Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 3/2010

Temat tygodnia - Jak sprawdzić kontrahenta i jak odzyskać dług

Problemy z odzyskiwaniem należności ma prawie 60% polskich przedsiębiorców. Dla niektórych firm takie kłopoty mogą się skończyć bankructwem. Dlatego przedsiębiorcy powinni sprawdzać wiarygodność przyszłych kontrahentów, a podpisując umowę – ustanawiać zabezpieczenia.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Wszystkie uchwały gminy można zaskarżyć

  2010.10.04

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako uchwała gminy z zakresu administracji publicznej – podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego, wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gdańsku z 9 września 2010 r.

  ...»
 • Koniec meldunku od 1 stycznia 2014 r.

  2010.10.04

  Sejm 23 września 2010 r. przyjął senackie poprawki do ustawy o ewidencji ludności. Regulacja zakłada ułatwienia meldunkowe już od sierpnia 2011 r.

  ...»
 • Gmina i urząd gminy posiadają odrębny NIP

  2010.10.04

  Czy gmina jako wspólnota samorządowa posiada swój własny numer NIP, czy też w jej imieniu ma go urząd gminy jako jednostka organizacyjna obsługująca tę wspólnotę? – pyta czytelnik. Sprawa ta wciąż budzi wiele wątpliwości, dlatego publikujemy jednoznaczne stanowisko w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Zasady rejestrowania VAT za pomocą kas fiskalnych w 2011 r.

  2010.10.04

  Sejm uchwalił zmiany w ustawie o VAT, które mają na celu wprowadzenie do ustawy PKWiU z 2008 r. W 2011 r. zarówno w ustawie o VAT, jak i rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących będzie więc obowiązywała klasyfikacja statystyczna z 2008 r. Obecnie ustawa została skierowana do Senatu.

  ...»
 • Wydatki na cele socjalne w kosztach firmy

  2010.10.04

  Do kosztów podatkowych pracodawca nie może zaliczyć świadczeń na rzecz pracowników, np. prezentów z okazji ślubu, zapomóg. Natomiast koszt dla firmy stanowią odpisy na ZFŚS.

  ...»
 • Używanie służbowego samochodu do celów prywatnych pracownika

  2010.10.04

  Przychodem pracownika ze stosunku pracy jest również wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Wartość tego nieodpłatnego świadczenia pracodawca dodaje do przychodów pracownika i od łącznej kwoty jego przychodów pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

  ...»
 • Abonamenty medyczne są kosztem podatkowym pracodawcy

  2010.10.04

  Pracodawcy, aby uatrakcyjnić warunki zatrudnienia pracowników, oferują im dodatkowe świadczenia niepieniężne, np. abonamenty medyczne. Nadal istnieją jednak wątpliwości, czy wartość tych abonamentów stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

  ...»
 • VAT w transakcjach zagranicznych

  2010.10.04

  Zawieranie transakcji międzynarodowych dokonywanych z udziałem polskich przedsiębiorców reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Wielość kontrahentów oraz złożoność zawieranych umów powoduje kłopoty przy rozliczaniu podatku VAT od tych czynności.

  ...»
 • Analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

  2010.10.04

  Do 22 października 2010 r. biura rachunkowe powinny przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w stosunku do tzw. dotychczasowych klientów. Obowiązek przeprowadzania takiej analizy nałożyła na biura ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od niespełna roku biura rachunkowe mają też obowiązek przeprowadzania bieżącej analizy ryzyka.

  ...»
 • Po jakim czasie podatki od prowadzonej działalności ulegają przedawnieniu

  2010.10.04

  Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

  ...»
 • Można odliczyć VAT od faktury nadesłanej e-mailem

  2010.10.04

  Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony VAT w miesiącu otrzymania faktury papierowej, ale przesłanej drogą elektroniczną (np. e-mailem) i wydrukowanej – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 r. W ten sposób firma szybciej odzyskuje VAT, nie czekając na nadejście faktury papierowej.

  ...»
 • Wartość udziałów otrzymanych na podstawie umowy darowizny nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

  2010.10.04

  Ustalając dochód do opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze darowizny, podatnik ma prawo odliczyć tylko faktycznie poniesione wydatki – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 września 2010 r.

  ...»
 • Wydatki na założenie spółki kapitałowej

  2010.10.04

  Założenie spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces złożony i czasochłonny, a przy tym dosyć kosztowny. Nie wszystkie koszty ponoszone w związku z założeniem tych spółek mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zawiązanej spółki.

  ...»
 • Wniesienie aportem nieruchomości do spółki cywilnej nie jest opodatkowane

  2010.10.04

  Wniesienie do spółki osobowej lub cywilnej aportu w postaci nieruchomości, które nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej, nie jest opodatkowane – wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 7 września 2010 r.

  ...»
 • Jaką stawką VAT opodatkować remont pomieszczeń na działalność agroturystyczną

  2010.10.04

  Od maja 2010 r. firma przeprowadza remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność agroturystyczną. Powstaje pytanie, jaka stawka VAT będzie w tym przypadku prawidłowa.

  ...»
 • Nowe PKWiU w ustawie o VAT, PIT i CIT już od 1 stycznia 2011 r.

  2010.10.04

  1 stycznia 2011 r. prawdopodobnie wejdą w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych i ustawie o VAT wynikające z dostosowania przepisów do nowego PKWiU. Ustawę uchwaloną 24 września 2010 r. Sejm skierował do Senatu.

  ...»
 • Leasing transgraniczny – opodatkowanie VAT

  2010.10.04

  Rozliczenie VAT od leasingu jest skomplikowane, ponieważ stanowi w części przypadków świadczenie usług, a w części dostawę towarów. Natomiast prawidłowa kwalifikacja leasingu jako dostawy towarów czy świadczenia usług ma decydujące znaczenie przy rozliczeniu VAT, szczególnie gdy mamy do czynienia z leasingiem transgranicznym.

