Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

 • Jak wypełnić i przekazać wniosek o zwolnienie ze składek ZUS - RDZ ...»
 • Jak uzyskać wcześniejszy zwrot VAT ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Skutki podatkowe otrzymania pożyczki w ramach Tarczy antykryzysowej

  2020.05.25

  Podatnicy, którzy otrzymują pożyczki z PFR mają wątpliwości czy stanowią one dla nich przychód podatkowy oraz czy opłacone z tych środków wydatki mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Poniżej wyjaśnienia MF dotyczące poszczególnych kwestii związanych z takimi pożyczkami.

  ...»
 • Zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 czerwca

  2020.05.25

  Rodzice mogą być spokojni – dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Co ważne, przysługuje on również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia np. żłobka zdecydują się osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem. Do tej pory do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło już blisko 860 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

  ...»
 • Gospodarce potrzebne jest całkowite otwarcie już od 1 lipca

  2020.05.25

  – Całkowite otwarcie gospodarki 1 lipca jest nie tylko możliwe, ale wręcz niezbędne – przekonuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zamrożona gospodarka oznacza katastrofę dla budżetu, bo wydatki publiczne na pomoc firmom rosną, a wpływy są mniejsze niż zwykle. – Każdy kolejny dzień zamknięcia to 1 mld zł straty dla budżetu – podkreśla. Dłuższe utrzymywanie takiej sytuacji może oznaczać, że bezrobocie znacząco wzrośnie, a wiele firm straci szanse na ratunek przed bankructwem, nawet z pomocą rządu w ramach tarczy antykryzysowej lub finansowej.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Jak korzystać ze środków na rachunku VAT

  2020.05.21

  Środki zgromadzone na rachunku VAT, które wpłacali nasi kontrahenci z zastosowaniem MPP, formalnie są przypisane do naszego rachunku rozliczeniowego, jednak nie możemy nimi swobodnie dysponować. Możemy nimi regulować VAT z otrzymanych faktur lub opłacać należności publicznoprawne. Natomiast wypłacić te środki możemy tylko za zgodą naczelnika urzędu skarbowego. Wcześniej należy złożyć wniosek.

  ...»
 • Terminy wdrożenia obowiązkowych kas on-line będą przesunięte

  2020.05.20

  Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem oraz sprzedawcy węgla do celów opałowych nie będą musieli wdrażać kas on-line od 1 lipca 2020 r. Do końca 2020 r. będą mogli nadal korzystać z kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Przesunięty zostanie również termin trzeciego etapu wprowadzania obowiązkowych kas on-line. Ma on objąć usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, prawnicze, opieki medycznej i wstępu do obiektów sportowych i klubów fitness. Dla tej grupy obowiązkowy termin wdrożenia kas on-line ma być przesunięty na 1 lipca 2021 r.

  ...»
 • Czego spodziewać się w podatkach w 2021 r.

  2020.05.19

  Nadciągają spore zmiany w podatkach na rok 2021. Rada Ministrów dokonała aktualizacji  "Krajowego Programu Reform" który zapowiada wprowadzenie od 2021 r. tzw podatku estońskiego, podwyższenie limitu umożliwiającego korzystanie z ryczałtowego opodatkowania przychodów oraz podwyższenie limitu przychodów umożliwiających korzystanie z 9% stawki podatku CIT.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Dalsza wypłata świadczeń, które zależą od orzeczenia o niezdolności do pracy

  2020.05.08

  31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których w określonych sytuacjach następuje wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Dzięki temu wydłuża się również prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy lub od niezdolności do samodzielnej egzystencji.

  ...»
 • Jakie świadczenia przysługują za czas kwarantanny, izolacji i nadzoru epidemiologicznego z powodu COVID-19

  2020.05.06

  Zasiłek chorobowy przysługuje osobom ubezpieczonym nie tylko za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Prawo do tego świadczenia mają też osoby, które nie mogą wykonywać pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny lub izolacji, a także nadzorowi epidemiologicznemu z powodu COVID-19. Natomiast ubezpieczeni, pod których opieką znajdują się osoby na kwarantannie lub w izolacji, mogą wnioskować o zasiłek opiekuńczy.

  ...»
 • Zaświadczenia o wysokości przychodów za zatrudnione osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne – zasady składania

  2020.05.05

  Płatnicy składek zatrudniający pracowników bądź zleceniobiorców, którzy jednocześnie pobierają świadczenie lub zasiłki przedemerytalne, mają obowiązek wystawienia i przesłania do ZUS zaświadczeń o wysokości ich przychodów. W zaświadczeniach tych należy wykazać przychody uzyskane w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. W 2020 r. termin na złożenie takiego dokumentu zostaje wydłużony z powodu epidemii. Uważa się go za zachowany, jeżeli zaświadczenie zostanie przekazane do ZUS w ciągu 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Czy premię regulaminową wliczamy do wynagrodzenia za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat

  2020.05.18

  Pracownica korzystała ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14. Mamy problem z ustaleniem wynagrodzenia za ten czas, bo pracownicy przysługują premie regulaminowe. Czy należy je uwzględnić przy wyliczeniu wynagrodzenia za czas takiego zwolnienia?

  ...»
 • Czy pracownik musi zapłacić podatek od pożyczki udzielonej mu przez pracodawcę

  2020.05.14

  Chcemy udzielać naszym pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych (wyodrębnionego na ten cel funduszu zakładowego). W tym zakresie zostanie opracowany stosowny dokument, na podstawie którego o pożyczkę będą mogli starać się wszyscy pracownicy na tych samych zasadach. Pożyczki będą udzielane w Polsce i pieniądze na ten cel również będą przekazywane na rachunki pracowników w Polsce. Jesteśmy podatnikiem podatku VAT i nie prowadzimy działalności w zakresie usługowego udzielania pożyczek. Czy umowa pożyczki będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy w związku z nieoprocentowaniem pożyczki po stronie pracowników powstanie przychód w postaci hipotetycznych odsetek?

  ...»
 • Kiedy zajęcie komornicze obejmuje również świadczenia z zfśs

  2020.04.29

  Pracownik urzędu (członek korpusu służby cywilnej) ma zajęcie komornicze, w którym jest napisane, że obejmuje ono „wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za prace zlecone oraz nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia”. Czy w tej sytuacji należy przekazywać komornikowi wypłaty dokonywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – nowy program pomocy dla przedsiębiorców

  2020.05.25

  Ministerstwo Finansów wezwało przedsiębiorców do składania deklaracji VAT wcześniej, tak by możliwe było skorzystanie z pomocy udzielanej w ramach programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto wyjaśnić, że Tarcza Finansowa to program, który na moment ukazania się komunikatu MF nie zaczął jeszcze funkcjonować. Program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej dopiero 27 kwietnia 2020 r. Przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia 2020 r. Przedstawiamy podstawowe informacje, czym ma być ten program i na jaką pomoc mogą z niego liczyć przedsiębiorcy

  ...»
 • Czy trzeba złożyć wniosek o upadłość w trakcie trwania epidemii

  2020.05.20

  Prowadzę zakład produkcji podzespołów dla linii produkcyjnych samochodów. Nasz główny odbiorca (jeden z największych producentów samochodów osobowych w Europie) odbiera 90-95% naszej produkcji. Z powodu epidemii COVID-19 wstrzymał on uruchomienie nowych linii produkcyjnych do końca 2020 r., co dla nas oznacza brak przychodów. Specjalizacja w naszej produkcji wyklucza możliwość szybkiej zmiany branży, co wymagałoby to też ogromnych inwestycji. Nasze koszty stałe zostały już zredukowane do minimum, zaś zgromadzone środki finansowe wykorzystamy maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy. Prowadzimy działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy i kiedy jako prezes zarządu spółki mam obowiązek złożenia wniosku o upadłość?

  ...»
 • Dotacje i pomoc zwrotna dla polskich przedsiębiorców z funduszy unijnych

  2020.05.13

  Od 30 kwietnia 2020 r. polscy przedsiębiorcy mają możliwość uzyskiwania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Jest to już kolejna pomoc finansowana ze środków unijnych (wcześniej Komisja Europejska zgodziła się na finansowanie pomocy w postaci pożyczek, poręczeń i gwarancji).

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»