Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 14/2011

Temat tygodnia - Unikanie podwójnego opodatkowania od dochodów z różnych źródeł

W jakim państwie i w jakiej kwocie należy zapłacić podatek, aby uniknąć problemów z organami podatkowymi?
W jakim państwie zainwestować, aby należny podatek był najniższy? Podatnicy osiągający dochody z zagranicy znajdą poniżej odpowiedzi na wskazane pytania oraz wiele innych cennych informacji.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

  2011.04.04

  Producent ma obowiązek umieszczenia na produkcie uznanym za niebezpieczny informacji, czy jego właściwości mogą spowodować zagrożenie życia. Jeżeli tego nie uczyni, będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ten produkt. Taką odpowiedzialność może ponosić również sprzedawca, jeżeli nie poinformuje klienta o tym, od kogo produkt pochodzi, a brak jest na produkcie informacji o jego producencie czy importerze.

  ...»
 • W jakich formach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wypłacić dywidendę

  2011.04.04

  Dywidenda najczęściej ma formę świadczenia pieniężnego. Jednakże z umowy spółki może wynikać inny sposób podziału zysku. Inną formą dywidendy może być świadczenie rzeczowe, np. przeniesienie własności nieruchomości lub innych rzeczy albo praw majątkowych.

  ...»
 • Wejście na giełdę – jakie obowiązki czekają przedsiębiorcę – cz. I

  2011.04.04

  Rozpoczynamy cykl dotyczący zasad wprowadzania spółek na giełdę. Taki proces może trwać od sześciu do dziewięciu miesięcy. W tym czasie należy m.in.: określić cel, jaki przedsiębiorca chce osiągnąć (wiąże się to ze sposobem wejścia na giełdę), podjąć odpowiednie uchwały czy sporządzić prospekt emisyjny. Dziś przedstawiamy obowiązki przedsiębiorcy, które szczegółowo omówimy w kolejnych numerach IPP.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Umorzenie długów i dotacja dla szpitali przekształcanych w spółki

  2011.04.04

  Sejm przyjął ustawę o działalności leczniczej zachęcającą podmioty prowadzące szpitale, w tym jednostki samorządu, do dobrowolnego przekształcania je w spółki. W przypadku pozostawienia szpitali w formie SPZOZ-ów, samorządy będą musiały pokryć ich zadłużenie. Zachętą do przekształceń jest umorzenie części długów, np. wobec budżetu państwa i ZUS-u, oraz przyznanie dotacji budżetowej. Rząd przeznaczył na dotacje 1,4 mld zł.

  ...»
 • Konsultacje społeczne są dla wszystkich

  2011.04.04

  Gmina nie może ograniczać kręgu osób upoważnionych do uczestnictwa w konsultacjach społecznych – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubuskiego z 3 marca 2011 r. Nie można wyłączyć z konsultacji np. osób nieposiadających czynnego prawa wyborczego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Korekta w ramach jednego rodzaju raportów

  2011.04.04

  W marcu 2011 r. dokonujemy sprawdzenia dokumentacji rozliczeniowej za poprzedni rok. Jeden z wykrytych błędów dotyczy pracownika, któremu wypłacaliśmy zasiłek chorobowy. Pomyłka wkradła się do raportu ZUS RSA, natomiast raport ZUS RCA sporządzony został poprawnie. Czy za tę osobę należy ponownie złożyć obydwa poprawne raporty oraz uwzględniającą zmiany deklarację ZUS DRA? Czy wcześniej powinniśmy wyzerować raport RCA, aby potem złożyć go ponownie z kolejnym kompletem korekt?

  ...»
 • Obowiązkowa weryfikacja dokumentów rozliczeniowych ZUS za 2010 r.

  2011.04.04

  30 kwietnia 2011 r. minie termin, do którego płatnicy składek muszą sprawdzić poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek szczegółowego sprawdzenia, a w razie stwierdzenia błędów – również korekty dokumentacji rozliczeniowej za cały 2010 r. wynika z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł.

  ...»
 • Składka na FEP po ustaniu zatrudnienia

  2011.04.04

  Ze względu na chwilową utratę płynności finansowej nasza firma nie wypłaciła pracownikom wynagrodzenia za grudzień 2010 r. oraz za styczeń 2011 r. Z tego powodu jeden z naszych pracowników, zatrudniony przez cały 2010 r. przy pracy o szczególnym charakterze, od 1 marca 2011 r. rozwiązał stosunek pracy, bez okresu wypowiedzenia, z winy pracodawcy. Jednocześnie nasza spółka zaczęła w marcu regulować zaległości na rzecz pracowników. 15 marca wypłaciliśmy również zaległe wynagrodzenie osobie, która od 1 marca zwolniła się z pracy. Wypłata wynosi 6600 zł: 2200 zł za grudzień 2010 r., 2200 zł za styczeń 2011 r. oraz 2200 zł za luty 2011 r. Czy ta wypłata podlega oskładkowaniu na Fundusz Emerytur Pomostowych?

  ...»
 • Sprostowanie informacji ZUS RMUA

  2011.04.04

  Jak postąpić z uprzednio wydanymi ubezpieczonym dokumentami RMUA w przypadku korekty ZUS RCA za wcześniejsze miesiące? Czy raporty dla ubezpieczonych również należy skorygować?

  ...»
 • Podstawę wymiaru składek pracownika stanowi wyłącznie faktycznie wypłacone wynagrodzenie

  2011.04.04

  Dopóki należne pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie zostanie mu wypłacone, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tym samym składki stają się należne nie wcześniej niż w momencie wypłaty wynagrodzenia, nawet jeżeli zaległa wypłata została przyznana prawomocnym wyrokiem sądu – takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 10 września 2009 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy ochrona przedemerytalna może się zacząć w okresie wypowiedzenia

  2011.04.04

  Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę zawartą na czas nieokreślony 21 lutego 2011 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednak od 2 marca jego stosunek pracy podlega czteroletniej ochronie przedemerytalnej. Czy rozpoczęcie biegu okresu ochronnego w trakcie złożonego przez pracodawcę wypowiedzenia ma wpływ na skuteczność rozwiązania umowy?

  ...»
 • Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy w czasie ochrony przedemerytalnej

  2011.04.04

  Pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Pod warunkiem jednak, że okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrona stosunku pracy nie obowiązuje tylko w razie ogłoszenia upadłości i likwidacji zakładu pracy.

  ...»
 • Pomoc dla niewypłacalnych pracodawców

  2011.04.04

  Rząd pracuje nad zmianą regulacji określających zasady wypłaty świadczeń dla pracowników niewypłacalnych pracodawców. Projekt nowych rozwiązań poszerza m.in. grupę uprawnionych do zaspokajania ich roszczeń przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przewiduje także korzystne zmiany dla pracodawców, jak np. możliwość ratalnej spłaty należności FGŚP przez przedsiębiorców, którzy mają szansę wyjść z trudnej sytuacji.

  ...»
 • Pytania z dyżuru telefonicznego – eksperci z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  2011.04.04

  Ten rok przyniósł kolejne zmiany przepisów dotyczących obowiązków i praw pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Niektóre obowiązują od stycznia 2011 r., inne od marca. Wiele nowych regulacji ogranicza dotychczasowe uprawnienia pracodawców. IPP wspólnie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizował dyżur telefoniczny, podczas którego Czytelnikom wyjaśniano zasady stosowania zmienionych przepisów.

  ...»
 • Dotkliwe sankcje za nielegalne zatrudnienie

  2011.04.04

  Do 20 lipca 2011 r. Polska powinna wprowadzić kary finansowe i inne sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Przygotowywane przepisy zapowiadają m.in. dodatkowe obowiązki dla pracodawców, pogorszenie ich sytuacji w staraniach o fundusze unijne, pozbawienie niektórych uprawnień podatkowych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej

  2011.04.04

  Zygmunt W. przepracował w firmie X 19 lat i rozpoczął 20. rok pracy. Jednak 15 marca otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy. Czy w tej sytuacji pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 20-lecie pracy?

  ...»
 • Czy należy informować pracownika o wysokości składników jego pensji

  2011.04.04

  Pracodawca przelewa co miesiąc wynagrodzenie na konta pracowników. Jeden z nich zwrócił się z prośbą o wyszczególnienie poszczególnych kwot składających się na jego pensję. Czy w tym przypadku pracodawca ma obowiązek wręczenia pracownikowi tzw. paska płacowego z wyszczególnieniem, jaka kwota i za co została mu przelana?

  ...»