Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

IPP nr 9/2010

Temat tygodnia - Bony, paczki spotkania – organizacja i rozliczanie

Zbliżające się święta to okazja do spotkań z pracownikami, ale także okres wzmożonej pracy dla służb finansowo-księgowych w wielu firmach. Jakie są możliwe źródła finansowania spotkań wigilijnych dla pracowników? Co powinien zawierać regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w tym zakresie? Kiedy i czy w ogóle u pracownika powstaje przychód z okazji uczestnictwa w takiej imprezie? Co się bardziej opłaca – ofiarować pracownikowi z okazji świąt bony towarowe, czy może wypłacić gotówkę z ZFŚS? Czy wydatki na paczki świąteczne dla dzieci pracowników firma może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziecie Państwo w naszym opracowaniu.

Spis treści

//www.ipp24.pl/serwisy/nowosci_prawneNowości Prawne

 • Tydzień na poprawę wniosku

  2010.11.15

  Na uzupełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy będą mieć tydzień, jeśli chcą, aby wywołał on skutki od daty złożenia go w sądzie po raz pierwszy. Taką możliwość daje firmom reprezentowanym przez adwokata albo radcę prawnego uchwalona nowelizacja prawa upadłościowego.

  ...»
 • Od 1 stycznia 2011 r. wyższy zasiłek za pobyt w szpitalu dla osób powyżej 50. roku życia

  2010.11.15

  Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy, w przypadku osób powyżej 50. roku życia, będzie wynosić 80% podstawy wymiaru zasiłku. Senat przyjął bez poprawek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która wprowadza takie zmiany od 2011 r.

  ...»
 • Nowości prawne

  2010.11.15

  WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

  ...»
 • Więcej wsparcia od PARP

  2010.11.15

  Przedsiębiorcy dostaną od PARP środki na dostosowanie działalności do zmieniających się warunków rynkowych, związanych ze skutkami światowego kryzysu.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Jak zlecić wykonanie i prowadzenie strony internetowej

  2010.11.15

  Przedsiębiorca, zlecający wykonanie strony internetowej, powinien zabezpieczyć swoje interesy w umowie. W kontrakcie należy zawrzeć między innymi postanowienie o przeniesieniu praw autorskich oraz wysokości kar umownych dla zleceniobiorcy za niedostępność serwisu internetowego. Warto także zastrzec, że strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje otrzymane podczas wykonywania umowy jako poufne.

  ...»
 • Czy zwolnienie wspólnika od udziału w stratach zwalnia z odpowiedzialności za długi

  2010.11.15

  Czytelnik jest wspólnikiem spółki jawnej. Chce zaprosić do spółki kolejną osobę. Dotychczasowi wspólnicy zamierzają zwolnić nowego wspólnika od udziału w stratach spółki. Czy takie posunięcie jest zgodne z prawem? Czy będzie on również zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania spółki?

  ...»
 • Koszty związane ze zmianą sposobu wykonywania służebności przesyłu ponosi właściciel nieruchomości

  2010.11.15

  W wypadku nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany sposobu jej wykonywania. Prawo to przysługuje mu, jeśli po posadowieniu urządzeń przesyłowych powstała ważna potrzeba gospodarcza, na przykład zmiana statusu działki na budowlaną. Za zmianę sposobu wykonywania służebności przesyłu przedsiębiorcy energetycznemu należy się wynagrodzenie. Jego wysokość powinna uwzględniać koszty przeprowadzenia tej zmiany – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 2 czerwca 2010 r.

  ...»
 • Więcej wsparcia od PARP

  2010.11.15

  Przedsiębiorcy dostaną od PARP środki na dostosowanie działalności do zmieniających się warunków rynkowych, związanych ze skutkami światowego kryzysu.

  ...»
 • Przedsiębiorca może przystąpić do przetargu, nawet gdy nie ma wystarczającego potencjału

  2010.11.15

  O zamówienia publiczne może się ubiegać prawie każdy przedsiębiorca. Nie musi sam dysponować wykwalifikowanymi ludźmi, sprzętem czy odpowiednim kapitałem. Wystarczy, że w przetargu przedstawi zobowiązanie innej firmy do udostępnienia mu potencjału – kadrowego, technicznego lub finansowego.

  ...»
 • Wynagrodzenie za korzystanie ze służebności przesyłu powinno być niższe niż za dzierżawę gruntu

  2010.11.15

  Służebność przesyłu nie pozbawia w zupełności faktycznego władztwa właściciela nad nieruchomością obciążoną. Dlatego przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości należy stosować inne kryteria niż oparte wyłącznie na cenach rynkowych najmu lub dzierżawy gruntu. W ramach obiektywnych kryteriów można natomiast zastosować ceny rynkowe za korzystanie z nieruchomości w zakresie służebności gruntowej. Ich wysokość powinna uwzględniać stopień ingerencji w treść prawa własności – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 3 lutego 2010 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

 • 13 problemów związanych z dostosowaniem planów zagospodarowania do art. 46 ust. 1 megaustawy

  2010.11.15

  Istniejące plany zagospodarowania przestrzennego w ciągu najbliższych ośmiu miesięcy muszą być dostosowane do art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Przepis ten ustanawia ogólną zasadę rezygnacji z zakazów dla inwestycji z zakresu łączności publicznej. Przedstawiamy 13 problemów wynikających z konieczności zmiany planów zagospodarowania. W najbliższym czasie samorządy będą musiały zmienić ok. 50 tys. istniejących dokumentów planistycznych.

  ...»
 • Opłata adiacencka od wybudowanej drogi powiatowej trafi do gminy

  2010.11.15

  Opłata adiacencka to należność, którą właściciel nieruchomości musi zapłacić gminie, jeżeli w wyniku inwestycji infrastrukturalnej wzrośnie wartość jego nieruchomości. Opłatę taką mogą naliczać również powiaty. Od wybudowanej drogi powiatowej pieniądze z opłaty adiacenckiej naliczanej mieszkańcom trafią do gminy.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Wszczęcie postępowania kontrolnego u płatnika składek

  2010.11.15

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek poinformować płatnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli w jego firmie. Rozpoczęcie kontroli nie może nastąpić wcześniej niż po siedmiu dniach od momentu powiadomienia przedsiębiorcy o planowanym postępowaniu. Za dzień wszczęcia kontroli uznaje się dzień doręczenia płatnikowi upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

  ...»
 • Od 1 stycznia 2011 r. wyższy zasiłek za pobyt w szpitalu dla osób powyżej 50. roku życia

  2010.11.15

  Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy, w przypadku osób powyżej 50. roku życia, będzie wynosić 80% podstawy wymiaru zasiłku. Senat przyjął bez poprawek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która wprowadza takie zmiany od 2011 r.

  ...»
 • Zasady korygowania danych w dokumencie ZUS ZSWA

  2010.11.15

  Płatnik składek, zatrudniający osoby do prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jest zobowiązany do przekazania do ZUS informacji o pracowniku, za którego był zobowiązany opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Informację tę, składaną w formie dokumentu ZUS ZSWA, pracodawca musi przesyłać raz do roku, do 31 marca za rok poprzedni. Istnieją jednak sytuacje, w których płatnik będzie zobowiązany złożyć dokument ZUS ZSWA wcześniej niż w ogólnym, przewidzianym dla większości płatników terminie. Będzie to konieczne np. w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji płatnika.

  ...»
 • Porozumienie ZUS i PIP przeciw nielegalnemu zatrudnieniu

  2010.11.15

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy będą wspólnie przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu. 5 listopada 2010 r. zawarto oficjalne porozumienie w tej sprawie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Kiedy strój służbowy można ująć w kosztach firmy

  2010.11.15

  Wiele firm przekazuje pracownikom stroje służbowe i wymaga, aby pracownicy nosili je podczas wykonywania obowiązków służbowych. W związku z tym pojawia się pytanie, czy koszt takich ubiorów może zawsze stanowić dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu.

  ...»
 • Odliczanie VAT od zakupów sfinansowanych z dotacji ARiMR

  2010.11.15

  Jestem rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne. Jestem również zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Otrzymam dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup maszyn. Czy mam prawo odliczyć VAT od maszyn zakupionych ze środków pochodzących z dotacji, czy też nie?

  ...»
 • Wartość samochodu prywatnego wprowadzonego do działalności gospodarczej

  2010.11.15

  W 2004 r. kupiłem samochód na cele prywatne. W najbliższym czasie zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą. Chciałbym przenieść samochód do swojej firmy i wykorzystywać jako samochód firmowy. W jaki sposób powinienem go wycenić? Posiadam fakturę dokumentującą nabycie samochodu.

  ...»
 • Umowa pożyczki podlegająca VAT nie jest opodatkowana PCC

  2010.11.15

  Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności, przy których przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług – wynika z interpretacji indywidualnych przygotowanych przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 i 18 maja 2010 r.

  ...»
 • Podatek od niewykorzystywanego gruntu nie stanowi kosztów uzyskania przychodu

  2010.11.15

  Jeśli spółka nie osiąga przychodów z tytułu posiadania gruntu, to nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zapłatą podatku od nieruchomości a jej przychodami – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2010 r.

  ...»
 • Skarga kasacyjna musi być poparta podstawą prawną

  2010.11.15

  Podstawę skargi kasacyjnej musi stanowić naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 21 października 2010 r.

  ...»
 • Dotowane zakupy inwestycyjne oraz zakupy pozostałe nie stanowią kosztów firmy

  2010.11.15

  Odpisy amortyzacyjne od zrefinansowanych środków trwałych oraz koszt dofinansowanych usług niestanowiący wydatku inwestycyjnego nie jest kosztem uzyskania przychodów – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 października 2010 r.

  ...»
 • Instrukcja rozliczenia VAT w deklaracji kwartalnej VAT-7D

  2010.11.15

  Podmioty decydujące się na składanie deklaracji VAT-7D kierują się przede wszystkim tym, że deklaracje te należy składać raz na kwartał. Niewątpliwie jest to duża zaleta tej deklaracji. Jednak, jak pokazuje praktyka, często występują problemy związane z prawidłowym jej sporządzeniem. Błędne wypełnienie deklaracji kończy się wezwaniem do złożenia korekty.

  ...»
 • Miejsce świadczenia usługi parkingowej

  2010.11.15

  Dylematem części przedsiębiorców pozostaje nadal ustalanie miejsca świadczenia usługi parkingowej. Chodzi o powiązanie tej usługi z nieruchomością i opodatkowanie jej w kraju położenia nieruchomości lub też skorzystanie z zasad ogólnych ustalania miejsca opodatkowania.

  ...»
 • Rok podatkowy a optymalizacja kosztów w firmie

  2010.11.15

  Celem optymalizacji jest wybór takiego rozwiązania, które jest najlepsze z punktu widzenia podmiotu jej dokonującego. Optymalizacja może dotyczyć różnych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej. Może być dokonywana za pomocą różnych narzędzi. Jednym z nich jest wybór roku podatkowego.

  ...»
 • Jak rozpoznać usługi złożone i kompleksowe

  2010.11.15

  Często zdarza się, że podatnik wykonuje usługę, która ma niejednolity (niesamoistny) charakter, tj. składa się z wielu innych usług. Rozliczanie tego typu usług prowadzi do powstania problemów związanych z ustaleniem miejsca świadczenia, terminu powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania odpowiedniej stawki VAT. Precyzyjne zdefiniowanie tego typu usług jest konieczne do ich prawidłowego rozliczenia

  ...»
 • Kiedy firma może uznać wydatki na reklamę za koszty uzyskania przychodu

  2010.11.15

  Podatnik nie powinien mieć problemów z ujęciem kosztów reklamy bez względu na charakter prowadzenia tej reklamy. Koszty reklamy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli istnieje związek pomiędzy prowadzoną reklamą a działalnością firmy.

  ...»
 • Jak polska firma nieposiadająca NIP UE powinna rozliczyć zakup usługi od podatnika z innego kraju UE

  2010.11.15

  Jednostka będąca czynnym podatnikiem VAT otrzymała w 2010 r. od kontrahenta z UE fakturę za wynajem kontenera ze stawką obciążającą w danym kraju. Jednostka nie odliczyła VAT, ponieważ nie miała jeszcze nadanego NIP-UE. Czy w związku z tym jest zobowiązana do ujęcia w deklaracji VAT-7 w odpowiedniej rubryce tej faktury?

  ...»
 • Usługa szkolenia pracowników przez konsultanta z UE

  2010.11.15

  Jak rozliczyć podatek od towarów i usług w przypadku nabycia usługi szkolenia pracowników od kontrahenta unijnego?

  ...»
 • Założenie spółki jawnej przez osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą

  2010.11.15

  Ja i mój kolega prowadzimy odrębne działalności gospodarcze. Planujemy razem utworzyć spółkę jawną. Czy w tej sytuacji nadal będziemy mogli prowadzić swoją działalność? Jakie są wymagania prawne do założenia spółki jawnej? Jak się dokonuje rozliczenia podatkowego tej formy działalności? Szczególnie proszę o wskazanie aspektów podatkowych takiego połączenia.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak rozliczyć nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  2010.11.15

  Przedsiębiorstwo jest specyficznym przedmiotem obrotu. W gospodarce często dochodzi do transakcji polegających na nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W zależności od sposobu nabycia powstają różne skutki podatkowe. Zarówno przepisy podatkowe, jak i rachunkowe wskazują zbliżone rozwiązania. Najczęstszym problemem jest ustalenie wartości początkowej majątku przedsiębiorstwa.

  ...»
 • Jakie są obowiązki przy przejściu z ksiąg rachunkowych na PKPiR

  2010.11.15

  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w 2010 r. prowadzili księgi rachunkowe, a nie osiągnęli zakładanego w ustawie o rachunkowości limitu przychodów, mają prawo z nowym rokiem podatkowym prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Do zwolnień indywidualnych należy stosować przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych

  2010.11.15

  Pracodawca może podjąć indywidualną decyzję o rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku powinien zastosować przepisy o zwolnieniach grupowych i wypłacić pracownikowi odprawę. Pod warunkiem jednak, że przyczyny niedotyczące pracownika są jedynym powodem rozwiązania jego stosunku pracy.

  ...»
 • Czy pracownik może korzystać z urlopu na żądanie w okresie wypowiedzenia

  2010.11.15

  Pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę 25 października 2010 r. i zobowiązał go, by w okresie wypowiedzenia wykorzystał należny mu urlop wypoczynkowy. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie przysługujących mu czterech dni urlopu na żądanie. Czy pracodawca jest w tej sytuacji zobowiązany wnioskiem pracownika?

  ...»
 • Współpraca pracodawców działających na jednym terenie jest ich obowiązkiem

  2010.11.15

  Jeśli w jednym miejscu pracują osoby będące pracownikami różnych firm, o ich bezpieczne i higieniczne warunki pracy musi dbać osoba wyznaczona wspólnie przez wszystkich pracodawców. Kodeks pracy nie wyjaśnia jednak, kogo należy do tego zadania powołać ani co dokładnie powinien on robić. Ważne jest jednak, że zakres jego obowiązków i uprawnień musi wynikać z warunków, w jakich wykonywana jest praca.

  ...»
 • Tydzień na poprawę wniosku

  2010.11.15

  Na uzupełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy będą mieć tydzień, jeśli chcą, aby wywołał on skutki od daty złożenia go w sądzie po raz pierwszy. Taką możliwość daje firmom reprezentowanym przez adwokata albo radcę prawnego uchwalona nowelizacja prawa upadłościowego.

  ...»
 • Awansowanie pracownika samorządowego

  2010.11.15

  Istnieją trzy drogi awansowania pracowników samorządowych. Pierwsza to awans wewnętrzny w tej samej jednostce i w tej samej grupie zawodowej. Drugą jest przystąpienie pracownika do naboru na wolne stanowisko. Trzecią możliwość stwarza czasowe przeniesienie na wyższe stanowisko. W każdym przypadku pracownik musi mieć nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale także dobrą opinię przełożonego o tym, jak wykonuje pracę.

  ...»
 • Czy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim można pójść na zwolnienie lekarskie

  2010.11.15

  Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego powinna przyjść do pracy 8 listopada. Poinformowała nas jednak, że jest chora i nie będzie mogła świadczyć pracy. Czy kobieta zaraz po urlopie macierzyńskim może pójść na zwolnienie lekarskie albo skorzystać ze zwolnienia na opiekę nad chorym dzieckiem?

  ...»
 • Za opóźnienie wypłaty pensji – 30 tys. zł kary dla pracodawcy

  2010.11.15

  Wypłata pensji i innych należnych pracownikom świadczeń jest obowiązkiem pracodawcy, od którego nie może się uchylać, nawet gdy zakład pracy ma trudności finansowe. Naruszenie tego obowiązku jest wykroczeniem, za które inspektor pracy ma prawo nałożyć mandat. Przestępstwem jest natomiast niewypłacenie wynagrodzeń mimo nakazu wydanego przez sąd. Grozi za to kara pozbawienia wolności nawet do trzech lat.

  ...»
 • Czy przesłane w e-mailu wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne

  2010.11.15

  Pracodawca, obawiając się, że pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia umowy do rąk własnych, wysłał pismo z informacją o zakończeniu stosunku pracy na jego skrzynkę elektroniczną. Pracownik stwierdził, że to nie była właściwa forma wypowiedzenia, i postanowił odwołać się do sądu pracy. Czy wypowiedzenie przekazane w ten sposób jest zgodne z przepisami?

  ...»
 • Dodatkowe miejsce pracy nauczyciela

  2010.11.15

  Dla nauczyciela zatrudnionego w więcej niż jednej szkole każdy z zawartych stosunków pracy jest odrębnym bytem prawnym. Dlatego z każdego z nich przysługują mu prawie takie same prawa i obowiązki – prawie, ponieważ w dodatkowym miejscu pracy istnieją jednak pewne odrębności.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Odpowiedzialność pracodawcy za niepłacenie wynagrodzeń

  2010.11.15

  Za nieterminowe wypłaty wynagrodzeń pracodawca może być ukarany mandatem przez inspektora pracy, który może także wydać decyzję nakazującą zapłatę należnej pracownikom pensji. Jeśli sprawa trafi do sądu, pracodawca może ponieść koszty postępowania, a wynagrodzenia będzie musiał wypłacić z odsetkami. Powinien także liczyć się z obowiązkiem wypłaty odszkodowania dla pracownika, który pozbawiony wynagrodzenia rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia.

  ...»