Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 14/2010

Temat tygodnia - Wszystkie zmiany w PIT, CIT i ryczałcie w 2011 roku

Kompleksowe uregulowanie zasady opodatkowania wspólników w przypadku zakończenia działalności spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki, ujednolicenie kursu stosowanego do przeliczania waluty obcej na złote oraz rozszerzenie opodatkowania ryczałtem 18% na każdą umowę z tytułów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z której wartość wynagrodzenia nie przekroczy 200 zł – to tylko niektóre ze zmian w PIT. Zmiany będą również w CIT i podatku ryczałtowym. Zostaną one wprowadzone od 1 stycznia 2011 r.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Termin, który upłynął, można przywrócić

  2010.12.20

  W postępowaniu sądowym brak dochowania terminu prawie zawsze skutkuje negatywnymi konsekwencjami. Sąd może przywrócić ten termin tylko na wniosek strony. Ważne, aby wraz z wnioskiem dokonać czynności procesowej, na której dokonanie termin już upłynął.

  ...»
 • Dofinansowanie wydatków na usługi doradcze

  2010.12.20

  Do 30 czerwca 2014 r. przedsiębiorcy będą mogli występować o bezzwrotne dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów zakupu usług doradczych. Zasady ubiegania się o tę pomoc zaczną obowiązywać 21 grudnia 2010 r.

  ...»
 • Jak do spółki cywilnej może wstąpić nowy wspólnik

  2010.12.20

  Zmiana składu osobowego spółki cywilnej nie może następować swobodnie i w dowolnej chwili. Przede wszystkim pozostali wspólnicy muszą się na to zgodzić. Problemem jest to, w jaki sposób można dokonać takiej zmiany – przez sporządzenie aneksu do aktualnej umowy spółki czy zawarcie nowej. Kodeks cywilny tego wprost nie wyjaśnia. Pozostaje kierować się stanowiskiem sądów. Na pewno natomiast zmianę umowy warto sporządzić na piśmie.

  ...»
 • Jak potwierdzić prawo prezesa spółki do jej reprezentowania

  2010.12.20

  W 2005 r. w spółce z o.o. powołano na rok prezesa spółki (zarząd jednoosobowy). W 2006 r. prezes został powołany ponownie na to stanowisko na czas nieokreślony. W listopadzie 2010 r. spółka z o.o. otrzymała list z sądu rejestrowego, z którego wynika, że podpis prezesa spółki, który przekazał do sądu zatwierdzone sprawozdanie spółki za 2009 r., nie ma mocy prawnej. Z czego wynika takie stanowisko sądu?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Zatrudnienie w urzędach państwowych zostanie zmniejszone o 10%

  2010.12.20

  Do końca 2012 r. prowadzona będzie redukcja etatów w administracji. Ochronie przed zwolnieniem podlegać będą m.in. osoby, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do emerytury, kobiety w ciąży i osoby na urlopie macierzyńskim i ojcowskim. Oszczędności mają wynieść do 1,8 mld zł rocznie.

  ...»
 • Dotacje na innowacyjne działania przeciwdziałające kryzysowi

  2010.12.20

  Fundacja Batorego przyznaje dotacje na przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom kryzysu ekonomicznego. Na wsparcie z Funduszu Kryzysowego mogą liczyć inicjatywy nowatorskie i niestandardowe, eksperymentujące z nowymi modelami działań. Przyznawane środki mogą pokryć do 50% kosztów projektu. Maksymalna wysokość dotacji ani czas trwania dofinansowanego projektu nie zostały wyznaczone.

  ...»
 • Koniec niekontrolowanego handlu długami szpitali przez firmy windykacyjne

  2010.12.20

  Jednostki samorządu, jako organy założycielskie, będą musiały wyrażać zgodę na sprzedaż wierzytelności zadłużonego szpitala – wynika z nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przyjętej przez Sejm 22 października 2010 r. Zmiana ta ma ukrócić handel długami, który powoduje powstanie dodatkowych kosztów windykacyjnych i w konsekwencji pogarsza sytuację finansową szpitali.

