Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 21/2011

Temat tygodnia - Raport z dyżurów telefonicznych w kwietniu 2011 r.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Osoba prowadząca sprawy spółki może odpowiadać za jej szkodę

  2011.05.17

  Do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych. Dotyczy on przestępstwa działania na szkodę spółki spowodowanego m.in. przez członka zarządu, likwidatora albo osobę faktycznie prowadzącą sprawy jej spółki. Reguluje również kwestię pociągania do odpowiedzialności karnej osób powołanych, np. w skład zarządu spółki handlowej, z naruszeniem przepisów określających tryb takiego powołania.

  ...»
 • Do 100 tys. zł odszkodowania od szpitala za uszczerbek na zdrowiu

  2011.05.18

  Sejm 28 kwietnia 2011 r. rozpatrzył senackie poprawki do dwóch ustaw z tzw. pakietu zdrowotnego. Zmiany te m.in. precyzują zasady funkcjonowania rejestrów medycznych. Przyjęto też, że w przypadku śmierci pacjenta, spadkobiercy będą mogli być reprezentowani przez jedną osobę. Odszkodowanie w wysokości do 300 tys. zł (w przypadku śmierci) w imieniu szpitala wypłacał będzie ubezpieczyciel.

  ...»
 • Nowości prawne

  2011.05.23

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Projektowane zmiany w zasadach oskładkowania przedsiębiorców rozpoczynających działalność

  2011.05.23

  Komisja Przyjazne Państwo proponuje znaczne zmiany w preferencyjnych zasadach oskładkowania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Nowelizacja przepisów jej autorstwa przewiduje m.in. obniżenie podstawy wymiaru składek, okres „wakacji” składkowych, a także rozluźnienie ograniczeń, które uniemożliwiają części przedsiębiorców skorzystanie z preferencyjnego oskładkowania.

  ...»
 • Przywrócenie do pracy działaczy związkowych na umowach terminowych

  2011.05.23

  Działacz związkowy zatrudniony na umowę o pracę na czas określony będzie mógł żądać przywrócenia go do pracy, jeżeli zostanie zwolniony niezgodnie z prawem. Sejm ma w tym tygodniu pracować nad odpowiednią zmianą kodeksu pracy będącą wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego praw ochronnych pracowników.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Jak przeprowadzić sprawę w sądzie gospodarczym

  2011.05.23

  Sądy gospodarcze rządzą się swoimi prawami, a postępowanie jest bardzo sformalizowane. Wszystkie dowody i twierdzenia należy powołać od razu w pozwie pod rygorem pominięcia ich w dalszym toku postępowania. To samo dotyczy odpowiedzi na pozew. Jej niezłożenie może ponadto spowodować wydanie wyroku zaocznego i przegranie sprawy. Dlatego bardzo ważne jest skrupulatne przygotowanie postępowania.

  ...»
 • Odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość z przedsiębiorcą

  2011.05.23

  Konsument, który zawiera umowę na odległość, ma więcej uprawnień niż gdyby zawierał umowę w siedzibie firmy. Najważniejsze uprawnienie daje konsumentowi możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, bez konieczności podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy, aby konsument przed jego upływem wysłał odpowiednie oświadczenie listem poleconym.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Od 1 lipca 2011 r. znika większość zaświadczeń przedstawianych w urzędach

  2011.05.23

  Zamiast części wymaganych obecnie przez urzędy zaświadczeń można będzie przedstawić oświadczenia. Nie każde z nich będzie weryfikowane, ale w przypadku podania nieprawdziwych informacji, mieszkańcy i przedsiębiorcy będą odpowiadać tak, jak za składanie fałszywych zeznań. Ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2011 r. Zestawienie zmian znajduje się w tabeli.

  ...»
 • Gmina nie może nakazać oznakowania śmieciarki

  2011.05.23

  Rada miasta w uchwale określającej zasady udzielania przedsiębiorcom zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych nie może określić warunków wykonywania tej działalności – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody warmińsko-mazurskiego z 10 marca 2011 r. Rada nie może zmusić przedsiębiorcy np. do trwałego oznakowania pojazdów: nazwą, adresem i telefonem kontaktowym firmy.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Rozliczenie przychodu przy świadczeniach przedemerytalnych – zawieszenie i zmniejszenie świadczenia – cz. II

  2011.05.23

  Informację o wysokości przychodu w poprzednim roku rozliczeniowym do 31 maja 2011 r. muszą przekazać do ZUS nie tylko pracownicy, ale i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na podstawie otrzymanego zaświadczenia lub oświadczenia ZUS dokonuje rozliczenia przychodu i może zadecydować o zmniejszeniu świadczenia lub o zawieszeniu jego wypłaty.

  ...»
 • Rzetelny płatnik otrzymuje zaświadczenie od ręki

  2011.05.23

  Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w czasie jednej wizyty w oddziale lub inspektoracie ZUS w ciągu 15 minut od złożenia wniosku na sali obsługi klientów.

  ...»
 • Prowadzenie spraw firmy w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim

  2011.05.23

  Jestem przedsiębiorcą, prowadzę małą rodzinną firmę z branży budowlanej. W kwietniu tego roku złamałem rękę i lekarz ortopeda wystawił mi zwolnienie na sześć tygodni. Ponieważ opłacam od lat składkę chorobową, należy mi się zasiłek. Przed długim weekendem majowym odbyłem bardzo ważne spotkanie biznesowe, w trakcie którego podpisałem umowę z kontrahentem. W tym dniu skontrolował mnie ZUS i na podstawie tego, że byłem w siedzibie firmy na spotkaniu, cofnął mi prawo do wypłaty zasiłku za całe sześć tygodni zwolnienia. Czy jest to postępowanie prawidłowe? Dlaczego cofnięto mi cały zasiłek, pomimo że na spotkanie poświęciłem, awaryjnie, tylko pół dnia? Czy za okres, kiedy byłem chory, będę musiał teraz opłacić składki na ZUS?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Podwyżka VAT o 1% a zmiana umowy budowlanej z gminą

  2011.05.23

  Jeśli umowa na roboty budowlane została zawarta przed 2011 r. i nie przewidziano w niej klauzuli o zmianie stawki VAT, to organ podatkowy nie wskaże tego, w jaki sposób i na jakich zasadach powinien zostać poniesiony koszt podwyższonej stawki VAT. Nie zmienia to faktu, że do faktur wystawianych w 2011 r. należy stosować 23% VAT – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 maja 2011 r.

  ...»
 • Korekta zeznania podatkowego – krok po kroku

  2011.05.23

  Korekta powinna być złożona na takim samym druku co korygowane zeznanie podatkowe. Od 2011 r. podatnicy mają również możliwość złożenia korekty w formie elektronicznej. Należy jednak pamiętać, w korekcie nie można wybrać preferencyjnej formy rozliczenia, jeśli w uprzednio złożonej deklaracji podatnik rozliczył się indywidualnie.

  ...»
 • Odstępne przy zerwaniu umowy najmu lokalu a VAT

  2011.05.23

  Jeśli przedsiębiorca rezygnuje z wynajmowania nieruchomości, często musi ponieść koszty związane z odstępnym. Ma wówczas wątpliwości, czy takie odstępne powinno być opodatkowane VAT, a jeśli tak, czy opłacając fakturę z tego tytułu, ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej transakcji.

  ...»
 • Zmiany w zwrocie VAT dla podróżnych spoza UE

  2011.05.23

  Od 1 kwietnia 2011 r. sprzedawcy korzystający z „tax free” mogą dokonywać zwrotu podatku w formie bezgotówkowej i nie wypełniają już urzędowych formularzy.

  ...»
 • Jak rozliczyć montaż klimatyzatorów ściennych

  2011.05.23

  Spółka nabyła dwa komplety przenośnych klimatyzatorów ściennych o wartości jednostkowej 2000 zł. Urządzenia te zostaną zamontowane w budynku, który nie stanowi własności spółki. Czy klimatyzatory te stanowią odrębny środek trwały?

  ...»
 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców – stawka VAT w 2011 r.

  2011.05.23

  Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy nie podlegają zwolnieniu z VAT i są opodatkowane 23% stawką. Taką interpretację przepisów nowej ustawy o VAT przyjmują organy podatkowe.

  ...»
 • Z jaką datą ująć fakturę w pkpir, a z jaką w rejestrze VAT

  2011.05.23

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług naprawy komputerów. Nie mam obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Dla jednego z klientów wystawiłem fakturę dopiero 9 maja 2011 r., przy czym dotyczyła ona usługi, która została wykonana 30 kwietnia 2011 r. Pod jaką datą mam zaksięgować tę fakturę w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a pod jaką w rejestrze sprzedaży VAT? Zapłatę z tytułu wystawienia tej faktury otrzymałem dopiero 11 maja 2011 r.

