Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 8/2010

Temat tygodnia - 12 sposobów na problemy z rozliczaniem wynagrodzeń

Zatrudniając pracownika, pracodawca jest zawsze zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Od 2009 roku pracownicy mogą otrzymać pensję zarówno w złotówkach, jak i w walutach obcych. Jeśli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego wypłatę w umówionej wysokości.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Czy pracownik zakładu budżetowego może zostać radnym

  2010.11.08

  Czy osoba będąca pracownikiem gminnego zakładu budżetowego może startować w wyborach samorządowych i zostać radnym? Czy w przypadku gdy taka osoba zostanie radnym, może brać udział w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi zakładu, w którym pracuje?

  ...»
 • Kiedy zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji

  2010.11.08

  Przedsiębiorcy startujący w przetargu nie zawsze mają szanse spełnić wszystkie jego warunki. Mogą je zakwestionować przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przedsiębiorcy muszą wtedy wykazać, że wszystkie warunki spełnia tylko jeden wykonawca, a inni nie mogą nawet złożyć prawidłowej oferty. Należy też dowieść, że decydujący wymóg nie ma znaczenia merytorycznego.

  ...»
 • Jak kupić lokal na licytacji komorniczej

  2010.11.08

  Na licytacji można kupić lokal użytkowy nawet za 2/3 jego wartości. Licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. Zagrożeniem może być kupno lokalu z niechcianymi lokatorami.

  ...»
 • Powody i skutki rozwiązania spółki cywilnej

  2010.11.08

  Spółka cywilna to najczęściej występująca forma prowadzenia biznesu przez kilku małych przedsiębiorców, a jednocześnie umowa cywilnoprawna. Jej rozwiązanie jest jednak bardziej skomplikowane niż zakończenie innych umów występujących w obrocie gospodarczym.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • Fotoradar straży miejskiej musi być oznakowany

  2010.11.08

  Likwidacja atrap fotoradarów oraz wyraźne oznaczenie działających urządzeń to jedna ze zmian zawartych w nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przyjętej przez Sejm 8 października 2010 r. Nowelizacja rozstrzyga kwestię mandatów dla kierujących samochodami służbowymi, a także porządkuje zakres zadań straży miejskich.

  ...»
 • Samorządy przejmą dworce kolejowe za długi PKP

  2010.11.08

  Ułatwienie gminom, powiatom i województwom przejmowania na własność dworców kolejowych wraz z gruntami przewiduje przyjęta przez Sejm 29 października 2010 r. nowelizacja ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

  ...»
 • Sejm przyjął przepisy ograniczające deficyt finansów publicznych

  2010.11.08

  Obniżenie zasiłku pogrzebowego i podatku „janosikowego” oraz wydłużenie terminu na uchwalenie budżetów samorządowych do 28 lutego 2011 r. to tylko niektóre ze zmian zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Regulacja jest ściśle powiązana z budżetem państwa na 2011 r. Została uchwalona przez Sejm 29 października 2010 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Wyliczenie podstawy zasiłku chorobowego przy przekroczeniu tzw. 30-krotności

  2010.11.08

  Ustalenie prawidłowej podstawy zasiłku z ubezpieczenia chorobowego wymaga pomniejszenia kwoty przychodu osiągniętego przez pracownika o wysokość składek emerytalno-rentowych i chorobowej przez niego finansowanych. W przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek przez ubezpieczonego, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku pomniejszenie może dotyczyć tylko części przychodu pracownika.

  ...»
 • Wysokość wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby

  2010.11.08

  Za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownikom przysługują różne rodzaje świadczeń. Część z nich finansowana jest ze środków pracodawcy, zdecydowana większość jednak pochodzi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i należna jest tylko osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

  ...»
 • O pomostówkach przez Internet

  2010.11.08

  W serwisie internetowej obsługi klientów e-inspektorat.zus.pl Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kwietnia tego roku umożliwił płatnikom korzystanie z elektronicznej usługi zgłaszania pytań dotyczących obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Każdy przedsiębiorca może drogą elektroniczną zwrócić się do ZUS o pomoc merytoryczną w tej sprawie.

  ...»
 • Najczęstsze błędy płatników – porządki na koncie ZUS

  2010.11.08

  Każdego roku płatnik składa do ZUS wiele różnych dokumentów. Całość dokumentacji układa się w logiczny, choć może zbyt rozbudowany i niepozbawiony pułapek system. W tej ilości dat, sum, identyfikatorów, kodów nietrudno jednak o pomyłkę.


  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

  2010.11.08

  Z dniem 30 czerwca 2010 r. jednostka zakończyła działalność i 1 lipca tego roku rozpoczęła działalność jako jednostka w likwidacji. Zakończenie procesu likwidacji wyznaczono na 31 grudnia 2010 r. Jak w tej sytuacji sporządzić sprawozdanie Rb-WS? Czy według ,,nowego” czy według ,,starego” rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Prawa podatnika podczas kontroli „na legitymację”

  2010.11.08

  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą się liczyć z możliwością kontroli rozliczeń podatkowych przez organy podatkowe. Szczególnym przypadkiem kontroli przedsiębiorcy jest tzw. kontrola na legitymację. Istotne jest, by kontrolowany znał swoje prawa w przypadku takiej kontroli.

  ...»
 • Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania w 2011 r.

  2010.11.08

  Wybór odpowiedniej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia poprawności rozliczeń z fiskusem, jak i z perspektywy optymalizacji obciążeń podatkowych. Warto rozważyć zastosowanie różnych form opodatkowania działalności gospodarczej, aby wybrać najkorzystniejszą.

  ...»
 • Kiedy spółka nie jest płatnikiem podatku u źródła od usług doradczych zakupionych w Niemczech

  2010.11.08

  W związku z rozwojem spółki z o.o. i jej ekspansją na rynkach zagranicznych kupujemy wiele usług doradczych od podmiotów zagranicznych, w szczególności od podmiotów z Niemiec. Dokonując płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów, nie pobieramy podatku u źródła w Polsce, gdyż otrzymaliśmy zaświadczenie o zarejestrowaniu dla potrzeb podatku od wartości dodanej w Niemczech. Czy przyjęte przez nas podejście jest prawidłowe?

  ...»
 • Jakie prezenty między kontrahentami nie podlegają opodatkowaniu

  2010.11.08

  W ramach działalności promocyjnej przekazujemy naszym kontrahentom różnego rodzaju prezenty, czasami o dość znacznej wartości. Czy jesteśmy zobowiązani, jako płatnik, do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wręczanych prezentów?

  ...»
 • Zeszyt ujawniony podczas kontroli może stanowić dowód w sprawie

  2010.11.08

  Brak jest jednoznacznego stanowiska, jak należy rozumieć zwrot „dokumenty z czynności kontrolnych”. Posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem „dokumenty”, a nie „dowody” czy „wszelkie czynności” świadczą o chęci wyłączenia z materiału dowodowego jedynie dokumentów sporządzonych w trakcie bezprawnie prowadzonej kontroli – stwierdził NSA w wyroku z 15 maja 2010 r.

  ...»
 • Jak rozliczyć wstępną opłatę leasingową

  2010.11.08

  Problem rozliczeń wstępnych rat leasingowych dotyczy znacznej liczby przedsiębiorców. Nierzadko muszą oni występować o indywidualne interpretacje prawa podatkowego, a następnie w sądzie dochodzić korzystnych dla siebie rozwiązań. Wynika to z tego, że organy podatkowe nakazują rozliczać opłaty wstępne nie jednorazowo, ale przez cały okres trwania umowy leasingu. Z taką interpretacją nie zgadzają się podatnicy. Korzystne dla nich stanowisko przyjmują sądy.

  ...»
 • W której kolumnie PKPiR ująć nabytą w celu odsprzedaży usługę transportu

  2010.11.08

  Firma spedycyjna pośredniczy w organizacji transportu towarów. Kupuje usługę przewozu z upustem (za stałą współpracę) kilka tygodni przed przewidywanym terminem transportu towaru. Następnie odsprzedaje właścicielowi towaru nabytą usługę przewozu. W której kolumnie zaewidencjonować zakup usługi transportu? Dla firmy spedycyjnej jest to rodzaj towaru. Czy zapis w kolumnie 10 PKPiR jest właściwy?

  ...»
 • Co zrobić, jeśli powódź zniszczyła dokumentację firmy, jak odtworzyć zniszczone dokumenty

  2010.11.08

  W czasie trwających powodzi wielu podatników utraciło całą dokumentację firmy, w tym m.in. dokumentację podatkową. Trzeba zauważyć, że odzyskiwanie dokumentacji to proces złożony i długotrwały. Odtworzenie najistotniejszych dokumentów może zająć sporo czasu. Jakie są najskuteczniejsze sposoby odzyskania utraconej dokumentacji?

