Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

 • Jakie zmiany dla osób prowadzących własną firmę wprowadza Konstytucja Biznesu ...»
 • Jak powinien postąpić przedsiębiorca w przypadku administracyjnej zmiany adresu prowadzenia działalności ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Skarga pauliańska możliwa także dla fiskusa

  2018.04.20

  Trybunał Konstytucyjny orzekł zgodność z konstytucją możliwości dochodzenia należności podatkowych w ramach przewidzianej w prawie cywilnym tzw. skargi pauliańskiej. Wniosek do TK w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar zakwestionował stosowanie - w drodze analogii - regulacji cywilnoprawnej, jaką jest skarga pauliańska, do dochodzenia należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych.

  ...»
 • Kiedy przedsiębiorca skorzysta z ulgi na start

  2018.04.20

  30 kwietnia 2018 r.  wejdą w życie korzystne zmiany dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest wprowadzenie ulgi na start  dla osób  rozpoczynających działalność gospodarczą. Polega ona na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Po upływie tego czasu przedsiębiorca może przez 2 lata opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach. Ulga obejmie tych przedsiębiorców którzy rozpoczną działalność 30 kwietnia br. lub później.

  ...»
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - obowiązki nie tylko dla biur rachunkowych

  2018.04.20

  13 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zastąpi ona dotychczas obowiązującą w tym zakresie ustawę pod tym samym tytułem. Jednostki zobowiązane do stosowania tej ustawy, w tym biura rachunkowe, mają 3 miesiące na zapoznanie z nowymi przepisami i wdrożenie w firmach nowych procedur bezpieczeństwa finansowego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne

  2018.04.20

  Właściciel firmy zwolnił pracownika. Zrobił to ustnie i nie wystawił pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę. Czy takie wypowiedzenie jest ważne?

  ...»
 • Jak prawidłowo nałożyć karę porządkową na pracownika

  2018.04.19

  Pracodawca może nałożyć karę porządkową na pracownika, który naruszył swoje obowiązki lub dyscyplinę pracy. Najpierw jednak musi wysłuchać pracownika. Po nałożeniu kary porządkowej pracodawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia pracownika o tym fakcie. Na podstawie tego samego zdarzenia, za które została nałożona kara porządkowa, pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę.

  ...»
 • W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi, który podczas wypoczynku traci status młodocianego

  2018.04.18

  Zatrudniamy młodocianego w III roku nauki, który od 1 maja 2018 r. uzyska status pracownika i będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba ta od 28 kwietnia do 11 maja 2018 r. będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym. Okres korzystania z urlopu obejmie zatem 14 kolejnych dni kalendarzowych (wliczając niedziele, święta i dni wolne), w tym 3 dni, gdy pracownik będzie jeszcze pracownikiem młodocianym, oraz 11 dni, gdy będzie „zwykłym” pracownikiem. Jak powinniśmy ustalić wysokość przysługującego tej osobie świadczenia urlopowego (o którym mowa w ustawie o zfśs) - obliczone jak dla pracownika młodocianego czy jak dla „zwykłego” pracownika?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Czy należy rozliczyć składki od nagrody wypłaconej pracownicy na macierzyńskim – najnowsze wyjaśnienia ZUS

  2018.04.20

  Pracodawca wypłacił w marcu 2018 r. wszystkim pracownikom nagrodę pieniężną. Nagroda została przyznana przez pracodawcę z własnej inicjatywy i sfinansowana ze środków obrotowych. Jest to nagroda o charakterze czysto uznaniowym, nieprzewidziana w żadnych obowiązujących u pracodawcy przepisach o wynagradzaniu, nie są określone wymagania i kryteria jej przyznawania, nie można określić, za jaki okres jest należna, przyznana jest wszystkim bez wyjątku pracownikom - również przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Czy od kwoty nagrody należy rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w przypadku pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem? Jeżeli tak, to z jakim kodem tytułu ubezpieczenia, w którym raporcie i kiedy należy je rozliczyć?

  ...»
 • Czy umowa zlecenia z pracownikiem zatrudnionym w grupie kapitałowej podlega oskładkowaniu – najnowsze orzecznictwo sądowe

  2018.04.19

  Zgodnie z orzecznictwem sądowym zawieranie umów o pracę i umów zlecenia ze spółkami powiązanymi (należącymi do jednej grupy kapitałowej) w określonych sytuacjach może skutkować tym, że wynagrodzenie z umowy zlecenia powinno być oskładkowane tak jak z umowy o pracę, gdyż jest częścią przychodu ze stosunku pracy. Zatem to pracodawca powinien opłacić składki na ubezpieczenia społeczne zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia.

  ...»
 • Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym – warunki przystąpienia

  2018.04.18

  Do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zasadniczo może przystąpić każda osoba bez względu na to czy jest ubezpieczona obowiązkowo, czy nie posiada żadnego tytułu ubezpieczenia. Warunkiem przystąpienia do tych ubezpieczeń jest zgłoszenie na druku ZUS ZUA. Natomiast ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności może zostać objęta tylko osoba dla której ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe. Przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń co do zasady następuje od dnia złożenia wniosku w tym zakresie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Kiedy można wyksięgować z ksiąg należności objęte odpisem aktualizującym

  2018.04.17

  Na koniec 2016 r. został utworzony odpis aktualizujący na należność jako koszt nkup. W stosunku do dłużnika nie został złożony pozew do sądu. Obecnie należność jest przeterminowana. W jaki sposób wyksięgować należność? Czy tylko zapisem na kontach zespołu 2? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie miało wpływ na podatek dochodowy?

  ...»
 • Jak wyliczyć rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze

  2018.02.26

  W myśl zapisów ustawy o rachunkowości rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzona w jednostkach rezerwa urlopowa stanowi zobowiązanie jednostki wobec pracowników z tytułu niewykorzystanych przez nich urlopów pracowniczych należnych za dany rok obrotowy. Urlopy te zostaną wykorzystane przez pracowników w następnym roku obrotowym albo, w przypadku m.in. rozwiązania stosunku pracy, pracownikom zostaną wypłacone ekwiwalenty pieniężne z tytułu niewykorzystanego urlopu.

  ...»
 • Jakie są skutki podziału przez wydzielenie w CIT i VAT

  2018.01.11

  Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w najbliższym czasie zamierza wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZORG) i przenieść ją do innej spółki (również z ograniczoną odpowiedzialnością). Nastąpi tzw. podział przez wydzielenie. Mamy wątpliwości, w której spółce (naszej czy spółce, do której wniesiemy ZORG) należy rozliczyć przychody, koszty, VAT należny i naliczony z tytułu działań podjętych do dnia podziału i po dniu podziału. Mamy prośbę o wskazanie skutków podatkowych w rozliczeniach CIT i VAT w związku z podziałem przez wydzielenie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»