Piątek, 28.02.2020

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

 • Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy ...»
 • Jak w 2020 r. obliczać wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Wnioski o zmianę decyzji w zakresie gospodarki odpadami do 5 marca

  2020.02.27

  „Przypominamy że 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach. Wnioski, które zostały złożone w terminie, ale zawierają braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w terminie wskazanym przez właściwy organ ochrony środowiska, np. marszałka województwa” – podkreśla wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

  ...»
 • MF ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o długu skarbowym

  2020.02.27

  Uwaga na fałszywe SMS-y z informacją o długu skarbowym, egzekucji i zajęciu konta bankowego. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami tych wiadomości.

  ...»
 • KAS pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym w corocznym rozliczeniu PIT

  2020.02.27

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych (PZG) organizują akcję, która pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym złożyć roczne rozliczenie PIT. Tłumacze języka migowego z PZG będą dostępni 9 marca i 2 kwietnia 2020 r. w wybranych urzędach skarbowych na terenie całego kraju.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Czy należy zapłacić PIT z tytułu wprowadzenia przez podatnika do sieci elektroenergetycznej energii wytworzonej w należącej do niego instalacji fotowoltaicznej

  2020.02.27

  Klient mojego biura rachunkowego prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną VAT i zakupił instalację fotowoltaiczną. Celem inwestycji jest wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby budynku, w którym zamieszkuje. Instalacja jest w stanie wyprodukować około 7000 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Potrzeby energetyczne budynku to około 5000 kWh energii elektrycznej w skali roku, jednak realne zużycie energii wytworzonej bezpośrednio w instalacji wyniesie tylko 2000 kWh w skali roku. Pozostała energia elektryczna wytworzona w instalacji zostanie przekazana do sieci elektroenergetycznej (5000 kWh). Mój klient będzie miał możliwość nieodpłatnego odbioru z sieci energii elektrycznej w ilości 4000 kWh w skali roku. W związku z faktem, że pobierze on z sieci tylko 3000 kWh w skali roku, saldo energii elektrycznej na korzyść zakładu energetycznego wyniesie w praktyce 2000 kWh w skali roku (5000 kWh wprowadzone do sieci - 3000 kWh pobrane przez mojego klienta z sieci). Nie będzie on ponosił kosztów pobrania energii z sieci elektroenergetycznej i nie będzie otrzymywał żadnych wpływów z tytułu przekazania energii wytworzonej w instalacji do tej sieci. Czy powstanie obowiązek podatkowy w PIT z tytułu energii wprowadzonej do sieci?

  ...»
 • W jakiej wysokości zwolnione z PIT są wypłaty dla zleceniobiorcy z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej

  2020.02.27

  Zleceniobiorca dostał nagłe polecenie wyjazdu służbowego do ważnego klienta. Ze względu na sytuację awaryjną podatnika zwrócił zleceniobiorcy koszty jego podróży do tego klienta, ale w podwójnej wysokości. Czy cała ta kwota objęta jest zwolnieniem podatkowym u zleceniobiorcy?

  ...»
 • Czy podlega opodatkowaniu PIT odszkodowanie otrzymane z tytułu śmierci męża na skutek wypadku w gospodarstwie rolnym

  2020.02.26

  Do prowadzonego przeze mnie biura rachunkowego zgłosiła się klientka, której przyznano jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci męża na skutek wypadku przy pracy rolniczej. Wypadek miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnego, które klientka prowadziła wspólnie ze zmarłym mężem. Odszkodowanie zostało przyznane jej na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Czy otrzymane przez moją klientkę odszkodowanie podlega opodatkowaniu PIT?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy pracownik może jednego dnia wykorzystać zwolnienie na opiekę nad dzieckiem i wyjście prywatne

  2020.02.27

  Pracownik złożył wniosek o udzielenie mu w tym samym dniu 2 godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem oraz 2 godzin zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej. Czy możemy udzielić obu tych zwolnień jednego dnia? W jaki sposób wykazać taki dzień w ewidencji czasu pracy, czy oznaczyć 6 godzin przepracowanych i 2 godziny zwolnienia na dziecko, czy wskazać na 4 godziny przepracowane i 4 godziny nieprzepracowane?

