Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 10/2011

Temat tygodnia - Umowy zlecenia – jak je zawierać i rozliczać

Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników na podstawie umowy zlecenia. Dzięki temu ponoszą niższe koszty zatrudnienia, np. nie płacą zleceniobiorcy za czas jego nieobecności podczas choroby czy urlopu wypoczynkowego.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Poręczenie jako forma zabezpieczenia wierzytelności

  2011.03.07

  Przez umowę poręczenia osoba poręczająca za dłużnika zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie, na wypadek gdyby dłużnik go nie wykonał. Takie rozwiązanie może być bardzo korzystne w przypadku chwilowych kłopotów finansowych przedsiębiorcy. Dzięki poręczeniu przedsiębiorca może zwiększyć swoją wiarygodność na rynku.

  ...»
 • Jak uniknąć błędów, zawierając umowę franczyzy

  2011.03.07

  Przedsiębiorca, chcąc zaistnieć na rynku gospodarczym, nie musi mieć nowego pomysłu na działalność, może skorzystać z sukcesu, jaki odniosło inne przedsiębiorstwo. Może to uzyskać dzięki umowie franczyzy, która pozwala korzystać z jego technologii czy innych niezbędnych informacji. Aby taka umowa przyniosła efekty, warto dokładnie prześledzić jej warunki.

  ...»
 • Od 1 stycznia 2012 r. będzie można rejestrować spółkę z o.o. przez Internet

  2011.03.07

  Sejm uchwalił nowelizację kodeksu spółek handlowych, dzięki której będzie możliwa rejestracja spółki z o.o. przez Internet. Rejestracja ma trwać jeden dzień. Sporządzenie umowy dla tak rejestrowanej spółki nie będzie wymagało formy aktu notarialnego, natomiast będzie konieczny podpis elektroniczny.

  ...»
 • Kiedy można ograniczyć wspólnika spółki z o.o. w prawie głosu

  2011.03.07

  Udziały w spółce z o.o. dają wspólnikowi uprawnienie do oddania swojego głosu przy podejmowaniu uchwał walnego zgromadzenia. Spółka w umowie może dowolnie określać, ile głosów będzie przypadało na jeden udział. Mechanizm ten działa również w drugą stronę, czyli na jeden głos może przypadać kilka udziałów.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Kiedy sprzedaż gruntów przez gminy jest zwolniona z VAT

  2011.03.07

  Grunty sprzedawane przez gminy nie podlegają opodatkowaniu VAT, jeśli nie są przeznaczone pod zabudowę. Problemem jest ustalenie, który dokument: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy ewidencja gruntów i budynków – przesądza o przeznaczeniu gruntów, a tym samym zwolnieniu z VAT. Znajdujące się w takiej sytuacji samorządy mają trzy możliwe wyjścia.

  ...»
 • Łatwiejsze wykluczenie wykonawcy z postępowania przetargowego

  2011.03.07

  Zamawiający, który rozwiązał, wypowiedział lub odstąpił od zawartej wcześniej umowy z winy wykonawcy, będzie mógł wykluczyć go z kolejnego postępowania przetargowego. Nie będzie musiał przy tym wykazać szkody orzeczeniem sądu. Wynika to z uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  ...»
 • Dyrektor oddziału banku obsługującego gminę nie może być radnym

  2011.03.07

  Radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Taką działalnością jest również prowadzenie rachunków gminy i zarządzanie jej finansami – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2010 r. Radny nie może więc pełnić funkcji dyrektora banku obsługującego gminę.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Zmiana wytycznych ZUS w sprawie opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

  2011.03.07

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na oficjalnej stronie internetowej aktualizację poradnika, dotyczącego zasad opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej: FEP). Zasady te zostały w nim radykalnie zmodyfikowane. Zgodnie z nowymi wytycznymi ZUS płatnik będzie musiał ustalić, za jaki okres należne jest wypłacone w danym miesiącu wynagrodzenie. Składkę na FEP należy odprowadzić tylko od przychodów należnych za okres wykonywania pracy „szczególnej”.

  ...»
 • Zasady wypełniania dokumentu ZUS ZSWA

  2011.03.07

  Nasz holding zatrudnia wielu pracowników, którzy wykonują pracę w warunkach szczególnych. Czy przy ustalaniu okresów pracy „szczególnej” dla danego pracownika należy wykazywać okresy, kiedy przebywał na zwolnieniu chorobowym? A jak traktować okresy urlopu wypoczynkowego?

  ...»
 • Zasady umarzania składek na Fundusz Pracy dla przedsiębiorczych matek

  2011.03.07

  Od 1 lutego do 1 sierpnia 2011 r. osoby, które pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r. prowadziły działalność pozarolniczą w trakcie trwania urlopu wychowawczego, mogą występować do ZUS z wnioskiem o umorzenie składek na Fundusz Pracy. Możliwość ta dotyczy również tych osób, które w obecnej chwili nie prowadzą już działalności lub zawiesiły jej wykonywanie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Czy podatnik mógł ująć w jednej pozycji deklaracji sprzedaż ze starą i nową stawką

  2011.03.07

  Nie jestem pewien, czy dobrze ująłem sprzedaż za styczeń 2011 r., ponieważ wystąpiły u mnie dwie stawki podatku: 22% i 23%, a w deklaracji jest na to przeznaczona tylko jedna rubryka. W urzędzie skarbowym poinformowano mnie, że mogłem tam wpisać tylko sprzedaż opodatkowaną jedną z tych stawek (tj. tylko 22% bądź tylko 23%). Czy postąpiłem prawidłowo, wykazując w poz. 30 zsumowaną kwotę podatku VAT w nowej i starej stawce?

  ...»
 • Jak i komu możemy przekazać 1% podatku

  2011.03.07

  W celu przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, którą chcemy ją wspomóc.

  ...»
 • Jak wcześniej odzyskać nadpłatę podatku

  2011.03.07

  Warto skorzystać z możliwości przeksięgowania powstałej nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych, zarówno bieżących, jak i tych, które pojawią się w przyszłości. Ten prosty zabieg przyspieszy zwrot nadpłaty podatku.

  ...»
 • VAT przy sprzedaży przez Internet

  2011.03.07

  Rozliczenie dostawy towarów, która odbywa się za pośrednictwem Internetu, wciąż może sprawiać problemy. Najwięcej kontrowersji związanych jest z ustaleniem momentu powstania obowiązku podatkowego oraz konieczności ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.

  ...»
 • Biura rachunkowe nie zawsze z kasą fiskalną

  2011.03.07

  Biura rachunkowe świadczące usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 1 maja 2011 r. powinny posiadać kasy rejestrujące. Nie jest to jednak wymóg bezwzględny. Istnieją bowiem rozwiązania pozwalające na to, że niektóre biura rachunkowe nie będą musiały instalować kas rejestrujących.

  ...»
 • Jaka jest stawka VAT od 2011 r. na usługi montażu balustrad w budynku mieszkalnym

  2011.03.07

  Firma wykonuje usługi budowlano-montażowe w postaci montażu balustrad metalowych z własnego materiału. Usługa montażu jest świadczona w budynku mieszkalnym (PKOB 111, 112), na zlecenie zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu ceny i terminu realizacji. Umowa obejmuje jedną ceną materiał i montaż. Dotychczas firma płaciła VAT w wysokości 7%. Obecnie mamy sprzeczne informacje. Czy od 1 stycznia 2011 r. usługi te objęte są stawką 8% czy 23%?

  ...»
 • Czy finansowane przez spółkę akcje stanowią dla pracowników dochód ze stosunku pracy

  2011.03.07

  W przypadku poniesienia przez polską spółkę kosztów związanych z przekazaniem akcji dla jej pracowników, wydatki takie będą stanowiły dla pracownika przychody ze stosunku pracy w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji – stwierdziła dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 15 lutego 2011 r.

  ...»
 • Jakie są warunki amortyzacji jednorazowej

  2011.03.07

  Jestem małym przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą. W związku z rozszerzeniem działalności gospodarczej planuję dokonać zakupu środków trwałych. Jakie warunki trzeba spełniać, aby skorzystać z tzw. jednorazowej amortyzacji? Czy przy jej zastosowaniu można amortyzować wszystkie środki trwałe?

  ...»
 • Zmiany w składaniu deklaracji VAT przy zawieszeniu działalności

  2011.03.07

  Z uchwalonych przez Sejm zmian w ustawie o VAT wynika, że zarejestrowani podatnicy VAT UE, którzy zawieszą działalność gospodarczą, nie będą musieli składać deklaracji podatkowych.

  ...»
 • Jak amortyzować środek trwały wniesiony aportem do spółki osobowej

  2011.03.07

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wniosła do spółki jawnej środek trwały. Czy spółka jawna może ten środek trwały amortyzować jako używany środek trwały – metodą stawek amortyzacyjnych indywidualnie ustalanych?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak rozliczyć dotację przedmiotową

  2011.03.07

  Przedsiębiorcy dostarczający określone rodzaje wyrobów lub usług mogą otrzymywać dotacje przedmiotowe z budżetu państwa. Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady rozliczania tych dotacji.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Jak zawrzeć umowę o pracę nakładczą

  2011.03.07

  Umowa o pracę nakładczą ma charakter umowy cywilnoprawnej, a zarazem stronom tej umowy przyznano uprawnienia i nałożono na nie obowiązki typowe dla stosunku pracy. Osobie wykonującej taką pracę należy się urlop czy wynagrodzenie także za czas choroby. Pracodawca z kolei może zmniejszyć wypłatę lub jej nawet pozbawić, jeśli produkty czy usługi zostaną wykonane wadliwe.

  ...»
 • Czy pracownikowi przysługuje odprawa lub odszkodowanie w razie wypowiedzenia umowy o pracę po badaniach okresowych

  2011.03.07

  Magazynier został skierowany na badania okresowe. Okazało się, że ma on wadę wzroku, która uniemożliwia mu pracę przy wózkach widłowych. Ich obsługa jest podstawą wykonywanej przez niego pracy. Gdy przedstawił orzeczenie o niezdolności do pracy, pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Czy pracownikowi przysługuje odprawa lub odszkodowanie?

  ...»
 • Jakie dodatkowe postanowienia można zapisać w regulaminie pracy

  2011.03.07

  W regulaminie pracy pracodawca musi zawrzeć postanowienia wymagane przez kodeks pracy. Z własnej woli może jednak uregulować w nim także inne zagadnienia. Warunkiem jest jednak, aby dotyczyły one organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków stron stosunku pracy. Pracodawca musi przy tym pamiętać, że zapisy regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji pracownika w stosunku do tego, co wynika z przepisów prawa pracy.

  ...»
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników odchodzących na emeryturę

  2011.03.07

  Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę przysługuje od pracodawcy urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do czasu jego zatrudnienia. Pracodawca może jednak udzielić mu więcej dni urlopu. Ważne, by nie był on niższy od przysługującego mu wymiaru.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Ostatni miesiąc na wypłaty trzynastek za 2010 r.

  2011.03.07

  Wypłata tzw. trzynastki jest obowiązkiem pracodawców sfery budżetowej i samorządowej. Inni pracodawcy mogą to robić z własnej woli. Zasadą jest, że trzynasta pensja za dany rok powinna być wypłacona do końca pierwszego kwartału następnego roku. Jest to przychód pracownika, od którego należy rozliczyć podatek dochodowy według zasad obowiązujących w bieżącym roku, gdyż został uzyskany w 2011 r.

  ...»