzęt (wiertarkę, wiertła itp.).

  Czy powyższe wydatki mogę zaliczyć w koszty w dacie poniesienia, czy też powinienem je amortyzować? Czy koszt zakupu narzędzi i urządzeń remontowych (wiertaki itp.) mam ująć w kosztach podatkowych, czy też amortyzować?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak rozliczyć umowę barterową w księgach rachunkowych i PKPiR

  2010.11.22

  Rozliczanie transakcji między kontrahentami nie zawsze musi się odbywać w formie gotówkowej. Firmy nie zawsze dysponują w danym momencie wystarczającą ilością własnych środków pieniężnych na podjęcie zakupu danego towaru czy usługi. Niekiedy warto rozważyć zastosowanie wymiany bez użycia pieniędzy, czyli np. towar za towar lub usługę za towar. Mamy wówczas do czynienia z transakcjami barterowymi.

  ...»
 • Jak zakwalifikować nadwyżki oraz niedobory stwierdzone w wyniku inwentaryzacji

  2010.11.22

  W wyniku przeprowadzonych spisów z natury często zostają stwierdzone różnice inwentaryzacyjne. Są to nadwyżki lub niedobory. O sposobie ich rozliczenia w księgach rachunkowych zawsze decyduje kierownik jednostki. Taka decyzji może spowodować konsekwencje podatkowe.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Zatrudnianie menedżerów na podstawie kontraktu cywilnego

  2010.11.22

  Osoby zarządzające przedsiębiorstwem mogą wykonywać swoje obowiązki na podstawie kontraktu menedżerskiego. Jego treść wynika z woli stron, które mogą dowolnie kształtować jego postanowienia. Nie mogą być one jednak sprzeczne z zasadą swobody umów.

  ...»
 • Czy można wypowiedzieć umowę pracownikowi podlegającemu ochronie przedemerytalnej

  2010.11.22

  Nasz długoletni pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony popadł w konflikt z innym pracownikiem z tego samego działu. Kilka dni temu doszło do kolejnej kłótni na terenie firmy. Po tym zdarzeniu znaczna część pracowników oświadczyła, że nie wyobraża sobie współpracy z tą osobą. Pracownik podlega ochronie przedemerytalnej i nie zgadza się na odejście z pracy za porozumieniem stron. Nie dysponujemy żadnym innym stanowiskiem, na które możemy go przenieść. Czy w tej sytuacji możemy wypowiedzieć pracownikowi stosunek pracy?

  ...»
 • W spółce z o.o. członek zarządu może być także podporządkowanym jej pracownikiem

  2010.11.22

  To, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w spółce z o.o. dokonuje jej zarząd, nie wyklucza podporządkowania pracowniczego członka zarządu jako pracownika spółki kierownictwa pracodawcy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 9 czerwca 2010 r.

  ...»
 • Kiedy na pracodawcę przechodzą prawa autorskie do prac wykonanych przez pracownika

  2010.11.22

  Pracodawca nabywa prawa do utworów wykonanych przez pracownika na podstawie umowy o pracę, gdy ich wykonywanie należy do jego obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Obowiązki te muszą być precyzyjnie określone. Inaczej dysponowanie prawami autorskimi może być uznane za ich naruszenie podlegające odpowiedzialności karnej.

  ...»
 • Urlop ojcowski także po ukończeniu 12 miesięcy przez adoptowane dziecko

  2010.11.22

  Ojcowie opiekujący się adoptowanymi dziećmi mają szansę uzyskać prawo do urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez przysposobione dziecko pierwszego roku życia.

  ...»
 • Nie każde uchybienie w wykonaniu obowiązku uzasadnia zwolnienie bez wypowiedzenia

  2010.11.22

  Pracodawca ma prawo dyscyplinarnie zwolnić pracownika z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego w terminie. Nie może jednak z tego korzystać wbrew zasadom współżycia społecznego. Pogorszenia stanu zdrowia i towarzyszące temu stany psychiczne nie mogą stanowić okoliczności obciążającej. Świadczą o niezawinionym uchybieniu obowiązkowi złożenia oświadczenia majątkowego. W żadnym wypadku nie da się w takich warunkach przypisać jakiegokolwiek stopnia winy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 25 maja 2010 r.

  ...»
 • Czy pracownik może wziąć z przerwami dwudniowy urlop okolicznościowy z okazji narodzin dziecka

  2010.11.22

  Pracownik zakomunikował przed końcem dnia pracy, że urodził mu się syn i następnego dnia chce mieć wolny dzień. Powiedział też, że jeszcze jeden wolny dzień z uwagi na narodziny dziecka weźmie za tydzień. Czy pracownik może w ostatniej chwili komunikować o takich nieobecnościach? Dziwi nas, że planuje je z przerwą tygodniową. Czy nie powinniśmy zażądać od niego dowodu, że urodził mu się syn?

  ...»
 • Kontrakt dla menedżera nie może mieć cech umowy o pracę

  2010.11.22

  Nie ma uniwersalnego kontraktu menedżerskiego. Jego treść zależy od tego, czego oczekują od siebie nawzajem strony takiej umowy. To one kształtują swoje prawa i obowiązki – oczywiście w granicach prawa. Dowolność formułowania postanowień kontraktu może jednak rodzić ryzyko, że zostanie przez sąd uznany za umowę o pracę – jeśli znajdą się w nim charakterystyczne dla niej zapisy. Sąd może też podważyć istnienie kontraktu, gdy stwierdzi, że w rzeczywistości menedżer wykonuje swoje zadania w sposób typowy dla stosunku pracy. Dlatego tylko pozornie kontrakt menedżerski jest łatwy do sporządzenia.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Na jakim stanowisku kierowniczym nie płaci się dodatków za godziny nadliczbowe

  2010.11.22

  Osoby zajmujące stanowiska kierownicze muszą czasami zostawać w pracy dłużej niż inni. Pracodawca może im nawet zmniejszać prawo do dobowego czy tygodniowego odpoczynku i zarazem nie musi takiej pracy „po godzinach” dodatkowo wynagradzać. Powinien mieć jednak pewność, że osoba, wobec której stosuje tego rodzaju ograniczenia, faktycznie wykonuje zadania kierownika. W razie sporu przed sądem będzie to musiał udowodnić.

  ...»