Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 15/2010

Temat tygodnia - Wskaźniki i stawki: 2010 i 2011 r.

ZOBACZ: Dodatek w formacie PDF

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Nowa kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek

  2010.12.27

  Nowa kwota tzw. trzydziestokrotności, która obowiązywać będzie w 2011 r., wynosi 100 770 zł i została ustalona na podstawie kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, która zgodnie z ustawą budżetową na 2011 r., uchwaloną przez Sejm RP 17 grudnia 2010 r., wynosi 3359 zł.

  ...»
 • Więcej e-deklaracji bez bezpiecznego podpisu elektronicznego

  2010.12.27

  Podatnicy będą mogli przesyłać deklaracje i podania za pośrednictwem Internetu bez bezpiecznego podpisu elektronicznego. Projekt rozporządzenia ministra finansów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, określa:

  1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

  ...»
 • Mniejszy formalizm w pozyskiwaniu dokumentów z rejestru

  2010.12.27

  Zmniejszenie kosztów, ułatwienie i znaczne przyspieszenie wykonywania działalności gospodarczej – takim celom ma służyć projektowana nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Sejm przeprowadził już pierwsze czytanie i skierował ją do dalszych prac w komisji.

  ...»
 • Wszystkie przepisy wyborcze w jednym kodeksie

  2010.12.27

  Sejm 3 grudnia 2010 r. przyjął Kodeks wyborczy regulujący procedury wszystkich wyborów powszechnych przeprowadzanych w kraju. Ustawa ułatwi dostęp do przepisów wyborczych, eliminując konieczność przeszukiwania wielu aktów prawnych.

  ...»
 • Nowości prawne

  2010.12.27

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Można otrzymać zwrot VAT za 2009 r. za wydatki poniesione w innym państwie UE

  2010.12.27

  Znowelizowane przepisy zezwalają podatnikom niemającym siedziby w danym państwie Unii odzyskać VAT od wydatków poniesionych na prowadzenie działalności w innym państwie UE.

  ...»
 • Sejm przyjął budżet z niższym o 12 mld zł deficytem

  2010.12.27

  Przyszłoroczna „dziura budżetowa” będzie o 12 mld zł niższa niż w 2010 r. – przyjęto w ustawie budżetowej na 2011 r. W opinii rządu zapisy przyszłorocznego budżetu gwarantują nieprzekroczenie relacji 55% długu publicznego w stosunku do PKB. Sejm przyjął budżet na posiedzeniu 17 grudnia 2010 r.

  ...»
 • Zmiana wzoru pełnomocnictwa przy e-deklaracji

  2010.12.27

  Od 31 grudnia 2010 r. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o jego odwołaniu będą zawierały wyłącznie adres do doręczeń (nie adres zamieszkania) pełnomocnika.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Mniejszy formalizm w pozyskiwaniu dokumentów z rejestru

  2010.12.27

  Zmniejszenie kosztów, ułatwienie i znaczne przyspieszenie wykonywania działalności gospodarczej – takim celom ma służyć projektowana nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Sejm przeprowadził już pierwsze czytanie i skierował ją do dalszych prac w komisji.

  ...»
 • Wymagania dotyczące formy podpisu na wekslu

  2010.12.27

  Jednym z podstawowych wymogów dla ważności weksla jest własnoręczny podpis dłużnika. Podpis musi się znajdować pod treścią weksla, powinien zawierać nazwisko, ale nie ma konieczności umieszczania w nim imienia. Takie same wymagania ma podpis poręczyciela wekslowego, który powinien się znajdować obok podpisu wystawcy lub akceptanta.

  ...»
 • Zmiany w dokumentacji postępowania

  2010.12.27

  Protokoły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy już sporządzać według nowych wzorów obowiązujących od 11 grudnia 2010 r. Wprowadziło je nowe rozporządzenie w tej sprawie.

  ...»
 • Jak przepisać przedsiębiorstwo w testamencie

  2010.12.27

  W polskim prawie spadkowym poszczególnym osobom powołanym do dziedziczenia nie można przepisać w testamencie na własność składników majątkowych firmy. Jeśli przedmioty przepisane stanowią prawie cały spadek, to osoby wymienione w testamencie zostaną po prostu spadkobiercami. Aby przepisać majątek firmowy na konkretną osobę, trzeba wykorzystać instytucję zapisu.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Walka z długiem: wydatki wzrosną nie więcej niż o 1%, podwyżka VAT nawet do 25%

  2010.12.27

  Wprowadzenie obowiązku lokowania pieniędzy przez jednostki publiczne u ministra finansów, ustanowienie tzw. reguły wydatkowej oraz wzmocnienie norm ostrożnościowych, w tym krokowego wzrostu stawek VAT – to trzy główne zmiany przyjęte w nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Ustawa ma przynieść ponad 18 mld zł oszczędności dla budżetu.

  ...»
 • Kary dla urzędników za rażące złamanie prawa

  2010.12.27

  Osoby pracujące w urzędach będą karane za błędne decyzje do wysokości ich dwunastomiesięcznego wynagrodzenia. Odszkodowania na rzecz zatrudniających je urzędów wprowadziła ustawa o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – przyjęta przez Sejm 16 grudnia 2010 r.

  ...»
 • Sejm przyjął budżet z niższym o 12 mld zł deficytem

  2010.12.27

  Przyszłoroczna „dziura budżetowa” będzie o 12 mld zł niższa niż w 2010 r. – przyjęto w ustawie budżetowej na 2011 r. W opinii rządu zapisy przyszłorocznego budżetu gwarantują nieprzekroczenie relacji 55% długu publicznego w stosunku do PKB. Sejm przyjął budżet na posiedzeniu 17 grudnia 2010 r.

  ...»
 • Marszałkowie odroczą opłaty za zrzut ścieków

  2010.12.27

  Opłaty za korzystanie ze środowiska i związane z nimi kary pieniężne będą odraczane do 2015 r. Dotyczy to gmin zrzucających ścieki do wód, w których budowana jest kanalizacja lub oczyszczalnia ścieków. Odroczenie będzie możliwe dla podmiotów, których inwestycje są zapisane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i będą ukończone do 31 grudnia 2015 r.

  ...»
 • Wszystkie przepisy wyborcze w jednym kodeksie

  2010.12.27

  Sejm 3 grudnia 2010 r. przyjął Kodeks wyborczy regulujący procedury wszystkich wyborów powszechnych przeprowadzanych w kraju. Ustawa ułatwi dostęp do przepisów wyborczych, eliminując konieczność przeszukiwania wielu aktów prawnych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie roku

  2010.12.27

  Jak należy liczyć okres należnego pracownikowi wynagrodzenia za czas choroby, kiedy zwolnienie lekarskie obejmuje przełom roku kalendarzowego? Czy należy od pierwszego stycznia automatycznie rozpocząć naliczanie kolejnego okresu 33 dni wynagrodzenia chorobowego?

  ...»
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: działalność pozarolnicza – umowa zlecenia

  2010.12.27

  Prowadzenie działalności pozarolniczej stanowi tytuł do obowiązkowego objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Od tej ogólnej zasady można jednak wskazać liczne wyjątki, związane najczęściej z sytuacjami, w których prowadzenie działalności nie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń. Mamy wówczas do czynienia z tzw. zbiegiem tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. W takich przypadkach obowiązek odprowadzania składek przez płatnika zależy od poziomu przychodów uzyskiwanego z tytułu umowy zlecenia.

  ...»
 • Nowa kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek

  2010.12.27

  Nowa kwota tzw. trzydziestokrotności, która obowiązywać będzie w 2011 r., wynosi 100 770 zł i została ustalona na podstawie kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, która zgodnie z ustawą budżetową na 2011 r., uchwaloną przez Sejm RP 17 grudnia 2010 r., wynosi 3359 zł.

  ...»
 • Kto jest uprawniony do wypłaty zasiłku na przełomie roku

  2010.12.27

  Jeden z naszych pracowników przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim (od 23 listopada 2010 r.). ZUS wypłaca mu zasiłek chorobowy. Ostatnie zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy obejmuje okres od 13 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. Nasza firma, jako płatnik, w 2010 r. nie miała uprawnień do wypłaty zasiłków – świadczenia wypłacał naszym pracownikom ZUS. Jednak w 2011 r., ze względu na zwiększenie liczby zatrudnionych, będziemy wypłacać świadczenia sami. Czy ZUS będzie nadal wypłacał świadczenie pracownikowi, który na przełomie roku przebywa na zwolnieniu? Czy nasza firma powinna przejąć wypłatę zasiłku dla tego pracownika od 1 stycznia 2011 r.?

