Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 20/2011

Temat tygodnia - Nowoczesne formy reklamy – warunki stosowania, rozliczanie, przykłady

Wydatki poniesione na reklamę przedsiębiorca może zaliczyć w koszty. Istotne jest jednak odróżnienie reklamy od reprezentacji. Wydatki na reprezentację nie są bowiem kosztem uzyskania przychodów. Poniższy tekst pomoże przedsiębiorcy rozstrzygnąć problem, czy wydatek stanowi reklamę czy reprezentację. Wskaże także wątpliwości dotyczące rozliczania nowoczesnych form reklamy.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Utworzenie nowej gminy oraz zastępstwo wójta

  2011.05.10

  Sejm przyjął dwie nowelizacje ustawy o samorządzie gminnym. Mieszkańcy uzyskają prawo do wnioskowania o zmianę granic gminy. Druga nowelizacja określa osobę przejmującą zadania wójta (burmistrza, prezydenta), gdy ten czasowo nie może sprawować mandatu.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.05.16

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Zmiany w prawie prywatnym międzynarodowym

  2011.05.16

  Od 16 maja obowiązuje nowa ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe. Jej celem jest usunięcie luk prawnych i zharmonizowanie krajowych przepisów z prawem UE. Zawarte w ustawie przepisy określają, jaki system prawny (polski czy obcy) zastosować, w przypadku gdy dojdzie do kolizji norm prawa polskiego z prawem innego państwa.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Czy przedsiębiorca może nie płacić kosztów sądowych

  2011.05.16

  Przedsiębiorca prowadzący sklep mięsny został pozwany przez klienta o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę związane z jego poślizgnięciem się na chodniku przed sklepem w okresie zimowym. Przedsiębiorca proces ten przegrał i chce złożyć apelację, od której opłata wynosi 4000 zł. Nie może jej zapłacić z powodu zajęcia rachunku bankowego i innych składników majątku przez komornika i braku jakichkolwiek środków pieniężnych i zdolności kredytowej.

  Czy pomimo tego, że przedsiębiorca formalnie prowadzi jeszcze działalność gospodarczą, może liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych?

  ...»
 • Wejście na giełdę – obowiązki emitenta – cz. VII

  2011.05.16

  Wprowadzenie spółki na giełdę oraz emisja papierów wartościowych nie oznacza, że praca emitenta się kończy. Emitent ma jeszcze obowiązek sporządzenia i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do informacji poufnych. Poza tym, jeżeli podczas funkcjonowania spółki na rynku giełdowym dojdzie do zdarzeń mających istotny wpływ na emisje papierów wartościowych, obowiązkiem emitenta będzie również sporządzanie raportu bieżącego w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji.

  ...»
 • Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego już od 1 lipca

  2011.05.16

  Spółdzielnie pracy będą mogły szybciej niż dotychczas zmienić formę swojej działalności w spółki prawa handlowego. Nie będzie konieczne podejmowanie dodatkowych czynności prawnych m.in. związanych z likwidacją spółdzielni pracy. Wystarczy jeden akt (uchwała o przekształceniu spółdzielni), aby wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego przeszły na podmiot przekształcony. Kapitał spółdzielni stanie się kapitałem spółki przekształconej, choć umowa założycielska spółki będzie mogła dopuścić również inne aktywa.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Do 500 tys. euro dotacji na projekty kulturalne

  2011.05.16

  Unijny Program Kultura adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Ma na celu wspieranie działań w obszarze kultury europejskiej m.in. poprzez dofinansowanie projektów współpracy międzynarodowej. Wysokość jednorazowego grantu wynosi od 2 tys. euro, aż do 500 tys. euro rocznie.

  ...»
 • Ułatwienia w usuwaniu drzew i krzewów z nieruchomości

  2011.05.16

  Od początku marca 2011 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów. Ułatwiają one przede wszystkim usuwanie roślinności pod urządzeniami przesyłowymi. Zmieniły się także opłaty za wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów.

  ...»
 • Tytuł prawny do lokalu nie pozbawia prawa do mieszkania komunalnego

  2011.05.16

  Rada gminy nie może mieszkańcom posiadającym tytuł prawny do mieszkania odmawiać prawa do lokalu z zasobu gminy – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody zachodniopomorskiego z 15 grudnia 2010 r. Takie osoby nie mogą się jedynie ubiegać o lokal socjalny.

  ...»
 • Niższe kary za brak sprawozdania o odpadach

  2011.05.16

  Obniżenie z 10 tys. do 500 zł kary dla przedsiębiorcy za nieprzekazanie marszałkowi województwa zestawienia o posiadanych odpadach zakłada przyjęta 28 kwietnia 2011 r. przez Sejm nowelizacja ustawy o odpadach. Obecnie kara za nieprzekazanie lub opóźnienie w przekazaniu tego sprawozdania wynosi aż 10 tys. zł.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Świadczenia chorobowe w Kanadzie a prawo do polskiej emerytury

  2011.05.16

  Ukończyłem niedawno 65 lat i zgłosiłem wniosek o przyznanie polskiej emerytury. Już wcześniej udowodniłem wymagany 25-letni staż składkowy i nieskładkowy. Od roku pracuję w Kanadzie, ale obecnie jestem na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i pobieram z tego tytułu świadczenie chorobowe na podstawie przepisów kanadyjskich. Od kiedy ZUS przyzna mi emeryturę?

