Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 15/2011

Temat tygodnia - 30 pytań o PIT-y 2010

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Od lipca 2011 r. szybsze załatwianie spraw w urzędach i rejestrach

  2011.04.05

  Sejm uchwalił ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Oświadczenia jako alternatywa dla zaświadczeń, przekształcanie firm osób fizycznych w jednoosobowe spółki kapitałowe, opłata za użytkowanie wieczyste aktualizowana co trzy lata – to tylko niektóre zmiany, jakie wprowadza ustawa. Wejdzie ona w życie 1 lipca tego roku.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.04.11

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Do 315 tys. zł dotacji na żłobek

  2011.04.11

  Gminy mogą otrzymać do 315 tys. zł dotacji na budowę żłobka, do 95 tys. zł na adaptację budynku oraz do 48 tys. zł na jego wyposażenie. Wnioski do ministerialnego programu „Maluch” samorządy mogą składać do wojewodów tylko do 20 kwietnia 2011 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Obrona przedsiębiorcy przed nieprawidłowymi działaniami windykacyjnymi banku

  2011.04.11

  Bankowy tytuł egzekucyjny umożliwia bankom egzekwowanie ich należności z pominięciem zwykłej drogi sądowej i bez prawomocnego wyroku. Przedsiębiorca ma jednak możliwość obrony wobec działań windykacyjnych banku, która może przybrać dwojaką formę: zażalenia na postanowienie sądu oraz wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego.

  ...»
 • Bank nie jest już uprzywilejowany w sporze z konsumentem

  2011.04.11

  W wyroku z 15 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł zgodność z konstytucją przywileju, który nadaje księgom rachunkowym banku oraz wyciągom z tych ksiąg moc prawną dokumentu urzędowego w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta.

  ...»
 • Wejście na giełdę – sposoby pozyskiwania kapitału – cz. 2

  2011.04.11

  Chcąc pozyskać kapitał zakładowy, spółka może wprowadzić akcje do obrotu giełdowego albo wyemitować obligacje. Ważne jest, aby wybrała odpowiednią dla niej drogę do emisji papierów wartościowych – publiczne zaoferowanie lub o wiele tańszą ofertę prywatną.

  ...»
 • Zasady odpowiedzialności wspólników spółki partnerskiej

  2011.04.11

  Spółka partnerska jest szczególnym rodzajem spółki, ponieważ założyć ją mogą tylko osoby fizyczne, których wykształcenie pozwala na wykonywanie określonych w ustawie zawodów. Szczególna jest również odpowiedzialność partnerów (wspólników) – ponieważ każdy z nich odpowiada za swoje zobowiązania powstałe w ramach wykonywania zawodu, jak również wspólnie odpowiadają za zobowiązania powstałe w ramach spółki.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej

  2011.04.11

  Ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat 3, popularnie nazywana „żłobkową”, w nowy sposób określa zasady opieki nad małymi dziećmi sprawowanej m.in. przez zatrudnioną w tym celu nianię. Jeżeli rodzice zdecydują się podpisać z nią tzw. umowę uaktywniającą, uzyskają niemałą pomoc finansową w postaci sfinansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenia społeczne niani. Taką możliwość będą mieć od 1 października 2011 r.

  ...»
 • Składki ze zlecenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

  2011.04.11

  Jeden z naszych pracowników był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w okresie od 1 do 28 lutego 2011 r. Ze zlecenia został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, natomiast nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 1 marca zatrudniliśmy tę osobę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wypłaciliśmy 15 marca, a wynagrodzenie za pierwszy miesiąc pracy na etacie – zgodnie z regulaminem wynagradzania – ostatniego marca 2011 r. Czy wypłata ze zlecenia powinna zostać oskładkowana tak samo jak wypłata ze stosunku pracy? Czy kwoty wypłat należy zsumować w jednym raporcie RCA?

  ...»
 • Od czego zależy wysokość podstawy emerytury dla osoby, która pracowała za granicą

  2011.04.11

  Osoby, które pracowały za granicą, nie mogą na ogół liczyć na uwzględnienie uzyskanych tam zarobków w podstawie wymiaru emerytury przyznawanej przez ZUS. Organ ten może jednak w zamian za lata pracy za granicą uznać pracę w Polsce w innym okresie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Czy remont pomieszczenia w lokalu mieszkalnym można ująć w kosztach

  2011.04.11

  Wydatki poniesione na przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2011 r.

  ...»
 • Od kiedy rozpocząć amortyzację znaku towarowego

  2011.04.11

  Amortyzacja znaku towarowego jest możliwa dopiero po jego zarejestrowaniu – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2011 r.

  ...»
 • 8 nowych rozporządzeń wykonawczych VAT

  2011.04.11

  Minister finansów wydał nowe rozporządzenia w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe regulacje dotyczą m.in. ustanawiania przedstawiciela podatkowego, zwrotu VAT podróżnym, czasowego zwolnienia z VAT prac konserwatorskich. Zmiany weszły w życie 1 i 6 kwietnia 2011 r.

  ...»
 • Jak rozliczyć w pkpir refundację kosztów biznesplanu

  2011.04.11

  Spółka cywilna prowadzi pkpir. W listopadzie 2010 r. zawarła umowę o dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu inwestycyjnego, tj. zakup nowych środków trwałych (maszyn produkcyjnych). Wśród wydatków kwalifikowanych, refundowanych w wysokości 70% wartości jest biznesplan projektu o wartości netto 10 000 zł. Fakturę za biznesplan otrzymaliśmy w kwietniu 2010 r. Została ona ujęta w pkpir jako koszt uzyskania przychodu w kwietniu 2010 r. Refundację tych wydatków otrzymamy do końca czerwca 2011 r. Czy postąpiliśmy prawidłowo, ujmując koszt biznesplanu bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu? Czy w momencie otrzymania refundacji kosztów biznesplanu należy je skorygować o wartość otrzymanej refundacji?