  ...»
 • Od kiedy przysługuje zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za pracownicę po urlopie macierzyńskim

  2010.12.27

  Jedna z pracownic, zatrudniona w naszej spółce, zakończyła okres urlopu macierzyńskiego 20 września 2010 r. Faktycznie nie powróciła jednak od razu do pracy, bo udzielono jej jeszcze urlopu wypoczynkowego w okresie od 21 września do 15 października, a od 18 października do 31 października 2010 r. przebywała na zasiłku opiekuńczym. Podstawa wymiaru składek we wszystkich trzech miesiącach – we wrześniu, październiku i w listopadzie – była wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy okres zwolnienia z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy oraz FGŚP należy liczyć od października czy od listopada 2010 r.?

  ...»
 • Umowa w celu przygotowania zawodowego w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

  2010.12.27

  Terminowi „umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego” należy dla celów ubezpieczeń społecznych nadać znaczenie, które jest mu przypisane w przepisach prawa pracy. Orzekł tak Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozstrzygając w interesującej sprawie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zgodnie z pracowniczym schematem podlegania ubezpieczeniom społecznym, małżonki osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Więcej e-deklaracji bez bezpiecznego podpisu elektronicznego

  2010.12.27

  Podatnicy będą mogli przesyłać deklaracje i podania za pośrednictwem Internetu bez bezpiecznego podpisu elektronicznego. Projekt rozporządzenia ministra finansów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, określa:

  1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

  ...»
 • Kiedy podatnik nie uzyska dochodu ze zbycia udziału

  2010.12.27

  Osoba zbywająca na rzecz spółki udział nie uzyska dochodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli udział ten zostanie przez spółkę umorzony według jego wartości nominalnej – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 grudnia 2010 r.

  ...»
 • Kradzież samochodu nie powoduje korekty VAT

  2010.12.27

  Kradzież samochodu dostawczego wykorzystywanego do działalności gospodarczej nie prowadzi do korekty VAT naliczonego – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 grudnia 2010 r.

  ...»
 • Czy składka na rzecz organizacji stanowi k.u.p.

  2010.12.27

  Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa – wynika z orzeczenia NSA z 18 listopada 2010 r.

  ...»
 • Zamawiający musi poprawiać drobne pomyłki w ofertach wykonawców

  2010.12.27

  Prawo zamówień publicznych upoważnia zamawiającego do wprowadzania drobnych poprawek do ofert składanych przez wykonawców – uznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 5 listopada 2010 r. Wprowadzane poprawki mogą dotyczyć jedynie oczywistych pomyłek wykonawcy. Nie mogą powodować istotnych zmian w ofercie.

  ...»
 • Można otrzymać zwrot VAT za 2009 r. za wydatki poniesione w innym państwie UE

  2010.12.27

  Znowelizowane przepisy zezwalają podatnikom niemającym siedziby w danym państwie Unii odzyskać VAT od wydatków poniesionych na prowadzenie działalności w innym państwie UE.

  ...»
 • Zamknięcie roku podatkowego w PKPiR

  2010.12.27

  Koniec roku to czas, kiedy należy rozpocząć przygotowania nie tylko do zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ale i ustalenia dochodu za cały 2010 r. W tym celu podatnik sporządza spis z natury. Problemem jest często właściwe zakwalifikowanie kosztów na przełomie roku.

  ...»
 • Roboty konserwacyjne, budowlano-montażowe i remontowe w 2011 r.

  2010.12.27

  Minister finansów zaproponował obniżenie stawki VAT na roboty konserwacyjne dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego, lokali mieszkalnych oraz budynków instytucji ochrony zdrowia – do 8%. Nie będzie też prawdopodobnie obniżonej stawki na usługi budowlano-montażowe oraz remontowe.

  ...»
 • Jak odliczać VAT od prenumeraty czasopism

  2010.12.27

  Zakup na potrzeby prowadzonej działalności prenumeraty czasopisma rozliczany jest w zależności od tego, jak została udokumentowana sprzedaż.

  ...»
 • Amortyzacja aportu w 2011 r.

  2010.12.27

  Nowelizacja ustaw podatkowych rozszerzyła zasadę kontynuacji amortyzacji również w stosunku do spółek niemających osobowości prawnej. Jeżeli spółka niebędąca osobą prawną, do 31 grudnia 2010 r. wprowadzi do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych składniki majątku, należy je amortyzować, stosując zasady obowiązujące na dzień wprowadzenia tych składników majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  ...»
 • Zmiana wzoru pełnomocnictwa przy e-deklaracji

  2010.12.27

  Od 31 grudnia 2010 r. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o jego odwołaniu będą zawierały wyłącznie adres do doręczeń (nie adres zamieszkania) pełnomocnika.

  ...»
 • Warunki zwolnienia usług opieki medycznej oraz usług pomocy społecznej

  2010.12.27

  W 2011 r. niektóre usługi dotychczas zwolnione zostaną opodatkowane. Należy sprawdzić i przeanalizować, jak w 2011 r. zmienia się charakter oraz zakres zwolnień przedmiotowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

  ...»
 • Prawa i obowiązki podatnika rozpoczynającego ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej

  2010.12.27

  Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT). Na stronie internetowej www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dla rozpoczynających ewidencjowanie na kasach rejestrujących.

  ...»
 • Kiedy ująć w kosztach zaległy podatek od nieruchomości

  2010.12.27

  Czy spółka postępuje słusznie, zaliczając dopłatę podatku od nieruchomości za lata 2008–2009 do kosztów uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia, czyli w 2010 r.?

  ...»
 • Od 1 stycznia mniej zwolnień przedmiotowych

  2010.12.27

  W 2011 r. część usług w zakresie opieki medycznej nie będzie zwolnionych z VAT.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Prawo do odprawy emerytalnej

  2010.12.27

  Zatrudniliśmy w 1990 r. pracownika, który był rencistą. Przyznano mu prawo do renty w 1988 r. Po przyznaniu renty pracował u poprzedniego pracodawcy jeszcze dwa lata. Po odejściu od poprzedniego pracodawcy rozpoczął pracę w naszym zakładzie. W listopadzie 2009 r. osiągnął wiek emerytalny. Z końcem roku rozwiązał umowę o pracę. W grudniu wypłacono mu również nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. W sierpniu 2010 r. wystąpił o wypłatę odprawy emerytalnej, składając jednocześnie oświadczenie, że otrzymując rentę, takiej odprawy nie otrzymał. Czy jesteśmy zobowiązani do wypłacenia tego świadczenia?

  ...»
 • Wypłata za nadgodziny

  2010.12.27

  Nasz pracownik przepracował w godzinach nadliczbowych 6 godzin i 30 minut. Jak ustalać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, a w szczególności za niepełną godzinę?

  ...»
 • Umowa na czas określony na podstawie ustawy antykryzysowej

  2010.12.27

  Jakie są zasady zawierania umów o pracę na czas nieokreślony w okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej? Czy można jednorazowo zawrzeć umowę na 24 miesiące, która zakończy się już w 2012 r.?

  ...»
 • Potrącenia z wynagrodzenia

  2010.12.27

  Rada gminy zmieniła regulamin wynagradzania nauczycieli, w którym ustaliła, że dodatek za wysługę lat będzie wliczany do podstawy zasiłku chorobowego. Polecono nam przeliczenie tych zasiłków od początku 2010 r. Nadpłacone kwoty mają być potrącone z wynagrodzeń nauczycieli za ich pisemną zgodą. Czy zgodę taką może również wyrazić mąż zmarłej we wrześniu nauczycielki?

  ...»
 • Równoważny system czasu pracy

  2010.12.27

  Zatrudniamy pielęgniarki w równoważnym systemie czasu pracy. W regulaminie pracy określono dwie zmiany – od godz. 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00 rano. Czy przy takim zapisie można stosować inny rozkład czasu pracy, np. jednego dnia 10 godzin, innego osiem, a jeszcze innego cztery godziny?

  ...»
 • Uprawnienie do 13. pensji

  2010.12.27

  Jesteśmy jednostką budżetową, która wypłaca roczne dodatkowe wynagrodzenie. Pracownik został zatrudniony 20 stycznia 2010 r. i pracował do końca lipca 2010 r. W maju zachorował i chorował dwa tygodnie. Czy w związku z tym należy mu wypłacić dodatkowe roczne wynagrodzenie?

  ...»
 • Wysokość dodatku stażowego

  2010.12.27

  Nauczyciel zatrudniony w trzech szkołach jednocześnie przekracza pełen etat. Jak ustalić prawo do dodatku stażowego tego nauczyciela? W jednej szkole zaliczono mu wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia w drugiej szkole dodatek wypracowuje od nowa. Czy u nas musi również nabywać prawo dodatku od początku?

  ...»
 • Urlop ojcowski także po adopcji rocznego dziecka

  2010.12.27

  Od 1 stycznia 2011 r. z urlopu ojcowskiego będzie mogło korzystać więcej osób niż obecnie.

  ...»
 • Urlop szkoleniowy

  2010.12.27

  Czy pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego, gdy pracownik za jego zgodą podjął studia podyplomowe? Jaki przysługuje mu wymiar tego urlopu? Czy pracodawca może przyznać pracownikowi zwrot części poniesionych kosztów pod warunkiem pisemnego zrzeczenia się prawa do urlopu szkoleniowego?

  ...»
 • Zmiana godzin pracy

  2010.12.27

  Zatrudniam pracownicę w ciąży, która z chwilą podpisywania umowy o pracę ma ustalony jako pełen wymiar czasu pracy siedem godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Teraz po zmianach organizacyjnych i połączeniu z inną spółką pracodawca w regulaminie pracy ustalił wymiar czasu pracy zgodnie z kodeksem pracy na osiem godzin dziennie i 40 tygodniowo, bez zmiany wynagrodzenia. Czy pracodawca postąpił prawidłowo, czy powinien wręczyć wypowiedzenia zmieniające? A co z pracownicą w ciąży?

  ...»
 • Odprawa pośmiertna

  2010.12.27

  Pracownik, który został zatrudniony w styczniu 2010 r. na podstawie umowy na czas określony do czerwca 2011 r., zmarł we wrześniu 2010 r. Kiedy należy wypłacić odprawę pośmiertną i czy pracodawca ma obowiązek ustalić grono osób uprawnionych do tej odprawy?

  ...»
 • Odpracowanie wyjść prywatnych

  2010.12.27

  Czy pracownik musi odpracować wyjście prywatne? Czy może odpracowywać to wyjście po godzinach pracy albo w dzień wolny? Czy za taką pracę nie będzie mu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych?

  ...»
 • Regulamin wynagradzania

  2010.12.27

  Jednostka samorządowa utworzyła regulamin wynagradzania. Czy może ustalić w tym regulaminie, że dodatki będą wypłacane pracownikom w okresie ich usprawiedliwionej nieobecności, czy nie?

  ...»
 • Niecelowość przywrócenia do pracy

  2010.12.27

  Nie zawsze roszczenie zwolnionego pracownika o przywrócenie do pracy zostanie przez sąd uwzględnione. Nawet jeżeli uzna on, że pracodawca rozwiązał umowę o pracę z naruszeniem prawa, może orzec, że powrót pracownika jest niecelowy czy niemożliwy – bo np. pogłębi trwający od dawna konflikt.

  ...»
 • Podstawa wynagrodzenia urlopowego

  2010.12.27

  Pracownik wynagradzany stawką godzinową miał urlop w październiku i później złożył wniosek o urlop na listopad. Czy w podstawie wynagrodzenia za urlop należało uwzględnić wynagrodzenie urlopowe wypłacone w październiku?

  ...»
 • Okres zasiłkowy

  2010.12.27

  Kiedy liczy się poprzednią chorobę do ciągłości niezdolności do pracy? Jaka musi być przerwa pomiędzy zwolnieniami, aby nie wliczać tej niezdolności?

  ...»
 • Przedłużenie umowy

  2010.12.27

  Zatrudniliśmy pracownicę na podstawie umowy na czas określony od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Pracownica ta uległa wypadkowi w czasie pracy w marcu 2010 r. Na zwolnieniu lekarskim była 182 dni – do 15 września 2010 r. Następnie od 16 września przyznano jej świadczenie rehabilitacyjne do końca marca 2011 r. Czy w związku z tym umowa o pracę się rozwiąże i czy pracodawca ma obowiązek przedłużenia jej trwania do końca świadczenia rehabilitacyjnego?

  ...»
 • Nie można odmówić wydania świadectwa pracy

  2010.12.27

  Świadectwo pracy zawiera informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia, np. zajmowanych stanowisk czy rodzaju wykonywanej pracy. Jeśli pracodawca odmawia jego wydania lub zawiera ono błędną treść, wówczas pracownik może się domagać odszkodowania.

  ...»
 • Urlop macierzyński

  2010.12.27

  Urlop wychowawczy naszej pracownicy kończy się 15 marca 2011 r. Pracownica ta jest w ciąży, urodzi drugie dziecko w maju 2011 r. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Czy powinna ona wrócić do pracy, czy na urlop?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

  2010.12.27

  Jeżeli pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracownika, to może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia maksymalnie do jednego miesiąca. W takim przypadku pracodawca musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie. Od tego odszkodowania nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  ...»