Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 19/2011

Temat tygodnia - Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawcy i świadczenia dla pracowników

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ale nawet wówczas, gdy w zakładzie pracy skrupulatnie przestrzegane są zasady bhp, może dojść do wypadku przy pracy.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Nowości prawne

  2011.05.09

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Rachunki bankowe przedsiębiorców

  2011.05.09

  Od 1 sierpnia 2011 r. banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą zobowiązane do przekazywania dwa razy w miesiącu informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Przedsiębiorca nie musi występować sam przed sądem

  2011.05.09

  Spory sądowe są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który nie chce samodzielnie występować przed sądem, może ustanowić pełnomocnika. Nie musi być nim radca prawny lub adwokat, choć kategorie osób, które mogą zastępować przedsiębiorcę przed sądem, są ściśle określone.

  ...»
 • Czy skuteczny jest zastaw rejestrowy ustanowiony z naruszeniem klauzuli zakazu zastawu

  2011.05.09

  Spółka Alfa sp. z o.o. (jako zastawnik) 20 kwietnia 2011 r. zawarła z Jarosławem W. prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (jako zastawcą) umowę zastawniczą na majątku ruchomym jego przedsiębiorstwa. Celem zastawu było zabezpieczenie udzielonej Jarosławowi W. przez spółkę Alfa sp. z o.o. pożyczki. Po uprawomocnieniu się wpisu w rejestrze zastawów, w wyniku dokonywanej kontroli treści wpisów w sądowym rejestrze zastawów, ujawniony został zastaw ustanowiony wcześniej (tj. 18 lutego 2011 r.) na rzecz spółki Transix sp. z o.o. na tym samym majątku Jarosława W. Umowa zastawnicza ze spółką Alfa nie zawierała zapisu, który zakazywałby Jarosławowi W. dalszego zbywania lub obciążania majątku ruchomego jego przedsiębiorstwa. Okazało się jednak, że w umowie zastawniczej z 18 lutego zostały zastrzeżone klauzule zakazu dalszego zastawiania majątku ruchomego przedsiębiorstwa, które to zaostrzenie wpisano w rejestrze zastawów. Jarosław W., na żądanie spółki Alfa, dokonał prawomocnego wykreślenia z rejestru zastawów zastawu ustanowionego na rzecz spółki Transix kolidującego z wpisem ustanawiającym zabezpieczenie na rzecz spółki Alfa. Czy w takich okolicznościach wpis figurujący obecnie w sądowym rejestrze zastawów dokonany na rzecz spółki Alfa wywołuje skutki prawne ważnego zabezpieczenia zastawniczego?

  ...»
 • Wejście na giełdę – uchwały związane z wprowadzeniem spółki na giełdę – cz. VI

  2011.05.09

  Spółka, która chce wejść na giełdę, dokonać emisji akcji czy wprowadzić do obiegu obligacje – swoją decyzję podejmuje i potwierdza w postaci uchwały. Dla wejścia na giełdę wymagana będzie przede wszystkim uchwała o przekształceniu w spółkę akcyjną, jeżeli prowadzona jest inna forma działalności. Konieczna będzie również uchwała o emisji akcji czy wprowadzeniu ich do obrotu gospodarczego. Ważne, aby przy podejmowaniu uchwał dopilnowane zostały wymogi ustawowe, w przeciwnym razie proces wejścia na giełdę zostanie opóźniony.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Czy wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej powinny być planowane w kwocie brutto

  2011.05.09

  Jak powinno się planować wydatki inwestycyjne w jednostce budżetowej, biorąc pod uwagę fakt, że VAT rozliczany jest według struktury sprzedaży. Zaangażowanie środków finansowych będzie w wielkości brutto, ale czy wydatek w danym paragrafie też będzie ponoszony w wartości brutto, jeśli część podatku podlega odliczeniu?

  ...»
 • Opłaty za kartowanie oraz sporządzanie kserokopii map geodezyjnych

  2011.05.09

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania przez starostów opłat za sporządzanie kopii oraz kartowanie map geodezyjnych?

  ...»
 • System informacji oświatowej ułatwi wyliczanie subwencji oświatowej

  2011.05.09

  Od przyszłego roku szkolnego zacznie funkcjonować nowy system informacji oświatowej (SIO). Będzie to ogromna elektroniczna baza danych o uczniach, nauczycielach i placówkach oświaty. W porównaniu do obecnie funkcjonującego SIO będzie zawierała dane o każdym uczniu w połączeniu z jego tożsamością i numerem PESEL (obecnie gromadzone są tylko informacje zbiorcze o uczniach). Nowy system zapewni informacje służące resortowi edukacji oraz samorządom terytorialnym do zarządzania oświatą.