  ...»
 • Opodatkowanie dostaw komputerów oraz części komputerowych dla szkół

  2010.10.04

  Szkoła podstawowa zamierza zmodernizować komputery w swojej pracowni komputerowej. W związku z tym zamierza nabyć kilka nowych komputerów stacjonarnych oraz części komputerowe (dyski twarde, pamięci ram, napędy DVD) do posiadanych komputerów. Rozważany jest również zakup kilku komputerów przenośnych (laptopów) oraz urządzenia wielofunkcyjnego i projektora. Czy zakupy te będą mogły być opodatkowane według stawki 0%?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Podatkowa i rachunkowa ewidencja materiałów i towarów

  2010.10.04

  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów. W jaki sposób rozliczyć towary przekazane na potrzeby prowadzonej działalności, a jak na potrzeby własne w PKPiR? Natomiast mąż mój pro-wadzi spółkę handlową, w związku z czym w drugiej części pytania proszę o ewidencję zużycia materiałów w księgach rachunkowych?

  ...»
 • Ewidencja w PKPiR sprzedaży samochodu wykorzystywanego w działalności

  2010.10.04

  Ze względu na rocznik chciałbym sprzedać samochód będący środkiem trwałym. Samochód jest w całości zamortyzowany. Jak mam dokonać rozliczenia w PKPiR sprzedaży tego samochodu?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Nawet codzienne dostawy do stałych odbiorców mogą być uznane za podróż służbową

  2010.10.04

  Delegacją osoby zatrudnionej na stanowisku kierowcy nie jest wyjazd poza stałe miejsce jego pracy. Dla uznania, że wyjechał on w podróż służbową, miejsce pracy kierowcy nie ma żadnego znaczenia. Jest nią bowiem wyjazd poza miejscowość, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy czy np. przedstawicielstwo jego przedsiębiorstwa.

  ...»
 • Diety nie są wynagrodzeniem za pracę

  2010.10.04

  Przysługujące z tytułu podróży służbowej diety nie są wynagrodzeniem za pracę, w rozumieniu art. 85 kodeksu pracy – orzekł Sąd Najwyższy. Jak przypomniał, kwestie warunków wypłacania należności z tytułu podróży służbowej uregulowane są w art. 77(5) k.p.

  ...»
 • Nie każda podróż w celu wykonywania pracy jest podróżą służbową

  2010.10.04

  Podjęcie się przez pracownika podróży w celu wykonania określonej pracy na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą nie jest podróżą służbową w rozumieniu art. 77(5) § 1 k.p., chyba że pracownik w ramach podjętej podróży wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe. W takim przypadku delegacja obejmuje okres od rozpoczęcia do zakończenia wykonania tego zadania, jeżeli nic innego nie wynika z zawartego przez strony porozumienia – orzekł Sąd Najwyższy.

  ...»
 • 7 zasad kierowania na szkolenia

  2010.10.04

  Zmiany w kodeksie pracy dotyczące podnoszenia kwalifikacji pociągnęły za sobą m.in. obowiązek zawierania z pracownikami umów o kształcenie. Takiej konieczności nie ma, jeżeli pracodawca nie zobowiązuje pracownika do kontynuowania pracy po zakończeniu nauki przez tzw. okres lojalnościowy.

  ...»
 • Odmowa urzędu tylko z uzasadnieniem

  2010.10.04

  Odrzucenie ofert zatrudnienia przez powiatowy urząd pracy będzie wymagało uzasadnienia. Pracodawca, który spotka się z taką odmową, powinien otrzymać ją na piśmie.

  ...»
 • Pracownicy nie odbiorą wolnego za święta przypadające w soboty

  2010.10.04

  Od przyszłego roku pracodawcy nie będą oddawać pracownikom dnia wolnego za święto, które wypadnie w sobotę lub w inny dzień wolny dla niego od pracy. Przybędzie natomiast nowy ustawowy dzień bez pracy – święto Trzech Króli. Zmianami zajmie się jeszcze Senat.

  ...»
 • Pracodawcy poniosą koszty gorszej kondycji PFRON

  2010.10.04

  Od 2011 r. mają się zmienić zasady refundacji kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Inny też ma być wymiar czasu pracy takich pracowników. Nad szczegółami pracuje sejmowa podkomisja nadzwyczajna, którą powołano do rozpatrzenia poselskiego projektu zmiany przepisów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Minimalna płaca to na razie 1/3 średniej pensji w gospodarce

  2010.10.04

  Minimalna płaca powinna stanowić 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – zgodnie twierdzą autorzy dwóch poselskich projektów nowelizacji ustawy o tym wynagrodzeniu. Obecnie jest to ok. 36% przeciętnej pensji.

  ...»
 • Jak przeliczyć wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy

  2010.10.04

  Zmniejszenie wymiaru czasu pracy i w konsekwencji wynagrodzenia pracownika wymaga wprowadzenia odpowiednich zapisów w umowie o pracę. Ten obowiązek nie zależy od tego, czy nowe warunki płacowe wynikają z przejścia na niepełny etat z inicjatywy pracodawcy czy pracownika.

  ...»
 • Jak zaksięgować wynagrodzenie i składki ZUS

  2010.10.04

  Prowadzę księgowość w firmie ABC sp. z o.o. Nasz pracownik otrzymuje wynagrodzenie z kasy w kwocie 2000 zł brutto. Składka na ubezpieczenie wypadkowe obecnie dla naszej firmy wynosi 1,5%. Koszty uzyskania przychodów dla pracownika wynoszą 111,25 zł. Jak należy dokonać ewidencji listy płac za tego pracownika?

  ...»