Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 4/2010

Temat tygodnia - Amortyzacja jednorazowa – skorzystaj nim ograniczą limit

Jeśli rozkręcasz własny biznes lub jesteś małym podatnikiem, możesz poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na środki trwałe wymienione w ustawie. Jeśli się pospieszysz, skorzystasz z podwyższonego limitu. Do końca roku wynosi on 422 tys. zł (równowartość 100 tys. euro).

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Do 300 tys. zł dotacji na gospodarstwo po powodzi

  2010.10.11

  ARiMR przyjmuje wnioski od poszkodowanych o przyznanie takiej pomocy do 12 listopada 2010 r. Nawet do 300 tys. zł można otrzymać na odbudowę gospodarstwa zniszczonego przez powódź.

  ...»
 • Zawieszenie działalności gospodarczej może trwać latami

  2010.10.11

  Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na maksymalny okres przewidziany prawem. Wynosi on 24 miesiące. Nie oznacza to jednak, że ponowne zawieszenie nie będzie możliwe. Wystarczy, że wznowi działalność na jeden dzień, by móc znów przestać działać na 2 lata.

  ...»
 • Czy zadatek ogranicza wysokość odszkodowania

  2010.10.11

  W 2009 roku spółka X zawarła umowę z firmą budowlaną Y o wybudowanie magazynu. Aby zabezpieczyć wywiązanie się z umowy, spółka X wpłaciła wykonawcy zadatek. Kontrahent nie wykonał jednak swojego zobowiązania – nie rozpoczął budowy. Spółka X poniosła szkody, ponieważ musiała wynajmować pomieszczenia, w których przechowywała towar. Czy spółka może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy?

  ...»
 • Co należy określić w umowie najmu lokalu użytkowego

  2010.10.11

  Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia zawierana na dłużej niż rok powinna być sporządzona na piśmie. Należy w niej określić wysokość czynszu. Dla zabezpieczenia roszczeń można skorzystać z poręczenia.

  ...»
 • Czy członek zarządu spółki może uniknąć odpowiedzialności za szkodę

  2010.10.11

  Funkcja członka zarządu spółki kapitałowej nie tylko daje szerokie kompetencje do działania w imieniu spółki, ale także nakłada dużą odpowiedzialność. Członkowie zarządu podlegają odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

  ...»
 • Monopol poczty jeszcze przez trzy lata

  2010.10.11

  Poczta Polska będzie miała obowiązek zapewnić dostęp do sieci pocztowej innym operatorom świadczącym usługi o charakterze powszechnym. Jeśli tego nie zrobi, decyzję o dostępie wyda prezes UKE.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Od 16 października samorządy mogą dotować kluby sportowe

  2010.10.11

  Jednostki samorządu mogą bez przeszkód finansować kluby sportowe – wynika z nowej ustawy o sporcie, która wchodzi w życie 16 października 2010 r. Regulacja pozwala klubom działać w każdej formie prawnej, również jako spółki z .o.o. i jako spółki akcyjne. Nowe przepisy znoszą bariery w działalności oraz finansowaniu klubów.

  ...»
 • Opłata planistyczna nie jest podatkiem

  2010.10.11

  Opłata planistyczna może być ustalona tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (a nie w decyzji o warunkach zabudowy) – orzekł WSA w Białymstoku 23 czerwca 2010 r. Opłata nie jest podatkiem, więc nie można żądać wydania na jej temat interpretacji indywidualnej.

  ...»
 • Pod każdą drogą musi być zlokalizowany kanał na światłowód

  2010.10.11

  Zarządcy dróg w trakcie budowy lub przebudowy drogi mają obowiązek zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym. Tunel wykorzystywany ma być na położenie światłowodu dostarczającego Internet. Obowiązek ten wynika z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa), która weszła w życie 17 lipca 2010 r.

  ...»
 • Błędne pouczenie w decyzji wiąże strony

  2010.10.11

  Odwołanie składane w 14-dniowym terminie zawartym w pouczeniu do decyzji administracyjnej jest skuteczne, nawet jeśli przepisy ustaw szczegółowych przewidują 7-dniowy termin – wynika z orzeczenia NSA z 20 lipca 2010 r. Urząd jest związany swoimi, nawet błędnymi, decyzjami.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Faktura VAT RR i jej korekta

  2010.10.11

  Rozpoczynam działalność. Będę zajmował się sprzedażą produktów rolnych, które będę nabywał od rolników. Chciałbym się dowiedzieć, jakie mam w związku z tym obowiązki?

  ...»
 • Kto musi zainstalować kasę fiskalną w 2011 r.

  2010.10.11

  Katalog rodzajów działalności gospodarczych, które w 2011 r. stracą prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kas, został przedstawiony w tabeli porównawczej: wykaz czynności zwolnionych do 2010 r. oraz od 2011 r.). Jej analiza pozwoli podatnikom na ustalenie, czy nadal mogą korzystać ze zwolnienia, czy też powinni wprowadzić kasy rejestrujące.

  ...»
 • Ulga meldunkowa stosowana tylko do budynków i lokali mieszkalnych

  2010.10.11

  Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym nabytym w drodze darowizny w 2008 r. podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach ulgi meldunkowej, jeżeli podatnik spełnia wszystkie warunki do zastosowania tej ulgi – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji wydanej 15 września 2010 r. Zwolnieniu nie podlegają natomiast przychody ze zbycia gruntu oraz budynku o innym przeznaczeniu niż mieszkalny.