  ...»
 • Jak rozliczyć „refundowany” przez najemcę podatek od nieruchomości przy umowie najmu

  2011.05.23

  Osoba wynajmująca nieruchomość użytkową może „przerzucić” obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości na najemcę. Podatek od nieruchomości pobierany od najemcy podlega opodatkowaniu stawką VAT właściwą dla najmu nieruchomości, czyli 23%. Sposób rozliczenia tej należności z najemcą powinien wynikać z umowy.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak wykazać w księgach rachunkowych zdarzenia po dniu bilansowym

  2011.05.23

  Jak prawidłowo zaksięgować i ująć w bilansie zapłacone kwoty z tytułu podatku akcyzowego, odsetek i opłaty prolongacyjnej. Zapłata dokonana została w październiku 2010 r., tj. po złożeniu sprawozdania do rejestru, a dotyczy podatku za 2005 r. naliczonego w wyniku kontroli przez urząd celny.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Miesięczny termin na zwolnienie dyscyplinarne

  2011.05.23

  Jeżeli naruszenie obowiązków pracowniczych polega na zawinionym zaniechaniu ich wykonywania, a przy tym stan taki trwa nieprzerwanie, stale i niezmiennie przez dłuższy czas, bieg miesięcznego terminu od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę z takim pracownikiem należy liczyć osobno w stosunku do każdego kolejnego dnia utrzymującego się stanu takiego naruszenia obowiązków – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 20 stycznia 2011 r.

  ...»
 • Czy można wprowadzać zmiany w treści umowy szkoleniowej

  2011.05.23

  Pracownik podpisał z pracodawcą umowę szkoleniową, w której strony określiły warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez zatrudnionego. Pracownik zgodził się na skrócenie wymiaru urlopu szkoleniowego przysługującego mu podczas studiów podyplomowych. Pracodawca zaoferował częściowe sfinansowanie opłat za kształcenie. Wpisał do umowy zastrzeżenie o możliwości wycofania się z zapłacenia czesnego za drugi semestr nauki w razie niekorzystnej sytuacji finansowej firmy. Czy tego rodzaju postanowienia mogą się znaleźć w umowie szkoleniowej?

  ...»
 • Kto może mieć dostęp do bazy prywatnych numerów telefonów pracowników

  2011.05.23

  Zamierzamy stworzyć bazę prywatnych numerów telefonów naszych pracowników. Jest ona potrzebna, by w razie konieczności wezwać pracownika po godzinach pracy do firmy. Czy tego rodzaju baza może być dostępna dla wszystkich pracowników naszego zakładu pracy?

  ...»
 • Pracownikowi zawsze przysługuje odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji

  2011.05.23

  Pracodawcy często podpisują umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia z pracownikami mającymi dostęp do poufnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ich na straty. Za jego przestrzeganie muszą jednak zapłacić odszkodowanie. Jeśli strony nie określą w umowie jego wysokości, wówczas nie może być ono niższe od 25% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę.

  ...»
 • Czy zastępca może mieć inne warunki zatrudnienia niż osoba przez niego zastępowana

  2011.05.23

  Nasza pracownica jest w ciąży i niedługo urodzi dziecko. Na czas jej nieobecności chcemy zatrudnić nowego pracownika na umowę o zastępstwo. Osoba ta ma krótszy staż pracy i mniejsze doświadczenie zawodowe niż nasza pracownica. Nie będzie też wykonywać dokładnie wszystkich obowiązków osoby zastępowanej. Czy w tej sytuacji warunki i rodzaj pracy w umowie na zastępstwo muszą być identyczne jak zastępowanego?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Zasady naliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę w instytucjach samorządowych

  2011.05.23

  Na wynagrodzenie pracownika samorządowego oprócz wynagrodzenia zasadniczego składa się wiele dodatków o charakterze obowiązkowym lub nieobowiązkowym. Jednym z obligatoryjnych jest dodatek za wieloletnią pracę. Jego obligatoryjność oznacza, że pracownik nie może się zrzec prawa do tego dodatku, natomiast pracodawca nie może pozbawić pracownika do niego prawa.

  ...»
 • Czy pracownik może żądać wypłaty wynagrodzenia na konto po ustaniu zatrudnienia

  2011.05.23

  Z jednym z naszych pracowników 16 marca 2011 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę. Pracownik dotychczas pobierał wynagrodzenie w kasie, a po ustaniu zatrudnienia nie pojawił się po odbiór pensji, tylko przesłał pisemny wniosek o przekazanie jej na rachunek bankowy. We wniosku nie wskazał właściciela rachunku, tylko nazwę banku i numer konta. Ponadto nie mamy żadnego kontaktu z tym pracownikiem. Czy pismo pracownika złożone już po ustaniu zatrudnienia jest dla nas wiążące?

  ...»