Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 13/2010

Temat tygodnia - ZUS i KRUS w działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegają ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących w powszechnym systemie ubezpieczeniowym ZUS. W niektórych okolicznościach przedsiębiorca rozpoczynający działalność pozarolniczą, jednocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, na warunkach wskazanych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, może zachować prawo do opłacania składek w KRUS zamiast w ZUS.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Nowości prawne

  2010.12.13

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR

  2010.12.13

  Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR. Zmiany mają na celu dostosowanie rozwiązań w obowiązującym dziś rozporządzeniu do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU z 2008 r.) oraz do nowych rozwiązań przyjętych w ustawie o VAT.

  ...»
 • Przed przejściem na emeryturę pracownik będzie musiał rozwiązać stosunek pracy

  2010.12.13

  Pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy nie uzyska świadczenia emerytalnego, jeżeli wcześniej nie zostanie rozwiązany stosunek pracy. Taką zmianę w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 3 grudnia 2010 r. przyjął Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  ...»
 • Wydatki budżetu nie będą rosły szybciej niż 1% rocznie

  2010.12.13

  Warunkowe podwyżki VAT, gdyby dług publiczny przekroczył 55% PKB, oraz wprowadzenie tzw. reguły wydatkowej ograniczającej wzrost niektórych wydatków państwa przewiduje przyjęta 3 grudnia 2010 r. przez Sejm nowelizacja ustawy o finansach publicznych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Jeśli miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, można wnieść o ustanowienie kuratora

  2010.12.13

  Postępowanie sądowe można przeprowadzić, nawet gdy miejsce pobytu przeciwnika procesowego jest nieznane. Aby to było możliwe, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego. Sąd tego z urzędu nie zrobi. Powód musi jednak uprawdopodobnić, że miejsce pobytu pozwanej przez niego osoby jest nieznane.

  ...»
 • Jakie prawa ma właściciel nieruchomości bezprawnie zajmowanej przez najemcę

  2010.12.13

  Bezprawne zajmowanie lokalu daje przedsiębiorcy podstawy do żądania jego opuszczenia i wydania, a także domagania się zapłaty rekompensaty utraconych korzyści. Z reguły roszczenia odszkodowawcze są zgłaszane w procesie o wydanie bezprawnie zajmowanego lokalu. Można ich jednak dochodzić niezależnie od postępowania w sprawie o eksmisję.

  ...»
 • Co zrobić, gdy sąd rejestrowy zakwestionował prawo prezesa do reprezentacji spółki z o.o.

  2010.12.13

  W 2005 r. w spółce z o.o. powołano na rok prezesa spółki (zarząd jednoosobowy). W 2006 r. prezes został powołany ponownie na to stanowisko na czas nieokreślony. W listopadzie 2010 r. spółka z o.o. otrzymała list z sądu rejestrowego, z którego wynika, że podpis prezesa spółki, który przekazał do sądu zatwierdzone sprawozdanie spółki za 2009 r., nie ma mocy prawnej. Z czego wynika takie stanowisko sądu?

  ...»
 • Określony w referencjach zakres robót nie wskazuje na faktycznie wykonane prace

  2010.12.13

  Pojęcia użyte w referencjach do opisu wykonanego zadania nie przesądzają o faktycznie wykonanych pracach, te określone są wyłącznie w wykazie robót – wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 19 października 2010 r. Użyte w referencjach słowo modernizacja w praktyce może oznaczać zbudowanie danej instalacji od nowa.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Pracownicy zakładów i gospodarstw otrzymają tzw. trzynastkę

  2010.12.13

  Jestem zatrudniony w samorządowym zakładzie budżetowym, który zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych ma zostać zlikwidowany z końcem grudnia 2010 r. Czy w takiej sytuacji jako pracownikowi samorządowemu będzie mi przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne określone w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej?

  ...»
 • Wyższy VAT na ścieki, nowe ulgi na przejazdy oraz mniejszy podatek janosikowy w 2011 r.

