Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 6/2010

Temat tygodnia - Instrukcja inwentaryzacyjna

Inwentaryzacji w całości poświęcone są art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości. Do tego tematu nawiązuje również treść art. 4 ust. 5, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 oraz niektóre inne postanowienia ustawy.
Opracowanie zawiera dwie wersje przykładowej instrukcji inwentaryzacyjnej. Jedna z nich, obszerniejsza, przeznaczona jest dla większych jednostek, druga zaś – o znacznie zredukowanych postanowieniach – dla jednostek niewielkich, jednorodnych, w tym rodzinnych, w których inwentaryzacja stanowi czynność stosunkowo prostą.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Zmiana stawek VAT nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy

  2010.10.25

  Zmiana stawki VAT nie spowoduje automatycznie prawa wykonawcy do uwzględnienia nowej stawki w kwocie należnej od zamawiającego – wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych z 14 października 2010 r. Wykonawca może zmienić stawkę, jeżeli umowa przewiduje taką możliwość (klauzula waloryzacyjna) lub jeżeli zamawiający zaakceptuje zmianę umowy (podpisze aneks).

  ...»
 • Zmiany w Ordynacji podatkowej

  2010.10.25

  Prezydent podpisał 13 października 2010 r. nowelizację ustawy – Ordynacja podatkowa. Do najważniejszych zmian można zaliczyć m.in. możliwość składania przez podatników i płatników dokumentów elektronicznych oraz zmiany w sposobie ustalania wysokości stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

  ...»
 • Zmiany norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej od 2011 r.

  2010.10.25

  Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywać nowe normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

  ...»
 • Nowości prawne

  2010.10.25

  WESZŁY W ŻYCIE / WCHODZĄ W ŻYCIE / PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Zmiany w ustawie PIT – planowane już w 2011 r.

  2010.10.25

  Ujednolicenie zasad przeliczania przychodów i kosztów w walutach obcych, zmiany w rozliczaniu niektórych świadczeń dla pracowników oraz ograniczenia w korzystaniu z ulg – zakłada proponowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projektowane zmiany mają obowiązywać od 2011 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • E-sklep powinien mieć regulamin

  2010.10.25

  Przedsiębiorca sprzedający towary za pośrednictwem Internetu powinien poinformować klientów o ich prawach i zasadach realizacji transakcji. Jeśli świadczy usługi wyłącznie drogą elektroniczną, musi na stronie internetowej e-sklepu zamieścić jego regulamin.

  ...»
 • Czy prawa wspólników spółki cywilnej po przekształceniu przejdą na spółkę komandytową

  2010.10.25

  Dwóch wspólników spółki cywilnej prowadzi aptekę. Chcą przekształcić spółkę cywilną w spółkę komandytową. Czy muszą jeszcze raz uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki? Wspólnicy kupili wspólnie lokal, w którym mieści się apteka. Czy konieczne będzie sporządzenie umowy darowizny, aby nieruchomość stała się własnością powstałej z przekształcenia spółki komandytowej?

  ...»
 • Przedsiębiorca ma 14 dni na zgłoszenie zmian w ewidencji działalności gospodarczej

  2010.10.25

  Zmianę miejsca zamieszkania, danych osobowych i rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności przedsiębiorca powinien zgłosić w urzędzie gminy lub miasta. Ma na to 14 dni od dnia powstania zmiany.

  ...»
 • Jak złożyć pozew do e-sądu

  2010.10.25

  Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym można złożyć w formie elektronicznej, korzystając ze strony internetowej www.e-sąd. gov.pl. Postępowanie to jest znacznie tańsze niż tradycyjne postępowanie przed sądem. Opłata sądowa to 1/4 opłaty stosunkowej. W postępowaniu upominawczym można dochodzić tylko roszczeń pieniężnych.

  ...»
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki

  2010.10.25

  Członek zarządu nie ponosi odpowiedzialności za zaległości podatkowe, które powstały w czasie pełnienia przez niego obowiązków członka zarządu, lecz termin ich płatności powstał, gdy przestał już pełnić funkcję członka zarządu. Tak orzekł WSA w Kielcach, w wyroku z 16 września 2010 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Dotacje dla 3 tys. urzędów na termomodernizację

  2010.10.25

  Od 29 października 2010 r. samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie termomodernizacji m.in. urzędów, szkół i gminnych domów kultury. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje 30% kosztów takiej inwestycji. Minimalny koszt przedsięwzięcia musi wynosić 10 mln zł. Program ma obniżyć zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej.

  ...»
 • Do 31 października dotacje na zamykanie składowisk

  2010.10.25

  NFOŚiGW ogłosił konkurs dla właścicieli składowisk i samorządów na przyznanie dotacji z przeznaczeniem na zamykanie i modernizację składowisk odpadów. O środki można się ubiegać tylko do 31 października 2010 r.

  ...»
 • Opłata 500 zł za kartę pojazdu jest nieważna z mocą wsteczną

  2010.10.25

  Opłata 500 zł za kartę pojazdu przewyższa wartość świadczonej usługi, więc jest niezgodna z konstytucją – przypomniał WSA w wyroku z 15 września 2010 r. Opłata ta jest nieważna ex tunc, tzn. od momentu wydania, a nie od dnia uchylenia rozporządzenia przez Trybunał Konstytucyjny.

  ...»
 • Do 31 października 2010 r. trzeba wprowadzić zmiany w rachunkowości środków europejskich

  2010.10.25

  Kierownicy jednostek budżetowych do 31 października 2010 r. muszą dostosować rachunkowość środków europejskich do nowych zasad. Są one określone w rozporządzeniu ministra finansów z 5 lipca 2010 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Na każdym etapie postępowania przed ZUS strona ma prawo do przeglądania akt

  2010.10.25

  Przed wydaniem decyzji w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych ZUS przeprowadza postępowanie, które ma na celu dokładne, obiektywne wyjaśnienie stanu faktycznego i zapoznanie się z wszelkimi okolicznościami, które mogą mieć wpływ na treść wydanej decyzji. Organ rentowy jest zobowiązany zapewnić stronie czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwić odniesienie się do zebranych dowodów i materiałów. Prawem strony jest przeglądanie akt sprawy na każdym etapie postępowania oraz zapoznawanie się z zebranymi przez ZUS dowodami.

  ...»
 • Terminy płatności składek i konsekwencje opóźnień

  2010.10.25

  Płatnicy składek, podzieleni na trzy grupy, opłacają składki odpowiednio do 5., 10. lub 15. dnia każdego miesiąca. Spóźnienie w płatnościach oznacza obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, a powtarzające się opóźnienia grożą nawet karą grzywny. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych każda nieterminowa wpłata przerywa okres ubezpieczenia.

  ...»
 • Członkowie rodziny w firmie

  2010.10.25

  Jeśli pracodawca przy prowadzeniu działalności gospodarczej korzysta z pomocy najbliższej rodziny, powinien pamiętać, że zatrudnienie brata, mamy lub córki może się okazać droższe niż osoby obcej. Członkowie rodziny bowiem często podlegają zgłoszeniu do ZUS jako osoby współpracujące.

  ...»
 • Składka na FEP za pracownika niepełnoetatowego

  2010.10.25

  W firmie prowadzonej przeze mnie zatrudniam spawacza, którego praca wykazana jest w załączniku nr 1 (punkt 28) do ustawy o emeryturach pomostowych. Osoba ta jest zatrudniona w naszej firmie na 3/4 etatu. Czy mamy obowiązek opłacać za tę osobę składki na FEP?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Zmiana stawek VAT nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy

  2010.10.25

  Zmiana stawki VAT nie spowoduje automatycznie prawa wykonawcy do uwzględnienia nowej stawki w kwocie należnej od zamawiającego – wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych z 14 października 2010 r. Wykonawca może zmienić stawkę, jeżeli umowa przewiduje taką możliwość (klauzula waloryzacyjna) lub jeżeli zamawiający zaakceptuje zmianę umowy (podpisze aneks).

  ...»
 • Zmiany norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej od 2011 r.

  2010.10.25

  Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywać nowe normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

  ...»
 • Zmiany w ustawie PIT – planowane już w 2011 r.

  2010.10.25

  Ujednolicenie zasad przeliczania przychodów i kosztów w walutach obcych, zmiany w rozliczaniu niektórych świadczeń dla pracowników oraz ograniczenia w korzystaniu z ulg – zakłada proponowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projektowane zmiany mają obowiązywać od 2011 r.

