Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 22/2011

Temat tygodnia - Trudne sytuacje w interpretacjach podatkowych

Interpretacje podatkowe stały się niezastąpionym narzędziem służącym podatnikom do poruszania się wśród nowych, często niejasnych lub sprzecznych ze sobą przepisów. Są gwarancją legalnego działania firm, ponieważ wiążą w danej sprawie.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Nowości prawne

  2011.05.30

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Potwierdzenie dochodu dla banku a e-pit-y

  2011.05.30

  Podatnik, który rozliczył się z fiskusem w formie elektronicznej, może otrzymać uwierzytelniony odpis złożonego zeznania w celu przedłożenia go w banku.

  ...»
 • Kolejna nowelizacja VAT od 1 lipca 2011 r.

  2011.05.30

  Sejm rozpoczął prace nad kolejną nowelizacją ustawy o VAT. Tym razem zmiany dotyczą m.in. precyzyjnego wskazania towarów będących odpadami (do tej pory zdefiniowanych jako złom) oraz możliwości odliczania VAT z faktur otrzymanych od podmiotu nieuprawnionego do ich wystawiania.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Kiedy za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej może odpowiadać jej akcjonariusz

  2011.05.30

  Mąż z żoną i szwagrem zamierzają założyć spółkę komandytowo-akcyjną zajmującą się importem towarów z Chin. Małżeństwo nie ma specjalistycznej wiedzy na temat prowadzenia takiego biznesu. Zamierzają jednak w ramach inwestycji pozostać akcjonariuszami w nowo założonej spółce, podczas gdy komplementariuszem ma zostać „IKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której szwagier posiada 99% udziałów. Czy w takiej sytuacji akcjonariuszom (małżeństwu) grozi ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za długi spółki komandytowo-akcyjnej?

  ...»
 • Do 3 czerwca przedsiębiorcy mogą składać wnioski na e-dotacje

  2011.05.30

  Jeszcze do piątku można składać wnioski o dofinansowanie na e-usługi. Beneficjentami dofinansowania mogą być przedsiębiorcy, którzy w dniu złożenia wniosku prowadzą działalność krócej niż rok. Kwota dofinansowania ma być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem e-usługi i może wynieść nawet 700 tys. zł. Ważne, aby usługa utrzymała się na rynku przynajmniej przez 24 miesiące.

  ...»
 • Czy spółka cywilna może być wierzycielem

  2011.05.30

  Dwóch braci prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Czy taka spółka cywilna jest wierzycielem w myśl ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych i może jako uczestnik obrotu korzystać z jej dobrodziejstw?

  ...»
 • Czy przedsiębiorca może się domagać adwokata z urzędu

  2011.05.30

  Przedsiębiorca będący osobą fizyczną został pozwany o ochronę dóbr osobistych. Wystąpił o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd oddalił ten wniosek. W uzasadnieniu przyznał, że sytuacja finansowa przedsiębiorcy jest bardzo zła, ponieważ likwiduje już działalność gospodarczą i nie ma on jakichkolwiek środków na poniesienie kosztów sądowych, ale na obecnym etapie postępowania nie ma potrzeby uiszczania żadnych kosztów. Czy pomimo oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów przedsiębiorca ma prawo domagać się przyznania adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeśli nie jest w stanie samodzielnie prowadzić sprawy.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Więcej pieniędzy na projekty infrastrukturalne oraz na innowacyjne firmy

  2011.05.30

  Bank Gospodarstwa Krajowego wspierający działania infrastrukturalne samorządów oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy inwestujący w małe innowacyjne firmy otrzymały prawo do emisji obligacji przychodowych. Obligacje przychodowe odróżniają się od zwykłych tym, że zabezpieczone są na przychodach z finansowanego przedsięwzięcia. Z obligacji tych finansuje się więc projekty rentowne, np. oczyszczalnie ścieków, które spłacają dług z własnych dochodów. Zmiany te przyjęte zostały w nowelizacji ustawy o obligacjach z 15 kwietnia 2011 r.

  ...»
 • Zasady odzyskiwania VAT przez jednostki samorządu

  2011.05.30

  Większość zakupów dokonywanych przez jednostki samorządu nie pozwala na odliczanie podatku naliczonego. Od części zakupów samorządy będące czynnymi podatnikami VAT mogą jednak odliczać podatek.

  ...»
 • Środki na projekty teleinformatyczne dla firm i samorządów

  2011.05.30

  Samorządy oraz innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację na wdrożenie narzędzi teleinformatycznych. Dofinansowywanie przeznaczone jest na wsparcie projektów dotyczących m.in. poprawy jakości usług publicznych i jakości służby zdrowia. Budżet programu wynosi 730 mln euro.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Składki za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

  2011.05.30

  Wypowiedzieliśmy pracownicy umowę o pracę. Osobie tej przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia (od 1 maja do 31 lipca 2011 r.). Została ona w tym okresie zwolniona z obowiązku świadczenia pracy, chociaż oczywiście zachowuje prawo do wynagrodzenia. Czy od wynagrodzenia należnego za okres wypowiedzenia opłacić wszystkie składki? Czy należy złożyć za ubezpieczoną raport ZUS RSA, a jeżeli tak, to z jakim kodem? Z jakim dniem wyrejestrować pracownicę z ubezpieczeń społecznych?

  ...»
 • Umowa zlecenia wykonywana przez rolnika wyłącza go z ubezpieczeń w KRUS

  2011.05.30

  Każde zatrudnienie rolnika na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia bez względu na wymiar czasu pracy skutkuje wyłączeniem z rolniczego systemu ubezpieczeniowego w KRUS i obowiązkiem zgłoszenia do ubezpieczeń w systemie powszechnym w ZUS – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2011 r.

  ...»
 • Konsekwencje opóźnienia w opłaceniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

  2011.05.30

  Jeżeli przedsiębiorca chce zapewnić sobie prawo do zasiłku w przypadku własnej choroby, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny lub w okresie urlopu macierzyńskiego, powinien się zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Musi jednak pamiętać, że prawo do ewentualnej wypłaty zasiłku jest ściśle związane z terminowością opłacania składek na to ubezpieczenie. Z mocy prawa dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje z powodu opóźnień w płatnościach z tego tytułu. ZUS nie jest zobowiązany do powiadomienia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą o ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Składanie sprawozdania finansowego do KRS oraz jego ogłoszenie w Monitorze Polskim B

  2011.05.30

  Każda jednostka, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, sześć miesięcy po dniu bilansowym zobligowana jest do złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego rocznego sprawozdania finansowego. Ogłoszeniu w Monitorze Polskim B podlegają tylko roczne sprawozdania finansowe jednostek, które mają obowiązek badania przez biegłego rewidenta.

  ...»
 • Na czym polega zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 r.

  2011.05.30

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 r. powinno nastąpić do 30 czerwca 2011 r. Bez zatwierdzenia podział zysku jest nieważny. Niezależnie od tego, czy sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w tym terminie, należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, tj. do 15 lipca 2011 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy drobna kradzież jest przestępstwem uzasadniającym dyscyplinarne zwolnienie

  2011.05.30

  Magazynier ukradł niewielką liczbę sprzętu biurowego o wartości 200 zł. Został złapany na gorącym uczynku. Pracodawca zamierza zwolnić go dyscyplinarnie. Czy w tym przypadku jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia można wskazać przestępstwo?

  ...»
 • Kiedy pracodawca powinien wydać pracownikowi zbiorcze świadectwo pracy

  2011.05.30

  Po zakończeniu okresu próbnego zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę na czas określony. Za kilka dni upływa termin zakończenia rocznej umowy, jednak zamierzamy podpisać z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Czy po zakończeniu umowy na czas określony powinniśmy wydać zatrudnionemu zbiorcze świadectwo pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze 24-miesięczny okres jego zatrudnienia w naszej firmie?

  ...»
 • Jakie konsekwencje może ponieść pracownik z powodu spóźnień do pracy

  2011.05.30

  Jeśli pracownik spóźnia się do pracy, wówczas nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z podpisanej przez niego umowy o pracę. W tym przypadku pracodawca może np. nie wypłacić mu wynagrodzenia za czas jego nieusprawiedliwionej nieobecności w firmie lub nałożyć karę porządkową. Jeżeli pracownik regularnie spóźnia się do pracy, pracodawca może nawet rozwiązać z nim umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

  ...»
 • Jak wynagradzać opiekunów po wprowadzeniu „ustawy żłobkowej”

  2011.05.30

  Jestem kierownikiem żłobka przejętego od zakładu opieki zdrowotnej. W jakiej wysokości powinnam ustalić wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach starszej opiekunki dziecięcej, opiekunki dziecięcej i młodszego opiekuna dziecięcego w związku z wejściem w życie ustawy żłobkowej? Pracownicy naszego żłobka po wejściu w życie ustawy żłobkowej są obecnie pracownikami samorządowymi.

  ...»
 • Jaki wymiar czasu pracy obowiązuje w żłobkach po nowelizacji przepisów

  2011.05.30

  Czy to prawda, że teraz – w związku z wejściem w życie tzw. ustawy żłobkowej – pracownicy żłobka, którzy pracowali po 7 godz. i 35 minut, pracują dłużej? Jeśli tak, to w jaki sposób trzeba ich o tym poinformować i do kiedy?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Skutki nadpłaty i niedopłaty wynagrodzenia

  2011.05.30

  W przypadku niedopłaty wynagrodzenia pracodawca powinien jak najszybciej uzupełnić brakującą sumę. Jeśli natomiast pracownik otrzyma za wysoką pensję, na potrącenie różnicy z następnego wynagrodzenia pracodawca musi uzyskać zgodę podwładnego.

  ...»