Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 17/2011

Temat tygodnia - Raport z dyżurów telefonicznych w marcu 2011 r.

 • Komentarz do zmian ustawy o VAT od 1 kwietnia 2011 r. ...»

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Czy przedsiębiorca może ograniczyć pełnomocnictwo

  2011.04.26

  Niezadowolony klient wytoczył przedsiębiorcy, który prowadzi biuro turystyczne, sprawę o zapłatę i ochronę dóbr osobistych. Przedsiębiorca ustanowił pełnomocnikiem pracownika działu księgowości, ponieważ nie ma aktualnie środków na wynagrodzenie radcy prawnego. Nie chce jednak, aby pracownik samodzielnie podejmował decyzję w przedmiocie ewentualnej ugody z powodem lub uznania powództwa. Czy można wyłączyć w pełnomocnictwie prawo do zawarcia ugody lub ograniczyć je do jakiejś granicznej kwoty?

  ...»
 • Ułatwienia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą po zniesieniu barier

  2011.04.26

  Prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą będzie mógł w szybki sposób zmienić jej formę w jednoosobową spółkę z o.o. lub akcyjną. Warunkiem będzie dokonanie tego w drodze przekształcenia na podstawie przepisów prawa handlowego. Pozwoli to na zachowanie praw i obowiązków, które uprzednio mu przysługiwały, ponieważ przejdą z mocy prawa na spółkę przekształconą. Wykluczy to konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na uzyskanie wymaganych licencji czy zezwoleń, z których przedsiębiorca do tej pory korzystał. Proces ten może trwać ok. trzech miesięcy, jednak będzie możliwy dopiero od 1 lipca.

  ...»
 • Wejście na giełdę – memorandum informacyjne – cz. 4

  2011.04.26

  Obok prospektu emisyjnego drugim dokumentem informacyjnym zawierającym dane dotyczące spółki jest memorandum informacyjne. To dokument sporządzany w przypadku, gdy nie jest wymagana publikacja prospektu emisyjnego. Memorandum składa się z dwóch części, czyli biznesplanu i oczekiwań emitenta wobec inwestora.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Od 1 września 2011 r. ciepła woda we wszystkich szkołach

  2011.04.26

  Od początku nowego roku szkolnego wszystkie szkoły będą musiały zapewniać uczniom dostęp do ciepłej wody. Tak zdecydowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, wprowadzając odpowiednie zapisy do rozporządzenia o zapewnieniu standardów higieny w szkołach.

  ...»
 • Zmiany zasad klasyfikacji informacji niejawnych

  2011.04.26

  Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych rewolucjonizuje dotychczasowy system ochrony tych danych w Polsce. Jej przepisy mają przyczynić się do uproszczenia obowiązujących w tym zakresie rozwiązań oraz dostosowania ich do standardów międzynarodowych.

  ...»
 • 17,7 mln euro dotacji unijnych na projekty środowiskowe

  2011.04.26

  Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków do programu LIFE+. Składane projekty muszą dotyczyć ochrony przyrody i zapewnienia jej różnorodności biologicznej. Co prawda ostateczny termin składania aplikacji upływa 18 lipca 2011 r., ale warto wcześniej przygotować dokumentację projektową, ponieważ należy ona do jednych z najtrudniejszych.

  ...»
 • Nowe obowiązki urzędów związane z efektywnością energetyczną

  2011.04.26

  Efektem realizacji ustawy o efektywności energetycznej ma być 9% oszczędność energii (elektrycznej, paliw) do 2016 r. Wśród zobowiązanych do stosowania środków poprawy efektywności energetycznej są m.in. jednostki sektora publicznego.

  ...»
 • Radny nie może być prezesem OSP, jeśli straż prowadzi działalność

  2011.04.26

  Radny nie może pełnić funkcji prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, jeśli prowadzi ona działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy – wynika z wyroku NSA z 14 grudnia 2010 r. Mimo że stowarzyszenie przeznacza dochód z działalności na cele statutowe, to jednak prowadzi ono działalność na rynkowych zasadach.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Pełnomocnik i pełnomocnictwo w świetle rozstrzygnięć sądów administracyjnych

  2011.04.26

  Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, regulujące kwestie udzielania pełnomocnictwa, są lakoniczne, a przez sądy, orzekające w takich sprawach, określane nawet jako „niekompletne”. Wielu praktycznych wskazówek może jednak dostarczyć analiza orzecznictwa sądów administracyjnych.

  ...»
 • Każdy może ustanowić swojego pełnomocnika do kontaktu z ZUS

  2011.04.26

  Osoba występująca w charakterze strony w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych może do kontaktów z organem rentowym wskazać swojego pełnomocnika. Będzie on w imieniu tej osoby dokonywać określonych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

  ...»
 • Składka na FEP od nagrody rocznej z uwzględnieniem okresu wypłaty zasiłku

  2011.04.26

  Na początku kwietnia w naszej spółce zostały wypłacone nagrody roczne za 2010 r. Jeden z zatrudnionych od 1 maja do 31 grudnia 2010 r. był zatrudniony na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach, ale od 10 listopada 2010 r. do 15 lutego 2011 r. faktycznie pracy tej nie wykonywał – przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wypłacono mu z tego tytułu najpierw wynagrodzenie za czas choroby, zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, a następnie zasiłek z ubezpieczenia chorobowego. Czy od premii rocznej, wypłacanej w 2011 r. za 2010 r., należy odprowadzić składkę na FEP za tego ubezpieczonego, a jeżeli tak, to w jakiej części?

  ...»
 • Zgłoszenie do ZUS zmiany nazwiska przedsiębiorcy

  2011.04.26

  Jestem przedsiębiorcą i od trzech lat prowadzę własną firmę. Zamierzam zawrzeć związek małżeński i w związku z tym zmienię nazwisko. Jakie dokumenty powinnam przekazać do ZUS w związku z tą zmianą?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Kiedy kara umowna może być kosztem

  2011.04.26

  Kara umowna, zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, stanowi koszt uzyskania przychodów. Warunkiem jest, aby nie została wyłączona z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. Konieczne jest także, aby istniał związek pomiędzy karą a przychodem podatnika.

  ...»
 • Jak rozliczyć należność odzyskaną przez komornika

  2011.04.26

  Wyrokiem sądowym, a następnie poprzez egzekucję komorniczą otrzymałam zaległość pieniężną wynikającą z umowy zlecenia. Umowa ta była zawarta w 2008 r. Wartość wynagrodzenia ustalono w kwocie netto (podatek od niej miał odprowadzić zleceniodawca). Kwotę zaległości stanowiła należność główna (1600 zł) oraz odsetki od niej (400 zł). Łącznie komornik wyegzekwował 2000 zł i przekazał na moje konto w lipcu 2010 r. Do dziś nie otrzymałam informacji PIT-11 potrzebnej do rozliczenia dochodów za 2010 r. Czy jej brak oznacza, że muszę samodzielnie opodatkować odzyskaną zaległość? Jeśli tak, to jaką kwotę powinnam opodatkować – 1600 zł (czyli kwotę bez odsetek), czy 2000 zł?

  ...»
 • Zwolnienie z VAT dla usług konserwacji i restauracji zabytków oraz materiałów archiwalnych

  2011.04.26

  Od 6 kwietnia 2011 r. podmioty wykonujące prace konserwatorskie i restauracji zabytków zostały zwolnione z VAT. Z tego zwolnienia mogą skorzystać z datą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2011 r.

  ...»
 • Kiedy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej powinien zapłacić podatek

  2011.04.26

  Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej jest zobowiązany wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego. Po jego zakończeniu powinien złożyć zeznanie podatkowe – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 1 kwietnia 2011 r.

