Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 18/2011

Temat tygodnia - Jak tworzyć zakładowy fundusz socjalny i udzielać świadczeń pracownikom

Działalność socjalna jest jednym z obowiązków pracodawcy, choć nie jest to obowiązek, którego wszyscy pracodawcy muszą bezwzględnie przestrzegać. Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników – stosownie jednak do możliwości i warunków, jakie sam posiada.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Ułatwienia dla firm

  2011.04.28

  Od 1 lipca jednoosobową działalność gospodarczą będzie można przekształcić w spółkę prawa handlowego i zachować m.in. posiadane zezwolenia i koncesje.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.05.02

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Delegowanie pracowników do Niemiec już bez limitów

  2011.05.02

  Polskie przedsiębiorstwa budowlane oraz z branż pokrewnych nie muszą się już ubiegać o kontyngenty oraz pozwolenia na pracę dla pracowników delegowanych przez nich do Niemiec.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Nieważność umowy nie zawsze oznacza, że przedsiębiorcy nie należy się świadczenie

  2011.05.02

  Przedsiębiorca przy zawieraniu umów powinien szczególną uwagę zwrócić na ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Brak takiej zgodności może spowodować, że umowa będzie nieważna, a wszystko, co strony wzajemnie sobie świadczyły, będą musiały zwrócić. Zabezpieczeniem przed takimi skutkami będzie umieszczenie w umowie odpowiedniej klauzuli, która powoduje nieważność tylko niezgodnych z prawem postanowień lub zastąpienia ich innymi.

  ...»
 • Wejście na giełdę – due diligence – cz. 5

  2011.05.02

  Due diligence stanowi analizę przedsiębiorstwa, która pomaga w podjęciu istotnych dla przedsiębiorcy decyzji. Dla inwestora jest pomocna w ocenie opłacalności zakupu akcji określonej spółki. Natomiast spółce wchodzącej na giełdę pomaga w sprawdzeniu możliwości utrzymania się na tym rynku. Dane tam zawarte zbierane są w trakcie kompleksowych badań biznesowych, podatkowych oraz prawnych. Ważne, aby przedsiębiorca odpowiednio dobrał doradców oraz obszary poddane analizie, gdyż są podstawą rzetelności i prawidłowości przedstawianych infomacji.

  ...»
 • Od 2 maja 2011 r. rusza rejestracja pojazdów do opłaty drogowej

  2011.05.02

  Od 1 lipca 2011 r. zacznie funkcjonować Elektroniczny System Poboru Opłat Drogowych (dalej: ETC), zwany też viaTOLL. Jest to system pobierania opłat za przejazd autostradami, drogami ekspresowymi oraz innymi drogami krajowymi. Opłaty odprowadzać będą właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony oraz właściciele autobusów. Nowy system naliczający opłatę od każdego przejechanego kilometra spowoduje znaczny wzrost kosztów u przewoźników drogowych. ETC zastąpi obecny tzw. system winietowy.

  ...»
 • Skutki wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki

  2011.05.02

  Jestem właścicielem przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych. Chcę przekształcić to przedsiębiorstwo w spółkę z o.o., w której będzie trzech wspólników. Co się stanie ze zobowiązaniami przedsiębiorstwa, jeżeli zostanie ono wniesione do spółki jako aport? Czy dla tego przekształcenia będzie konieczne przerwanie procesu produkcji?

  ...»
 • Przekroczenie zakresu umocowania a nienależne świadczenie

  2011.05.02

  Spółka ABC sp. z o.o. (pozwany) była zobowiązana względem spółki XYZ sp. j. (powód) do zapłacenia faktur. W wyniku negocjacji zawarto ugodę pozasądową, a strony zrzekły się wszystkich roszczeń i wycofały powództwo przed pierwszym terminem rozprawy. Do zawarcia ugody w wysokości 25 000 zł, tj. połowy kwoty, która zdaniem XYZ się jej należała, zarząd spółki ABC umocował radcę prawnego. Ostatecznie strony przystały na tę kwotę powiększoną o 2500 zł tytułem odsetek, czyli łącznie 27 500 zł. Czy w takim razie ugoda zawarta przez pełnomocnika ponad zakres umocowania jest nieważna i czy zapłacone przelewem przez księgową spółki pozwanej 27 500 zł powinno zostać zwrócone?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Wójt może zawierać umowy użyczenia bez uchwały rady

  2011.05.02

  Rada gminy nie może ograniczać kompetencji wójta dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym, w tym dotyczących zawierania umowy użyczenia – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody małopolskiego z 31 marca 2011 r.

  ...»
 • Użyczanie nieruchomości oddanych w trwały zarząd

  2011.05.02

  Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna, której oddano nieruchomość w trwały zarząd, może udostępnić ją w całości lub w części innemu podmiotowi. Udostępnienie takie wiąże się m.in. z obowiązkami wobec właściciela nieruchomości oraz koniecznością określenia zasad ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Zmiany w systemie emerytalnym weszły w życie 1 maja 2011 r.

  2011.05.02

  Ustawa reformująca system emerytalny w Polsce, podpisana przez prezydenta 7 kwietnia 2011 r., wprowadza zmiany w zasadach podziału składki emerytalnej na część należną do I i II filaru systemu emerytalnego. Przepisy nowelizacji zabraniają otwartym funduszom emerytalnym prowadzenia akwizycji, jednocześnie zwiększając możliwość inwestowania powierzonych środków w bardziej ryzykowny, chociaż zarazem bardziej dochodowy sposób – w akcje spółek giełdowych. Z kolei ubezpieczeni zyskają nowy sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę w postaci indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Zachętą do oszczędzania ma być ulga podatkowa.

  ...»
 • Rozwiązanie stosunku pracy w Kanadzie warunkiem przyznania wcześniejszej emerytury

  2011.05.02

  Jestem zatrudniony w Kanadzie. Do końca 1999 r. udowodniłem 25 lat składkowych i 6 lat nieskładkowych w Polsce, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach. W przyszłym roku, po ukończeniu 60 lat, zamierzam zgłosić wniosek o przyznanie emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Czy ZUS przyzna mi to świadczenie pomimo kontynuowania zatrudnienia w Kanadzie?

  ...»
 • Zbliża się termin rozliczenia dla osób ubezpieczonych w KRUS

  2011.05.02

  31 maja 2011 r. upływa termin złożenia w KRUS zaświadczenia z urzędu skarbowego o kwocie podatku za 2010 r. należnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby ubezpieczone w systemie rolniczym. Przekroczenie tej kwoty, która za rok podatkowy 2010 wynosi 2863 zł, skutkuje ustaniem ubezpieczenia w KRUS i koniecznością zgłoszenia do powszechnego systemu ubezpieczeniowego w ZUS. Z kolei nowa kwota graniczna, która będzie obowiązywać rolników-przedsiębiorców w roku podatkowym 2011, wynosi 2929 zł. Przekroczenie tej kwoty spowoduje wyłączenie z rolniczego systemu ubezpieczeniowego od 31 maja i obowiązek zgłoszenia do ZUS od 1 czerwca 2012 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Stawka VAT na kwiaty cięte, rośliny żywe i ich cebulki

  2011.05.02

  Sprzedaż zarówno kwiatów ciętych, pączków kwiatowych roślin żywych, jak i cebulek należy opodatkować 8% stawką VAT – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 12 kwietnia 2011 r.

  ...»
 • Czy można wznowić postępowanie, w sytuacji gdy strona nie mogła wziąć w nim udziału

  2011.05.02

  Podatnik, który otrzymał decyzję podatkową, a nie brał udziału w postępowaniu nie z własnej winy, może wnieść o wznowienie postępowania.

  ...»
 • Czy podatnik może uniknąć negatywnych konsekwencji, gdy złoży PIT po 2 maja 2011 r.

  2011.05.02

  Podatnik może złożyć zeznanie podatkowe również po upływie ustawowego terminu. Takie działanie będzie się jednak wiązało z konsekwencjami karno-skarbowymi. Jeśli więc podatnik jest przekonany, iż nie zdąży dostarczyć deklaracji do 2 maja 2011 r., może złożyć do urzędu skarbowego (dalej: US) wniosek o odroczenie tego terminu.

  ...»
 • Usługi świadczone przez instytucje gospodarki budżetowej – zwolnienie z VAT

  2011.05.02

  Minister finansów czasowo zwolnił z opodatkowania usługi, które są świadczone przez instytucje gospodarki budżetowej. Zwolnienie to dotyczy usług świadczonych przez instytucje gospodarki budżetowej na rzecz jednostki, która je utworzyła.

  ...»
 • Najem lokalu mieszkalnego a działalność gospodarcza

  2011.05.02

  Jeżeli wynajmowany składnik majątku związany jest z działalnością, przychód z wynajmu stanowi zawsze przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

  ...»
 • Kiedy ustalić obowiązek podatkowy od usługi wymiany i montażu grzejników

  2011.05.02

  Prowadzę firmę remontowo-budowlaną (jestem czynnym podatnikiem VAT). W marcu 2011 r. wykonałem usługę polegającą na wymianie grzejników. Czy dla usług remontowych polegających na wymianie i montażu grzejników obowiązek podatkowy powstanie tak jak dla usług budowlano-montażowych, czy w dacie wystawienia faktury?

  ...»
 • Czy zamiana akcji podlega pcc

  2011.05.02

  Zamieniłem akcje serii A na akcje serii B spółki akcyjnej przed jej wejściem na giełdę. Obie serie akcji zostały scalone przed rozpoczęciem notowań giełdowych. Przy dokonanej zamianie zapłaciłem podatek od czynności cywilnoprawnych. Po wejściu spółki na giełdę cena akcji okazała się o 20% niższa od ceny, którą przyjąłem na potrzeby określenia podstawy opodatkowania w celu uregulowania moich zobowiązań w podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy rzeczywiście zamiana akcji podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Przecież akcje nie są rzeczą. Czy mogę wystąpić o nadpłatę tego podatku z uwagi na zawyżoną wartość akcji, czego dowodem są notowania giełdowe akcji?

