Wtorek, 19.02.2019

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty.

 • Jak zmieniły się reguły zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących ...»
 • Nowe obowiązki podatników – zmiana ustawy o KAS ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Nowy formularz FAT-1

  2019.02.19

  Opublikowany został nowy formularz FAT-1 do raportowania danych za 2018 r. Nie zmienił się natomiast formularz CRS-1.

  ...»
 • Surowe kary za lichwę

  2019.02.18

  Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa, koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów dodatkowych i surowe kary za lichwę – to pakiet rewolucyjnych zmian w prawie, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Są elementem programu reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” ogłoszonego w kwietniu 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

  ...»
 • Ubezpieczenia społeczne twórców z dopłatą

  2019.02.18

  Rząd pracuje nad projektem ustawy o statusie artysty – zapewnia RPO wicepremier Piotr Gliński. Celem jest m.in. rozwiązanie problemu ubezpieczeń społecznych i emerytur artystów. RPO zabiega w tej kwestii od ponad trzech lat, kiedy twórcy zaalarmowali go w czasie spotkań regionalnych Rzecznika.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • W jakiej wysokości można odliczyć VAT z faktury z zawyżonym podatkiem

  2019.02.18

  We wrześniu otrzymaliśmy fakturę zaliczkową, z której odliczyliśmy VAT. W grudniu usługa została wykonana. Fakturę otrzymaliśmy w styczniu, jednak uwzględnia ona również zaliczkę. Jest wystawiona na pełną kwotę. Tylko kwota do zapłaty jest pomniejszona. Czy możemy sami zmniejszyć VAT do odliczenia, czy czekać na korektę?

  ...»
 • Czy trzeba informować urząd skarbowy o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego

  2019.02.18

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Z tego tytułu jestem zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Ze względu na ciężką chorobę zamierzam na podstawie nowych przepisów ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Czy muszę powiadomić o tym swój urząd skarbowy?

  ...»
 • Na jakim formularzu należy wydać pracownikowi PIT-11 za 2018 r.

  2019.02.15

  W grudniu 2018 r. wysłaliśmy do urzędów skarbowych PIT-11 za 2018 r. na poprzednio obowiązującym formularzu. W lutym 2019 r. będziemy wydawać pracownikom PIT-11 za poprzedni rok. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe, jeżeli przekażemy tym osobom informacje roczne na nieaktualnej wersji formularza PIT-11?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Jakie reguły bhp obowiązują pracodawcę zatrudniającego telepracownika

  2019.02.18

  Pracuje u nas kilku telepracowników. Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w ramach telepracy obowiązują te same przepisy bhp, co dotyczące pracowników wykonujących pracę np. w biurze?

  ...»
 • Czy harmonogramy czasu pracy trzeba przechowywać tak samo jak inne dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy

  2019.02.13

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zawiera ono wykaz dokumentów zaliczanych do ewidencji czasu pracy. Spotkaliśmy się z interpretacją, że dokumentacja pracownicza oprócz ewidencji czasu pracy powinna zawierać harmonogram czasu pracy, a najlepiej, jeśli jest to kopia podpisana przez pracownika (potwierdzenie odbioru tego dokumentu). Czy według nowych przepisów mamy obowiązek przechowywać również harmonogramy czasu pracy pracowników?

  ...»
 • Czy można pobrać odciski palców od kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

  2019.02.12

  W ramach prowadzonej działalności w formie spółki o zasięgu europejskim oraz międzynarodowym planujemy rozszerzenie naszej działalności i zatrudnienie do pracy na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży nowych osób. Zależy nam na tym, aby osoby na tym stanowisku spełniały określone wymagania kwalifikacyjne. W związku z tym, że nasze biuro stale jest unowocześniane, chcemy pozyskiwać od kandydatów w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego również odciski palców, aby dostępy do niektórych biur, gdzie znajdują się ważne informacje, były zabezpieczone. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Jaki wskazać cel dla pobrania odcisków palców?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Jak liczyć zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP po urlopie macierzyńskim

  2019.02.15

  Pracownica wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego na pierwsze dziecko 16 kwietnia 2016 r. i od 1 maja 2016 r. pracodawca nie opłaca za nią składek na FP i FGŚP. Kolejne dziecko urodziła 27 września 2018 r. Na urlopie macierzyńskim będzie przebywała do 13 lutego 2019 r. (140 dni). Na początku lutego br. planowana jest wypłata nagród rocznych. Czy od składnika, który będzie wypłacony tej pracownicy w trakcie urlopu macierzyńskiego, pracodawca ma obowiązek opłacenia składek na FP i FGŚP? Jak należy liczyć okres zwolnienia ze składek na FP i FGŚP na drugie dziecko? Czy nowy 36-miesięczny okres zwolnienia obowiązuje od marca 2019 r. czy od maja 2019 r. (czyli po zakończeniu 36 miesięcy zwolnienia na pierwsze dziecko)?

  ...»
 • Czy od ubezpieczonego można żądać zwrotu zasiłku, który został mu bezpodstawnie wypłacony

  2019.02.14

  Podczas kontroli ZUS okazało się, że w 2016 r. jednej z ubezpieczonych naliczyliśmy za wysoki zasiłek macierzyński (z powodu nieprawidłowo ustalonej podstawy wymiaru zasiłku). Czy ZUS może domagać się korekty wysokości zasiłku i jego zwrotu? Jeśli tak, to jak go wyegzekwować od ubezpieczonej?

  ...»
 • Czy z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy przysługuje 100% świadczenia rehabilitacyjnego

  2019.02.13

  Nasz pracownik był niezdolny do pracy z powodu wypadku, któremu uległ w pracy. Wyczerpał on z tego tytułu przysługujący mu okres zasiłkowy i wystąpił o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS przyznał pracownikowi to świadczenie, przy czym w decyzji wskazał, że przysługuje mu ono w zwykłej wysokości, czyli 90%, a następnie 75% podstawy wymiaru. Czy za wypadek przy pracy nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Czy pracodawca może przeznaczyć wpływy z kar pieniężnych na nagrody dla pracowników

  2019.02.18

  Zdarza się , że dyscyplinujemy naszych pracowników karami porządkowymi. Czy wpływy z tytułu nałożonych na pracowników pieniężnych kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp możemy przeznaczyć na nagrody dla osób wyróżniających się swoją postawą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

  ...»
 • Czy trzeba wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik nie składał wniosków urlopowych

  2019.02.15

  Z końcem lutego 2019 r. rozwiąże się umowa o pracę z jednym z naszych pracowników przejętym w styczniu 2019 r. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Osoba ta przychodziła do pracy raz w tygodniu na 8 godzin. Chcemy rozliczyć jej urlop wypoczynkowy, przy czym nie mamy żadnego wniosku urlopowego ani ewidencji czasu pracy te osoby. Z pracownikiem nie ma kontaktu. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Z informacji od jego współpracowników wynika jednak, że bez wątpienia korzystał z płatnego wypoczynku. Jak powinniśmy postąpić w tej sytuacji? Czy możemy przyjąć na podstawie zeznań innych pracowników, że zwalniany pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop i nie wypłacać ekwiwalentu?

  ...»
 • Czy od pracownika, który porzucił pracę, można domagać się odszkodowania

  2019.02.14

  Nasza firma ma duże problemy kadrowe. Brakuje nam obsady zwłaszcza w działach produkcyjnych. W ostatnich miesiącach kilku pracowników porzuciło pracę. Czy z tego powodu możemy żądać odszkodowania od tych osób?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Czy utrata reprezentatywności przez związek zawodowy od 1 stycznia 2019 r. powoduje pozbawienie ochrony jego działaczy

  2019.02.15

  Od 1 stycznia 2019 r. nasza organizacja związkowa utraciła status związku zawodowego reprezentatywnego. Jest to związane z podniesieniem progów reprezentatywności w wyniku zmiany przepisów. Czy w związku z tym chronieni przed zwolnieniem działacze utracili ochronę związkową od 1 stycznia 2019 r.? W organizacji niereprezentatywnej ochrona przysługuje tylko jednej osobie.

  ...»
 • Czy na potrzeby przyznania świadczeń z zfśs trzeba pozyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób uprawnionych i członków ich rodzin

  2019.02.08

  Pracodawca domaga się od pracowników i innych osób uprawnionych, którzy wnioskują o przyznanie im świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), zgody na przetwarzanie ich danych. Żąda też dostarczenia dokumentów potwierdzających wysokość zarobków współmałżonków w postaci odpowiednich zaświadczeń lub zeznań podatkowych. Ponadto w przypadku niektórych świadczeń z funduszu chce przedstawienia zaświadczeń potwierdzających np. stan zdrowia dziecka. Czy pracodawca ma prawo przetwarzać takie dane osób będących członkami rodzin jego pracowników i czy potrzebna jest na to zgoda pracownika?

  ...»
 • Jak zawrzeć umowę spółki z o.o. – nieobowiązkowe elementy umowy

  2019.01.29

  Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy prawa (przede wszystkim Kodeksu spółek handlowych) i zawartej w formie aktu notarialnego umowy spółki (aktu założycielskiego w przypadku spółki jednoosobowej). W poprzednim numerze przedstawiliśmy, jakie obowiązkowe elementy powinna zawierać ta umowa. Obok elementów obowiązkowych wspólnicy mogą zawrzeć jednak także inne postanowienia związane z działalnością spółki. Wspólnicy mają swobodę kształtowania umowy spółki w tym zakresie. W publikacji przedstawiamy przykłady najczęściej spotykanych zapisów umownych o charakterze dodatkowym.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Na co można przeznaczyć kapitał zapasowy

  2018.12.18

  Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy jest odzwierciedleniem dodatkowego własnego źródło finansowania składników aktywów. Co za tym idzie - poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy w jednost­ce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy.

  ...»
 • Jakie operacje gospodarcze należy ująć jako kapitał z aktualizacji wyceny

  2018.11.27

  Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych i innych składników majątku nierozliczanej wynikowo. Kapitał ten nie może być przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych kapitałów (funduszy) aż do chwili, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości, uzasadniające odpisanie części lub całości tego kapitału.

  ...»
 • Kiedy można wyksięgować z ksiąg należności objęte odpisem aktualizującym

  2018.04.17

  Na koniec 2016 r. został utworzony odpis aktualizujący na należność jako koszt nkup. W stosunku do dłużnika nie został złożony pozew do sądu. Obecnie należność jest przeterminowana. W jaki sposób wyksięgować należność? Czy tylko zapisem na kontach zespołu 2? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie miało wpływ na podatek dochodowy?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

2019-02-18

W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty.

...»

Wszystkie tematy ...»