  ...»
 • Ustalenie przychodu w spółce użyteczności publicznej

  2010.10.25

  Jesteśmy spółką użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem gminy. Na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego dzierżawimy oczyszczalnię ścieków oraz kolektor kanalizacji sanitarnej (będące własnością tych jednostek). Czy z tytułu płaconego czynszu dzierżawnego w spółce wystąpi świadczenie częściowo nieodpłatne? Jeśli tak, to czy podlega ono wyłączeniu z ustalania przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  ...»
 • Jak rozliczać amortyzację jednorazową

  2010.10.25

  Czy do limitu 100 tys. euro (od 2011 r. limitu 50 tys. euro) należy wliczać odpisy składników majątku, których wartość nie przekracza 3500 zł?

  ...»
 • Rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawców

  2010.10.25

  Sprzedawca ma możliwość rozliczenia wystawianych przez siebie faktur korygujących na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest uwzględnienie takiej faktury w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym została wystawiona. W drugim przypadku jest ona rozliczana za okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej . W trzecim przypadku sprzedawca dokonuje korekty deklaracji, w której ujęta była faktura pierwotna.

  ...»
 • Przyjmowanie należności za pośrednictwem systemów płatności internetowej a VAT

  2010.10.25

  Coraz częściej sposobem na dokonywanie zapłaty za towary i usługi nabywane przez Internet jest korzystanie z systemów płatności internetowej (tzw. płatności internetowe, np. Platnosci.pl, Dotpay czy eCard). Ta forma płatności powoduje problemy z ustaleniem momentu powstawania obowiązku podatkowego w VAT oraz z ustaleniem, czy można korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

  ...»
 • Rozliczanie kosztów na przełomie roku

  2010.10.25

  Na sposób rozliczania kosztów na przełomie lat podatkowych mają wpływ: rodzaj prowadzonej ewidencji rachunkowej (podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe) i rodzaj kosztu (czy jest bezpośrednio, czy pośrednio związany z przychodem). Pewna grupa wydatków (np. wynagrodzenia pracownicze) podlega ujęciu w kosztach na odmiennych zasadach – przypisanych danemu rodzajowi kosztu.

  ...»
 • Premia za obroty nie jest odpłatnością za usługę i nie podlega VAT

  2010.10.25

  Premia pieniężna otrzymana od kontrahenta unijnego nie jest opodatkowana VAT – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 października 2010 r. Premia za uzyskanie odpowiednich obrotów stanowi nagrodę za osiągniecie rezultatu, a nie odpłatność za świadczenie usługi.

  ...»
 • Pożyczka udzielona spółce przez zagranicznego udziałowca jest zwolniona z VAT

  2010.10.25

  Pożyczka udzielona spółce przez zagranicznego udziałowca rozpoznana jako import usług jest zwolniona z VAT – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 września 2010 r.

  ...»
 • Zmiany w Ordynacji podatkowej

  2010.10.25

  Prezydent podpisał 13 października 2010 r. nowelizację ustawy – Ordynacja podatkowa. Do najważniejszych zmian można zaliczyć m.in. możliwość składania przez podatników i płatników dokumentów elektronicznych oraz zmiany w sposobie ustalania wysokości stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

  ...»
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a przychód pracownika

  2010.10.25

  Świadczenia otrzymywane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) stanowią przychód podatnika. W przypadku pracowników opodatkowanie tych świadczeń wynika z ogólnej definicji przychodów ze stosunku pracy. Ważne, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, jest to, że część ze świadczeń socjalnych ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie ma zastosowanie tylko do określonych rodzajów przekazywanych świadczeń. W niniejszym artykule zostały omówione zasady opodatkowania bonów, talonów, paczek świątecznych, biletów do kina, teatru, karnetów na basen, siłownię itp.

  ...»
 • Najem nieruchomości przez małżonków prowadzących działalność gospodarczą

  2010.10.25

  W przypadku najmu nieruchomości przez małżonków objętych wspólnością majątkową istotne jest jego zakwalifikowanie do właściwego źródła przychodu. Gdy najem stanowi przychód z działalności gospodarczej, rozliczy go małżonek prowadzący daną działalność. Natomiast jeśli najem rozliczany jest w ramach odrębnego źródła przychodów, to małżonkowie decydują, czy będą „rozliczać najem” oboje, czy tylko jedno z nich.

  ...»
 • Od kiedy biura rachunkowe będą musiały prowadzić rejestr transakcji

  2010.10.25

  8 października 2010 r. minister finansów zyskał upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Biura rachunkowe oczekują na opublikowanie tych przepisów z niepokojem. Dla nich bowiem oznacza to początek wykonywania obowiązków rejestracyjnych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Czy na dostawy niefakturowane należy utworzyć rezerwę

  2010.10.25

  W większości przedsiębiorstw prowadzone jest konto „Rozliczenie zakupu”. Saldo kredytowe tego konta wykazuje dostawy niefakturowane, w związku z którymi na koniec roku pojawi się wątpliwość, jak je wykazać w księgach: czy dokonać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, czy ująć jako zobowiązania? Przepisy prawa bilansowego nie są jednoznaczne w tym zakresie.

  ...»
 • Ewidencja na kontach 137 i 228 oraz na kontach pozabilansowych po zmianach

  2010.10.25

  Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (szkoła), dla której organem prowadzącym jest miasto. Jak prawidłowo należy dokonać przeksięgowań zapisów na kontach 137 i 228 zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (z 5 lipca 2010 r.)? Dotyczy to kont, które mają olbrzymią liczbę księgowań. Czy należy dokonać zbiorczych przeksięgowań, czy przeksięgować pojedynczo każdą operację w powiązaniu z poszczególnym kontem? Jak należy postąpić z kontami pozabilansowymi? Obecnie stosowane są konta: 980, 998 oraz 999, a po zmianach powinny to być konta: 982, 983, 984.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika można uznać za ciężkie naruszenie obowiązków

  2010.10.25

  O nieobecności w pracy pracownik musi powiadomić pracodawcę i usprawiedliwić ją. Za brak powiadomienia można nałożyć karę porządkową. Jeśli nieobecność się przedłuża bez wyjaśnienia jej powodów, pracodawca może uznać, że doszło do porzucenia pracy i rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

  ...»
 • Czy pracodawca może wystąpić przed sądem samodzielnie, czy musi mieć pełnomocnika

  2010.10.25

  Prowadzę niewielką firmę usługową, w której zatrudniam kilka osób. Do tej pory nie musiałem korzystać z pomocy prawnika. Niedawno zwolniłem dyscyplinarnie jednego z pracowników, który potem wytoczył mi sprawę o przywrócenie do pracy. Z powodu trudnej sytuacji finansowej nie mam środków na opłacenie adwokata lub radcy prawnego. Czy przed sądem będę mógł wystąpić samodzielnie? Czy powinienem mieć pełnomocnika?

  ...»
 • Pracodawca może zwiększyć roczny limit godzin nadliczbowych

  2010.10.25

  Liczba godzin nadliczbowych w roku wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy jest ograniczona. Roczny limit nadgodzin wykonywanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy wynosi 150, chyba że w przepisach wewnątrzzakładowych, np. układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, obwieszczeniu lub w przypadku ich braku w umowie o pracę, pracodawca określi wyższy limit (art. 151 § 3 k.p.).

  ...»
 • Podczas rekrutacji pracodawca nie może żądać wszystkich danych osobowych kandydata

  2010.10.25

  Od osoby ubiegającej się o pracę można żądać ujawnienia tylko tych danych osobowych, które ściśle określono w przepisach prawa. Pracodawca może je zamieścić w kwestionariuszu osobowym. Dane kandydata do pracy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa pracy i ustawy o ochronie danych osobowych.

  ...»
 • Czy pracodawca może bez wypowiedzenia zwolnić pracownika, który popełnił przestępstwo u innego pracodawcy

  2010.10.25

  Jestem właścicielem dużej firmy produkującej okna. Kilka dni temu dowiedziałem się, że jeden z moich pracowników został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę więzienia w trakcie zatrudnienia u byłego pracodawcy. Nie wiem dokładnie, jakie przestępstwo popełnił, słyszałem, że chodziło o jakieś oszustwo. Czy w tej sytuacji mogę rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Potrącenia z wynagrodzenia bez uzyskania zgody pracownika

  2010.10.25

  Wynagrodzenie pracownika jest chronione przez prawo. Ochrona wynagrodzenia polega między innymi na tym, że prawo pracy zabrania pracownikowi zrzec się prawa do wynagrodzenia oraz przeniesienia tego prawa na inną osobę, gwarantuje jego minimalną wysokość, a także określa, jakich potrąceń można z niego dokonywać.

  ...»