Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 7/2010

Temat tygodnia - Wszystko o bezbłędnym odliczaniu VAT

Podatek VAT jest z założenia podatkiem ekonomicznie neutralnym dla podatników tego podatku. Do opodatkowania tym podatkiem dochodzi jednak na każdym etapie obrotu. W konsekwencji konieczne jest, aby podatnicy, którzy zapłacili podatek należny od sprzedaży, mieli możliwość uwolnienia się od ciężaru zapłaconego przez siebie podatku. Odbywa się to poprzez obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zapłaconego przez nich przy zakupie lub wytwarzaniu sprzedawanych przez nich towarów i usług.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Znak towarowy musi się odróżniać

  2010.11.01

  Oferowanie towarów i usług tego samego rodzaju przez kilka podmiotów nie pozbawia ich oznaczenia zdolności odróżniającej. Może więc ono zostać zarejestrowane jako znak towarowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  ...»
 • Na ponowne wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości będzie tydzień

  2010.11.01

  Zadłużony przedsiębiorca łatwiej zainicjuje postępowanie o ogłoszenie upadłości. Uzupełniony wniosek po jego ponownym złożeniu ma wywoływać skutek od daty pierwotnego wniesienia.

  ...»
 • Jak liczyć długość kadencji członka zarządu spółki kapitałowej

  2010.11.01

  Jeśli członek zarządu, którego kadencja się skończyła, podpisze w imieniu spółki umowę z osobą trzecią, będzie ona bezwzględnie nieważna. Kadencja każdego członka zarządu biegnie indywidualnie i kończy się niezależnie od tego, czy zakończyła się kadencja pozostałych osób zasiadających w zarządzie.

  ...»
 • Jak zgodnie z prawem używać cudzego znaku towarowego

  2010.11.01

  Przedsiębiorca, który zarejestruje znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP, ma wyłączne prawo do jego używania na całym obszarze Polski przez 10 lat. Jednak firma, która prowadziła wcześniej lokalną działalność w niewielkim rozmiarze i używała tego samego oznaczenia w dobrej wierze, także może z niego korzystać. Taką firmę nazywa się używaczem uprzednim.

  ...»
 • Kto może reprezentować przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym

  2010.11.01

  Przed podpisaniem umowy obie strony powinny sprawdzić, czy są właściwie reprezentowane. Kontrakt zawarty z niewłaściwą osobą może się okazać nieważny. Informacje dotyczące tego, kto jest uprawniony do reprezentowania spółki, uwidocznione są w odpisie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Zasady przepadku samochodu na rzecz powiatu

  2010.11.01

  Starosta przejmuje pojazd, jeśli właściciel nie odebrał go z parkingu w ciągu trzech miesięcy od dnia usunięcia z drogi oraz w terminie czterech miesięcy, gdy nie ustalono jego właściciela. Takie zmiany obowiązują od 4 września 2010 r. w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. W ustawie wprowadzono też maksymalne stawki opłat, które pobierać może powiat za usunięcie pojazdu.

  ...»
 • Do 30 listopada trzeba sporządzić plan działalności na następny rok

  2010.11.01

  Od 22 października 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące planu działalności i sprawozdania z jego wykonania na 2011 r. Plany sporządzają, na polecenie właściwego ministra, kierownicy podległych mu jednostek.

  ...»
 • 4 główne błędy z zakresu telekomunikacji w planach zagospodarowania

  2010.11.01

  Aż 40% uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawionych do opinii prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest niezgodnych z prawem. Przedstawiamy cztery najczęściej popełniane przez władze lokalne błędy w planach zagospodarowania. Obecnie wszystkie nowo uchwalane plany, w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych, muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez prezesa UKE.

  ...»
 • Dotacje ekologiczne również dla osób fizycznych

  2010.11.01

  Likwidacja gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i przekazanie ich środków do budżetów samorządów spowodowało, że nie jest możliwe przekazywanie dotacji ekologicznych osobom fizycznym. To niedopatrzenie wyeliminowała nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska, przyjęta przez Sejm 8 października 2010 r

  ...»
 • Urzędniczki mogą pracować do 65. roku życia

  2010.11.01

  Urzędniczki i pracownice mianowane nie będą musiały przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat.

  ...»
 • Domownikowi można pozostawić przesyłkę, ale nie awizo o jej nadejściu

  2010.11.01

  Prawidłowe doręczenie polega na pozostawieniu awizo o nadejściu przesyłki w oddawczej skrzynce pocztowej albo na drzwiach mieszkania lub widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 19 października 2010 r. Pozostawienie zawiadomienia w tych ściśle oznaczonych miejscach dotyczy każdego awizowania, zarówno pierwszego, jak i drugiego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej uwzględnić w podstawie składki na FEP

  2010.11.01

  Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach wyłączana jest wartość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. Czy wyłączenie to należy uwzględnić również przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na FEP?