  ...»
 • Jak prawidłowo sporządzić zaświadczenie o przychodzie dla zatrudnionej osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne – cz. I

  2011.05.16

  Pracodawcy zatrudniający osoby uprawnione do świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych do końca maja 2011 r. muszą wystawić im zaświadczenie o zarobkach za poprzedni rok rozliczeniowy. Powinni w nim uwzględnić przede wszystkim ten przychód, od którego byli zobowiązani opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

  ...»
 • Nagroda jubileuszowa bez składek ZUS

  2011.05.16

  Zgodnie z regulaminem wynagradzania, w naszej spółce pracownikom przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej po 5, 10, 15 i 20 latach zatrudnienia. Jeden z pracowników w 2006 r. uzyskał prawo do pierwszej nagrody jubileuszowej, w związku z przepracowaniem w firmie 5 lat. Nagrodę wypłacono mu jednak dopiero na początku 2007 r. Pracownik ten nadal zatrudniony jest w naszej firmie i w 2011 r. minie 10 lat od momentu jego zatrudnienia. Czy nagroda jubileuszowa za 10 lat pracy, którą planujemy wypłacić w 2011 r., będzie zwolniona ze składek ZUS?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Stawka VAT na wynajem części lokalu mieszkalnego na cele użytkowe

  2011.05.16

  Wynajem części mieszkania na cele biurowe (użytkowe) nie korzysta ze zwolnienia w VAT. Usługę taką należy opodatkować 23% stawką VAT – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 14 kwietnia 2011 r.

  ...»
 • Kiedy związek zawodowy musi wystawić PIT-8C

  2011.05.16

  Związek zawodowy będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania swoim członkom oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C jedynie w sytuacji, gdy przekazane przez niego świadczenia przekraczają limit 380 zł w roku podatkowym (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2011 r.

  ...»
 • Kiedy przekazanie placu zabaw na rzecz gminy stanowi koszt

  2011.05.16

  W związku z planowaną inwestycją (budowa bloku mieszkalnego) na gruncie pozyskanym w użytkowanie wieczyste zostaliśmy zobowiązani do wybudowania placu zabaw. Plac ten zostanie przekazany nieodpłatnie gminie. Czy wydatki na budowę placu zabaw możemy zaliczyć do kosztów?

  ...»
 • Jak rozliczyć wygraną w konkursie internetowym

  2011.05.16

  Jeżeli wartość nagrody, otrzymanej w konkursie internetowym, nie przekracza 760 zł, zwycięzca nie wykaże dochodu. Jeżeli jednak przekracza wskazaną kwotę, organizator jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku od całości wygranej. W obu przypadkach wydatki poniesione na zakup nagród organizator zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

  ...»
 • Stawka na konserwację dźwigów

  2011.05.16

  Nasza firma wykonuje usługi polegające na konserwacji dźwigów w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Czy powyższa usługa od 1 stycznia 2011 r. jest opodatkowana 8% stawką VAT?

  ...»
 • Konsekwencje wystawienia „pustej faktury”

  2011.05.16

  W grudniu 2010 r. pracownik mojej firmy wystawił fakturę dokumentującą usługę budowlaną. Usługa ta w istocie nie została wykonana. Ponieważ kontrahent otrzymał fakturę VAT, odliczył wykazany na niej podatek. Ja z kolei zapłaciłem VAT wynikający z tej faktury. W jaki sposób mogę skorygować wystawioną fakturę? Czy mój kontrahent postąpił prawidłowo, odliczając VAT od wystawionej faktury dokumentującej transakcję, która faktycznie nie miała miejsca?

  ...»
 • W jaki sposób podatnik powinien się ubiegać o rozłożenie podatku na raty

  2011.05.16

  Prowadzę działalność gospodarczą. W związku z kłopotami finansowymi jednego z moich klientów znalazłem się w trudnej sytuacji. Wykonałem dla niego duże zlecenie, za które nie otrzymałem zapłaty. W chwili obecnej nie jestem w stanie pozyskać środków na zapłatę podatku dochodowego, a zbliża się termin płatności. Jak mogę się ubiegać o rozłożenie tego podatku na raty?