  ...»
 • Rada gminy musi określić zasady postępowania z e-złomem

  2011.05.09

  Rada gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku musi określić zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz z zużytymi bateriami i akumulatorami – wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednostki samorządu zostały zobowiązane do tego na mocy art. 4 ust. 2 tej ustawy.

  ...»
 • Umowa o dostawę mediów po likwidacji zakładu budżetowego

  2011.05.09

  Czy przedszkola powinny zawierać nowe umowy z instytucjami (np. gazownią, elektrownią itp.) w związku z przekształceniem zakładów budżetowych w jednostki budżetowe? Podczas tego przekształcenia nastąpiła bowiem zmiana NIP i REGON.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Odmowa wydania interpretacji pisemnej przez ZUS

  2011.05.09

  Nasza firma zamierza podpisywać z pracownikami umowy o pracę, w których treści kwota wynagrodzenia będzie wyrażona w kwocie netto, tak aby pracownik dokładnie wiedział, jaką kwotę pieniędzy otrzyma „na rękę”. Planujemy co miesiąc ustalać indywidualną, miesięczną kwotę wynagrodzenia brutto dla każdego z pracowników, uzależnioną m.in. od momentu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz od przekroczenia kolejnych progów skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystąpiliśmy do ZUS z wnioskiem o wydanie interpretacji i rozstrzygnięcie, czy przyjęty przez nas sposób określenia wynagrodzenia jest prawidłowy. Do wniosku dołączyliśmy również wzór umowy o pracę, w którym zawarte są szczegółowe zapisy dotyczące m.in. wysokości wynagrodzenia wyrażonego w kwocie netto oraz sposobu ustalania prawidłowej wysokości kwoty przychodu faktycznie osiągniętego z tytułu umowy o pracę. ZUS odmówił jednak wydania interpretacji w tej sprawie. Czy słusznie?

  ...»
 • Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców

  2011.05.09

  Ubezpieczeniom społecznym w Polsce nie podlegają cudzoziemcy, których pobyt w naszym kraju nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych.

  ...»
 • Jak rozliczyć składki za zleceniobiorcę, który zawnioskował o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

  2011.05.09

  Nasz zleceniobiorca zwrócił się z wnioskiem o udzielenie mu 7 dni wolnych i o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego (jego dziecko ma 8 miesięcy). Czy zleceniobiorca ma prawo do takiego zasiłku? Czy i jak rozliczyć za niego składki na ubezpieczenia za miesiąc, w którym wypłacimy mu ten zasiłek?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Jak opodatkować wynagrodzenie obcokrajowca

  2011.05.09

  Jeśli zatrudniony obcokrajowiec nie przedstawił płatnikowi certyfikatu rezydencji, jego wynagrodzenie zostanie opodatkowane na zasadach ogólnych dopiero po przekroczeniu 183 dni pobytu w roku podatkowym – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2011 r.

  ...»
 • Zaliczenie do kosztów odpisów na ZFŚS

  2011.05.09

  Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) pochodzą m.in. z dokonywanych przez pracodawcę odpisów na ten fundusz. Do kosztów pracodawca może zaliczyć wyłącznie odpisy przekazane na rachunek bankowy ZFŚS. Ważne jest jednak, aby odpisy były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  ...»
 • Czy wydatki ze środków otrzymanych na rozpoczęcie działalności mogą stanowić koszty

  2011.05.09

  Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymałem, jako bezrobotny, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 11 000 zł. Połowę tej kwoty przeznaczyłem na środki trwałe, a połowę na wyposażenie. Które z tych wydatków są kosztem uzyskania przychodów? Prowadzę pkpir.

  ...»
 • Kiedy odliczyć VAT z duplikatu, jeżeli faktura pierwotna została wprowadzona do rejestru zakupu

  2011.05.09

  Otrzymanie duplikatu faktury daje prawo do odliczenia VAT. Termin odliczenia podatku uzależniony jest od tego, w jakim momencie podatnik utracił fakturę pierwotną.

  ...»
 • Które usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT w 2011 r.

  2011.05.09

  Minister finansów w interpretacjach podatkowych wyjaśnia, na jakich zasadach usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia z VAT. Do szkoleń zwolnionych z VAT zalicza m.in.: kursy prawa jazdy kat. B, C, D, kursy obsługi koparko-ładowarek, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia finansowane ze środków publicznych, szkolenia wykonywane przez podmioty objęte systemem oświaty.

  ...»
 • Czy nauka gry na instrumentach prowadzona przez podmiot prywatny jest zwolniona z VAT

  2011.05.09

  Jestem dyplomowanym nauczycielem muzyki. Dodatkowo prowadzę działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie nauki gry na instrumentach muzycznych. Naukę prowadzę zarówno w grupach, jak i indywidualnie. W części zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zatrudnione przeze mnie na umowy zlecenia. Czy usługi te są zwolnione z VAT?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów – tworzenie, ewidencja księgowa oraz ujmowanie w bilansie

  2011.05.09

  Występowanie w rachunkowości rozliczeń międzyokresowych przychodów jest ściśle związane z obowiązującą w rachunkowości zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Jak należy stosować tę zasadę w praktyce?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Jak przeprowadzić ocenę okresową pracownika

  2011.05.07

  Oceny pracownicze są obecnie w zakładach pracy standardem. Zdarzają się sytuacje, że źle przeprowadzona ocena przynosi szkodę zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Pracodawcy powinni ponadto pamiętać, że ocenianie pracowników podlega kontroli sądów pracy – nie tylko pod względem przeprowadzonej procedury, ale przede wszystkim pod względem merytorycznej treści oceny.

  ...»
 • Do 31 maja trzeba wręczyć wypowiedzenia nauczycielom likwidowanych szkół

  2011.05.09

  W związku z niżem demograficznym prognozowany jest spadek liczby uczniów. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi w szkołach oraz pociąga za sobą konieczność wypowiadania umów nauczycielom. Zwolnienia te wobec nauczycieli placówek feryjnych muszą być przeprowadzone do 31 maja. Procedury związane ze zwolnieniem nauczyciela najlepiej rozpocząć z wyprzedzeniem – już teraz.

  ...»
 • Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być rzeczywista

  2011.05.09

  Zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy jest uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, a organ rozpatrujący spory pracownicze nie jest powołany do oceny zasadności i celowości redukcji zatrudnienia. Sąd może jedynie badać, czy zmiana ta została faktycznie dokonana – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 3 listopada 2010 r.

  ...»
 • Czy pracownicy mogą pracować na umowę zlecenia podczas urlopu wypoczynkowego

  2011.05.09

  Zaproponowaliśmy kilku naszym pracownicom, aby podczas swojego urlopu przychodziły do pracy i pomogły koleżankom z zaprzyjaźnionego działu nadrobić zaległości. Czy możliwe jest zatrudnienie na umowę zlecenie naszych pracownic w czasie ich urlopu? Czy w tej sytuacji urlop ulega przesunięciu?

  ...»
 • Jak zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

  2011.05.09

  Pracodawcy często zwalniają pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia mimo braku podstawy prawnej do takiego zwolnienia. To rozwiązanie jest korzystne dla pracodawcy, chociażby z powodu zapewnienia odpowiedniej atmosfery w zakładzie pracy.

  ...»
 • Miejsce wykonywania pracy nie jest nieograniczone

  2011.05.09

  Świadczenie pracy w podróży służbowej występuje zawsze w okolicznościach, w których pracownik poza uzgodnionym stałym miejscem pracy nie może swobodnie dysponować czasem wolnym od pracy w miejscu zamieszkania lub ośrodku, w którym realizuje swoje życiowe interesy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lutego 2010 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak dokonać korekty dokumentów płacowych

  2011.05.07

  Najczęstszą przyczyną powodującą konieczność korygowania dokumentacji płacowej jest sytuacja, gdy po naliczeniu listy płac, pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego lub jest nieobecny z innej przyczyny, co ma wpływ na wysokość naliczonego wynagrodzenia. Korekta jest też konieczna, gdy wynika to z błędów popełnionych przy naliczaniu wynagrodzenia.

  ...»
 • Jak przyznawać nagrody i premie dla pracowników

  2011.05.09

  Przyznawanie pracownikom premii i nagród nie jest dla pracodawcy obowiązujące, tak jak w przypadku dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych czy za pracę w porze nocnej. Jeśli pracodawca decyduje się na przyznawanie takich świadczeń, powinien dokładnie określić, czy będą to nagrody, czy premie, a w przypadku tych ostatnich – jaki będą miały charakter: uznaniowy czy regulaminowy. Od tego zależy bowiem, czy i kiedy pracownik ma prawo domagać się wypłaty.

  ...»