  ...»
 • Stowarzyszenie od działalności statutowej nie zapłaci VAT

  2010.11.08

  Stowarzyszenie prowadzące wyłącznie działalność statutową jest zwolnione z podatku od towarów i usług – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 października 2010 r.

  ...»
 • Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne

  2010.11.08

  W wyniku remanentu u podatników prowadzących PKPiR mogą powstać nadwyżki lub niedobory w stanach towarów. Różnice te wynikają z porównania stanów rzeczywistych ze stanami wynikającymi z programów magazynowych.

  ...»
 • Jak rozliczyć materiały reklamowe przekazane kontrahentom w PKPiR

  2010.11.08

  Prowadzę działalność gospodarczą. Często przekazuję klientom materiały reklamowe (np. smycze). Czy tego typu materiały mogę uznać jako koszty uzyskania przychodów? Jak należy je ewidencjonować w PKPiR?

  ...»
 • Jak rozliczyć koszty paliwa w PKPiR

  2010.11.08

  Od października 2010 r. rozpocząłem działalność gospodarczą i ewidencję kosztów w PKPiR. Podlegam zwolnieniu podmiotowemu z VAT. W połowie miesiąca dokonałem zakupu paliwa do samochodu służbowego będącego w ewidencji środków trwałych. Jak mam ująć w PKPiR ten koszt?

  ...»
 • W jaki sposób najkorzystniej zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy

  2010.11.08

  Obowiązek odprowadzania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy z tytułu dochodów osiąganych z działalności gospodarczej ciąży zarówno na podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. Zasadą jest, że zaliczki są wpłacane na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który wpłacana jest zaliczka. Niektórzy podatnicy mają jednak możliwość rozliczania zaliczek w inny sposób. Mogą to uczynić zarówno ze względów ekonomicznych, jak i celem uproszczenia rozliczeń z fiskusem.

  ...»
 • Sejm przegłosował podwyżki stawek w VAT

  2010.11.08

  Uchwalona przez Sejm 29 października 2010 r. ustawa okołobudżetowa wprowadza od przyszłego roku m.in. wyższe stawki VAT oraz utrzymuje dotychczasowe ulgi w akcyzie dla biopaliw.

  ...»
 • Organ ma sporządzić, a nie dostarczyć interpretację w ciągu trzech miesięcy

  2010.11.08

  Interpretację indywidualną organ ma obowiązek sporządzić w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku, zaś jej doręczenie może nastąpić już po upływie tego terminu – wynika z wyroku WSA w Krakowie z 15 października 2010 r. Niezachowanie tego terminu powoduje, że wiążące staje się stanowisko podatnika wskazane we wniosku (tzw. milcząca interpretacja).

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak dokonać ewidencji umorzenia podatku rolnego

  2010.11.08

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji rolnej. Co kwartał dokonuję płatności podatku rolnego. W związku z tegoroczną powodzią złożyłem do gminy wniosek z prośbą o umorzenie raty podatku za IV kwartał w wysokości 900 zł. Gmina zaakceptowała wniosek, umarzając mi dwie raty w wysokości 600 zł. Jak zaksięgować umorzony podatek?

  ...»
 • Dla obrotów ponad 1,2 mln euro należy prowadzić księgi rachunkowe

  2010.11.08

  Osiągnięcie obrotów powyższej 1,2 mln euro z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzi do przejścia na księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 października 2010 r.

  ...»
 • Rozliczenie straty podatkowej i bilansowej za 2009 r.

  2010.11.08

  Stratę podatkową poniesioną w wyniku prowadzonej działalności podatnik ma prawo rozliczyć w ciągu pięciu lat. Co do zasady nie wymaga ona ewidencji księgowej, gdyż polega na zmniejszeniu wykazanej w deklaracji podstawy podatkowej za dany rok. Ewidencji księgowej wymaga jednak pokrycie straty bilansowej.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

  2010.11.08

  Za czas zwolnienia z tytułu urlopu okolicznościowego pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia. Oblicza się je według zasad stosowanych przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Na wysokość wypłaty ma także wpływ to, czy pracownik jest wynagradzany według stałych czy zmiennych składników.

  ...»