  ...»
 • Finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych rolników jest niezgodne z konstytucją

  2010.11.01

  Opłacanie z budżetu państwa składek zdrowotnych rolników, bez względu na ich status materialny, jest niezgodne z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. TK wyznaczył 15 miesięcy na zmianę przepisów.

  ...»
 • Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców

  2010.11.01

  Konieczność opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na umowę zlecenie zależy od wielu czynników – obowiązku podlegania przez nie ubezpieczeniom społecznym, wysokości przychodu uzyskiwanego z tytułu zlecenia czy wieku zleceniobiorcy. Składkę na Fundusz opłaca się w tych samych terminach, co składki na ubezpieczenia społeczne – a zatem zleceniodawcy ze sfery budżetowej przekazują składki do ZUS do 5., a pozostali płatnicy do 15. dnia każdego miesiąca.

  ...»
 • Jak ustalić składkę na FEP za pracę wykonywaną przez część miesiąca

  2010.11.01

  Jeden z naszych pracowników wykonywał we wrześniu tego roku pracę w szczególnych warunkach (wskazaną w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych) przez pierwsze pięć dni miesiąca. Następnie został przesunięty do pracy, która nie jest już pracą w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy. Wynagrodzenie wypłaciliśmy mu 30 września 2010 r. Czy składkę na FEP należy odprowadzić od całości przychodu uzyskanego we wrześniu przez tego pracownika?

  ...»
 • Dokumentowanie wypadku przy pracy

  2010.11.01

  Ustalenia, czy dane zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy, dokonuje pracodawca osoby poszkodowanej lub podmiot, który zatrudniał poszkodowanego na innej, niż stosunek pracy, podstawie i z tego tytułu dokonał jego zgłoszenia do ubezpieczenia wypadkowego. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność postępowanie powypadkowe prowadzić będzie ZUS.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Jak zapłacić niższą zaliczkę na podatek dochodowy

  2010.11.01

  Do 20 grudnia podatnicy muszą zapłacić zaliczkę na podatek za listopad i za grudzień. Jest jednak szansa, aby oddać fiskusowi mniej i to zupełnie legalnie.

  ...»
 • Czy rozliczać różnice kursowe z faktury w walucie obcej od kontrahenta krajowego

  2010.11.01

  Nasza spółka otrzymuje od kontrahenta krajowego faktury dokumentujące zakup surowca w walucie euro. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Jak powinna wyglądać otrzymana przez nas faktura, aby można było odliczyć z niej VAT?

  ...»
 • Kiedy koszty procesu sądowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

  2010.11.01

  Do wydatków ponoszonych w trakcie postępowania sądowego zalicza się wpis, opłatę kancelaryjną, koszty reprezentacji, opłaty ponoszone w związku z pracą biegłych itp. Koszty procesowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Odrębnie należy rozpatrzyć zakwalifikowanie tych kosztów u wierzyciela, a odrębnie u dłużnika.

  ...»
 • Luksemburg o polskich inżynierach i podatku VAT

  2010.11.01

  Świadczenie przez polskich inżynierów czynności zawodowych na rzecz konsumentów spoza terytorium Wspólnoty nie podlegało i obecnie nie podlega podatkowi VAT – takie wnioski można wyprowadzić z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 8 października 2010 r. w sprawie polskiej spółki Kronospan Mielec sp. z o.o. (C 222/09). Przy określaniu miejsca świadczenia podatnik powinien jednak szczegółowo zwracać uwagę na warunki świadczonej usługi.

  ...»
 • Kredyt denominowany w walucie obcej nie powoduje powstania różnic kursowych

  2010.11.01

  Strony umów gospodarczych mogą uzgodnić, że wysokość zobowiązań/należności podlegać będzie waloryzacji. Szczególnie często korzystają z tej możliwości banki, oferując swoim klientom kredyty denominowane w walucie obcej. Warto pamiętać, że skutki finansowe spłaty kredytu denominowanego nie są traktowane jako różnice kursowe.


  ...»
 • Kiedy nieodpłatne pełnienie funkcji przez członka zarządu stanowi przychód spółki

  2010.11.01

  Nasza firma jest członkiem dużej grupy kapitałowej, w której działa kilka spółek. W chwili obecnej jeden z naszych członków zarządu, który pełni swoją funkcję jedynie na podstawie aktu powołania, nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Czy w takim przypadku mogą powstać negatywne skutki podatkowe dla spółki?

  ...»
 • Osoba prawna jako nabywca spadku lub darowizny

  2010.11.01

  Osoba prawna, która otrzymała spadek lub darowiznę, musi je rozliczyć według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczególne zasady opodatkowania dotyczą fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego.