  ...»
 • Czy pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp firmie zewnętrznej

  2020.02.25

  Nasza firma zatrudnia 110 pracowników. Oznacza to, że musimy mieć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy możliwe jest, aby służbę bhp prowadziła dla nas firma zewnętrzna w ramach outsourcingu? A jak będzie w sytuacji, gdy zatrudnienie w naszym zakładzie spadnie poniżej 100 osób?

  ...»
 • Co powinien zrobić pracodawca, który przez niedopatrzenie nielegalnie zatrudnił cudzoziemca

  2020.02.24

  Jesteśmy pracodawcą posiadającym filie naszej firmy w kilku miastach w Polsce. W jednej z nich zatrudniliśmy pracownika - cudzoziemca, obywatela Ukrainy, na podstawie umowy na okres próbny. Posiada on kartę czasowego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Osoba ta nie jest jednak studentem dziennym polskiej uczelni, nie jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski ani nie jest uchodźcą czy osobą uprawnioną do pracy w Polsce bez pozwolenia z innego tytułu. Zatem cudzoziemiec nie mógł legalnie podjąć pracy w Polsce. Mimo to pracownik ten uzyskał zaświadczenie lekarza medycyny pracy, odbył szkolenie bhp i podjął pracę, którą wykonuje u nas od 7 dni. Dopiero dział kadr w centrali firmy zorientował się, że pracownik został zatrudniony nielegalnie. Co pracodawca powinien zrobić w takiej sytuacji? Czy możemy wystąpić o wsteczne zalegalizowanie zatrudnienia tego pracownika? Co grozi pracodawcy?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Czy płatnik składek może zweryfikować w ZUS prawidłowość naliczanych świadczeń chorobowych dla pracowników

  2020.02.26

  Nasza firma jest płatnikiem zasiłków. Zdarza się, że pracownicy kwestionują wysokość wypłacanych im świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Uważają, że powinni otrzymywać świadczenia dokładnie jako 80% lub 100% ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Niektórzy z nich domagają się, aby ZUS zweryfikował poprawność wypłaconych świadczeń. Czy jako płatnik zasiłków możemy wystąpić do ZUS z wnioskiem o sprawdzenie wysokości zasiłków przysługujących tym osobom?

  ...»
 • Jakie dokumenty przekazuje do ZUS osoba prowadząca działalność gospodarczą za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę

  2020.02.25

  Jedna z klientek naszego biura rachunkowego, prowadząca działalność gospodarczą, jest równolegle zatrudniona w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/4 etatu, za wynagrodzeniem w kwocie 860 zł. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca składki ZUS na zasadach preferencyjnych, od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia. Z działalności nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Osoba ta 3 marca 2020 r. urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim (u swojego pracodawcy). Jakie składki powinna opłacać z działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego? Czy korzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego? Jakie dokumenty powinniśmy złożyć za nią do ZUS z tytułu prowadzonej działalności?

  ...»
 • Czy wypłata wynagrodzenia chorobowego za miniony okres powoduje obowiązek dokonania korekty tego okresu

  2020.02.19

  Od 1 września 2019 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem określonym w stałej stawce miesięcznej, który w połowie tego miesiąca zachorował. Jego niezdolność do pracy trwała przez 4 dni. Pracownik nie dostarczył żadnych świadectw pracy ani innych dokumentów, z których wynikałoby, że nie obowiązuje go okres wyczekiwania. Zatem za okres choroby nie wypłaciliśmy mu żadnych świadczeń. Ponieważ wynagrodzenie pracownika za wrzesień 2019 r. było wyższe niż zwykle (otrzymał dodatkową premię i wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w nadgodzinach), nie zgłosił żadnych uwag. Na początku marca 2020 r. pracownik przedłożył świadectwa pracy, z których wynika, że za okres wrześniowej absencji miał prawo do wynagrodzenia chorobowego. Czy powinniśmy skorygować listę płac za wrzesień 2019 r. i dokumenty rozliczeniowe za ten miesiąc?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak rozliczyć godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy

  2020.02.27

  W firmie zatrudniamy w równoważnym systemie czasu pracy pracowników pełnoetatowych opłacanych stałą stawką miesięczną. W systemie jest przewidziana możliwość przedłużania pracy w danym dniu do 12 godzin. Jeden z pracowników 6 lutego 2020 r. miał zaplanowaną w grafiku pracę od godz. 8.00 do 14.00, ale faktycznie pracował od 8.00 do 18.00. Które godziny stanowiły pracę nadliczbową? Jakie wynagrodzenie i dodatki są należne z tytułu wspomnianych godzin pracy, uwzględniając to, że w lutym nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej?

  ...»
 • Czy pracownikowi, który nie przepracował całego roku, przysługuje prawo do trzynastki

  2020.02.26

  Jedna z pracownic świadczyła pracę od 1 stycznia do 19 marca 2019 r., a następnie do końca roku przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. Inny pracownik świadczył pracę od 1 stycznia do 3 kwietnia 2019 r., następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim i od 19 września do końca 2019 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Czy wskazanym pracownikom należy wypłacić trzynastkę?

  ...»
 • Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika

  2020.02.18

  Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Już po jego wypłacie przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym przez kilka dni w miesiącu, za który dostał pełną pensję. Czy na potrącenie tej nadwyżki z następnej wypłaty potrzebna jest pisemna zgodna pracownika?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Czy Prezes UODO może kontrolować sposób posługiwania się dokumentami, które zawierają dane osobowe

  2020.01.08

  Pracodawca przechowuje dane osobowe pracowników w dwóch różnych dokumentach, mimo że w praktyce wykorzystuje je tylko w jednym celu, np. aby zgłosić te osoby do ZUS. Czy Prezes UODO może ukarać pracodawcę (administratora danych) za taki sposób przechowywania danych zatrudnionych osób?

  ...»
 • Kiedy przedawnią się roszczenia związane z opóźnieniem zapłaty za usługę transportową

  2019.12.12

  Zostaliśmy obciążeni notą (wystawioną w październiku 2019 r.) w wysokości 40euro z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 8 marca 2013 r. Faktura, w związku z którą wystawiono notę, dotyczyła usługi transportowej, za którą termin płatności upłynął 29 października 2017 r. Po jakim okresie nie można już wystawić not za opóźnienie w zapłacie?

  ...»
 • Czy po rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę można używać jego imiennego adresu e-mail

  2019.12.03

  Spółka dezaktywowała adres e-mailowy pracownika w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy. Do zadań pracownika należało m.in. pozyskiwanie klientów i utrzymywanie z nimi kontaktu. Adres zawiera imię i nazwisko tej osoby. Kierownictwo spółki zdecydowało, że chce utrzymać ten adres jeszcze przez jakiś czas. Czy były pracodawca może tak postąpić? Pracodawca chce mieć ten adres e-mailowy, żeby informować klientów o zmianie osoby odpowiedzialnej za kontakt z nimi. Nie zamierza natomiast prowadzić wobec nich aktywnej sprzedaży z tego adresu.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Wzrosną wynagrodzenia pracowników młodocianych i wpłaty na PFRON

  2019.11.25

  Od 1 grudnia 2019 r. wzrośnie wynagrodzenie pracowników młodocianych. Pracodawcy zapłacą także więcej na PFRON.

  ...»
 • Na co można przeznaczyć kapitał zapasowy

  2018.12.18

  Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy jest odzwierciedleniem dodatkowego własnego źródło finansowania składników aktywów. Co za tym idzie - poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy w jednost­ce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy.

  ...»
 • Jakie operacje gospodarcze należy ująć jako kapitał z aktualizacji wyceny

  2018.11.27

  Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych i innych składników majątku nierozliczanej wynikowo. Kapitał ten nie może być przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych kapitałów (funduszy) aż do chwili, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości, uzasadniające odpisanie części lub całości tego kapitału.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

2020-02-24

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

...»

Wszystkie tematy ...»