  ...»
 • Zamawiający może określić ścisłe kryteria dla firm, które mogą wziąć udział w przetargu

  2010.12.20

  Nie wszystkie podmioty posiadające uprawnienia do prowadzenia określonego rodzaju działalności zamawiający ma obowiązek dopuścić do udziału w postępowaniu – wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 15 września 2010 r. Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia do sformułowania warunków udziału w przetargu.

  ...»
 • Zakaz handlu obwoźnego w gminie uzdrowiskowej określić może tylko statut

  2010.12.20

  Rada gminy nie może uchwałą zabronić handlu obwoźnego ani ustanowić grzywny za naruszenie przepisów tej uchwały – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubelskiego z 4 października 2010 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Kwestionowanie wysokości wynagrodzenia

  2010.12.20

  Nadmierne podwyższenie wynagrodzenia może być uznane przez ZUS jako czynność dokonana z zamiarem nadużycia prawa do świadczeń.

  ...»
 • Czas trwania kontroli

  2010.12.20

  Przekroczenie limitów czasu trwania kontroli wynikające z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie dyskwalifikuje czynności dokonanych w tym postępowaniu.

  ...»
 • ZUS informuje o konieczności wyboru OFE

  2010.12.20

  Ponad 400 tys. listów z przypomnieniem o konieczności wyboru funduszu emerytalnego wyśle ZUS. Obowiązku tego muszą dopełnić osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., podejmujące pierwszą pracę lub działalność pozarolniczą. Umowę z wybranym funduszem trzeba podpisać do 10 stycznia 2011 r., inaczej ubezpieczony zostanie losowo przydzielony do OFE 31 stycznia 2011 r.

  ...»
 • Wynagrodzenie chorobowe za 50-letniego pracownika

  2010.12.20

  Jeden z naszych pracowników od 26 listopada do 31 grudnia 2010 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest to w bieżącym roku jego pierwsza niezdolność do pracy spowodowana chorobą. Osoba ta 7 grudnia ukończyła 50 lat. Czy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby dla tego pracownika wynosi 14 czy 33 dni?

  ...»
 • Dorabianie do emerytury lub renty – obowiązki świadczeniobiorców i płatników składek

  2010.12.20

  Firma opłacająca składki za emeryta lub rencistę musi dopilnować, aby do ZUS dotarła informacja o tym, że osoba uprawniona dorabia do swojego świadczenia. Po zakończeniu roku powinna też wystawić ubezpieczonemu zaświadczenie o wysokości przychodu w całym minionym roku kalendarzowym.

  ...»
 • Podważenie istnienia stosunku pracy

  2010.12.20

  ZUS jest uprawniony do zbadania ważności umowy o pracę w celu stwierdzenia prawa ubezpieczonego do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Rachunkowe i podatkowe aspekty sprzedaży bonów towarowych

  2010.12.20

  Sprzedaż bonów towarowych nie powoduje obowiązku podatkowego, gdyż nie powstaje w danym momencie przychód. Bilansowo należy rozróżnić rozwiązania, które powinny odzwierciedlać sens transakcji. Dla celów VAT sprzedaży bonów nie można zaliczyć ani do sprzedaży towarów, ani do usług. Dlatego czynność ta nie podlega rozliczeniu VAT, dopiero realizacja sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

  ...»
 • Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych

  2010.12.20

  Pod koniec roku przedsiębiorstwa handlowe (zarówno hurtownie, jak i sklepy detaliczne) obniżają ceny sprzedaży towarów. Jeżeli jednostka prowadzi ewidencję w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziome ceny sprzedaży brutto (lub netto), będzie musiała dokonać odpowiednich korekt w księgach.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Więcej danych w statystycznej karcie wypadku przy pracy

  2010.12.20

  Tylko do 31 grudnia 2010 r. pracodawcy mogą sporządzać statystyczną kartę wypadku na dotychczasowym druku. Po tym dniu będą musieli korzystać wyłącznie z nowego formularza.