  ...»
 • Jak uzyskać zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE – instrukcja

  2011.05.16

  Polscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą się ubiegać o zwrot podatku od wartości dodanej, który zapłacili w krajach Unii Europejskiej. Mogą odzyskać podatek związany z nabyciem np. paliwa, opłat drogowych, wynajmu środków transportu oraz dokonaniem innych zakupów towarów i usług na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

  ...»
 • Czy pobyt w szpitalu osoby opiekującej się chorym jest zwolniony z VAT

  2011.05.16

  Opłata za pobyt w szpitalu osoby opiekującej się chorym podczas jego hospitalizacji powinna być zwolniona z VAT. Z najnowszych interpretacji podatkowych wynika, że organy podatkowe nie wypracowały jednak nadal jednolitej wykładni dla zwolnień w zakresie usług medycznych.

  ...»
 • Skutki odpracowania długu w PIT

  2011.05.16

  Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Jeden z członków naszej spółdzielni, zalegający z opłatami, zaproponował, że odpracuje swoje zaległości, wykonując drobne prace na rzecz naszej spółdzielni (pielęgnacja trawników, sprzątanie śmieci itp.). Czy w tej sytuacji u członka spółdzielni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy powinniśmy dłużnikowi wystawić jakąś informację podatkową, np. informację PIT-8C?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Uproszczenia dla przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności

  2011.05.16

  Przedsiębiorca, który zawiesza działalność gospodarczą, będzie zwolniony z obowiązku: prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania, badania, składania w sądzie rejestrowym oraz składania do publikacji sprawozdania finansowego oraz sporządzania i składania sprawozdania z działalności. Warunkiem zwolnienia jest zawieszenie działalności przez okres pełnego roku obrotowego. Dlatego w praktyce będzie można korzystać z tej możliwości dopiero w 2012 r., chyba że rok obrotowy jednostki jest inny niż rok kalendarzowy.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Jak przeprowadzić ocenę okresową pracownika

  2011.05.16

  Oceny pracownicze są obecnie w zakładach pracy standardem. Zdarzają się sytuacje, że źle przeprowadzona ocena przynosi szkodę zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Warto ponadto pamiętać, że ocenianie pracowników podlega kontroli sądów pracy – nie tylko pod względem przeprowadzonej procedury, ale przede wszystkim pod względem merytorycznej treści oceny.

  ...»
 • Zasady przyznawania dodatkowego urlopu i zwolnień od pracy pracownikom niepełnosprawnym

  2011.05.16

  Pracownikom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Ponadto w celu uczestniczenia np. w turnusie rehabilitacyjnym lub wykonania badań specjalistycznych mają oni prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

  ...»
 • Czy można nie usuwać kary z akt osobowych pracownika po roku pracy

  2011.05.16

  Ukaraliśmy pracownika karą nagany za picie alkoholu w czasie pracy. Za parę dni minie rok od jego ukarania. Pracownik jest obecnie na jednomiesięcznym wypowiedzeniu, które otrzymał z powodu utraty do niego zaufania spowodowanej wprowadzeniem w błąd przełożonego. Nie chcemy usuwać odpisu zawiadomienia o ukaraniu pracownika z akt osobowych, ponieważ w przypadku odwołania się do sądu pracy będziemy mogli wykazać, że pracownik jest niezdyscyplinowany i już wcześniej były zastrzeżenia do jego pracy. W ciągu ostatniego roku pracownik nie miał kar porządkowych, ale miał ustne uwagi przełożonego do wykonywanej pracy. Czy możemy pozostawić informację o karze w aktach osobowych?

  ...»
 • Zasady obsadzania wolnych stanowisk w urzędzie

  2011.05.16

  Większość samorządowych urzędników powinna być zatrudniana w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Ale stanowiska urzędnicze mogą być też obsadzane m.in. przez przeniesienie na nie osób już pracujących w samorządzie.

  ...»
 • Pracodawca będzie mógł zlecić badanie stanu trzeźwości pracownika

  2011.05.16

  Badanie stanu trzeźwości pracownika nie będzie przeprowadzane tylko wtedy, gdy on sam tego zażąda. Przepisy wchodzące w życie 1 lipca 2011 r. pozwolą również pracodawcy zlecić takie badanie w razie podejrzenia, że pracownik znajduje się po wpływem alkoholu. Dzięki nowym uprawnieniom będzie łatwiej to potwierdzić.

  ...»
 • Czy ojciec może wziąć urlop wychowawczy w czasie urlopu macierzyńskiego matki dziecka

  2011.05.16

  Pracownikowi urodziło się drugie dziecko i w związku z tym jego żona przebywa na urlopie macierzyńskim. Na pierwsze dziecko, które ma już 3 lata, pracownik chce wziąć urlop wychowawczy. Wcześniej zarówno on, jak i jego żona nie korzystali z urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko. Czy pracodawca powinien udzielić mu tego urlopu?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak dokonać korekty dokumentów płacowych

  2011.05.16

  Najczęstszą przyczyną powodującą konieczność korygowania dokumentacji płacowej jest sytuacja, gdy po naliczeniu listy płac pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego lub jest nieobecny z innej przyczyny, co ma wpływ na wysokość naliczonego wynagrodzenia. Korekta jest też konieczna, gdy wynika to z błędów popełnionych przy naliczaniu wynagrodzenia.

  ...»