  ...»
 • Czy w okresie nieużywania maszyny jej rata leasingowa jest kosztem

  2011.05.02

  Nasza firma wykorzystuje maszyny używane na podstawie leasingu operacyjnego. Zdarza się, iż przez pewien okres nie są one używane z uwagi ich naprawę czy brak zleceń. Czy w przypadku nieużywania maszyn możemy wydatki poniesione na raty leasingowe zaliczyć do kosztów?

  ...»
 • Czy strata powstała w wyniku braku możliwości sprzedaży wyrobów może być kosztem

  2011.05.02

  Jesteśmy spółką, której przedmiotem działalności jest m.in. produkcja uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Przygotowując się do produkcji nowego wyrobu, ponosimy koszty ewidencjonowane na koncie rozliczeń międzyokresowych czynnych. Zaliczamy do nich koszty: zakupu materiałów, płac wydziałów uczestniczących w przygotowaniach, delegacji oraz innych usług związanych z przygotowywanym wyrobem. Koszty te są potrącane w roku podatkowym, w którym zostaną osiągnięte odpowiadające im przychody, czyli przy sprzedaży wyrobu. Zdarza się, że wykonujemy wyroby pod indywidualne, określone potrzeby kontrahenta. Obecnie z powodu braku zamówień zostaliśmy zmuszeni do rezygnacji z produkcji jednego z takich wyrobów. Nierozliczone koszty przygotowania ww. wyrobu zostały wpisane w pozostałe koszty operacyjne i zakwalifikowane jako niestanowiące kosztu uzyskania przychodów. Czy rzeczywiście są to koszty niepodatkowe?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę

  2011.05.02

  Spółka przekazała w formie darowizny na rzecz szkoły publicznej laptop. Szkoła posiada potwierdzenie jego odbioru. Spółka dysponuje też fakturą zakupu laptopa. Jak należy ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? Czy od przekazanej darowizny spółka powinna odprowadzić VAT?

  ...»
 • Jak ująć w księgach rachunkowych odpis na ZFŚS

  2011.05.02

  Prowadzę spółkę z o.o. W 2011 r. przeciętne zatrudnienie w mojej firmie wyniosło 24 pracowników. W związku z tym mam obowiązek przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). Jak określić i ująć w księgach rachunkowych kwotę pierwszej raty na ZFŚS, jeśli naliczony odpis w 2011 r. wyniósł 23 550 zł.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy do stażu urlopowego należy wliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym

  2011.05.02

  Pracownik dostarczył do działu personalnego zaświadczenie, z którego wynika, że pracował w gospodarstwie rolnym przez cztery lata. Przysługuje mu 20 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ ma ośmioletni staż pracy. Pracownik domaga się przyznania sześciu dodatkowych dni urlopu. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu w wyższym wymiarze?

  ...»
 • Kiedy można wypowiedzieć umowę w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

  2011.05.02

  Pracownik przebywa od sześciu miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym. Pracodawca chciałby wręczyć mu wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy. Czy takie postępowanie pracodawcy jest zgodne z prawem?

  ...»
 • Uprawnienia nauczycieli podnoszących kwalifikacje

  2011.05.02

  Nauczyciel, który otrzymał skierowanie od dyrektora placówki na dokształcanie, posiada z tego tytułu pewne uprawnienia. Przysługują mu m.in. płatne zwolnienie od pracy, płatny urlop szkoleniowy, zwrot kosztów przejazdu. Nauczyciel uczący się bez skierowania może liczyć jedynie na urlop bezpłatny.

  ...»
 • Od lipca 2011 r. możliwe umowy o pracę z członkami spółdzielni pracy

  2011.05.02

  Członkowie spółdzielni pracy będą mogli być zatrudniani na umowy o pracę. O tym ma decydować statut. Natomiast jeżeli spółdzielnia zostanie przekształcona w spółkę handlową, wówczas jej członkowie automatycznie staną się pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Takie zmiany będą możliwe od 1 lipca 2011 r., kiedy zacznie obowiązywać ustawa znosząca bariery administracyjne dla przedsiębiorców. Dzięki nim wybór form stosunków pracy wiążących ze spółdzielniami jej członków będzie bardziej elastyczny.

  ...»
 • Czy pracodawca powinien podpisać dodatkową umowę na przeprowadzenie szkolenia

  2011.05.02

  Pracownik zatrudniony przez naszą firmę w dziale marketingu kilka razy w roku prowadzi również szkolenia językowe. Chcielibyśmy zaproponować mu przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego dla kadry menedżerskiej. Czy możemy powierzyć pracownikowi wykonanie tego zadania w ramach jego dotychczasowych obowiązków?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia