Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 12/2011

Temat tygodnia - Samochód w firmie – wskazówki dla rozliczających podatki

Wykorzystywanie samochodów w firmie odbywa się na różnych zasadach i na różnych podstawach. Zasady te zależą w głównej mierze od źródła finansowania i uwarunkowań podatkowych. Korzyści podatkowe są zależne przede wszystkim od rodzaju samochodu, sposobu jego nabycia czy też przyjęcia do używania.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Rozliczenia Orlików z edycji 2010

  2011.03.21

  Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomniało, że rozliczenia budowy Orlika z edycji 2010 należy dokonać w ciągu 60 dni od odbioru boiska.

  ...»
 • Ułatwienia dla wystawcy rachunku

  2011.03.21

  Od 11 marca 2011 r. wystawca rachunku nie jest już zobowiązany do zamieszczenia na nim własnoręcznego podpisu. Nie ma także obowiązku opatrzenia rachunku oznaczeniem „oryginał” albo „kopia”.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.03.21

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Nieprawidłowe zastrzeżenie informacji w ofercie przetargowej grozi odrzuceniem

  2011.03.21

  Przedsiębiorca starający się wygrać zamówienie w trybie przetargowym nie musi ujawniać wszystkich informacji. Ich zakres można ograniczyć w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa. Jednak niezasadnie zastrzeżona informacja może spowodować wykluczenie przedsiębiorcy z postępowania.

  ...»
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania

  2011.03.21

  Pomimo iż spółka z o.o. zabezpiecza zobowiązania własnym majątkiem, to może się zdarzyć, że na członków zarządu spadnie odpowiedzialność za jej długi. Będzie tak np., jeżeli zobowiązania powstały lub stały się wymagalne w okresie pełnionych przez nich funkcji.

  ...»
 • Ułatwienia dla wystawcy rachunku

  2011.03.21

  Od 11 marca 2011 r. wystawca rachunku nie jest już zobowiązany do zamieszczenia na nim własnoręcznego podpisu. Nie ma także obowiązku opatrzenia rachunku oznaczeniem „oryginał” albo „kopia”.

  ...»
 • Kiedy można zwolnić prezesa spółki z o.o. z odpowiedzialności za jej długi

  2011.03.21

  Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest trzyosobowy i składa się z prezesa, wiceprezesa i jednego członka zarządu. Spółka zaciągnęła liczne zobowiązania finansowe, w efekcie stając się całkowicie niewypłacalną. Prezes spółki został odwołany uchwałą wspólników. W jakich okolicznościach będzie on zwolniony ze zobowiązań spółki powstałych w czasie, gdy był jej prezesem?

  ...»
 • Wierzytelność dochodzona od spółki w likwidacji musi być wyrażona w pieniądzach

  2011.03.21

  Prowadzę spółkę z o.o. Zleciłem spółce „X Spółka jawna” remont magazynu. Termin remontu upłynął, a spółka X wykonała go tylko częściowo. Okazało się, że na skutek licznych zaległości wśród wierzycieli ogłosiła ona upadłość i jest teraz w likwidacji. W umowie zastrzeżono karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. Czy moja spółka może dochodzić od spółki X dokończenia remontu magazynu?

  ...»
 • Zwrot zadatku nie zawsze w podwójnej wysokości

  2011.03.21

  Zawieraniu umów często towarzyszy przekazanie zadatku (jako zabezpieczenia ich wykonania). Często sytuacja życiowa stron powoduje, że zawierana umowa nie dojdzie do skutku. Powód może dotyczyć każdej ze stron albo wynikać z przyczyn od nich niezależnych. W takich sytuacjach zadatek w podwójnej wysokości nie przysługuje.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Akty prawne będą publikowane tylko w formie elektronicznej

  2011.03.21

  Od 1 stycznia 2012 r. akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej. Uruchomione zostaną też specjalne strony internetowe przeznaczone dla dzienników urzędowych. Od tej zasady będą jednak wyjątki.

  ...»
 • Rozliczenia Orlików z edycji 2010

  2011.03.21

  Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomniało, że rozliczenia budowy Orlika z edycji 2010 należy dokonać w ciągu 60 dni od odbioru boiska.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Rekompensata za utratę prawa do wcześniejszej emerytury

  2011.03.21

  Rekompensata jest dla ubezpieczonych odszkodowaniem za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Warunkiem koniecznym do jej otrzymania jest wyłączenie prawa do nabycia emerytury pomostowej przez te osoby.

  ...»
 • FEP – nowe zasady naliczania składki

  2011.03.21

  Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych zobowiązani są opłacać wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W lutym 2011 r. radykalnej zmianie uległy wytyczne dotyczące zasad obliczania tej składki, udostępniane płatnikom przez ZUS. Zmiana ta dotyczy fundamentalnej kwestii – ustalania okresu, z którego przychody będą stanowiły podstawę do oskładkowania.

  ...»
 • Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości

  2011.03.21

  Jestem zgłoszony do ZUS w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niestety, z powodu niewypłacalności kontrahentów firma coraz bardziej podupada i z tego powodu być może będę zmuszony zgłosić do sądu gospodarczego wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Słyszałem, że w przypadku otwarcia postępowania upadłościowego firmy mogę stracić tytuł do ubezpieczenia w ZUS-ie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Dodam, że będę wnioskować o ogłoszenie upadłości układowej, bo uważam, że są szanse, aby doprowadzić do odbudowy firmy, ale muszę najpierw ustalić z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań. Czy w przypadku gdy firma będzie prowadzona po ogłoszeniu przez sąd upadłości układowej, mogę dalej podlegać ubezpieczeniom społecznym w ZUS?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Błędy w sprawozdaniach samorządów

  2011.03.21

  W sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego występują powtarzające się nieprawidłowości. Można je podzielić na kilka grup tematycznych, np. dotyczące otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych, prowadzenia dziennika itd. Przedstawiamy najczęściej powtarzające się błędy wraz z wymogami określonymi przez przepisy.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Korekta faktury wystawiona na podmiot zlikwidowany

  2011.03.21

  Jestem osobą fizyczną. W latach 2002–2009 prowadziłam jednoosobowo działalność gospodarczą. Jak powinnam postąpić po otrzymaniu (w styczniu 2011 r.) faktury korygującej od leasingodawcy, w której zwiększona została stawka VAT od ubezpieczenia przedmiotu leasingu, w sytuacji gdy nie prowadzę już działalności gospodarczej (działalność została zlikwidowana). Czy powinnam opłacić taką fakturę, czy też wystarczy powiadomić leasingodawcę, że działalność nie jest już prowadzona (została zlikwidowana)?

  ...»
 • Kiedy podatnik może powstrzymać poborcę skarbowego

  2011.03.21

  Jeżeli decyzja podatkowa posiada rygor natychmiastowej wykonalności, fiskus może przystąpić od razu do wyegzekwowania kwot z niej wynikających. Podatnik może jednak próbować powstrzymać wykonanie tej decyzji, wnosząc skargę do sądu.

  ...»
 • Domena internetowa kosztem

  2011.03.21

  Dla potrzeb prowadzonej przez mnie działalności gospodarczej planuję zakup domeny internetowej. Planuję ją także zarejestrować. Rejestracja i zakup domeny to wydatek kilkuset złotych rocznie. Czy zakup ten będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?

  ...»
 • Kasa fiskalna w praktyce lekarskiej

  2011.03.21

  Tylko do 30 kwietnia 2011 r. usługi w zakresie ochrony zdrowia nie podlegają obowiązkowi ewidencjonowania przy wykorzystaniu kasy rejestrującej. Oznacza to, że lekarze, którzy nie korzystają z żadnego ze zwolnień z ewidencji na kasie, nie później niż 30 kwietnia 2011 r. powinni dokonać fiskalizacji kasy. O zwolnieniach dla biur rachunkowych i prawników, które dotyczą również lekarzy, pisaliśmy szczegółowo w IPP 10 i w IPP 11.

  ...»
 • Korekta deklaracji z powodu błędnie wykazanej kwoty do przeniesienia

  2011.03.21

  W trakcie weryfikacji rejestrów sprzedaży stwierdziliśmy, że w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2010 r. popełniliśmy błąd. Pomyłkowo nie ujęliśmy w rejestrze jednej faktury sprzedażowej, przez co zaniżyliśmy podatek należny o kwotę 250 zł. Nasza spółka od lutego 2010 r. wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, nie występuje jednak o zwrot VAT, tylko przenosi nadwyżki na następne okresy rozliczeniowe. Czy w związku z popełnionym błędem będziemy musieli skorygować wszystkie deklaracje VAT-7 od września 2010 r. do stycznia 2011 r., zmniejszając odpowiednio w każdym okresie kwotę do przeniesienia o 250 zł?

  ...»
 • Stare zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów a odliczenie VAT

  2011.03.21

  Jestem podatnikiem VAT. Czy w 2011 r. mogę nadal odliczć VAT od samochodu na podstawie zaświadczenia wydanego przez stację kontroli pojazdów przed 2011 r., czy też muszę obecnie występować o nowe zaświadczenie?

  ...»
 • Odliczenie VAT od usług cateringowych w 2011 r.

  2011.03.21

  Od 2011 r. zmieniły się zasady identyfikacji usług gastronomicznych i cateringowych. Prawo do odliczenia VAT nie zależy od symbolu PKWiU, lecz od charakteru świadczonej usługi.

  ...»
 • Wprowadzenie lokalu mieszkalnego do działalności i jego amortyzacja

  2011.03.21

  Prowadzę działalność gospodarczą. Rok temu, jako osoba prywatna, kupiłem lokal mieszkalny. Chciałbym teraz ten lokal wprowadzić do swojej działalności jako środek trwały i amortyzować. Jak dokonać wprowadzenia, jaką przyjąć wartość początkową oraz według jakiej stawki amortyzować lokal?

  ...»
 • Powierzchnia budynku mieszkalnego

  2011.03.21

  Od 2011 r. w związku ze zmianami w VAT wykonawcy prac budowlanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego powinni pamiętać o uzyskaniu od usługodawcy dowodu potwierdzającego powierzchnię użytkową budynku lub lokalu mieszkalnego. Posiadanie takiego dowodu pozwoli wykonawcy na bezpieczne stosowanie 8% stawki VAT.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • 15 najczęściej występujących błędów w informacji dodatkowej

  2011.03.21

  Informacja dodatkowa jest kluczowa dla zrozumienia danych zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat. Przez wiele jednostek ten obszar sprawozdania finansowego jest bagatelizowany i przygotowywany ze znacznie mniejszą starannością niż pozostałe części sprawozdania finansowego, chociaż jest jego najważniejszym elementem. W informacji dodatkowej znajdują się wyjaśnienia tego, co zostało liczbowo wykazane w bilansie i w rachunku zysków i strat.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Jak zaskarżyć ugodę zawartą przed sądem pracy

  2011.03.21

  Jeżeli pracodawca po podpisaniu z pracownikiem ugody stwierdzi, że jej treść narusza jego interesy, wówczas może zaskarżyć ją zażaleniem. Ma na to siedem dni od momentu wydania postanowienia umarzającego postępowanie. Takie uprawnienie przysługuje również pracownikowi, który zawarł z pracodawcą ugodę.

  ...»
 • Pytania z dyżuru telefonicznego – eksperci z Głównego Inspektoratu Pracy

  2011.03.21

  Czas pracy to pojęcie bardzo ważne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Każdy pracodawca musi się dostosować do zawartych w kodeksie pracy norm czasu pracy, wybrać określony system, prawidłowo ewidencjować czas pracy i obliczać godziny nadliczbowe. Od tego zależą także wypłacane wynagrodzenia. By pomóc naszym Czytelnikom w rozstrzyganiu wątpliwości związanych z czasem pracy, IPP zorganizował przy współpracy z ekspertami Głównego Inspektoratu Pracy specjalny, dwudniowy dyżur telefoniczny.

  Odpowiedzi udzielali:

  Halina Tulwin – dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy,

  Małgorzata Staszewska – główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy,

  Paweł Żukowski – młodszy specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

  ...»
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za skasowanie danych z komputera

  2011.03.21

  Informatyk z premedytacją wykasował wszystkie dane z firmowego komputera, następnie złożył wypowiedzenie umowy o pracę, a obecnie korzysta z urlopu bezpłatnego. Czy w tej sytuacji pracodawca może go zwolnić bez zachowania okresu wypowiedzenia?

  ...»
 • Odpisy na ZFŚS w 2011 r. – nowe uprawnienie pracodawców

  2011.03.21

  Nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wprowadziła możliwość dokonywania większego odpisu na ten fundusz. Pracodawcy będą mogli z tego skorzystać, jeśli sfinansują np. przyzakładowe przedszkole dla dzieci pracowników.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Kiedy i jaki ekwiwalent za urlop należy wypłacić pracownikowi

  2011.03.21

  Ekwiwalent pieniężny za urlop przysługuje pracownikowi, z którym rozwiązywany jest stosunek pracy albo jeśli umowa o pracę wygasa. Pracodawca wypłaca ekwiwalent, jeśli przed rozwiązaniem (lub wygaśnięciem) stosunku pracy pracownik nie wykorzystał w całości lub w części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego i nie nawiąże z tym samym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

  ...»