  ...»
 • Kiedy ująć w kosztach zaległy podatek od nieruchomości

  2010.11.01

  Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Rozliczam ją w PKPiR. Z powodu trudności finansowych w październiku 2010 r. zapłaciłem zaległy podatek od nieruchomości za 2009 r. Podatek był naliczony za majątek wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. PKPiR prowadzę metodą kasową. Czy ten zaległy podatek od nieruchomości mogę ująć kosztach w 2010 r.?

  ...»
 • Minimalne stawki podatków transportowych będą w 2011 r. niższe o 7,26%

  2010.11.01

  Minister finansów określił minimalne stawki podatków od środków transportowych na 2011 r. Stawki minimalne zostały obniżone o 7,26% w stosunku do bieżącego roku. Wynika to z niższego kursu euro.

  ...»
 • Znaczne odstępstwo to co najmniej 30% różnicy od wartości rynkowej

  2010.11.01

  Pojęcie „znacznego” odstępstwa od średniej wartości rynkowej nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku akcyzowym. W doktrynie wskazuje się jednak, że znaczne odstępstwo to co najmniej 30% różnicy od średniej wartości rynkowej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjnego w wyroku z 8 października 2010 r.

  ...»
 • Powiat nie odzyska VAT od realizowanych zadań publicznych

  2010.11.01

  Powiat nie ma możliwości dokonania odliczeń podatku naliczonego, związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 8 października 2010 r.

  ...»
 • Nieruchomość jako aport w spółce komandytowej

  2010.11.01

  Wniesiona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością aportem nieruchomość do spółki komandytowej nie powinna powodować powstania przychodu po stronie spółki kapitałowej.

  ...»
 • Usługi z rajów podatkowych jednak z odliczeniem VAT

  2010.11.01

  W polskiej ustawie podatkowej została zapisana zasada ograniczająca możliwość odliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w przypadku kontraktów z usługodawcami z tzw. rajów podatkowych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł niezgodność tego ograniczenia z przepisami wspólnotowymi.


  ...»
 • Zaległość zabezpieczona hipoteką lub zastawem nie ulega przedawnieniu

  2010.11.01

  Niektóre zobowiązania mogą być dochodzone od podatników bez żadnych ograniczeń czasowych. Dzieje się tak w sytuacji, gdy zostały one uprzednio zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Po upływie przedawnienia zobowiązania podatkowe mogą być egzekwowane z przedmiotu hipoteki lub zastawu.


  ...»
 • Pożyczka od wspólnika dla spółki jawnej w podatku dochodowym od osób fizycznych

  2010.11.01

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada neutralność podatkową otrzymanego kapitału pożyczki czy kredytu. Skutki podatkowe w postaci przychodów i kosztów wiążą się zasadniczo z odsetkami i prowizjami płaconymi od pożyczek i kredytów. Od tej zasady nie brakuje jednak wyjątków.

  ...»
 • Czy koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można ująć w PKPiR

  2010.11.01

  Planuję rozpocząć własną działalność gospodarczą od listopada 2010 r. Korzystając z likwidacji sklepu ze sprzętem elektronicznym, kupiłem już w październiku dwa komputery do mojej firmy. Czy mogę koszt zakupionych komputerów oraz koszty związane z rejestracją działalności gospodarczej ująć w kosztach uzyskania przychodów? Działalność zamierzam rozliczać w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  ...»
 • Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

  2010.11.01

  Czy posiadając kasę fiskalną, należy zarejestrować na niej całą sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności (włącznie z pracownikami), czy też korzystamy ze zwolnień z załącznika do rozporządzenia?

  ...»
 • Przedsiębiorca pracujący na rzecz byłego pracodawcy ma prawo do podatku liniowego

  2010.11.01

  Świadczenie usług przez przedsiębiorcę na rzecz byłego pracodawcy uprawnia do rozliczeń według stawki 19% podatku liniowego, jeżeli dotychczasowa umowa o pracę zostanie rozwiązana w 2010 r. – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 października 2010 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Ewidencja towarów w obrocie komisowym

  2010.11.01

  Prowadzę spółkę ABC zajmującą się sprzedażą odkurzaczy. 1 października podpisałem umowę z komisem o sprzedaży pięciu sztuk odkurzaczy. Ustaliłem cenę na poziomie 488 zł brutto za sztukę. Spółka nabyła odkurzacze po cenie 240 zł za sztukę. Komis sprzedał pięć sztuk odkurzaczy po ustalonej cenie i przelał zapłatę na konto spółki. Komis za wykonanie usługi pobrał prowizję w wysokości 3% wartości brutto.

  ...»
 • Likwidacja spółki z o.o. w księgach rachunkowych

  2010.11.01

  Likwidacja wiąże się z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz podziałem majątku spółki. Likwidatorzy zgłaszają do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Wspólnicy muszą jednak pamiętać o wcześniejszym zaspokojeniu wierzycieli. Zasady likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych.

