Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 13/2011

Temat tygodnia - Ewidencja na kasach fiskalnych w 2011 r.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących. Jest to generalna zasada, od której minister finansów przewidział wyjątki, czyli zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Wierzyciel ma rok na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości zmarłego przedsiębiorcy

  2011.03.28

  Przedsiębiorca X – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zmarł 2 października 2009 r. W toku prowadzenia działalności gospodarczej zawarł z kontrahentami wiele umów na dostawę towarów do prowadzonego przez siebie w Radomiu sklepu z częściami samochodowymi. Za część dostarczonego przed śmiercią przedsiębiorcy X towaru hurtownicy nie otrzymali zapłaty. Trzech wierzycieli złożyło 12 grudnia 2009 r. do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy X. Czy żądanie tych wierzycieli jest zasadne?

  ...»
 • Kiedy przedsiębiorca powinien rozważyć ogłoszenie upadłości

  2011.03.28

  Przedsiębiorca w okresie spowolnienia działalności powinien szczególnie uważnie obserwować sytuację finansową swojego przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić przynajmniej dwóch zobowiązań, które stały się już wymagalne, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Musi to zrobić w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła do tego podstawa.

  ...»
 • Długotrwałe postępowanie sądowe nie zawsze świadczy o przewlekłości sprawy

  2011.03.28

  Przedsiębiorca, który uważa, iż postępowanie sądowe, które toczy się z jego udziałem, trwa zbyt długo, może skorzystać ze skargi na przewlekłość postępowania. Przysługuje ona niezależnie od tego, czy sprawę rozpoznaje sąd pracy, cywilny czy gospodarczy.

  ...»
 • Kto ma prawo do wzoru przemysłowego wytworzonego przez pracownika

  2011.03.28

  Jakub D. jako pracownik spółki zajmującej się produkcją telefonów stacjonarnych stworzył nową linię telefonów. Linia ta była na tyle indywidualna, że mogła zostać zakwalifikowana jako wzór przemysłowy. Nowa linia telefonów została przygotowana w ramach wykonywania przez Jakuba D. obowiązków pracowniczych. Do kogo należy w takim wypadku prawo do uzyskania praw z rejestracji wzoru przemysłowego?

  ...»
 • Przedsiębiorstwo z chwilą otwarcia spadku przejdzie na zapisobiorcę

  2011.03.28

  Dzięki zapisowi windykacyjnemu na zapisobiorcę już z chwilą otwarcia spadku przejdzie prawo do określonego w nim składnika majątku, czyli samochodu, domu czy przedsiębiorstwa. Taką zmianę wprowadza nowelizacja kodeksu cywilnego uchwalona 18 marca 2011 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Zwolnienia podatkowe nie przynoszą założonych efektów

  2011.03.28

  W systemie podatkowym jest 473 różnego rodzaju ulg i zwolnień, z czego 71 w podatkach i opłatach lokalnych. Z ich tytułu do budżetu państwa, a także budżetów gmin, miast i województw nie trafia co roku kilkadziesiąt miliardów złotych. Okazuje się, że skutki tych preferencji nie są monitorowane.

  ...»
 • 113,6 mln zł do wydania na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

  2011.03.28

  Do 27 maja 2011 r. samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które zapewnią dostęp do Internetu dla minimum 30 gospodarstw domowych. Zakupiony sprzęt, np. komputery, musi być wykorzystywany przez mieszkańców co najmniej przez pięć lat.

  ...»
 • Regulamin boiska nie może określać zasad odpowiedzialności za szkody

  2011.03.28

  Gmina nie może zdjąć z siebie odpowiedzialności za wszystkie wypadki powstałe na Orliku – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody warmińsko-mazurskiego z 29 czerwca 2010 r. Samorząd nie może w regulaminie korzystania z obiektu zastrzec generalnej reguły, że za wszelkie zdarzenia na obiekcie odpowiadają tylko osoby korzystające z boiska.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Prawo do emerytury i stosunek pracy – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  2011.03.28

 • Czy upadłość układowa zwalnia przedsiębiorcę ze składki na FGŚP

  2011.03.28

  Prowadzę księgowość dla niewielkiej firmy, w której oprócz właściciela zatrudnione są dwie pracownice na cały etat. Właściciel firmy oświadczył mi, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości firmy i czeka na orzeczenie sądu w tej sprawie. Powiedział też, że są szanse na to, że będzie to upadłość z opcją układową – zabiegał o to, aby firma dalej działała i zatrudniała pracowników, nawet po ogłoszeniu upadłości. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku przedsiębiorcy i firma zostanie postawiona w stan upadłości, ale bez udziału syndyka, to czy wówczas należy odprowadzać składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Jaka stawka VAT dla odprowadzania ścieków i opróżniania szamb

  2011.03.28

  Alfa Sp. z o.o. świadczy usługi związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków za pomocą kanalizacji sanitarnej (PKWiU 37.00.11) oraz usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych (PKWiU 37.00.12). Czy od 1 stycznia 2011 r. Alfa Sp. z o.o. do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych może stosować stawkę VAT w wysokości 8%?

  ...»
 • Jak rozliczyć środki trwałe, na zakup których przedsiębiorca uzyskał dotację

  2011.03.28

  Przedsiębiorca, który otrzymał dotację na zakup środka trwałego, może dokonać odpisów amortyzacyjnych tylko od tej części kosztów jego zakupu, która nie została mu zwrócona w formie dotacji. Może także dokonać jednorazowej amortyzacji, jednak w ograniczonym zakresie.

  ...»
 • Czy w trakcie zawieszenia działalności można dokonać sprzedaży

  2011.03.28

  Czy można dokonać sprzedaży komputera w trakcie zawieszenia działalności? Czy trzeba rozliczyć VAT?

  ...»
 • Czy nakłady na obcy środek trwały stanowią koszty

  2011.03.28

  Dzierżawimy od gminy środek trwały (przepompownię), który jest wykorzystywany w bieżącej działalności firmy. W trakcie jego użytkowania okazało się, że przepompownia jest wybudowana na podstawie błędnie sporządzonego projektu. W efekcie nieprawidłowo działa wentylacja, przez co pracujące w przepompowni urządzenia narażone są na działanie szkodliwych warunków. Może to doprowadzić do ich nieprawidłowego funkcjonowania. Ponieważ projektant uchyla się od odpowiedzialności, spółka musi ponieść nakłady w celu doprowadzenia środka trwałego do prawidłowego funkcjonowania. Czy w związku z przedstawioną sytuacją poniesione nakłady w celu doprowadzenia dzierżawionego środka trwałego do prawidłowego funkcjonowania spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych?

  ...»
 • Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej można odliczyć VAT od abonamentu zawierającego „darmowe” minuty

  2011.03.28

  Zawiesiłem działalność gospodarczą od 1 lipca do 30 listopada 2010 r. VAT rozliczam kwartalnie. Chciałbym w ramach deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2010 r. odliczyć VAT z faktur za usługi telekomunikacyjne. Wiem, że odliczyć VAT mogę tylko od abonamentu. Czy dotyczy to również sytuacji, gdy abonament zawiera minuty do wykorzystania?

  ...»
 • Czy można dokonać korekty przychodów za cały rok podatkowy

  2011.03.28

  Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie długoterminowych kontraktów. Umowy zawierają mechanizm korygowania przychodów otrzymywanych przez podatnika w zależności od poziomu światowych stóp procentowych, kursów wybranych walut, cen surowców. Korekta dokonywana jest raz do roku. Na początku 2012 r. skorygujemy przychody za 2011 r. Czy możemy skorygować je tylko w CIT-8 za 2011 r.?

  ...»
 • Czy wydatki na remont budynku mieszkalnego stanowią koszt

  2011.03.28

  Wydatki poniesione na prace remontowe budynku mieszkalnego, przekazanego na potrzeby działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wykonano je w celu przywrócenia pierwotnego stanu budynku – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 4 marca 2011 r.

  ...»
 • Stołówki szkolne a zwolnienie z VAT

  2011.03.28

  Szkoła przede wszystkim kształci i edukuje, ale może również świadczyć inne usługi – np. wydawać uczniom obiady. Obiady kupowane przez uczniów w szkole są ściśle związane z usługą podstawową (jaką jest edukacja) i są zwolnione z opodatkowania VAT.

  ...»
 • Przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa

  2011.03.28

  Zmiana w ustawie o VAT definicji nieodpłatnego przekazania towarów będzie miała istotne konsekwencje dla podatników organizujących akcje promocyjne. Część towarów rozdawanych podczas promocji zostanie opodatkowana VAT. Takie rozwiązania zawiera przekazana do podpisu przez prezydenta najnowsza zmiana ustawy o VAT.

  ...»
 • Jak rozliczyć sprzęt firmowy po zakończeniu działalności gospodarczej

  2011.03.28

  Od grudnia 2006 r. prowadziłem firmę usługową. W styczniu 2009 r. zawiesiłem działalność. 30 stycznia 2011 r. firma została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej. Firma rozliczała się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Byłem podatnikiem VAT. Nigdy nie sprzedawałem nic poza usługami, więc na remanencie końcowym nic nie mam. Co mogę zrobić z wyposażeniem? Kupiłem na firmę komputer, drukarkę, nawigację GPS. Ponieważ koszty zakupu tych składników majątku nigdy nie przekraczały 3500 netto, nie zostały ujęte jako środki trwałe. Czy mam je ująć w spisie z natury? Na jakiej podstawie oszacować ich wartość? Jaki podatek od tego odprowadzić? Wiem, że mam w US złożyć zgłoszenie VAT-Z.

  ...»
 • PESEL identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej

  2011.03.28

  Dla podatników będących osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, identyfikatorem podatkowym będzie numer PESEL. Pozostałe podmioty podlegające ewidencji podatkowej będą się posługiwać numerem NIP.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Otwarcie ksiąg przez spółkę z o.o.

  2011.03.28

  Czy za datę otwarcia ksiąg rachunkowych w nowo powstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy przyjąć datę zawarcia umowy spółki, datę rejestracji w KRS czy datę rozpoczęcia działalności umieszczoną w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2? Jaki wpływ na datę otwarcia ksiąg ma status spółki z o.o. w organizacji?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Pracownicze skutki przekształcenia żłobków

  2011.03.28

  Przeprowadzana od 4 kwietnia 2011 r. zmiana statusu żłobków pociąga za sobą skutki dla osób w nich zatrudnionych. Mimo że mają oni zagwarantowane niezmienione warunki pracy i płacy, to jednak np. czas pracy pielęgniarek wydłuży się z 7 godz. 35 min. do 8 godz. dziennie. Do 3 maja 2011 r. dyrektor żłobka ma obowiązek poinformować pracowników o wszystkich zmianach warunków zatrudnienia.

  ...»
 • Czy świadczenia ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej

  2011.03.28

  Pracownik zwrócił się do pracodawcy o dofinansowanie do wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na siebie i na dziecko. Spełnił kryterium dochodowe i przyznano mu te świadczenia. Jednocześnie realizowany jest też tytuł wykonawczy zajęcia wynagrodzenia za pracę i innych wierzytelności. Czy w tej sytuacji otrzymane przez niego świadczenia będą podlegały egzekucji komorniczej?

  ...»
 • Czy nieumiejętność pracy w zespole może być powodem wypowiedzenia

  2011.03.28

  Zatrudniliśmy nowego szefa działu marketingu. Menedżer ma wysokie kwalifikacje zawodowe, jednak nie potrafi współpracować ze swoimi podwładnymi. Jego pracownicy skarżą się, że podważa ich umiejętności zawodowe, jest apodyktyczny i niekulturalny. Część z nich zagroziła nawet odejściem z firmy, jeżeli menedżer będzie nadal pracował. W naszej ocenie pozostawienie tej osoby na stanowisku mogłoby spotęgować złą atmosferę i konflikty wśród pracowników. Czy można z tego powodu wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony?

  ...»
 • Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2011 r.

  2011.03.28

  W tym roku świadczenie urlopowe wynosi 1093,93 zł. Przysługuje ono każdemu nauczycielowi, pod warunkiem jednak, że pozostaje on w danym roku szkolnym w stosunku pracy. Jeśli nauczyciel nie był zatrudniony przez cały rok, wówczas należne świadczenie ustala się proporcjonalnie do przepracowanego przez niego czasu pracy.

  ...»
 • Kiedy sąd może ocenić przyczynę wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony

  2011.03.28

  Pracownik kilkakrotnie krytykował rozwiązania podjęte przez pracodawcę, którego firma ma trudną sytuację finansową. Pracodawca postanowił pozbyć się kłopotliwego pracownika i podjął decyzję o rozwiązaniu z nim stosunku pracy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Było to możliwe, ponieważ pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony z klauzulą dopuszczającą możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. Ten jednak zapowiedział, że wystąpi do sądu o przywrócenie do pracy, ponieważ pracodawca nie wskazał przyczyny wypowiedzenia, a ta podlega kontroli sądu. Czy postępowanie pracownika jest zgodne z prawem?

  ...»
 • Czy w związku z przejściem na czas letni można było zaplanować krótszą zmianę nocną

  2011.03.28

  W tym roku zmianę czasu zimowego na letni zaplanowano na noc z 26 na 27 marca 2011 r. Dla osób pracujących w porze nocnej oznacza to krótszą pracę. W naszym przypadku nie 8-, a 7-godzinną. Czy można było je zaplanować, skoro przejście z czasu zimowego na letni było znane wcześniej i czy z tego powodu należy wypłacić niższe wynagrodzenie?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak zmiana warunków pracy i płacy wpływa na wymiar zasiłku chorobowego

  2011.03.28

  Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli przed upływem tego okresu pracownik stał się niezdolny do pracy, podstawę stanowią przeciętne zarobki z pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia. Zmiana warunków zatrudnienia (np. stanowiska) oraz wysokości wynagrodzenia w miesiącu wystąpienia niezdolności do pracy albo w miesiącach, za które wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, nie skutkuje jej wzrostem albo obniżeniem. Tylko w niektórych sytuacjach może mieć wpływ na jej wysokość.

  ...»