  ...»
 • Jeśli nie doszło do sprzedaży, można anulować fakturę VAT

  2010.10.11

  Jeżeli nie doszło do sprzedaży, wystawiona faktura VAT, która nie została wprowadzona do obrotu (nie została odebrana przez klienta), może zostać anulowana – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2010 r. Wystawiający musi jednak przechowywać oryginał i kopię takiej faktury.

  ...»
 • Kiedy podatnik może zastosować zerową stawkę VAT na zaliczkę przy eksporcie towarów

  2010.10.11

  Zaliczki otrzymane na eksport towarów podlegają opodatkowaniu 0% stawką VAT w miesiącu lub kwartale ich otrzymania, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w ciągu sześciu miesięcy. Niedotrzymanie warunków dotyczących wywozu w terminie 6 miesięcy lub brak dokumentów potwierdzających wywóz zobowiązuje podatnika do korekty tego rozliczenia.

  ...»
 • Usługi turystyczne a VAT

  2010.10.11

  Przepisy ustawy o VAT określają szczególny sposób ustalania podstawy opodatkowania usług turystycznych. Opodatkowaniu VAT nie podlega cała kwota należna z tytułu sprzedaży usługi turystyki, lecz tylko marża. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany w szczególny sposób ustalać obowiązek podatkowy, prowadzić ewidencję oraz dokumentować te usługi.

  ...»
 • Jakie wydatki na spotkania z kontrahentem są kosztem podatkowym

  2010.10.11

  Jesteśmy firmą handlową. Wielu z naszych pracowników spotyka się z klientami poza siedzibą firmy. Czy wydatki na spotkania z klientami oraz potencjalnymi klientami, które odbywają się w kawiarniach oraz restauracjach, możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

  ...»
 • Co oznacza dla firm wprowadzenie PKWiU z 2008 r. do ustawy o VAT

  2010.10.11

  Od 1 stycznia 2011 r. istotną, choć niejedyną zmianą, z jaką przyjdzie się zmierzyć podatnikom VAT, będzie klasyfikacja towarów i usług według PKWiU z 2008 r. Natomiast przy określaniu zakresu zwolnienia z VAT PKWiU nie będzie miało znaczenia. 24 września 2010 r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą, która wprowadza te zmiany.

  ...»
 • Rozliczenie podatkowe sprzedaży budynku mieszkalnego

  2010.10.11

  Sprzedaż budynku mieszkalnego stanowi dla podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przychód z prowadzonej działalności. Natomiast nie będzie ona przychodem z działalności gospodarczej podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

  ...»
 • Kiedy podatnik musi zwrócić VAT od auta z kratką

  2010.10.11

  W październiku 2010 r. kupuję samochód z kratką i odliczam VAT. Czy w przyszłym roku będę musiał oddać VAT ponad 6000 zł? Czy taki obowiązek zostanie nałożony w związku z wejściem w życie nowego przepisu ustawy, czyli czy będzie działał wstecz?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Przygotowanie jednostki do inwentaryzacji

  2010.10.11

  Inwentaryzacja aktywów i pasywów ma na celu kontrolę prawidłowego wykorzystania zasobów majątku oraz źródeł jego finansowania. Przedstawia rzeczywisty stan składników majątku jednostki. Jest podstawowym elementem rachunkowości przedsiębiorstwa.

  ...»
 • Jak rozliczyć reklamację towarów

  2010.10.11

  Prowadzę działalność związaną ze sprzedażą materiałów biurowych. W miesiącu wrześniu zakupiłem od hurtowni ABC 4000 szt. długopisów za kwotę 7320 zł. W połowie miesiąca otrzymałem dostawę materiałów, która w 20% (800 szt.) nie spełniała warunków zamówienia. Przed dokonaniem zapłaty za fakturę zgłosiłem reklamację.
  Hurtowania ABC zaakceptowała zgłoszenie reklamacyjne. Jak dokonać ewidencji powyższej sytuacji w księgach rachunkowych?

  ...»
 • Ulgi na złe długi w rachunkowości

  2010.10.11

  Korekta VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi nie stanowi przychodu podatkowego. Jak powinna się odbywać ewidencja rozliczenia tej korekty dla celów rachunkowych?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Wynagrodzenie pracownika tymczasowego ustala i wypłaca agencja pracy

  2010.10.11

  Ustalenie wysokości wynagrodzenia pracownika tymczasowego powinno się odbyć po uprzedniej analizie przepisów płacowych zakładu, w którym pracownik tymczasowy ma świadczyć pracę. W większości przypadków wynagrodzenie zasadnicze takiego pracownika jest określane stawką godzinową.

  ...»
 • Jak zaliczyć pracę u osoby prywatnej do nagrody jubileuszowej

  2010.10.11

  Pracownik pedagogiczny placówki oświatowej przedstawił świadectwo pracy wystawione przez prywatną osobę (jest też NKP), z którego wynika, że pracował jako pomoc domowa w wymiarze 1/2 etatu. Czy ten okres pracy należy zaliczyć do stażu pracy i do nagrody jubileuszowej?

  ...»
 • Problemy z ustalaniem minimalnego wynagrodzenia

  2010.10.11

  W pierwszym roku zatrudnienia pracownika jego wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia. Do okresu pierwszego roku pracy należy zaliczać wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

  ...»