Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 5/2010

Temat tygodnia - Jak kontrolować pracowników zgodnie z prawem

Pracodawca ma prawo kontrolować i oceniać pracę swoich podwładnych, jednak jego działania nie mogą naruszać godności i prywatności pracownika. Jeśli tak się dzieje, naraża się on na roszczenia ze strony poszkodowanego, a nawet proces sądowy.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Jak uzyskać nakaz zapłaty

  2010.10.18

  Przedsiębiorca, który dysponuje zaakceptowaną przez dłużnika fakturą lub pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, może złożyć wniosek o rozpoznanie jego sprawy w postępowaniu nakazowym. Wyrok zapadnie wtedy szybciej, sąd będzie bowiem rozstrzygał sprawę na posiedzeniu niejawnym. Za rozpoznanie sprawy przedsiębiorca będzie musiał uiścić tylko 1/4 opłaty.

  ...»
 • Czy śmierć wspólnika dwuosobowej spółki jawnej powoduje konieczność jej rozwiązania

  2010.10.18

  Czytelnik wraz z jednym wspólnikiem prowadzi działalność w formie spółki jawnej. Wspólnik jest nieuleczalnie chory. Czy jego śmierć spowoduje rozwiązanie spółki?

  ...»
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa nie zawsze oznacza sprzedaż jego długów

  2010.10.18

  Wraz ze zbyciem przedsiębiorstwa jego długi nie przechodzą automatycznie na nabywcę, nawet jeśli zgadzają się na to obie strony (zbywca i nabywca). Do przejęcia długów przez nabywcę potrzebna jest pisemna zgoda każdego z wierzycieli i to do każdego z długów z osobna.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Będą dodatkowe pieniądze na ekoinwestycje dla firm

  2010.10.18

  Gminy pomogą sfinansować mieszkańcom, przedsiębiorcom i wspólnotom mieszkaniowym budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę pieca na ekologiczny czy usunięcie eternitu z dachu.

  ...»
 • Radny nie może wynająć miejsca pod tablicę reklamową od gminy

  2010.10.18

  Wynajęcie małego placu od gminy na ustawienie reklamy własnej firmy skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego – wynika z wyroku NSA z 1 lipca 2010 r. Radny nie może prowadzić jakiejkolwiek działalności z wykorzystaniem mienia gminy.

  ...»
 • Właściciel nieruchomości nie otrzyma odszkodowania, jeżeli złożył wniosek po terminie

  2010.10.18

  Wniosek o wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę jest bezzasadny, jeżeli złożony został po ustawowym terminie – takiej wykładni dokonał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 września 2010 r.

  ...»
 • Do 1 mln zł kredytu na dokumentację projektową

  2010.10.18

  Nie tylko gminy i ich związki, ale też powiaty (i ich związki) mogą się ubiegać o preferencyjne kredyty na przygotowanie dokumentacji projektowej. Pieniądze są przeznaczone na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

  ...»
 • Uproszczenie procedur i skrócenie terminów planowania przestrzennego

  2010.10.18

  Opiniujący będą mieli 30 dni na zgłoszenie swoich uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tego nie zrobią, plan będzie pozytywnie zaopiniowany. Rada gminy nie będzie musiała zapewnić „zgodności” planu ze studium, wystarczy, że nie naruszy on jego ustaleń. Zmiany te wprowadziła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wchodzi w życie 21 października 2010 r.

  ...»
 • Kandydaci na samorządowców muszą złożyć oświadczenia lustracyjne

  2010.10.18

  Najpóźniej do 22 października 2010 r. komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów na radnych. Składając dokumenty do komisji wyborczej, oprócz podstawowych danych, kandydaci muszą złożyć oświadczenie lub informację lustracyjną o współpracy ze służbami PRL. Obowiązek ten dotyczy wszystkich kandydatów na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Jak ubiegać się o przywrócenie terminu na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

  2010.10.18

  Podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą jest ściśle związane z terminowością opłacania składek na to ubezpieczenie. Jeżeli płatnik opóźni się z płatnością, wówczas od pierwszego dnia miesiąca, za który nastąpiło opóźnienie, przestaje podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Skutkuje to utratą prawa do świadczeń. Płatnik może jednak uzyskać zgodę ZUS na przywrócenie terminu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

  ...»
 • Kiedy umowa zlecenia z własnym pracownikiem rodzi obowiązek ubezpieczeniowy

  2010.10.18

  Umowa zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowego objęcia ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. Od tej ogólnej zasady występują jednak liczne wyjątki, związane najczęściej z sytuacjami, w których zlecenie nie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń. Mamy wówczas do czynienia z tzw. zbiegiem tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. W takich przypadkach obowiązek odprowadzania składek przez płatnika zależy od poziomu przychodu uzyskiwanego z tytułu umowy o pracę.