  ...»
 • Wznowienie postępowania z powodu popełnienia przestępstwa oraz wydania decyzji przez osobę lub organ podlegającą wyłączeniu

  2011.04.26

  W trzeciej części cyklu omawiamy dwie przesłanki wznowienia postępowania podatkowego. Dotyczą one sytuacji, gdy ostateczna decyzja organu podatkowego została wydana w wyniku popełnienia przestępstwa lub gdy została wydana przez osobę lub organ, które powinny być wyłączone. Poniżej przedstawione zostaną warunki, jakie musi spełnić podatnik, aby opierając się na tych przesłankach, skutecznie złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

  ...»
 • W jakiej formie złożyć PIT, aby dotrzymać terminu

  2011.04.26

  2 maja 2011 r. upływa termin złożenia zeznania rocznego za 2010 r. Ponieważ urzędy straszą kolejkami szczególnie w ostatnich dniach kwietnia, warto rozważyć inną niż osobista formę dostarczenia formularza. Podatnik może dokonać rozliczenia podatkowego, nie wychodząc z domu, korzystając z systemu e-deklaracje.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Ewidencja braków produkcyjnych w księgach rachunkowych

  2011.04.26

  W praktyce w każdej firmie produkcyjnej część wyrobów gotowych, półproduktów lub produktów w toku produkcji może się okazać wadliwa z punktu widzenia późniejszego użytkowania, estetyki, obowiązujących norm lub wymogów stawianych przez zamawiającego. Wady produkcyjne mogą być ujawniane przez kontrolę techniczną na każdym etapie procesu produkcyjnego lub podczas magazynowania. Niepełnowartościowe lub wadliwe wyroby, półprodukty lub produkcja w toku określane są mianem braków.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Wprowadzenie długiej przerwy obiadowej na załatwianie spraw osobistych

  2011.04.26

  Potrzeba załatwienia ważnej sprawy osobistej nie zawsze musi być powodem zwolnienia się w tym celu pracownika z wykonywania pracy. Pracodawca ma możliwość wprowadzenia przerwy obiadowej, która może ułatwić codzienne życie i pracę podwładnym oraz ich przełożonym. Można ją wprowadzić niezależnie od wymiaru czasu pracy pracowników.

  ...»
 • Podnoszenie kwalifikacji urzędników

  2011.04.26

  Pragmatyki służbowe, np. ustawy: o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, o pracownikach urzędów państwowych, określają zasady pobierania nauki przez osoby zatrudnione. Jednak w sprawach nieujętych w tych przepisach odsyłają one do stosowania kodeksu pracy.

  ...»
 • Jak określić miejsce pracy w terenie

  2011.04.26

  Miejsce pracy pracownika musi być wskazane w umowie o pracę. Jeśli swoje obowiązki wykonuje on stale poza siedzibą pracodawcy, należy je wyznaczyć jako określony obszar. Nie może być on jednak dowolny, musi odpowiadać terenowi, na którym pracownik regularnie bywa. Nie jest to także region, gdzie pracodawca stale kieruje dostawy swoich towarów, a pracownik to nadzoruje zdalnie, pojawiając się tam sporadycznie. Takie wyjazdy są wówczas podróżą służbową.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Czy pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym należy wypłacić wynagrodzenie

  2011.04.26

  Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim do 8 kwietnia 2011 r. Zasiłek macierzyński wypłacał jej pracodawca. Od 11 kwietnia do końca miesiąca pracownica będzie wykorzystywała zaległy urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie jest określone stałą stawką miesięczną. Czy w tej sytuacji należy wypłacić pracownicy pensję za kwiecień?

  ...»
 • Czy można wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dopiero za rok

  2011.04.26

  Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za porozumieniem stron. Z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej firmy strony ustaliły na piśmie, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop zostanie wypłacony pracownikowi dopiero za rok. Po dwóch miesiącach pracownik zmienił jednak zdanie i domaga się od pracodawcy wypłaty ekwiwalentu wraz z odsetkami. Czy należy wypłacić mu to świadczenie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Pracownik ma bowiem niespłacone kredyty i jego wynagrodzenie zajął komornik. Czy pracodawca powinien przekazać cały ekwiwalent komornikowi na pokrycie niespłaconych kredytów?

  ...»
 • Kiedy można wypłacić ryczałt zamiast wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe

  2011.04.26

  Firma transportowa ma problemy ze znalezieniem pracowników na stanowisko kierowcy. Niedawno zwolniło się kilku z nich, a pozostali muszą nieustannie pracować w godzinach nadliczbowych. Pracodawca chciałby wypłacać pracownikom comiesięczny ryczałt za nadgodziny. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

  ...»