  ...»
 • Ustalenie kwoty nabycia auta sprowadzonego z UE

  2011.04.11

  Nasza firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi samochodami osobowymi. Samochody kupujemy od osób fizycznych w Niemczech, następnie rejestrujemy i sprzedajemy w Polsce. Czy przy wyliczaniu podstawy opodatkowania VAT wg szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych możemy wliczyć do kwoty nabycia koszty zapłaconej akcyzy w Polsce, koszty zaświadczenia VAT-25 oraz pozostałe koszty związane z rejestracją samochodu w Polsce, tj. opłaty administracyjne, badania techniczne, tłumaczenia?

  ...»
 • Czy wydatki poniesione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych są przychodem pracownika

  2011.04.11

  Spółka nie powinna traktować zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę, jako przychodu ze stosunku pracy – tak orzekł dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2011 r.

  ...»
 • 0% stawka VAT dla usług świadczonych w portach morskich

  2011.04.11

  Od 1 kwietnia został poszerzony zakres usług świadczonych w portach morskich, które są opodatkowane 0% stawką VAT. Te rozwiązania wprowadziła najnowsza nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Na zmianie skorzystają firmy działające na obszarze portów (spedytorzy, spółki portowe) świadczące usługi na rzecz statków i ich ładunków.

  ...»
 • Procedura wznowienia postępowania podatkowego

  2011.04.11

  Podatnik, który otrzymał ostateczną decyzję podatkową po spełnieniu określonych warunków, może uzyskać wznowienie postępowania i korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących wznowienia postępowania. W tym tygodniu przedstawiamy ogólne zagadnienia tej procedury.

  ...»
 • Do którego urzędu skarbowego należy złożyć wspólne rozliczenie małżonków

  2011.04.11

  Mój mąż jest zameldowany i zamieszkuje w innym mieście niż ja. Sprawdziłam, że spełniamy warunki do łącznego opodatkowania naszych dochodów. Do jakiego urzędu skarbowego powinniśmy złożyć zeznanie roczne?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Nowe zasady zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy

  2011.04.11

  Do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracownika niepełnosprawnego jest potrzebna opinia Państwowej Inspekcji Pracy o spełnieniu wymaganych norm. Od tego roku starosta, który decyduje o refundacji, może się zwracać do inspekcji o to, aby oceniła stan bhp takiego stanowiska. Zasady zwrotu wydatków zawiera nowe rozporządzenie, które właśnie weszło w życie, ale jego przepisy obowiązują od 1 stycznia 2011 r.

  ...»
 • Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia

  2011.04.11

  Pracodawca przyznał podwyżkę wszystkim pracownikom. Jej wysokość nie była jednak taka sama dla każdego zatrudnionego i zależała od kwalifikacji, doświadczenia oraz wiedzy danego pracownika. Zatrudniony w firmie księgowy bez podania przyczyny odmówił wykonania polecenia służbowego po tym, gdy dowiedział się, że otrzymał mniejszą podwyżkę niż pozostali pracownicy. Wcześniej również kilkakrotnie kwestionował zasadność wykonania polecenia przełożonego. Czy w tej sytuacji pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika?

  ...»
 • Świadczenia pracodawców na podnoszenie kwalifikacji pracowników

  2011.04.11

  Obowiązki pracodawców wobec szkolących się pracowników zależą m.in. od tego, czy naukę rozpoczęto przed 16 lipca 2010 r., czy po tym terminie. Jest to data istotnej zmiany przepisów dotyczących uprawnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji. Obecnie na obowiązki pracodawcy nie ma np. wpływu to, czy to on skierował pracownika na naukę, ale czy się na nią zgodził. Zgoda oznacza udzielanie dni wolnych i urlopu szkoleniowego.

  ...»
 • Czy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odprawę

  2011.04.11

  Pracownik zawarł z pracodawcą czteroletnią umowę na czas określony. Przepracował już trzy lata. Kilka dni temu pracodawca wręczył mu wypowiedzenie zmieniające z przyczyn ekonomicznych, w którym zaproponował obniżenie pełnego etatu do połowy. Jednocześnie pracodawca poinformował pracownika, że jeśli nie przyjmie propozycji, umowa ulegnie rozwiązaniu, a na jego miejsce zatrudni inną osobę na pół etatu. Czy postępowanie pracodawcy jest zgodne z prawem? Czy w razie zwolnienia pracownikowi przysługuje odprawa?

  ...»
 • Czy pracodawca może odmówić pracownikowi wypłaty odszkodowania

  2011.04.11

  Pracownik ma prawo do 36 dni urlopu wypoczynkowego – 26 dni za 2011 r. i 10 dni za 2010 r. Kilkakrotnie zwracał się do pracodawcy o jego udzielenie, jednak za każdym razem nie otrzymywał zgody na jego rozpoczęcie. W tej sytuacji postanowił rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca nie chce jednak wypłacić pracownikowi należnego mu z tego powodu odszkodowania. Czy ma do tego prawo?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak wprowadzać zmiany wynagrodzeń pracowników

  2011.04.11

  Pracodawca nie może samodzielnie zmieniać wynagrodzeń pracowników. Wprowadzenie zmian musi być poprzedzone zawarciem porozumienia zmieniającego warunki płacowe lub wręczeniem pracownikom wypowiedzeń zmieniających. W obu przypadkach nowa wysokość płacy wymaga zgody pracownika, także gdy proponuje mu się podwyżkę. Wręczenie wypowiedzenia może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy, jeśli pracownik nie przystanie na nowe warunki płacowe.

  ...»