  ...»
 • Jak odzyskać utracone dokumenty z ZUS

  2010.10.18

  Podczas ostatniej powodzi moja firma utraciła część dokumentacji. Czy mogę otrzymać z ZUS kserokopie złożonych wcześniej dokumentów? Jeśli tak, to czy będę musiał za to zapłacić?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Klasyfikacja dotacji na przeprowadzenie wyborów

  2010.10.18

  Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów należy do zadań zleconych gminom i na ten cel otrzymują one dotację z budżetu państwa. Gminy mają obowiązek rozliczyć się z jej wykorzystania.

  ...»
 • Komitety wyborcze muszą w ciągu 3 miesięcy od wyborów przygotować sprawozdanie finansowe

  2010.10.18

  Udział w wyborach samorządowych nakłada na komitety wyborcze obowiązki sprawozdawcze. Do sprawozdań konieczne będzie załączenie faktur i rachunków. Dokumenty te nie mogą być wystawiane na kandydata, tylko na promujący go komitet wyborczy. Pełnomocnik finansowy komitetu musi w terminie trzech miesięcy od dnia wyborów przedłożyć komisarzowi wyborczemu sprawozdanie o przychodach i wydatkach dokonanych w kampanii.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej

  2010.10.18

  Od 1 maja 2011 r. adwokaci, lekarze i księgowi muszą zakupić kasy fiskalne i zainstalować w swoich biurach, gabinetach i firmach. Do 31 grudnia 2010 r. przedstawiciele tych zawodów byli zwolnieni z tego obowiązku.

  ...»
 • Od kabli nie pobiera się podatku od nieruchomości

  2010.10.18

  Czy gmina może pobierać podatek od nieruchomości od kabli miedzianych i światłowodowych układanych na terenie gminy przez firmy telekomunikacyjne? Jest to przecież infrastruktura, na której zarabia operator.

  ...»
 • Jak traktować podatkowo spłatę pożyczki akcjami innej spółki

  2010.10.18

  Czy w przypadku uregulowania przez spółkę zobowiązania z tytułu pożyczki posiadanymi akcjami innej spółki wystąpi konieczność zapłaty podatku pcc od nabytych akcji? Czy kwota odsetek rozliczona w ten sposób będzie stanowiła dochód do opodatkowania dla pożyczkodawcy, a koszt uzyskania przychodu dla przenoszącego własność akcji z tytułu spłaty pożyczki?

  ...»
 • Pożyczka – zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych

  2010.10.18

  W celu finansowania bieżącej działalności przedsiębiorcy często korzystają z zewnętrznych źródeł pozyskiwania funduszy, np. pożyczek. Zawarcie umowy pożyczki może się jednak wiązać z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (pcc). Ustawa o pcc wskazuje pewne zwolnienia od podatku. Są one uzależnione m.in. od statusu podmiotu udzielającego pożyczki, miejsca zawarcia umowy oraz lokalizacji środków finansowych będących przedmiotem umowy pożyczki.

  ...»
 • Fiskalne korzyści z wykupu samochodu po leasingu

  2010.10.18

  Samochody w firmie bardzo często finansowane są leasingiem operacyjnym. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wykupić samochód z leasingu do majątku prywatnego lub na firmę. Sposób wykupu leasingowanego pojazdu ma duże znaczenie dla rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy.

  ...»
 • Kiedy i w jaki sposób przedsiębiorca może skorzystać z kredytu podatkowego

  2010.10.18

  Kredyt podatkowy jest sposobem rozliczenia podatkowego przedsiębiorców, którzy w określonym roku nie muszą płacić podatku dochodowego ani zaliczek na ten podatek. W kolejnych latach rozkładają zaległy podatek „na raty” i spłacają go bez konieczności naliczania z tego tytułu odsetek za zwłokę. Kredyt dotyczy tylko podatku dochodowego. Nie znajduje zastosowania w przypadku podatku VAT lub podatków lokalnych. Stanowi on formę pomocy publicznej. Jest to istotne, gdy przedsiębiorca stara się o uzyskanie w przyszłości innych form pomocy publicznej.