  ...»
 • Cztery ważne terminy dla księgowych

  2010.11.01

  Do końca 2010 r. pozostały już tylko cztery terminy egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Pracodawca może powierzyć pracownikowi czasowe wykonywanie innej pracy

  2010.11.01

  Pracownicy mogą wykonywać inną pracę, niż określona w umowie o pracę, jeżeli wynika to z potrzeb pracodawcy. Jej powierzenie jest jednostronną decyzją pracodawcy i nie wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody pracownika. Zmiana rodzaju wykonywanej pracy nie może jednak oznaczać obniżenia wynagrodzenia pracownika.

  ...»
 • Uprawnienia członków komisji odpowiedzialnych za przebieg głosowań

  2010.11.01

  Do 8 listopada 2010 r. powinny być powołane obwodowe komisje wyborcze, które za prawie trzy tygodnie przeprowadzą wybory samorządowe. Członkom tych komisji przysługuje zwolnienie od pracy do pięciu dni. O skorzystaniu z tej możliwości muszą oni uprzedzić swoich pracodawców co najmniej trzy dni wcześniej. W czasie zwolnienia nie zachowają prawa do wynagrodzenia, otrzymają natomiast diety.

  ...»
 • Umowa na jeden semestr: ponadwymiarowe godziny pracy należy rozliczyć za okres zatrudnienia

  2010.11.01

  Wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego, który został zatrudniony tylko na część roku akademickiego, oblicza się proporcjonalnie do okresu trwania zatrudnienia. W razie przekroczenia tak ustalonego pensum wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe staje się wymagalne w dniu ustania stosunku pracy – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 25 maja 2010 r.

  ...»
 • Jak rozliczyć podróż służbową kierowcy samochodu osobowego

  2010.11.01

  Zgodnie z rozkładem czasu pracy kierowca samochodu osobowego zatrudniony w naszej firmie pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. Mamy problem z rozliczeniem jego czasu pracy w dniu, w którym pojechał w delegację (środa). Wyjechał o godz. 6.00, na miejsce dojechał o godz. 10.00, do godz. 12.30 czekał na szefa, który był na spotkaniu. Od 12.30 do 14.00 jechał do kolejnej miejscowości, gdzie znowu czekał na zakończenie spotkania do godz. 16.30. Do 17.30 kierowca prowadził pojazd, potem miał wolną godzinę. Szef był na spotkaniu, kierowca poszedł na obiad, miał się stawić na wezwanie telefoniczne. Potem, do godziny 21.00, trwała podróż powrotna. Jak tę delegację rozliczyć?

  ...»
 • Czy można nadal zatrudniać pracownika, który przebywa w areszcie

  2010.11.01

  Zatrudniony w mojej firmie informatyk od ponad trzech miesięcy nie przychodzi do biura. Pracuje już kilka lat i nigdy nie był nawet na zwolnieniu lekarskim. Od jego żony dowiedziałem się, że został tymczasowo aresztowany. Wierzę w jego niewinność. Nie chciałbym rozwiązywać z nim stosunku pracy i poczekam, aż sprawa się wyjaśni. Czy mogę nadal go zatrudniać?

  ...»
 • Jak zabezpieczyć wekslem roszczenia wobec pracownika

  2010.11.01

  Pracodawca może się domagać od pracownika podpisania weksla na wypadek przyszłych roszczeń wobec pracownika. Można w ten sposób zabezpieczyć np. wypłatę odszkodowania za wyrządzone przez niego szkody. Nie może to być jednak sposób na zabezpieczenie wszystkich interesów pracodawcy.

  ...»
 • Zasady ustalania świadczeń chorobowych 50-letnich pracowników mogą się zmienić

  2010.11.01

  Pracownicy w wieku powyżej 50 lat mają otrzymywać zasiłek chorobowy w związku z pobytem w szpitalu według takich samych zasad jak inni zatrudnieni.

  ...»
 • Czy z powodu choroby pracownika można przedłużyć okres próbny

  2010.11.01

  Podpisałem z pracownikiem umowę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. W pierwszym i drugim miesiącu pracy pracownik przebywał na tygodniowych zwolnieniach lekarskich. W tej sytuacji chciałbym, żeby jego umowa uległa przedłużeniu o dwa tygodnie z związku z jego nieobecnością w pracy z powodu choroby. Czy mogę ją wydłużyć?

  ...»
 • Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu nie pozbawia ochrony pracownika przed zwolnieniem

  2010.11.01

  Przepis kodeksu pracy, wyłączający ochronę pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę z powodu upadłości pracodawcy, ma zastosowanie tylko w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. Nie odnosi się on do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu – wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 16 marca 2010 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia