Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

 • Jak rozliczać VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej ...»
 • Jak zatrudnić absolwenta, aby oszczędzić na składkach ZUS ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Nowe limity amortyzacji dla samochodów osobowych – projekt

  2020.11.26

  Ustawodawca zamierza podwyższyć limit amortyzacji dla samochodów osobowych napędzanych wodorem. Nowelizacja w tym zakresie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja zakłada też obniżenie  do 100 000 zł limitu amortyzacji dla samochodów osobowych spalinowych i hybrydowych. Obniżony limit ma obowiązywać od 2026 r.

  ...»
 • Tarcza branżowa - możliwe rozszerzenie listy sektorów uprawnionych do pomocy

  2020.11.26

  Zgodnie z zapowiedziami od 28 listopada ponownie zaczną działać sklepy i usługi w galeriach handlowych, choć w bardziej rygorystycznym reżimie sanitarnym. Na większe luzowanie obostrzeń na razie nie pozwala wciąż wysoka liczba zakażeń i zgonów. Firmy z określonych branż, które pozostają zamknięte, będą mogły liczyć na pomoc z tarczy branżowej, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Problem w tym, że lista PKD jest niewystarczająca i z tym najczęściej przedsiębiorcy zgłaszają się dziś do Rzecznika MŚP. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że na etapie prac Senatu wsparcie to może zostać rozszerzone na innych beneficjentów.

  ...»
 • Partnerzy społeczni proponują czasowe zawieszenie zakazu handlu w niedziele

  2020.11.26

  Partnerzy społeczni w Radzie Dialogu Społecznego apelują o zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 180 dni po jego odwołaniu. Pracodawcy i związkowcy domagają się też incydentalnej zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, umożliwiającej pracę w handlu w niedzielę, 27 grudnia, aby możliwe było uzupełnienie towarów po przerwie świątecznej.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Czy trzeba opodatkować VAT zaliczkę na poczet czynszu za najem lokalu?

  2020.11.26

  Podatnik dostał zaliczkę na poczet czynszu za lokal wynajęty pod sklep. Nie wystawił z tego tytułu faktury. Jak w VAT potraktować otrzymaną zaliczkę? Czy w chwili jej otrzymania u podatnika powstaje obowiązek podatkowy?

  ...»
 • Jak opodatkować VAT transakcje sprzedaży budynków wybudowanych na cudzym gruncie

  2020.11.26

  Firma budowlana w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa świadczy usługi wznoszenia budynków. Są to budynki zarówno mieszkalne, jak i produkcyjne czy usługowe. W szczególności w zakresie dwóch ostatnich rodzajów, tj. budynków usługowych i produkcyjnych, dochodzi do sytuacji, w których podatnik buduje nieruchomość na nienależącym do niego gruncie, a następnie sprzedaje owe budynki w ramach sprzedaży poniesionych nakładów. W jaki sposób transakcja ta powinna być opodatkowana w VAT? Według jakiej stawki VAT?

  ...»
 • Kiedy rozliczyć podatkowo udokumentowaną nieściągalność wierzytelności wobec upadłego zagranicznego kontrahenta

  2020.11.25

  Spółka z o.o. w listopadzie 2019 r. wystawiła fakturę za wykonane usługi dla duńskiego kontrahenta na kwotę 30 000 euro. Przychody z tej faktury zostały ujęte przez spółkę jako przychód podatkowy. Spółka nie otrzymała zapłaty, a duński kontrahent ogłosił upadłość. Spółka dysponuje następującymi dokumentami potwierdzającymi ogłoszenie upadłości dłużnika (przetłumaczonymi na język polski przez tłumacza przysięgłego): dekret o ogłoszeniu upadłości wydany 30 lipca 2020 r., zaświadczenie z Sądu Gospodarczego dotyczące wskazania syndyka masy upadłościowej z datą ogłoszenia upadłości oraz wyciąg z duńskiego centralnego rejestru przedsiębiorstw, w którym widnieje informacja o ogłoszeniu upadłości. Spółka w księgach rachunkowych odpisała tę wierzytelność jako nieściągalną. W 2021 r. ma jeszcze otrzymać informację potwierdzającą zakończenie postępowania upadłościowego wobec duńskiego kontrahenta. Czy spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych nieodzyskanych kwot z tytułu należności od duńskiego kontrahenta na podstawie posiadanych dokumentów?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak ewidencjonować koszty badania sprawozdania finansowego

  2020.11.24

  W listopadzie 2020 r. podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. W tym samym miesiącu wpłaciliśmy zaliczkę, na którą wystawiono fakturę (również w listopadzie). W jaki sposób to zaksięgować? Jak postąpić w przypadku otrzymania faktury końcowej, po zakończeniu badania? Czy będą to koszty 2020 r. czy 2021 r.? Czy należy utworzyć rezerwę na koszty badania?

  ...»
 • BILANS 2020! Jak prawidłowo kompensować niedobory i nadwyżki towarów

  2020.11.12

  Spółka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję towarów, wyceniając je w cenach zakupu. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zarówno nadwyżki, jak i niedobory towarów. Decyzją kierownika jednostki, na wniosek komisji inwentaryzacyjnej, część niedoborów uznano za zawinione. Pozostałe niedobory uznano za powstałe z przyczyn niezależnych od osoby odpowiedzialnej. Czy możemy skompensować nadwyżki z niedoborami? Jak ująć w księgach rachunkowych te zdarzenia?

  ...»
 • BILANS 2020! Jak wybrać firmę audytorską do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego

  2020.11.02

  Spółka przekroczyła progi obligujące ją do poddania się badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. W jaki sposób powinniśmy wybrać firmę audytorską i zawrzeć z nią umowę? Na jakie zagadnienia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Czy od wynagrodzenia z dzieła z własnym zleceniobiorcą i pracownikiem odprowadza się wpłaty do PPK

  2020.11.26

  Od dwóch miesięcy zatrudniamy zleceniobiorcę, z którym będziemy również podpisywać umowy o dzieło. Prowadzimy już PPK. Jeżeli osoba ta nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, w jaki sposób potraktować wynagrodzenie z umów o dzieło w kontekście wpłat na PPK? Ze zlecenia są odprowadzane obowiązkowo składki na ubezpieczenia społeczne. Podobna sytuacja dotyczy także jednego z pracowników - niedługo zostanie on włączony do PPK, a zawieramy z nim również umowy o dzieło. Czy powinniśmy od tych przychodów odprowadzać wpłaty do PPK?

  ...»
 • Jak rozliczać wpłaty na PPK pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  2020.11.24

  Jeden z naszych pracowników, będący uczestnikiem PPK, został przez nas oddelegowany do pracy w Niemczech. Jak w jego przypadku powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie wpłat do PPK, biorąc pod uwagę fakt, iż składki ZUS i zaliczki podatkowe należne od jego przychodów odprowadzamy w Polsce?

  ...»
 • Kto będzie płatnikiem zasiłków od 1 stycznia 2021 r.

  2020.11.17

  Każdy płatnik składek musi ustalić na 30 listopada 2020 r., ile osób zgłasza do ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli na ten dzień płatnik zgłosi do tego ubezpieczenia co najmniej 21 osób, w 2021 r. będzie wypłacał zasiłki (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze oraz świadczenia rehabilitacyjne). Jeśli natomiast liczba ubezpieczonych okaże się mniejsza od 21, wówczas zasiłki od przyszłego roku będzie wypłacał ZUS.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który nieterminowo wypłaca wynagrodzenia

  2020.11.18

  Przepisy ochronne Kodeksu pracy ograniczają dowolność pracodawcy w określaniu terminów i częstotliwości wypłaty pensji. Każdy pracodawca może te kwestie uregulować w sposób dla siebie dogodny, przy czym terminy określone w jego firmie nie mogą być mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy. Naruszając ogólne przepisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia, pracodawca ponosi określone konsekwencje. Mogą nimi być m.in. rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, a także odpowiedzialność za wykroczenie.

  ...»
 • Rozliczanie bonów żywnościowych i kart przedpłaconych na posiłki oraz napoje profilaktyczne

  2020.11.17

  W przypadku niektórych grup pracowników pracodawcy mają obowiązek finansowania napojów i posiłków profilaktycznych. Pracodawcy często oferują załodze bony żywnościowe i karty przedpłacone w przypadku, gdy nie mają możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych. Ich wartość może korzystać w pełnej wysokości ze zwolnienia podatkowo-składkowego, o ile służyć będą nabywaniu posiłków i napojów profilaktycznych, o których mowa w przepisach bhp.

  ...»
 • Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik ponownie zatrudniony po przeprowadzonych zwolnieniach grupowych

  2020.11.11

  Jakiś czas temu przeprowadziliśmy zwolnienie grupowe, w ramach którego rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z pracowników. Pracownik ten zgłosił wtedy chęć ponownego zatrudnienia. Obecnie zatrudniamy pracowników w jego grupie zawodowej i planujemy go zatrudnić. Czy zwolniony pracownik ma prawo do takiego samego wynagrodzenia, jakie uzyskiwał przed rozwiązaniem umowy?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Dobrowolne ustalenie stawki amortyzacyjnej

  2020.10.09

  Czy stawki amortyzacyjne stosowane przez spółkę do celów podatkowych będą mogły kształtować się na dowolnym, ustalonym przez nią poziomie, tj. przy założeniu, że nie będą wyższe niż stawki określone w Wykazie?

  ...»
 • Leasing finansowy samochodu osobowego dla celów bilansowych

  2020.06.22

  Od 1 stycznia 2019 r obowiązują nowe zasady podatkowe rozliczania rat lea­singowych oraz wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych. Inne zasady obowiązują w przypadku umów leasingowych w zależności od tego, czy zostały one zawarte przed tą datą czy po niej. Przy czym każda zmiana umowy leasingu, m.in. z powodu COVID-19, powoduje, że umowa musi być rozliczona, jakby była zawarta po 1 stycznia 2019 r.

  ...»
 • Zdarzenia po dniu bilansowym

  2020.05.06

  Jednostki gospodarcze prowadzące działalność codziennie dokonują wielu operacji gospodarczych mających wpływ m.in. na sytuację materialną i finansową jednostki.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»