  ...»
 • Rozliczenie prenumeraty czasopisma

  2010.10.18

  4 października 2010 r. otrzymałem fakturę za prenumeratę INFORmatora Prawno-Podatkowego na rok 2011. W jaki sposób powinienem zaewidencjonować to zdarzenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
  Czy prenumerata INFORmatora Prawno-Podatkowego stanowi koszt uzyskania przychodów?

  ...»
 • Wyższe oprocentowanie nadpłaty podatku możliwe jeszcze w tym roku

  2010.10.18

  Oprocentowanie nadpłat podatku wpłaconego organom podatkowym wzrośnie z 10% do 12%. Nie w każdym przypadku powstanie nadpłaty skutkuje jej oprocentowanym zwrotem. Uzyskanie oprocentowania zależne jest od trybu, w jakim nadpłata powstanie. Ustawa została uchwalona przez Sejm i skierowana do podpisu przez Prezydenta RP.

  ...»
 • Odliczenia VAT od samochodu z kratką

  2010.10.18

  Firma zakupiła samochód w wersji ciężarowej (z kratką). Posiadamy stosowną homologację i fakturę VAT. Jest to samochód służbowy, właścicielem jest spółka z o.o. będąca podatnikiem VAT. Z informacji uzyskanych w urzędzie skarbowym wynika, iż mam obowiązek powiadomić urząd skarbowy o odliczeniu VAT i załączyć zaświadczenie potwierdzające, że samochód ma homologację ciężarową. W związku z powyższym mam kilka pytań:
  – Czy na ww. samochód przysługuje odliczenie 100% podatku VAT?
  – Czy mam obowiązek powiadomienia US o odliczeniu VAT i czy mam załączyć kopię zaświadczenia ze stacji diagnostycznej, czy stosowną kopię homologacji?

  ...»
 • Jak rozliczyć przychody z odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym w innym kraju

  2010.10.18

  Spółka z o.o. posiada konto bankowe związane z działalnością gospodarczą w banku niemieckim. Zgromadzone tam środki są oprocentowane i bank niemiecki po jakimś czasie dopisał odsetki, a spółka uzyskała dochód. Bank niemiecki rozliczył dochód, potrącając podatek niemiecki (31,65%), a resztę kwoty przekazał nam na konto. Spółka nie posiada na terenie Niemiec żadnego zakładu, filii czy placówki, która podlegałaby tam opodatkowaniu. Czy przychód uzyskany poza terytorium Polski należy włączyć do przychodów z działalności gospodarczej i obliczyć podatek od całości dochodów? Czy przychód z odsetek od własnych środków na rachunku będzie przychodem zwolnionym od podatku w Polsce?

  ...»
 • Nabycie wierzytelności przez spółkę podlega 22% VAT

  2010.10.18

  Usługi ściągania długów i faktoringu włącznie z usługami nabywania wierzytelności innych podmiotów (realizowane w celu ściągnięcia długów) podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki 22% – stwierdził w swojej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

  ...»
 • Firmowa impreza integracyjna nie jest przychodem dla pracownika

  2010.10.18

  Wydatki na imprezę integracyjną nie stanowią dla pracowników przychodu do opodatkowania – wynika z interpretacji indywidualnej z 23 września 2010 r., wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Niemożliwe jest bowiem ustalenie – osobno dla każdego z pracowników – dokładnej kwoty przychodu.

  ...»
 • Odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o. za zobowiązania podatkowe

  2010.10.18

  Na spółce z o.o. spoczywa odpowiedzialność za nieuregulowane zobowiązania podatkowe. Za jej zaległości podatkowe zgodnie z Ordynacją podatkową odpowiadają całym swoim majątkiem członkowie zarządu.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Rezerwy na zobowiązania – ujęcie w księgach rachunkowych

  2010.10.18

  Istotą rezerwy jest zabezpieczenie wyniku finansowego i urealnienie kosztów i strat. Jednostka, stosując obowiązującą w rachunkowości zasadę ostrożności i chroniąc się przed ryzykiem gospodarczym, tworzy rezerwy na zobowiązania.

  ...»
 • Ewidencja składki AC

  2010.10.18

  Składkę na ubezpieczenie komunikacyjne AC można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to podatników użytkujących samochód na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia