Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 12/2010

Temat tygodnia - Czas pracy – nowe przepisy, praktyczne rozwiązania dla pracodawców

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych i rozliczanie czasu pracy stwarza pracodawcom wiele problemów. Przepisy nie są spójne, dlatego wiele wątpliwości pojawia się w trakcie ich praktycznego stosowania. Z tego powodu niezbędna jest znajomość najnowszej wykładni Sądu Najwyższego, a także interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy, która kontroluje m.in. przestrzeganie czasu pracy w firmie.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Przedsiębiorca może zaskarżyć niekorzystną decyzję komornika

  2010.12.06

  Przedsiębiorca może zaskarżyć decyzje komornika dotyczące nie tylko postępowania egzekucyjnego, ale także takich czynności, jak np. zajęcie konta czy zaniechanie pewnych działań. Prawo do skargi ma zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Jeśli zostanie złożona po terminie, sąd ją odrzuci.

  ...»
 • Czy chroniony znak towarowy może być nazwą innego przedsiębiorcy

  2010.12.06

  Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy – zarejestrowany w polskim systemie ochrony w Urzędzie Patentowym RP – uprawniony do niego przedsiębiorca może używać go w sposób zarobkowy i zawodowy na terenie Polski. Nie może on jednak zakazać innemu posługiwania się taką samą nazwą, pod którą tamten przedsiębiorca chce prowadzić działalność gospodarczą albo kontynuować ją pod daną nazwą, jeżeli będzie jej używał zgodnie z ustawowymi wymaganiami – np. nie wykorzysta jej do oznaczenia własnych produktów.

  ...»
 • Jak wybrać właściwy sąd

  2010.12.06

  Właściwość miejscową sądu definiuje miejsce rozpoznania sprawy. Kodeks postępowania cywilnego daje dość duże możliwości wyboru dogodnego miejsca do rozpatrzenia danej sprawy. Strony umowy mogą nawet same określić sąd, który będzie rozstrzygać ich ewentualny spór. Niektóre sprawy jednak mogą być rozpatrywane tylko przez określone sądy, np. powództwa ze stosunku w spółce wytacza się według miejsca jej siedziby.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Informacje o korzystaniu ze środowiska w jednej bazie „Ekoinfonet”

  2010.12.06

  Od 2013 r. powstanie „Ekoinfonet” będący centralną bazą danych o przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony środowiska. Bazą będzie administrował główny inspektor oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.

  ...»
 • Wykonywanie przewozu osób na podstawie umów i zgłoszeń przedsiębiorców

  2010.12.06

  Publiczny transport zbiorowy ma być organizowany przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach rynkowych. Przedsiębiorcy będą mogli realizować usługi przewozowe albo o charakterze użyteczności publicznej (z prawem do dofinansowania), albo komercyjne (bez dopłat).

  ...»
 • Ile zarobią radni nowej kadencji

  2010.12.06

  Osobom wybranym na radnych przysługują diety traktowane jako zwrot utraconych zarobków w związku z wykonywaną funkcją. Przepisy nie określają dokładnych stawek diet. Wskazują tylko górną granicę wynagrodzenia radnych. Maksymalny poziom zarobków radnych nie może przekroczyć 2753 zł miesięcznie.

  ...»
 • Nowe stawki opłat za udostępnienie informacji o środowisku

  2010.12.06

  Od 16 listopada 2010 r. obowiązują nowe stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Prawo do występowania o informacje środowiskowe ma każdy, niezależnie od tego, czy jest związany z daną sprawą. Do udzielania informacji obowiązane są wszystkie urzędy administracji w zakresie posiadanych przez nie danych.

  ...»
 • Strażnicy nałożą 500 zł mandatu za palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym

  2010.12.06

  Od 17 listopada 2010 r. strażnicy miejscy (gminni) mogą karać mandatami osoby palące tytoń w miejscach niedozwolonych. Maksymalna wysokość mandatu wynosi 500 zł.

  ...»
 • Brak czytelnego podpisu nie oznacza, że doręczenie jest nieskuteczne

  2010.12.06

  Artykuł 46 Kodeksu postępowania administracyjnego wymaga tylko, żeby odbierający pismo potwierdził jego odbiór swoim podpisem i datą. Brak czytelnego podpisu nie oznacza, że doręczenie w postępowaniu administracyjnym jest nieskuteczne – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 października 2010 r.

  ...»
 • Do 15 tys. zł dotacji mogą otrzymać organizacje z terenów wiejskich

  2010.12.06

  Organizacje społeczne mogą się ubiegać o granty do 15 tys. zł z programu „Razem Możemy Więcej”. Wsparcie przewidziane jest dla fundacji i stowarzyszeń działających w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2011 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego

  2010.12.06

  Prawo do wypłaty zasiłku z ubezpieczenia chorobowego przysługuje zarówno osobom pozostającym w stosunku pracy, które ubezpieczone są obowiązkowo, jak i przedsiębiorcom, którzy ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, na własny wniosek. Istnieją jednak zasady dotyczące wypłaty zasiłków, które znacznie różnicują te dwie grupy ubezpieczonych. Jedną z nich jest długość tzw. okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku.

  ...»
 • Zasady uwzględniania w podstawie zasiłku świadczeń za okres przestoju w firmie

  2010.12.06

  Przepisy ustawy antykryzysowej przewidują wypłatę świadczeń przestojowych oraz świadczeń kompensacyjnych dla pracowników firm, które ze względu na trudności finansowe, spowodowane kryzysem, wprowadziły przestój ekonomiczny bądź zmniejszyły wymiar czasu pracy zatrudnionych. Uwzględnienie tych świadczeń przy ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego będzie zależało od ich rodzaju.

  ...»
 • Zakończenie i wyniki kontroli ZUS

  2010.12.06

  Postępowanie kontrolne, wszczęte w dniu dostarczenia płatnikowi upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, kończy się doręczeniem mu (bądź wysłaniem drogą pocztową) protokołu kontroli. Protokół zawiera wszystkie ustalenia dokonane w toku kontroli. Płatnik nie ma możliwości odwołania się od ustaleń protokołu do wyższej instancji – może jedynie wnieść do niego zastrzeżenia, jednak do zastrzeżeń tych odniesie się wyłącznie inspektor przeprowadzający postępowanie. Drogę do podważenia ustaleń kontroli daje dopiero decyzja ZUS, która kończy postępowanie przed organem rentowym i od której przysługuje płatnikowi odwołanie do sądu.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Kiedy nabywca firmy nie odpowiada za długi zbywcy

  2010.12.06

  Nabywca przedsiębiorstwa musi się liczyć z tym, że jeżeli nie dochowa obowiązku należytej staranności, będzie odpowiadał za zaległości podatkowe nabywanego podmiotu. Istnieją rozwiązania, które uchronią go przed ponoszeniem tego ciężaru.

  ...»
 • Zmiany w PIT i CIT od 2011 r.

  2010.12.06

  Prezydent 26 listopada 2010 r. podpisał nowelizację ustaw podatkowych. Wprowadzają one istotne zmiany w zakresie podatków dochodowych, dostosowując regulacje do przepisów Unii Europejskiej. Podpisana nowelizacja zmieni ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  ...»
 • Kiedy opodatkowanie według skali jest korzystniejsze niż podatek liniowy

  2010.12.06

  Prowadząc firmę, w której szacowany roczny zysk to kilkadziesiąt tysięcy złotych, warto wybrać ogólne zasady opodatkowania. Korzystając z ulg albo możliwości wspólnego rozliczenia, można zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

  ...»
 • Finansowe wady i zalety kwartalnego rozliczania VAT przez małych podatników

  2010.12.06

  Przedsiębiorca, posiadający status małego podatnika, ma możliwość wyboru trybu składania deklaracji VAT. Może pozostać przy zasadach ogólnych i składać deklarację VAT-7 za okresy miesięczne bądź też zdecydować się na metodę składania deklaracji VAT-7K za okresy kwartalne, z zastosowaniem metody kasowej lub też bez stosowania metody kasowej. Wybór danego sposobu rozliczeń niesie określone konsekwencje, które mogą być postrzegane jako wady lub zalety.

  ...»
 • Kiedy powstaje przychód z tytułu usług ciągłych

  2010.12.06

  Jeżeli strony w umowie o świadczenie usług ciągłych określą kwartalny okres rozliczeniowy, to przychód z tego tytułu powstanie w ostatnim dniu kwartału – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 października 2010 r.

  ...»
 • Podatnik musi dowieść poniesienia wydatków i ich związku z przychodem

  2010.12.06

  Środkami dowodowymi wskazującymi na poniesienie wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów dysponuje podatnik. Na nim spoczywa więc ciężar dowodu – taką interpretację WSA potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 listopada 2010 r.

  ...»
 • Jak korzystnie rozliczać działalność sezonową

  2010.12.06

  Zarówno przepisy o podatku dochodowym, jak i dotyczące VAT nie przewidują szczególnych regulacji dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową. Osoby takie skorzystają natomiast ze szczególnego sposobu amortyzacji środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych podatnik dokona w okresie wykorzystywania środków trwałych.

  ...»
 • W 2011 roku ryczałt 18% od jednej umowy nieprzekraczającej 200 zł

  2010.12.06

  Od 1 stycznia 2011 r. pracodawcy będą rozliczać w łatwiejszy sposób 18% ryczałt od jednej umowy. 26 listopada 2010 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągalnych przez osoby fizyczne. Według nowych przepisów pracodawcy nie muszą już sprawdzać, ile wynoszą należności z umów w danym miesiącu, jakie z tego samego tytułu podpisali z osobą niebędącą jej pracownikiem.

  ...»
 • Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu a podstawa opodatkowania VAT

  2010.12.06

  Przy zawieraniu umów dość powszechnie firmy leasingowe, w szczególności gdy ich przedmiotem są samochody, refakturują na leasingobiorcę koszty ubezpieczenia związane z przedmiotem leasingu. W uchwale siedmiu sędziów z 8 listopada 2010 r. (sygn. akt I FPS 3/10) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że leasingodawca powinien włączyć do podstawy opodatkowania VAT koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

  ...»
 • Obowiązek podatkowy przy sprzedaży usług uprawniających do skorzystania z innego świadczenia

  2010.12.06

  Przy sprzedaży usługi uprawniającej do skorzystania z zajęć sportowych lub wstępu na obiekty sportowe obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym zaistniała możliwość skorzystania z usług – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2010 r.

  ...»
 • Wyższy VAT na pewno od 2011 roku

  2010.12.06

  Od przyszłego roku przez trzy lata obowiązywać będą podwyższone stawki VAT. Nowelizacja zawiera również regulacje dotyczące sposobu rozliczania VAT w okresie przejściowym po wprowadzeniu nowych stawek. Sejm przyjął ponadto 22 poprawki Senatu do tzw. ustawy okołobudżetowej. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

  ...»
 • Samochody z mniejszym odliczeniem VAT – kolejna nowelizacja w Sejmie

  2010.12.06

  Sejm rozpoczął prace nad zmianą VAT, m.in. w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów samochodów z kratką i paliwa od nich, wydatków związanych z nieruchomościami wykorzystywanymi zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Nowe zasady funkcjonowania konta 221

  2010.12.06

  Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont wprowadziło m.in. zmiany w zakresie funkcjonowania konta 221. Wskazujemy różnice w odniesieniu do poprzednich zasad funkcjonowania tego konta oraz prawidłową ewidencję należności z tytułu dochodów budżetowych jednostek budżetowych.

  ...»
 • Jak rozliczyć weksel w księgach rachunkowych

  2010.12.06

  Prowadzę spółkę X. 8 listopada 2010 r. od jednego z naszych kontrahentów spółki XYZ otrzymaliśmy weksel (wartość 15 000 zł, dyskonto 225 zł) zabezpieczający nasze należności z terminem wykupu 19 listopada 2010 r. W dniu wykupu wartość nominalna weksla wyniosła 15 225 zł, zaś dyskonto 172 zł. W wyniku utraty płynności finansowej 15 listopada 2010 r. musieliśmy wystawić naszemu dostawcy ABC weksel (11 500 zł, dyskonto 197 zł ) zabezpieczający zobowiązania z terminem wykupu na 30 listopada 2010 r. Jak dokonać ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce między 8–30 listopada 2010 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Spór zbiorowy z pracownikami

  2010.12.06

  Kiedy organizacja związkowa złoży pracodawcy żądania, które powinien on spełnić, to znaczy, że rozpoczyna się spór zbiorowy. Pracodawcę i przedstawicieli pracowników czekają rokowania, mediacja, a w najgorszym razie strajk. O sporze zbiorowym nie ma mowy, gdy żądania nie dotyczą spraw związanych ze stosunkiem pracy.

  ...»
 • Jak prawidłowo obliczyć dwutygodniowe wypowiedzenie

  2010.12.06

  Pracownik zatrudniony na czas określony otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę 23 listopada 2010 r. Poleciliśmy mu wykorzystanie w okresie wypowiedzenia – od 24 listopada – urlopu wypoczynkowego. Czy właściwie ustaliliśmy termin urlopu?

  ...»
 • Czy pracodawca może zlekceważyć żądanie komornika

  2010.12.06

  Zatrudniony w naszej firmie informatyk przestał spłacać kredyt mieszkaniowy. Komornik wysłał do nas zawiadomienie o zajęciu jego pensji i zobowiązał nas do przesłania zestawienia jego wynagrodzenia. W tym czasie w firmie trwała kontrola skarbowa i zapomnieliśmy wysłać komornikowi wymagane przez niego informacje. Czy w tej sytuacji grozi nam jakaś kara?

  ...»
 • Dane zleceniodawców do zniszczenia po zakończeniu sprawy

  2010.12.06

  Przedsiębiorca prowadzący działalność detektywistyczną będzie kontrolowany przez komendanta głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich. Obecnie tak jest w praktyce, chociaż przepisy tego wprost nie regulują.

  ...»
 • Odmowa wycofania wypowiedzenia zmieniającego może pozbawić odszkodowania z Pakietu socjalnego

  2010.12.06

  Pracownik, który nie zgadza się na wycofanie przez firmę wypowiedzenia zmieniającego, traci prawo do odszkodowania z pakietu socjalnego – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 8 stycznia 2010 r.

  ...»
 • Czy każdemu po równo można sfinansować wyjazd integracyjny z funduszu socjalnego

  2010.12.06

  Możliwość dofinansowania z funduszu socjalnego imprez zbiorowych dla pracowników – np. wyjazdów integracyjnych – nie budzi już poważnych wątpliwości. Problemem jest natomiast to, czy wszystkim osobom uprawnionym należy przyznać świadczenia w jednakowej wysokości. W najnowszym orzecznictwie pojawia się pogląd, że wszelkie zbiorowe spotkania mogą być finansowane ze środków funduszu i nie trzeba różnicować sytuacji materialnej uczestniczących w nich osób.

  ...»
 • Czy można rozwiązać umowę na czas wykonania określonej pracy

  2010.12.06

  1 października podpisaliśmy z pracownikiem umowę o pracę na czas wykonania remontu dachu kamienicy. Od 1 listopada pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie przychodzi do pracy. W tej sytuacji do wykonywania prac remontowych musieliśmy zatrudnić nową osobę. Czy w tym przypadku możemy jak najszybciej zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Pracownik nie musi zwracać pracodawcy błędnie wypłaconej prowizji

  2010.12.06

  Pracownik, który nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzenia, nie ma obowiązku jego zwrotu – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 2010 r.

  ...»
 • Czy każda podwyżka pod koniec roku oznacza wyższą wypłatę dla pracownika

  2010.12.06

  Pracodawca, który pod koniec roku decyduje się na zmianę wynagrodzenia pracownika, musi się liczyć z tym, że może to wpłynąć na sposób naliczania nie tylko wynagrodzenia, ale też innych świadczeń przysługujących ze stosunku pracy. Na zmianę naliczeń wpływa także przekroczenie progów skali podatkowej lub podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, do czego dochodzi najczęściej w drugiej połowie roku. Jeśli ten moment nie zostanie uchwycony, konieczna będzie korekta dokumentacji.

  ...»