  2010.12.13

  Zmniejszenie podatku „janosikowego”, wydłużenie do 28 lutego 2011 r. terminu na przyjęcie uchwał budżetowych w samorządach oraz podwyższenie stawek podatku VAT to tylko niektóre ze zmian wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Wejdzie ona w życie od 1 stycznia 2011 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Przejęcie pracowników bez rozwiązywania stosunku pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy

  2010.12.13

  Jestem wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Planuję przejąć całą firmę mojego brata, tzn. cały jej majątek oraz zobowiązania. Moja spółka ma również przejąć pracowników zatrudnionych w firmie brata, w trybie art. 231 kodeksu pracy – bez rozwiązywania i ponownego nawiązania stosunku pracy. Jakie druki powinienem w związku z tym złożyć do ZUS?

  ...»
 • Przed przejściem na emeryturę pracownik będzie musiał rozwiązać stosunek pracy

  2010.12.13

  Pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy nie uzyska świadczenia emerytalnego, jeżeli wcześniej nie zostanie rozwiązany stosunek pracy. Taką zmianę w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 3 grudnia 2010 r. przyjął Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  ...»
 • Kontrola – pytania i odpowiedzi

  2010.12.13

  1. Kilka dni temu do mojej firmy doręczono zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jestem prezesem zarządu spółki, zarazem jedyną osobą uprawnioną do jej reprezentacji. Obecnie przebywam za granicą, do Polski wrócę za około miesiąc. Czy jest możliwość przesunięcia kontroli tak, abym mógł w niej uczestniczyć?

  2. Dziś otrzymałem z ZUS zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Wskazano w nim, że kontrola ma dotyczyć prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych tylko jednego pracownika, mimo że w firmie zatrudniam kilkanaście osób. W dodatku pracownik ten przepracował u nas tylko dwa tygodnie, a potem poszedł na zwolnienie lekarskie. Przebywa na nim od ponad miesiąca. W trakcie rozmowy telefonicznej inspektor kontroli polecił przygotować akta osobowe tego pracownika, listy płac oraz listy obecności. Dlaczego ZUS żąda akt tylko tego jednego pracownika? Czego mogę się spodziewać w trakcie kontroli?

  3. Dziesięć dni temu w naszej spółce rozpoczęła się kontrola PIP. Dzisiaj otrzymałem zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przez ZUS. Wiem, że w firmie nie mogą się odbywać dwie kontrole równocześnie. Co powinienem zrobić w tej sytuacji?

  4. W czasie kontroli, prowadzonej w mojej firmie, inspektor ZUS zażądał okazania dokumentów księgowych – planu kont oraz szczegółowych wydruków z poszczególnych kont. Czy miał do tego prawo? Po co mu dokumenty księgowe, skoro udostępniono mu wszystkie dokumenty płacowe (zbiorcze i szczegółowe listy płac)?

  5. Co należy zrobić z dokumentami, w których inspektor kontroli ZUS wykrył błędy?

  6. W toku kontroli prowadzący postępowanie zażądał przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, którymi mają być moi współpracownicy i podwładni. Czy ma do tego prawo? Nie chciałbym, aby te osoby były wprowadzane w wewnętrzne sprawy firmy.

  7. U mojego pracodawcy została wszczęta kontrola, ponieważ trzy miesiące po podjęciu zatrudnienia poszłam na zwolnienie chorobowe. Jestem w ciąży i stan mojego zdrowia nie pozwala, abym mogła się udać do firmy i udzielać wyjaśnień. Czy pomimo to będę zmuszona do złożenia zeznań?

  8. W czasie kontroli ZUS inspektor zażądał od nas okazania dokumentacji rozliczeniowej sprzed siedmiu lat. Jak długo musimy przechowywać takie dokumenty?

  9. W mojej firmie została wszczęta kontrola ZUS. Ponieważ zalegam z płatnościami ZUS, obawiam się sankcji za nieopłacenie składek – czy to prawda, że oprócz odsetek mogę zostać obciążony jeszcze grzywną i opłatą dodatkową?

  ...»
 • Obowiązek składania raportów rozliczeniowych z zerową podstawą wymiaru składek

  2010.12.13

  Płatnicy składek częstokroć są wzywani przez ZUS do złożenia korekt dokumentacji rozliczeniowej, obejmującej m.in. sporządzenie imiennych raportów miesięcznych z zerową podstawą wymiaru składek. Bywa, że do złożenia takich raportów ZUS wzywa kilka lat po miesiącu, którego dany raport dotyczy. Brak tzw. raportów zerowych jest częstym błędem, który utrudnia ustalenie prawidłowych okresów podlegania ubezpieczeniom przez osobę, której taki raport dotyczy. Dlatego też przepisy ubezpieczeniowe bezwzględnie zobowiązują płatników do złożenia takich raportów, nawet jeżeli dotyczą one odległego w czasie okresu rozliczeniowego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  2010.12.13

  Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze względu na trudności finansowe udziałowcy spółki zdecydowali o dofinansowaniu spółki poprzez wniesienie dopłat. Czy otrzymanie środków pieniężnych od udziałowców w formie dopłat będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego dla spółki?

  ...»
 • Przedsiębiorcy nie składają NIP-1

  2010.12.13

  Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność albo będąca wspólnikiem spółki cywilnej nie składa w urzędzie skarbowym formularza NIP-1. Jej dane, w tym dane po aktualizacji, trafią do urzędu skarbowego za pośrednictwem gminy, po wypełnieniu przez przedsiębiorcę formularza EDG-1.

  ...»
 • Odliczanie VAT od usług telekomunikacyjnych w 2010 i 2011 r.

  2010.12.13

  Odliczenie VAT od usług telekomunikacyjnych uzależnione jest od zapłaty za te usługi. Oznacza to, że moment odliczenia VAT nie jest równoznaczny z otrzymaniem faktury.

  ...»
 • Gmina musi uchwalić jednolitą stawkę opłat za odbiór odpadów od mieszkańców

  2010.12.13

  Rada gminy nie może uchwalać dwóch różnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody podkarpackiego z 4 maja 2010 r. Rada nie może ustalić osobnych stawek dla osób, które zawarły umowę z firmą odbierającą odpady, oraz dla tych, które umów nie posiadają.

  ...»
 • Kto i w jakim zakresie może reprezentować podmiot podczas kontroli podatkowej

  2010.12.13

  W trakcie kontroli podatkowej rzadko zdarza się, że zarząd osobiście reprezentuje spółkę. Najczęściej do reprezentacji podatnika wyznaczane są osoby, które na co dzień zajmują się rozliczaniem podatków w firmie (dyrektor finansowy, główna księgowa, księgowe).

  ...»
 • Będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR

  2010.12.13

  Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR. Zmiany mają na celu dostosowanie rozwiązań w obowiązującym dziś rozporządzeniu do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU z 2008 r.) oraz do nowych rozwiązań przyjętych w ustawie o VAT.

  ...»
 • Zmiany w opodatkowaniu wspólnika spółki niebędącej osobą prawną

  2010.12.13

  W 2011 r. zarówno w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, jak i w przypadku likwidacji takiej spółki wspólnik osiągnie przychód z tytułu otrzymanego majątku dopiero w momencie jego zbycia. Rozbieżności pojawiają się w przypadku otrzymania środków pieniężnych.

  ...»
 • O czym musi wiedzieć podatnik świadczący w 2010 i 2011 r. usługi remontowo-budowlane

  2010.12.13

  Usługi remontowo-budowlane mogą być opodatkowane w różnych formach. Wyboru dokonuje przedsiębiorca. Powinien on wziąć pod uwagę przede wszystkim wysokość przewidywanych przychodów oraz kosztów.

  ...»
 • Kto będzie mógł odliczać pełen VAT od samochodów „z kratką” w 2011 r.

  2010.12.13

  Od 2011 r. przedsiębiorcy odliczą VAT od samochodów „z kratką” tylko w ramach limitu dotyczącego samochodów osobowych. Niektórzy będą mogli jednak nadal korzystać z pełnego odliczenia. Wystarczy tylko spełnić przewidziane w ustawie o VAT warunki.

  ...»
 • 22% stawka VAT dla usług budowlano-montażowych świadczonych w garażu podziemnym

  2010.12.13

  Usługi budowlano-montażowe polegające na dostawie i instalacji miejsc postojowych w garażach podziemnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych powinny być opodatkowane 22% stawką VAT – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 listopada 2010 r.

  ...»
 • Kiedy wydatek na samochód można jednorazowo zaliczyć w koszty

  2010.12.13

  Wydatek poniesiony na zakup auta osobowego można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będzie ono wykorzystywane do celów prowadzonej działalności, przy określonym okresie używania krótszym niż rok oraz nie zostanie zaliczone do środków trwałych – wynika z interpretacji dyrektora IS w Bydgoszczy z 19 listopada 2010 r.

  ...»
 • Jak wykonawca może się chronić przed podwyżką VAT w umowie o zamówienie publiczne

  2010.12.13

  Zmiana stawek VAT od 1 stycznia 2011 r. spowoduje problemy dla podmiotów, które podpisały umowy w trybie zamówień publicznych. Umowy te nie mogą być swobodnie modyfikowane, tak jak inne porozumienia cywilnoprawne. Istnieją jednak możliwości wprowadzenia do nich korekt i uwzględnienia podwyższonych stawek VAT, m.in. na roboty budowlane z 22 do 23%.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak prawidłowo sporządzić politykę rachunkowości

  2010.12.13

  Prowadzę działalność gospodarczą. W 2010 r. rozliczam się na podstawie PKPiR. W związku z prawdopodobnym przekroczeniem w 2011 r. kwoty 1 200 000 euro będę miał obowiązek przejść na księgi rachunkowe. Wiąże się to z tworzeniem dodatkowych dokumentacji, takich jak polityka rachunkowości. Jak prawidłowo sporządzić taką dokumentację i kto jest odpowiedzialny za jej sporządzenie?

  ...»
 • Inwentaryzacja po wyborach 2010 r.

  2010.12.13

  Czy istnieje konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, w sytuacji gdy kończy się kadencja burmistrza miasta, a mandat otrzyma nowa osoba wybrana w wyborach 5 grudnia 2010 r.?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy po urodzeniu dziecka przysługują dodatkowe dni wolne

  2010.12.13

  Pracownica wraca do pracy po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Podczas jego trwania złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie jej dwóch dni urlopu okolicznościowego z powodu urodzenia dziecka. Czy takie żądanie może i powinno być uwzględnione?

  ...»
 • Ustawa okołobudżetowa – dalsze ograniczanie świadczeń

  2010.12.13

  Zamrożenie płac dla osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe, utrzymanie obecnych zasad dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych czy zmniejszenie zasiłków pogrzebowych to konsekwencje tzw. ustawy okołobudżetowej, której rozwiązania w większości zaczną obowiązywać 1 stycznia 2011 r.

  ...»
 • Urzędnikowi przeniesionemu po reorganizacji na inne stanowisko nie można obniżyć pensji przez 6 miesięcy

  2010.12.13

  Przeniesienie pracownika na inne stanowisko służbowe, o którym stanowi art. 10 ust. 1a ustawy z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, jest samodzielną konstrukcją prawną uregulowaną w tym przepisie, odmienną od unormowanego w kodeksie pracy wypowiedzenia warunków pracy lub płacy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 19 kwietnia 2010 r.

  ...»
 • Pracodawca nie może przerzucać na pracowników ujemnych skutków swojej działalności

  2010.12.13

  Okoliczności przedstawione pracownikowi na uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, a następnie ujawnione w postępowaniu sądowym, muszą być takie same, zaś pracodawca pozbawiony jest możliwości powoływania się przed organem rozstrzygającym spór na inne przyczyny mogące przemawiać za słusznością wypowiedzenia umowy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 19 kwietnia 2010 r.

  ...»
 • Czy nieudzielenie pracownikowi informacji o możliwości odwołania do sądu pracy jest naruszeniem przepisów

  2010.12.13

  Zwolniliśmy pracownika w trybie dyscyplinarnym. Ze względu na pośpiech, w piśmie rozwiązującym umowę o pracę nie poinformowaliśmy go o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy. Czy w tej sytuacji naruszyliśmy przepisy o dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy o pracę?

  ...»
 • Za mobbing pracodawca zapłaci pracownikowi zadośćuczynienie za krzywdę lub odszkodowanie

  2010.12.13

  Jeśli pracownik ma kłopoty ze zdrowiem wywołane mobbingiem, wówczas może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. A jeżeli rozwiązał z tego powodu umowę o pracę, przysługuje mu prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Będzie jednak musiał udowodnić przed sądem, że faktycznie był mobbingowany.

  ...»
 • Jak skorzystać z natychmiastowej wykonalności wyroków sądu pracy

  2010.12.13

  Egzekucja prawomocnych wyroków sądowych jest długotrwałym i kosztownym procesem. Jeżeli sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, wówczas można szybciej odzyskać pieniądze od dłużnika – pracownika lub pracodawcy. Sąd pracy nadaje ją zawsze z urzędu, ale tylko do wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

  ...»
 • Czy pracodawca musi dokonać wypowiedzenia zmieniającego

  2010.12.13

  Dwa lata temu prezesem spółki została osoba będąca już jej pracownikiem. Była ona zatrudniona na czas nieokreślony. W umowie o pracę postanowiono, że wynagrodzenie za pełnienie funkcji prezesa zarządu będzie przysługiwało do wygaśnięcia kadencji lub odwołania z funkcji. Po dwóch latach osoba ta została odwołana z funkcji prezesa i wróciła na poprzednie stanowisko pracy.

  Czy przysługuje jej wynagrodzenie z poprzedniego stanowiska pracy?

  Czy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające?

  ...»
 • Za święto przypadające w sobotę trzeba oddać dzień wolny

  2010.12.13

  Pracownicy naszej firmy pracują od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy po osiem godzin. Czy musimy im oddać dzień wolny za pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, który przypada w sobotę? Czy ostatnia nowelizacja przepisów kodeksu pracy zniosła ten obowiązek?

  ...»
 • Jak zorganizować pracę w placówkach handlowych na przełomie roku w związku ze zmianą stawek VAT

  2010.12.13

  Praca w naszych sklepach odbywa się codziennie przez 24 godziny na dobę. Jako placówka handlowa nie możemy pracować 1 stycznia 2011 r. Jak mamy postąpić, gdy od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się stawki VAT i będziemy musieli wprowadzić nowe ceny towarów, a nie będziemy mogli tego zrobić 1 stycznia ze względu na zakaz pracy w handlu? Do końca grudnia 2010 r. będą obowiązywać jeszcze stare stawki VAT i zmiana cen towarów przed 1 stycznia będzie niemożliwa ze względu na godziny pracy naszych sklepów.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak obliczyć nagrodę jubileuszową

  2010.12.13

  Nagroda jubileuszowa dla większości pracowników nie jest świadczeniem obligatoryjnym, które pracodawca jest zobowiązany wypłacać na podstawie ustawowych źródeł prawa pracy. Jest ona świadczeniem, które może być wypłacane, jeżeli tak wynika z wewnętrznych przepisów obowiązujących u danego pracodawcy.

  ...»