  ...»
 • Równe traktowanie na rynku pracy

  2010.12.20

  Od 1 stycznia 2011 r. zasada równości wobec prawa pojawi się w wielu zmienionych ustawach regulujących dostęp do rynku pracy.

  ...»
 • Jak prawidłowo opłacić pozew

  2010.12.20

  Prowadzenie procesu w sprawach pracowniczych jest z reguły odpłatne. Żadnych opłat nie wnoszą tylko pracownicy, którzy występują z roszczeniem nieprzekraczającym 50 tys. zł. Natomiast pracodawcy zawsze muszą uiścić opłatę sądową przed rozpoczęciem procesu.

  ...»
 • Czy przysługuje odszkodowanie w razie śmierci pracodawcy

  2010.12.20

  Tomasz Z. pracował jako mechanik w warsztacie samochodowym. Jego pracodawca zmarł kilka dni temu i umowa o pracę wygasła z tego powodu. Pracownik postanowił domagać się odszkodowania od rodziny zmarłego. Jednak spadkobiercy jego byłego pracodawcy twierdzą, że nie są do tego zobowiązani, ponieważ zamierzają zlikwidować warsztat i nie będą zatrudniać pracowników. Czy ich postępowanie jest prawidłowe?

  ...»
 • Czy pracodawca musi potwierdzić na piśmie warunki umowy

  2010.12.20

  Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę w formie ustnej. Od tygodnia pracownik wykonuje uzgodnioną pracę i dodatkowe obowiązki, na które nie wyraził zgody przed przystąpieniem do pracy. Pracownik już kilkakrotnie, jednak bezskutecznie, żądał od pracodawcy pisemnego potwierdzenia warunków umowy. Czy pracodawca musi spełnić to żądanie?

  ...»
 • Ochrona pracowników w czasie zimy

  2010.12.20

  Kodeks pracy nie określa wprost, jakie szczególne warunki pracy należy zapewnić pracownikom w okresie zimy. Z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wynika jednak, że ochrona przed chłodem, opadami atmosferycznymi czy zawiejami należy do obowiązków pracodawcy, a zasady tej ochrony zależą od tego, gdzie i jakiego rodzaju pracę wykonują osoby przez niego zatrudnione. W niektórych przypadkach wystarczy tylko zapewnić odpowiednie ogrzewanie, w innych specjalną odzież, a niekiedy trzeba przerwać pracę.

  ...»
 • Za mobbing pracodawca zapłaci pracownikowi zadośćuczynienie za krzywdę lub odszkodowanie

  2010.12.20

  Jeśli pracownik ma kłopoty ze zdrowiem wywołane mobbingiem, wówczas może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. A jeżeli rozwiązał z tego powodu umowę o pracę, przysługuje mu prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Będzie jednak musiał udowodnić przed sądem, że faktycznie był stosowany wobec niego mobbing.

  ...»
 • Czy choroba pracownika wydłuża okres próbny

  2010.12.20

  Podpisałem z pracownikiem umowę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. W pierwszym i drugim miesiącu pracy pracownik przebywał na tygodniowych zwolnieniach lekarskich. W tej sytuacji chciałbym, żeby jego umowa uległa przedłużeniu o dwa tygodnie z związku z jego nieobecnością w pracy z powodu choroby. Czy tego rodzaju postępowanie jest zgodne z prawem?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Koszty zatrudnienia na przełomie roku

  2010.12.20

  Wypłacane terminowo wynagrodzenia pracowników są kosztami pracodawcy rozliczanymi za miesiąc, którego dotyczyły. Nie ma znaczenia, czy grudniowa pensja – zależnie od systemu przyjętego w zakładzie pracy – zostanie wypłacona do końca grudnia, czy do 10 stycznia. Będzie to jednak miało wpływ na przychody pracowników – dla jednych wypłata za grudzień oznacza przychód w 2010 r., dla innych w 2011 r. Przełom roku może także oznaczać dla pracodawcy dodatkowe obciążenia związane z rozliczeniem czasu pracy pracowników czy wyrównaniem odpisów na ZFŚS.

  ...»