Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 2/2010

Temat tygodnia - Wszystko o rozliczaniu samochodu „z kratką”

W ciągu ostatnich 7 lat trzykrotnie uległy zmianie przepisy regulujące kwestię odliczenia VAT od samochodów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykorzystywanego do ich napędu paliwa. Od 1 stycznia 2011 r. podatnicy prawdopodobnie nie będą mieli prawa do odliczenia pełnego VAT od pojazdów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Wybory samorządowe z nowymi wymaganiami finansowymi dla gmin, powiatów i województw

  2010.09.27

  Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 listopada 2010 r., a druga 5 grudnia 2010 r. Wybory organizowane będą według nowych zasad powoływania komitetów, finansowania kampanii oraz sprawozdawczości. Niedozwolone będzie finansowanie komitetu w postaci wpłat gotówkowych w kasie banku i na poczcie.

  ...»
 • Samorządy mogą udostępniać mieszkańcom darmowy Internet

  2010.09.27

  Samorządy mogą działać jako przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Mają prawo budować sieci teleinformatyczne i za darmo udostępniać Internet mieszkańcom i przedsiębiorcom. Zmiany te wprowadziła ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ze względu na zakres materii zwana „megaustawą”.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Straty w środkach obrotowych a źródła ich powstawania

  2010.09.27

  Straty w środkach obrotowych mogą być wynikiem wielu zdarzeń, zawinionych lub niezawinionych przez podatnika, takich jak np. niegospodarność, zaniedbania, kradzieże, katastrofy naturalne czy inne zdarzenia losowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie reguluje wprost, jak należy traktować w rozliczeniu podatku dochodowego powstałe straty w środkach obrotowych.

  ...»
 • Opodatkowanie PCC transakcji zawieranych przez Internet

  2010.09.27

  Sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu może powodować obowiązek zapłaty przez kupującego podatku od czynności cywilnoprawnych. Ewentualne opodatkowanie będzie zależeć jednak od wartości transakcji oraz podmiotu sprzedającego.

  ...»
 • Dokumentacja usług niematerialnych

  2010.09.27

  Nabycie usług marketingowych, zarządczych lub doradczych, poparte wyłącznie opisaną fakturą, jest dla kontrolujących organów niewystarczające i może powodować zakwestionowanie poniesionych wydatków jako kosztów uzyskana przychodów ze względu na niedostatki w dokumentacji.

  ...»
 • Do ulgi wystarczy zameldowanie jednego z małżonków

  2010.09.27

  Prawo do tzw. ulgi meldunkowej od sprzedawanego mieszkania mają oboje małżonkowie niezależnie od tego, że w lokalu tym przez okres 12 miesięcy zameldowane było tylko jedno z nich – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 6 września 2010 r.

  ...»
 • Gmina nie odzyska VAT od inwestycji

  2010.09.27

  Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, realizując inwestycje kulturalne – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 lipca 2010 r.

  ...»
 • Kara umowna kosztem podatkowym

  2010.09.27

  Przedsiębiorcy mający problem z prawidłową realizacją umów mogą być zobowiązani do zapłaty kar umownych. W niektórych sytuacjach kara taka nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych.

  ...»
 • Inwestycje w obcym środku trwałym a koszty

  2010.09.27

  Prowadzenie działalności w wynajętych lokalach wiąże się z wątpliwościami dotyczącymi ustalenia ich wartości początkowej. Problemy powodować może zakończenie umowy najmu i rozliczenie niezamortyzowanej wartości początkowej takiej inwestycji.

  ...»
 • Biblioteki i domy kultury mogą się ubiegać o 7 tys. zł

  2010.09.27

  Domy kultury i biblioteki gminne z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców mogą się ubiegać o dotacje z programu „Równać szanse”. Dofinansowanie wyniesie do 7 tys. zł na projekt, podatnicy VAT rozliczają dotację w kwotach netto.

  ...»
 • Najem lokali poza działalnością gospodarczą – obowiązki podatkowe

  2010.09.27

  Dochód z tytułu najmu poza działalnością gospodarczą podatnicy są zobowiązani opodatkować według zasad ogólnych. Mają jednak prawo zrezygnować z tej formy opodatkowania i wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  ...»
 • Strata z tytułu kradzieży jako koszt w działalności gospodarczej

  2010.09.27

  W wyniku kradzieży poszkodowana spółka ponosi stratę polegającą na zmniejszeniu wartości majątku. Wartość straty w sensie ekonomicznym nie zawsze jest uznana za stratę będącą kosztem uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, a przesłanki takiego uznania są wytworem praktyki prawniczej wykształconej na podstawie takich cech prawa, jak racjonalność czy obiektywność, oraz na ocenie podatnika jako osoby dopełniającej należytej staranności.

  ...»
 • Podział spółki przez wydzielenie a VAT

  2010.09.27

  Opodatkowanie VAT podziału spółek jest zależne od charakteru majątku przenoszonego na inny podmiot. Jeżeli majątek przenoszony przez spółkę dzieloną na inną spółkę, istniejącą lub nowo zawiązaną, stanowi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, wówczas podział spółki nie będzie powodował obowiązku zapłaty VAT.

  ...»
 • Papierowej faktury nie można przechowywać w wersji elektronicznej

  2010.09.27

  Nie można wystawić oryginału faktury w formie papierowej i przechowywać w formie elektronicznej, nawet z zagwarantowaniem jej oryginalności i niezmienności – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej z Bydgoszczy w interpretacji wydanej 31 sierpnia 2010 r. Izba skarbowa nie zmienia stanowiska nawet w obliczu przeczących mu orzeczeń NSA.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Pracodawca także musi brać udział w szkoleniach bhp

  2010.09.27

  Pracodawca musi odbyć szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten obowiązek nie dotyczy wyłącznie właścicieli firm, którzy chcą wykonywać w swoich zakładach zadania służby bhp.

  ...»
 • Odmowa pracownika może uzasadniać jego zwolnienie z pracy

  2010.09.27

  Jeśli pracownik odmawia podpisania klauzuli o zakazie konkurencji, trzeba rozważyć, na ile jest on osobą godną zaufania. Pracodawca ma wtedy prawo rozwiązać z nim umowę o pracę, w niektórych przypadkach nawet bez wypowiedzenia.

  ...»
 • Do 30 września trzeba wpłacić drugą ratę odpisu na fundusz socjalny

  2010.09.27

  Jeszcze tylko kilka dni mają pracodawcy na uzupełnienie tegorocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 30 września 2010 r. na kontach tego funduszu musi się znaleźć druga rata wymaganej kwoty, której część w wysokości co najmniej 75% należało wpłacić do 31 maja.

  ...»
 • Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu

  2010.09.27

  Z racji niespodziewanych nowych planów strategicznych firmy jeden z naszych pracowników nie mógł w tym roku wykorzystać przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Kilkakrotnie jego termin był przesuwany. Zaproponowaliśmy, aby teraz wziął sobie wolne na odpoczynek. Pracownik odmówił.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia