Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 11/2011

Temat tygodnia - Raport z dyżurów telefonicznych w lutym 2011 r.

Przedsiębiorcy znajdą w naszym Temacie tygodnia interesujące zagadnienie dotyczące proceduralnych błędów popełnianych przez organy kontroli oraz dowiedzą się, jak wnieść sprzeciw od nieprawidłowo wszczętego postępowania kontrolnego.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Uzdrowiska bez komórek

  2011.03.14

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu zezwalającą na budowę stacji telefonii komórkowej w strefie „A”, czyli w najbardziej chronionej części uzdrowisk. Posłowie 4 marca 2011 r. rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o leczeniu uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.03.14

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Fundusze środowiska trafią do wojewodów

  2011.03.14

  Nadzór nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie sprawował wojewoda, a nie marszałek województwa – wynika z nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska, przyjętej przez Sejm 4 marca 2011 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Zawiadomienie o kontroli w przedsiębiorstwie

  2011.03.14

  Kontrolerzy spółki z o.o. nie przekazali zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrola została przeprowadzona „z marszu”. Mamy wątpliwości, czy słusznie. Czy zawiadomienie jest obowiązkowe w każdym przypadku?

  ...»
 • Wierzytelność przysługująca wspólnikom spółki z o.o. może podwyższyć jej kapitał

  2011.03.14

  Wspólnicy spółki z o.o. dla podwyższenia kapitału zakładowego nie muszą wykorzystywać posiadanych środków finansowych. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tych skutków jest wniesienie wierzytelności, które im przysługują.

  ...»
 • Zmiana danych rejestrowych spółki z o.o.

  2011.03.14

  Przedsiębiorca chce jak najszybciej prowadzić działalność gospodarczą. W tym celu nabył wszystkie udziały w już istniejącej „spółce na sprzedaż”. Dostosowuje spółkę z o.o. do prowadzonego przez siebie biznesu. Jakie wnioski i kiedy należy złożyć w rejestrze przedsiębiorców dla zakupionej spółki?

  ...»
 • Odsetki od dłużników już po 30 dniach

  2011.03.14

  Przyjęta 15 marca dyrektywa UE zobowiązuje dłużników do zapłaty odsetek bez konieczności wezwania do ich uiszczenia, jeżeli od spełnienia świadczenia niepieniężnego upłynęło 30 dni. Przepisy te muszą być wdrożone w Polsce w ciągu dwóch lat.

  ...»
 • Termin dla rozliczenia spółki ze sprawozdania finansowego

  2011.03.14

  Jestem członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wraz z zakończeniem roku kalendarzowego 2010 zakończył się rok obrotowy w zarządzanej przeze mnie spółce. Jak powinienem terminowo rozliczyć spółkę z rocznego sprawozdania finansowego?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Nie będzie opłaty targowej od sprzedaży w budynkach

  2011.03.14

  Opłata targowa pobierana będzie we wszystkich miejscach, gdzie prowadzona jest sprzedaż. Wyjątkiem będzie handel prowadzony w budynkach lub w ich częściach. Tak brzmią nowe zasady naliczania opłaty targowej uchwalone przez Sejm 4 marca 2011 r. w nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  ...»
 • Można uzyskać od 20 mln zł dotacji na przesył energii ze źródeł odnawialnych

  2011.03.14

  Od 17 do 31 marca 2011 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego. Jest to ostatni konkurs dotyczący sfery energetyki z programu Infrastruktura i Środowisko.

  ...»
 • Teren pod cmentarz musi uwzględniać strefę ochronną

  2011.03.14

  Odległość nowo projektowanego cmentarza od najbliższych zabudowań mieszkalnych czy źródeł wody pitnej musi wynosić co najmniej 150 metrów – przypomniał wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 15 listopada 2010 r. Przepisy dotyczące lokalizacji cmentarzy pochodzą jeszcze z 1959 r.

  ...»
 • Fundusze środowiska trafią do wojewodów

  2011.03.14

  Nadzór nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie sprawował wojewoda, a nie marszałek województwa – wynika z nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska, przyjętej przez Sejm 4 marca 2011 r.

  ...»
 • Uzdrowiska bez komórek

  2011.03.14

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu zezwalającą na budowę stacji telefonii komórkowej w strefie „A”, czyli w najbardziej chronionej części uzdrowisk. Posłowie 4 marca 2011 r. rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o leczeniu uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • ZUS ZSWA – prace szczególne wykonywane tylko w 2009 r.

  2011.03.14

  W moim zakładzie produkcyjnym w 2010 r. nie miałem żadnych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach ani o szczególnym charakterze. Miałem ich jednak w 2009 r. Czy muszę ich zgłaszać w dokumencie ZUS ZSWA?

  ...»
 • Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

  2011.03.14

  Od wielu lat prowadzę działalność gospodarczą. Przez dwa ostatnie lata opłacałem składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Od 1 stycznia wyrejestrowałem się z tego ubezpieczenia, a 10 stycznia zdiagnozowano u mnie poważną chorobę. Wystąpiłem do ZUS z wnioskiem o przyznanie zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia, ale odmówiono mi jego wypłaty. Czy słusznie?

  ...»
 • Zbieg tytułów: działalność inna niż gospodarcza i umowa zlecenia

  2011.03.14

  Wykonuję wolny zawód jako wspólnik spółki partnerskiej. Czy zawarcie umowy zlecenia, nawet z bardzo niskim wynagrodzeniem, pozwoli mi na uniknięcie obowiązku opłacania składek ZUS?

  ...»
 • Składka za przedsiębiorczą matkę nie trafi do OFE

  2011.03.14

  Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe dała możliwość umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne osobom, które w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywając na urlopie wychowawczym, prowadziły jednocześnie działalność pozarolniczą. Pomimo umorzenia składek, na koncie ubezpieczonego w ZUS zostanie zaewidencjonowana składka emerytalna. Niestety, ani jedna złotówka nie trafi jednak z tego tytułu do otwartego funduszu emerytalnego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Kara umowna a VAT

  2011.03.14

  Coraz częściej, chroniąc się przed nieuczciwymi kontrahentami, przedsiębiorcy zabezpieczają się, zawierając w umowach zapisy o karach umownych. Często firmy mają wątpliwości, czy otrzymana kara umowna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  ...»
 • Odliczenie podatku z faktur otrzymanych przed zarejestrowaniem w VAT

  2011.03.14

  Czy wspólnicy mogą odliczyć VAT z wystawionych na nich faktur przed rejestracją spółki w KRS oraz urzędzie skarbowym – spór rozstrzygnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

  ...»
 • Czy sprzedaż działki wraz z budynkiem wykorzystywanym na potrzeby działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu

  2011.03.14

  W 2005 r. zakupiłem działkę (grunt). W 2009 r. wybudowałem na niej dom jednorodzinny. Jego część przeznaczyłem na cele prowadzonej działalności gospodarczej (na siedzibę prowadzonej firmy). Dom został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Od części jego wartości początkowej, zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, dokonywane były odpisy amortyzacyjne. W 2011 r. zamierzam sprzedać działkę wraz z wybudowanym na niej domem. Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości powinienem opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  ...»
 • Kiedy prawnicy nie muszą wprowadzać kas rejestrujących

  2011.03.14

  Od 1 maja 2011 r. przestanie obowiązywać zwolnienie z kas dla usług świadczonych przez prawników. Jednak nie wszystkie kancelarie od razu będą musiały instalować kasy rejestrujące.

  ...»
 • Kosztem jakiego miesiąca jest wynagrodzenie pracowników

  2011.03.14

  W lutym 2011 r. założyłem działalność gospodarczą. Rozliczam się według skali, prowadząc podatkową książkę przychodów i rozchodów. Zatrudniam pracowników. 10 marca wypłaciłem im wynagrodzenie, natomiast składki ZUS za pracowników zapłacę do 15 kwietnia. Własną składkę ZUS zapłaciłem 14 marca. Czy wynagrodzenie wypłacone w marcu będzie kosztem lutego czy marca (wybrana metoda rozliczenia to metoda kasowa). Kosztem jakiego miesiąca będą wpłaty do ZUS dotyczące wynagrodzenia pracowników? Czy moje składki (pracodawcy) będą kosztem lutego czy marca?

  ...»
 • Kiedy należy sporządzić dokumentację dla transakcji między podmiotami powiązanymi

  2011.03.14

  Jestem członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych. Moja żona pełni funkcję członka rady nadzorczej w innej spółce z siedzibą w Polsce. Czy transakcje zawierane pomiędzy wskazanymi spółkami, w których ja oraz żona pełnimy określone funkcje, oraz ze mną jako osobą prowadzącą działalność gospodarczą powodują obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi? Jeśli tak, jakie konsekwencje poniosą spółki, jeżeli dotychczas nie przygotowywały takiej dokumentacji?

  ...»
 • Czy odszkodowanie zasądzone w sprawie pracowniczej podlega opodatkowaniu PIT

  2011.03.14

  Wypłacone przez spółkę odszkodowanie, zasądzone wyrokiem sądu na rzecz pracownika, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 12 ust. 1 – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 18 lutego 2011 r.

  ...»
 • Jak prawidłowo wyliczyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy

  2011.03.14

  Działalność gospodarczą rozliczam według skali na podatkowej książce przychodów i rozchodów. Koszty ZUS księguję w PKPiR w pozycji 13. W styczniu osiągnąłem przychody na poziomie 10 000 zł. Koszty wyniosły 1000 zł. Proszę o pomoc w wyliczeniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy za styczeń i luty, gdzie w lutym osiągnąłem przychody na poziomie 5000 zł, a koszty 200 zł, zakładając, że rozliczam podatek narastająco. Nie jestem pewien, czy przyjęty przeze mnie sposób jest prawidłowy.

  ...»
 • Jak skorygować źle pobrany podatek

  2011.03.14

  W lutym 2011 r. zawarliśmy dwie umowy o dzieło. Płatność nastąpiła w marcu. Od umowy powinnam obliczyć podatek zryczałtowany, natomiast błędnie naliczyłam zaliczkę, stosując ogólne zasady opodatkowania osób fizycznych. Przy zastosowaniu opodatkowania ryczałtem nie trzeba wystawiać PIT, natomiast stosując ogólne zasady opodatkowania osób fizycznych, pracodawca zobowiązany jest przesłać pracownikowi PIT-11. Z PIT-11 będzie wynikać, że jest to umowa do 200 zł. Czy powinnam skorygować nieprawidłowe rozliczenie?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy pracodawca może polecić wyjazd służbowy pracownikowi, który nie może pracować ponad 8 godzin

  2011.03.14

  Zatrudniam pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności. Poleciłem tej osobie wyjazd służbowy, ale pracownik odmówił, wskazując, że jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin, a wyjazd trwałby co najmniej 11 godzin. Czy pracownik może odmówić wyjazdu w delegację?

  ...»
 • Uprawnienia związane z pracą w godzinach ponadwymiarowych

  2011.03.14

  Pracodawca musi pamiętać, aby w umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym na niepełny etat ustalić, po przekroczeniu której godziny pracy będzie miał obowiązek wypłacenia dodatku za pracę ponadwymiarową.

  ...»
 • Przyzakładowe przedszkola dla dzieci pracowników

  2011.03.14

  Pracodawcy będą mogli sfinansować przyzakładowe przedszkola dla dzieci pracowników ze środków zgromadzonych na koncie funduszu. Taką zmianę ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

  ...»
 • Kiedy trzeba wypłacić odprawę ze zwolnień grupowych

  2011.03.14

  Jeżeli pracodawca dokonuje zwolnień grupowych, wówczas powinien wypłacić odprawę każdemu zwalnianemu pracownikowi. Prawo do jej otrzymania nie jest uzależnione od rodzaju umowy, czasu pracy, a także tego, czy pracownik w trakcie zwolnień grupowych wykonywał swoje obowiązki. Pracodawca jest zobowiązany do jej wypłaty nawet wówczas, kiedy pracownik przebywał na urlopie czy długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

  ...»
 • Czy pracodawca może wymagać od pracownika świadczenia pracy podczas zwolnienia lekarskiego

  2011.03.14

  Pracownik dostarczył do firmy zaświadczenie o niezdolności do pracy (złamał nogę). Osoba ta wykonuje m.in. projekty stron internetowych, projekty rozwiązań dotyczących sieci internetowej itp. Czy przełożony może polecić temu pracownikowi, aby w domu w trakcie zwolnienia wykonywał pewne prace wchodzące w zakres umowy o pracę? Rodzaj niezdolności do pracy nie utrudniałby mu tego, a potrzeba w firmie jest pilna.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Rozliczanie krajowych podróży służbowych

  2011.03.14

  Przez podróż służbową należy rozumieć każde polecenie pracodawcy do wykonywania pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, w terminie i miejscu wskazanym w poleceniu wyjazdu służbowego. Przepisy prawa pracy nie zobowiązują pracodawcy do tego, aby polecenia odbycia podróży służbowej dokonywać w formie pisemnej, ale jest ona zalecana w celach dowodowych i prawidłowego rozliczenia należnych świadczeń.

  ...»