Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 16/2011

Temat tygodnia - Ustawa żłobkowa – instrukcja dla gmin i osób zakładających działalność

Od 4 kwietnia 2011 r. żłobki mogą być prowadzone na zasadach działalności gospodarczej – wynika z ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Obecnie, chcąc otworzyć żłobek, wystarczy założyć firmę, zapewnić lokal i postarać się o wpis do rejestru prowadzonego przez burmistrza.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Dofinansowanie składek dla niań dopiero od 1 października 2011 r.

  2011.04.12

  Rodzice, którzy zdecydują się na zatrudnienie niani, mogą podpisać z nią tzw. umowę uaktywniającą. Uzyskają wtedy możliwość sfinansowania z budżetu państwa części, a w niektórych przypadkach nawet całości składek na jej ubezpieczenia społeczne, i to bez nadmiernie rozbudowanych procedur formalnych. Taką możliwość będą mieli jednak dopiero od 1 października 2011 r.

  ...»
 • Od 1 stycznia 2012 r. będzie można założyć spółkę z o.o. w jeden dzień

  2011.04.13

  Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. W tym celu umowa spółki powinna zostać sporządzona w formie elektronicznego formularza opatrzonego podpisem elektronicznym. Taka forma jest wymagana również dla pozostałych dokumentów, które razem z umową składają się na wniosek o rejestrację spółki z o.o.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.04.18

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Bezczynność urzędu będzie karana grzywną

  2011.04.18

  Sąd będzie mógł wymierzyć grzywnę dla urzędu już na przedsądowym etapie postępowania administracyjnego. Maksymalna wysokość grzywny może wynieść dziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Nieuczciwemu dłużnikowi trudno będzie udaremnić egzekucję

  2011.04.18

  Sprzedaż albo darowizna dokonana przez dłużnika przedsiębiorcy na rzecz osoby trzeciej może zostać uznana za bezskuteczną, jeśli w jej wyniku wierzyciel miałby zostać pokrzywdzony. Przedsiębiorca musi udowodnić, że w takiej sytuacji dłużnik nie może spłacić długu. Łatwo jest to wykazać, jeżeli dłużnik pozostaje z osobą, na rzecz której nastąpiło przysporzenie majątku, w bliskich stosunkach.

  ...»
 • Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za działania konkurencyjne wobec spółki

  2011.04.18

  Członek zarządu spółki z o.o., który chce prowadzić działania konkurencyjne, powinien uzyskać na to zgodę spółki. Jeżeli dopuści się tego pomimo braku zgody, to zarówno spółka, jak i sami wspólnicy mogą się domagać odszkodowania, a nawet rozwiązania umowy o pracę.

  ...»
 • Wejście na giełdę – prospekt emisyjny – cz. 3

  2011.04.18

  Wprowadzając spółkę na giełdę, przedsiębiorca powinien sporządzić prospekt emisyjny. Przedstawia on kondycję finansową i prawną firmy, a także prezentuje jej planowane kierunki rozwoju. Jako podstawowy dokument informacyjny dla potencjalnego inwestora powinien być przygotowany w sposób rzetelny i kompletny oraz opublikowany w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią – nie później jednak niż przed rozpoczęciem subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych nim objętych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Powiat nie może wprowadzać dodatkowych wymogów dla aptek

  2011.04.18

  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych określa rada powiatu. Rada nie może jednak nakładać na apteki dodatkowych obowiązków: uzgadniania z zarządem powiatu wcześniejszego zamknięcia placówki czy wywieszania informacji o godzinach pracy w miejscu widocznym z zewnątrz. Tego typu dodatkowe wymagania uchwalane przez radę powiatu są niedopuszczalne – stwierdził wojewoda małopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 24 marca 2011 r.

  ...»
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia wady w decyzji administracyjnej

  2011.04.18

  Wzruszanie decyzji ostatecznych stanowi ważną instytucję związaną z zachowaniem praw strony w toku postępowania administracyjnego. Dlatego też umiejętność jej stosowania jest bardzo ważna dla organów administracji publicznej, zwłaszcza że odróżnienie poszczególnych przesłanek umożliwiających wzruszenie decyzji przysparza w praktyce wiele problemów.

  ...»
 • 40 tys. zł dotacji na kluby i świetlice

  2011.04.18

  Do 31 maja 2011 r. gminy oraz organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o 40 tys. dotacji na projekty wspierające dzieci i rodziny. Środki te mogą być przeznaczane na wyposażenie, m.in. świetlic i klubów młodzieżowych, oraz organizację imprez kulturalnych.

  ...»
 • Ograniczenia dla Internetu oferowanego przez samorząd

  2011.04.18

  Samorządy otrzymały prawo do oferowania mieszkańcom bezpłatnego Internetu. Usługa ta nie może być jednak konkurencją dla ofert komercyjnych. Pierwsze decyzje Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące jednostek chcących udostępniać sygnał internetowy ograniczają przepustowość łącza i czas trwania połączenia.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Ustalenie przez ZUS niezdolności do pracy dla Polaka mieszkającego w Kanadzie

  2011.04.18

  Obecnie mieszkam i pracuję w Kanadzie. Ubiegałem się o przyznanie kanadyjskiej renty z tytułu niezdolności do pracy, ale zostałem uznany za zdolnego do pracy. Pomimo tego chciałbym zgłosić wniosek o przyznanie takiego świadczenia w Polsce. Czy mimo ustaleń kanadyjskiej instytucji ZUS może przyznać mi prawo do tego świadczenia? Czy na podstawie dokumentacji medycznej zgromadzonej w Kanadzie lekarz orzecznik ZUS będzie mógł wydać orzeczenie?

  ...»
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

  2011.04.18

  Obowiązek zwrotu do ZUS nienależnie pobranego świadczenia obciąża osobę, która pobrała to świadczenie. ZUS może odstąpić od żądania zwrotu tego świadczenia w całości lub w części, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności. Może to być np. wyjątkowo trudna sytuacja rodzinna lub bytowa.

  ...»
 • Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym przed ZUS

  2011.04.18

  Uzyskanie przymiotu strony postępowania administracyjnego jest podstawowym warunkiem aktywnego w nim uczestnictwa. Będąc stroną postępowania, możemy żądać jego wszczęcia oraz dopuszczenia do udziału w nim na każdym etapie, między innymi przez wgląd do materiału dowodowego czy inicjatywy dowodowej. Strona postępowania musi być również poinformowana o jego wszczęciu, zawieszeniu i sposobie zakończenia.

  ...»
 • Nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego

  2011.04.18

  Pracownica 13 października 2011 r. kończy 55 lat, ma już udokumentowany 30-letni okres zatrudnienia. W naszym zakładzie prowadzone są zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy należy rozwiązać z nią stosunek pracy, żeby mogła skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego?

  ...»
 • Potrącenia z zasiłku chorobowego pracownika

  2011.04.18

  Z tytułu należności alimentacyjnych dokonujemy potrąceń z wynagrodzenia naszego pracownika. Od listopada przebywa on na zwolnieniu lekarskim i otrzymuje od 29 grudnia 2010 r. zasiłek chorobowy. Czy zasady potrąceń z zasiłku chorobowego są takie same jak z wynagrodzenia za pracę?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Kiedy umowa pożyczki jest zwolniona z pcc

  2011.04.18

  Umowy pożyczki objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: pcc) – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 marca 2011 r.

  ...»
 • Koszty związane z emisją akcji

  2011.04.18

  Wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 9 marca 2011 r.

  ...»
 • Karta przedpłacona podarunkiem dla pracownika zwolnionym z PIT

  2011.04.18

  Otrzymane przez pracowników świadczenie w postaci karty przedpłaconej korzysta ze zwolnienia podatkowego. Oczywiście przy założeniu, że finansowana jest w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.

  ...»
 • Wznowienie postępowania z powodu fałszywych dowodów

  2011.04.18

  Jeśli ostateczna decyzja organu podatkowego została wydana na podstawie sfałszowanych dowodów, podatnik może się domagać zmiany tej decyzji, składając wniosek o wznowienie postępowania. Fałszywy dowód musi mieć jednak istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia wydanego przez organ podatkowy. Kontynuujemy cykl artykułów omawiających przesłanki wznowienia postępowania.

  ...»
 • Duplikat faktury a odliczanie VAT

  2011.04.18

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury, gdy faktura pierwotna nie dotarła do nabywcy, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał duplikat faktury, albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

  ...»
 • Zmiany w rozliczaniu VAT z tytułu importu towarów przy procedurze uproszczonej

  2011.04.18

  Od 1 kwietnia 2011 r. importerzy korzystający z uproszczonej procedury nie muszą już składać zabezpieczenia. Muszą jednak przedstawiać organom celnym dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów.

  ...»
 • Jak w pkpir rozliczyć dofinansowanie z PFRON

  2011.04.18

  Prowadzę działalność gospodarczą. Rozliczam się na podstawie pkpir. Zatrudniam pracownika, za którego przysługuje mi refinansowanie części wydatków z PFRON (osoba niepełnosprawna). Jak zwrot poniesionych kosztów otrzymanych z PFRON ująć w pkpir?

  ...»
 • Czy można odliczyć VAT od zakupu mieszkania w części wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej

  2011.04.18

  Prowadzę działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca. Świadczę usługi opodatkowane VAT, które uprawniają do odliczenia podatku naliczonego. Są to usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców. Zakupiłem nowy lokal mieszkalny. Jeden pokój mieszkania chcę przeznaczyć na biuro, które będzie wykorzystywane w prowadzonej działalności. Pozostała część mieszkania zostanie przeznaczona na cele mieszkaniowe. Czy będzie mi przysługiwało prawo do odliczenia części VAT naliczonego na fakturach wystawionych przez dewelopera, proporcjonalnie w stosunku powierzchni pomieszczenia na biuro do całkowitej powierzchni mieszkania?

  ...»
 • Kogo będą kontrolować urzędy kontroli skarbowej w 2011 r.

  2011.04.18

  W 2011 r. głównym zadaniem organów kontroli skarbowej będzie kompleksowe zwalczanie przestępczości podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym. Urzędy kontroli skarbowej w szerszym zakresie mają korzystać z możliwości prowadzenia postępowań kontrolnych z wykorzystaniem technik informatycznych (e-kontrola).

  ...»
 • Kiedy opodatkować nieodpłatne świadczenia usług – zmiany od 1 kwietnia 2011 r.

  2011.04.18

  Od 1 kwietnia 2011 r. nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu bez względu na to, czy podatnik wcześniej odliczył VAT, czy też nie. Opodatkowane jest również używanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

  ...»
 • Jak rozliczyć dochody z pracy najemnej za granicą

  2011.04.18

  Podatnicy uzyskujący dochody z pracy najemnej za granicą muszą złożyć PIT-36 za 2010 r. Nie dotyczy to jedynie osób otrzymujących wynagrodzenie w państwie, które podpisało z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidującą metodę wyłączenia z progresją, jeżeli nie osiągnęły one w Polsce dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej i nie korzystają z preferencyjnego rozliczenia.

  ...»
 • Czy w wyniku przewalutowania kredytu powstaną różnice kursowe

  2011.04.18

  W 2007 r. spółka zaciągnęła kredyt w euro. W czasie trwania umowy kredytu spółka ma prawo do przewalutowania niespłaconej części kredytu z euro na złote. W związku ze znacznymi wahaniami kursów walut spółka rozważa przewalutowanie niespłaconej części kredytu. Do przeliczania różnic kursowych stosuje przepisy podatkowe. Czy w związku z przewalutowaniem kredytu powstaną różnice kursowe?

  ...»
 • Czy można odliczyć VAT od zakupu instalacji gazowej i gazu do napędu samochodu osobowego

  2011.04.18

  Z powodu wysokich cen benzyny i ropy w firmowym samochodzie zainstalowałem instalację gazową. Czy od zakupu instalacji gazowej do samochodu osobowego oraz od faktur za gaz tankowany do tego samochodu mogę odliczyć VAT (auto jest środkiem trwałym)?

  ...»
 • Jaką stawkę VAT powinien zastosować producent drzwi i okien dla robót budowlano-montażowych w budownictwie mieszkaniowym

  2011.04.18

  Producent drzwi i okien, który je montuje lub instaluje w obiektach zaliczanych do społecznego budownictwa mieszkaniowego, czynność taką powinien opodatkować 8% stawką VAT – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 22 marca 2011 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak rozliczyć zakup programu komputerowego w księgach rachunkowych

  2011.04.18

  Jestem księgową w spółce z o.o. W związku z rozwojem spółki zakupiliśmy nowy program finansowo-księgowy. Jak zaewidencjonować to zdarzenie w księgach rachunkowych? Czy należy, a jeżeli tak, to przez jaki okres amortyzować zakupiony program?

  ...»
 • Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego w księgach rachunkowych

  2011.04.18

  Jestem księgową w spółce z o.o. W naszej ewidencji znajdują się środki trwałe, które po latach wykorzystywania uległy zużyciu. W związku z brakiem możliwości dalszego użytkowania zarząd podjął decyzję o ich likwidacji. Jak prawidłowo mam przeprowadzić likwidację środków trwałych? Jak zaewidencjonować to zdarzenie w księgach rachunkowych?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Organizacja czasu pracy w przerwie świątecznej

  2011.04.18

  Czas pracy nauczycieli jest szczegółowo uregulowany w Karcie Nauczyciela i nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. W bieżącym tygodniu rozpoczynają się święta Wielkanocne, a w szkołach wiosenna przerwa świąteczna. Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych będą mieli w tym czasie różnie rozliczane godziny swojej pracy.

  ...»
 • Nowe druki informacji o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  2011.04.18

  Od 8 kwietnia 2011 r. obowiązują nowe wzory miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednak jeszcze do końca czerwca 2011 r. pracodawcy będą stosować dotychczasowe formularze.

  ...»
 • Jak prawidłowo doręczyć pracownikowi pismo rozwiązujące umowę o pracę

  2011.04.18

  Rozwiązanie umowy o pracę wysłane listem poleconym jest skuteczne w momencie jego odbioru przez pracownika. Umowa rozwiąże się jednak także wtedy, gdy pracownik odmawia przyjęcia listu. Jeśli pismo pracodawcy zostało awizowane, wówczas stosunek pracy zakończy się w dniu, w którym upłynie termin drugiego awizowania.

  ...»
 • Jak zawrzeć umowę szkoleniową

  2011.04.18

  Umowa szkoleniowa określa prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika związane z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych. Musi być ona zawarta przede wszystkim wtedy, gdy pracodawca chce zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez jakiś czas po ukończeniu nauki. Dla celów dowodowych warto ją sporządzić na piśmie. Umowa nie jest natomiast konieczna, jeśli osoba dokształcająca się będzie tylko zwalniana z pracy na czas zajęć i korzystania z urlopu szkoleniowego, co zapewnia prawo pracy.

  ...»
 • Więcej uprawnień rodzicielskich dla funkcjonariuszy

  2011.04.18

  Nie tylko kobiety będące funkcjonariuszami służb mundurowych będą korzystać z uprawnień rodzicielskich. Otrzymają je również mężczyźni, podobnie jak to jest w przypadku pracowników-ojców objętych przepisami kodeksu pracy. Ponadto zostanie poszerzona dotychczasowa lista uprawnień.

  ...»
 • Różnice w zatrudnianiu na kontrakt i umowę o pracę

  2011.04.18

  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę daje pracownikowi większe zabezpieczenie socjalne. Przepisy zakazują wypowiadania takich umów, m.in. w trakcie urlopu wypoczynkowego, a także pracownikom, którym brakuje mniej niż cztery lata do emerytury. Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu może jednak wynegocjować wyższe stawki wynagrodzenia.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Czy pracodawca może uzależniać wypłatę części wynagrodzenia od osiągniętego zysku

  2011.04.18

  Firma produkująca okna ma kłopoty finansowe. W tej sytuacji pracodawca postanowił zmienić pracownikom warunki wynagradzania. Od następnego miesiąca mają otrzymywać wynagrodzenie składające się z 70% dotychczasowej płacy zasadniczej, a wypłata pozostałych 30% ma być uzależniona od dodatniego wyniku finansowego firmy. Czy nowe warunki wynagradzania są zgodne z prawem?

  ...»
 • Jak ustalić wysokość nagrody jubileuszowej dla chorującego pracownika samorządowego

  2011.04.18

  Nagrodę jubileuszową dla pracownika samorządowego oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Należy kierować się przy tym zasadą, że zatrudniony powinien otrzymać nagrodę jubileuszową odzwierciedlającą wynagrodzenia, jakie by uzyskał w tym czasie za pracę. W podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej należy zatem uwzględnić wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia, tj. wynagrodzenie zasadnicze, premię i dodatek stażowy.

  ...»