Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 11/2010

Temat tygodnia - Podróże służbowe – rozliczanie wyjazdów krajowych i zagranicznych

Jeżeli pracownik wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem swojej pracy, wówczas przysługują mu należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi diety oraz zwrócić na przykład poniesione przez niego koszty dojazdu do wyznaczonej miejscowości. Pracownik natomiast powinien pamiętać o tym, by jego wydatki zostały odpowiednio udokumentowane.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Kiedy rozliczyć z członkiem spółdzielni zwrot jego nadobowiązkowych udziałów

  2010.11.29

  Członek spółdzielni może w każdym czasie, zachowując swój status, wypowiedzieć udziały wniesione nadobowiązkowo. Ich zwrot nie może jednak nastąpić wcześniej, niż po zatwierdzeniu przez zebranie przedstawicieli sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy, w którym członek wypowiedział udziały i wystąpił z żądaniem ich zwrotu. Jest to możliwe po warunkiem, że udziały te nie zostaną przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni.

  ...»
 • Skutki cywilnoprawne zawarcia umowy przedwstępnej

  2010.11.29

  W umowie przedwstępnej jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia określonej umowy ostatecznej. Powinna ona określać istotne postanowienia przyszłej umowy właściwej. Można też wskazać konsekwencje uchylania się od zawarcia umowy ostatecznej, określając np. odszkodowanie za poniesione straty.

  ...»
 • Postępowanie naprawcze – ochrona przed wierzycielami bez ogłaszania upadłości

  2010.11.29

  Kiedy działalność prowadzona przez przedsiębiorcę zmierza ku upadkowi, a spłata zobowiązań wydaje się niemożliwa, wyjściem z tej trudnej sytuacji może być postępowanie naprawcze. Dzięki niemu dłużnik uzyskuje zawieszenie spłaty zobowiązań i ich narastania, a później optymalizację spłaty zadłużenia. Wierzyciele zaś zwiększają szanse na to, że zobowiązania zostaną uregulowane bez podejmowania dalszych kroków prawnych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Kary dla urzędów za opieszałość

  2010.11.29

  Możliwość skarżenia nie tylko bezczynności organu administracji, ale również prowadzenia postępowania w sposób przewlekły przewiduje przyjęta przez Sejm 29 października 2010 r. nowelizacja ustaw – Kodeks postępowania administracyjnego oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  ...»
 • Nowe zasady przygotowywania budżetów na 2011 r.

  2010.11.29

  Budżety samorządów na 2011 r. muszą zostać przygotowane według nowych zasad. Na pokrycie wydatków bieżących nie będzie można zaciągać kredytów ani pożyczek. Do budżetu ma być dołączona wieloletnia prognoza finansowa.

  Ze względu na wybory, termin na uchwalenie budżetów został wydłużony do 28 lutego 2011 r.

  ...»
 • Informacja w BIP nie musi być udostępniana na wniosek mieszkańca

  2010.11.29

  Informacja opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) nie musi być udostępniana na wniosek złożony przez mieszkańca lub przedsiębiorcę. Oznacza to, że im więcej danych publicznych znajduje się na stronie BIP, tym mniej obowiązków związanych z udzielaniem tych informacji ma urząd. MSWiA przygotowało wytyczne, które pomogą urzędom przygotować przejrzystą i przyjazną stronę BIP.

  ...»
 • GIODO nałoży grzywnę do 50 tys. zł

  2010.11.29

  W przypadku niewykonania decyzji administracyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez osobę prawną, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) będzie mógł nałożyć na firmę grzywnę w wysokości do 50 tys. zł – wynika z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 29 października 2010 r.

  ...»
 • Rada gminy w przepisach porządkowych nie może zakazać sprzedaży fajerwerków

  2010.11.29

  Upoważnienie dla rady gminy do stanowienia przepisów porządkowych nie podlega wykładni rozszerzającej – stwierdził wojewoda małopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 23 kwietnia 2010 r. Podjęcie uchwały zakazującej używania i sprzedaży fajerwerków bezprawnie wkracza w obszar zarezerwowany dla ustaw.

  ...»
 • Nawet 1 mln zł kary za wytwarzanie i wprowadzanie dopalaczy do obrotu

  2010.11.29

  Od 27 listopada 2010 r. obowiązuje zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji o działaniu psychoaktywnym (dopalaczy). Kara administracyjna za wprowadzenie dopalaczy do obrotu może wynieść od 20 tys. zł do 1 mln zł.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Sankcje za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne są niezgodne z konstytucją

  2010.11.29

  Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu karnego, dopuszczające wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn, dwa rodzaje sankcji – odpowiedzialność za wykroczenie oraz tzw. opłatę dodatkową – są niezgodne z Konstytucją RP oraz wiążącymi Polskę międzynarodowymi aktami prawnymi – orzekł 18 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny.

  ...»
 • Kiedy świadczenia w postaci bonów nie stanowią podstawy wymiaru składek

  2010.11.29

  Okres przedświąteczny jest dobrą okazją dla pracodawców, aby przyznać pracownikom dodatkowe świadczenia, np. w postaci paczek mikołajkowych czy tzw. bonów zakupowych. W tym okresie bardzo często odbywają się również imprezy, takie jak mikołajki dla dzieci pracowników czy spotkania przy opłatku. Świadczenia te są w większości przypadków finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Nie zawsze będą one zwolnione z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Decydujące znaczenie dla obowiązku składkowego ma uzależnienie przyznanego świadczenia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, który ma świadczenie otrzymać.

  ...»
 • Czym jest działalność socjalna w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  2010.11.29

  Stanowisko ZUS, dotyczące obowiązku odprowadzania składek od świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), w obecnej chwili uzależnia możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek wartości świadczeń finansowanych z ZFŚS, jeżeli świadczenia te przyznawane są z pominięciem kryterium socjalnego.

  ...»
 • Jak wprowadzić do Płatnika dokumenty sporządzone przez ZUS

  2010.11.29

  W poprzednim miesiącu otrzymałem z ZUS zawiadomienie o sporządzeniu korekt z urzędu w dokumentacji rozliczeniowej, w której księgowa popełniła niewielkie błędy. Do pisma dołączono wydruki dokumentacji.

  Czy powinienem teraz sporządzić na ich podstawie korekty i przesłać je do ZUS?

  ...»
 • Przebieg czynności kontrolnych

  2010.11.29

  Prowadząc postępowanie, inspektor kontroli ZUS dysponuje szerokim, zakresem uprawnień. Sprawdzając prawidłowość rozliczeń płatnika, może badać całą związaną z zakresem kontroli dokumentację finansową, księgową, płacową, osobową. Ma również prawo przesłuchiwać płatnika oraz świadków, a jeżeli przedsiębiorca zalega w płatnościach z tytułu składek – dokonywać oględzin składników majątku dla potrzeb postępowania egzekucyjnego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Zmiana dofinansowań do zatrudniania pracowników niepełnosprawnych i działalności prowadzonej przez takie osoby

  2010.11.29

  Dofinansowanie do wynagrodzeń osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności będzie wyższe niż obecnie. Miesięczna refundacja z tytułu zatrudnienia takich pracowników wyniesie 180% najniższego wynagrodzenia za pracę. Dziś pracodawca otrzymuje 160%.

  ...»
 • Powierzenie innej pracy w okresie wypowiedzenia

  2010.11.29

  Pracownica, której wręczyłem wypowiedzenie zmieniające, odmówiła przyjęcia nowych warunków pracy. Czy w tej sytuacji w czasie trwania okresu wypowiedzenia mogę przenieść tę pracownicę do pracy fizycznej, nieodpowiadającej jej kwalifikacjom? Czy muszę wypłacić pracownicy trzymiesięczną odprawę pieniężną po upływie okresu wypowiedzenia?

  ...»
 • Pomoc finansowa łatwiej dostępna

  2010.11.29

  8 grudnia 2010 r. zaczną obowiązywać łagodniejsze wymagania dla pracodawców, którzy chcą skorzystać z przywilejów ustawy antykryzysowej. Wprowadzająca je nowelizacja została już opublikowana.

  ...»
 • Umowa o pracę z menedżerem

  2010.11.29

  Menedżerowie wykonują swoją pracę najczęściej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Jej wypowiedzenie jest łatwiejsze niż w przypadku szeregowego pracownika. Do rozwiązania stosunku pracy wystarczy, że menedżer np. nie osiąga odpowiednich wyników w pracy, jest za mało samodzielny albo pracodawca utracił do niego zaufanie.

  ...»
 • Likwidacja podmiotów sektora finansów publicznych a obowiązki w zakresie prawa pracy

  2010.11.29

  31 grudnia 2010 r. ulega zakończeniu likwidacja wielu państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, co bezpośrednio będzie miało wpływ na stosunki pracy zatrudnionych tam pracowników.

  ...»
 • Czy trzeba przeprowadzić szkolenie bhp dla pracowników zleceniobiorcy

  2010.11.29

  Zawarliśmy z firmą projektową umowę na wykonanie projektu zagospodarowania starej hali produkcyjnej, którą wykupiliśmy od właściciela sąsiedniego obiektu. Prace te ma wykonać zespół pięciu pracowników firmy projektowej. Zlecenie wymaga częstego przebywania przez nich na terenie hali – zbadania istniejących tam możliwości technicznych, dokonania pomiarów itp. czynności. Czy osobom tym musimy zorganizować szkolenia bhp?

  ...»
 • Co przede wszystkim kontroluje inspektor pracy

  2010.11.29

  Pracownik może poinformować Państwową Inspekcję Pracy (PIP) o łamaniu przepisów prawa pracy w zakładzie, w którym pracuje, a inspekcja na tej podstawie przeprowadzić kontrolę u pracodawcy. PIP najczęściej bada terminowość wypłat wynagrodzeń, zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalność zatrudnienia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości pracodawca może być ukarany mandatem. Inspektor może też skierować sprawę do sądu i wystąpić przed nim w imieniu pracownika, nawet bez jego wiedzy.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Wynagrodzenie dla pracownika za czas przestoju

  2010.11.29

  W przypadku przestoju w zakładzie pracy trzeba wypłacić pracownikom wynagrodzenia. Ten obowiązek nie zależy od tego, czy do takiej przerwy przyczynił się pracodawca, czy obiektywne okoliczności, na które nie miał on wpływu. Wysokość wypłaty za czas przestoju zależy od tego, jakim systemem wynagradzania jest objęty dany pracownik.

  ...»