Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

 • Wszystko o jednorazowej amortyzacji – po zmianach ...»
 • Na jakich zasadach będzie można zatrudniać cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Podwyżka minimalnej płacy to wzrost innych należności pracowniczych

  2017.09.19

  W 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2100 zł brutto, tj. o 100 zł więcej niż w 2017 r. Przy założeniu, że w 2018 r. wysokość składek, podatku i pozostałych wskaźników wpływających na wysokość wynagrodzenia do wypłaty nie ulegnie zmianie, minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 1530 zł (w porównaniu z 2017 r. będzie wyższe o ok. 71 zł).

  ...»
 • Inwentaryzację można rozpocząć 1 października

  2017.09.19

  Inwentaryzacji należy dokonać na dzień bilansowy. Jeżeli rok obrotowy jednostki jest rokiem kalendarzowym, dniem bilansowym jest 31 grudnia 2017 r. To, że inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień bilansowy, nie oznacza jednak, że należy te czynności wykonać tego dnia (byłoby to niemożliwe).

  ...»
 • Pracodawcy niezadowoleni z budżetu Funduszu Pracy

  2017.09.19

  Nie można zaakceptować archaicznej, niedostosowanej do wyzwań rynku pracy, formuły wykorzystania środków z Funduszu Pracy. Wątpliwości budzi zmniejszenie środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i finansowanie ze środków Funduszu przedsięwzięć, które nie należą do jego zadań - uważa Konfederacja Lewiatan.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Czy ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński z tytułu drugiego zatrudnienia, które podjął będąc na urlopie macierzyńskim

  2017.09.18

  Zatrudniamy pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński (po wykorzystaniu 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka) od 31 lipca do 10 września 2017 r.  Dziecko urodziło się 24 kwietnia br. Pracownik podjął drugie zatrudnienie w drugiej naszej spółce od 1 września 2017 r., a od 11 września 2017 r. wnioskuje o urlop rodzicielski z tytułu tych dwóch zatrudnień do 22 kwietnia 2018 r. Czy wobec tego ma on prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego z dwóch tytułów?

  ...»
 • Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za realizowaną na rzecz pracodawcy

  2017.09.13

  Nasza firma (branża szkoleniowa) otrzymała dofinansowanie z Unii na jeden z realizowanych przez nas projektów. W ramach tego projektu w jednostkach oświatowych (szkołach) są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych. Zawarliśmy umowy zlecenia z osobami, które realizują projekt – nie są to pracownicy naszej firmy. Jednak niektórzy z naszych zleceniobiorców są pracownikami szkół, w których jest realizowany projekt unijny. Który podmiot – nasza firma czy szkoła, w której pracuje zleceniobiorca – powinien zgłosić zleceniobiorcę-pracownika szkoły do ubezpieczenia społecznego (z kodem 0411)? Który podmiot jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do tych zleceniobiorców? Jeżeli podmiotem zgłaszającym i jednocześnie płatnikiem składek wszystkich zleceniobiorców jest nasza firma, czy wówczas zleceniobiorca-pracownik szkoły będzie obowiązkowo objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym?

  ...»
 • Czy brak liczby dni pobytu w szpitalu w zaświadczeniu lekarskim daje prawo do wypłaty zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem

  2017.09.12

  Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione 8 września na okres od 1 do 15 września 2017 r. W zwolnieniu jednak nie została podana liczba dni pobytu dziecka w szpitalu. Czy zwolnienie lekarskie należy oddać pracownicy w celu uzupełnienia przez lekarza liczby dni pobytu w szpitalu?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak obliczać ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu pracownika do celów służbowych

  2017.09.19

  Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy. Jednak nie zawsze pracodawca jest w stanie udostępnić komputer, telefon czy auto, szczególnie gdy pracownik pełni swoje obowiązki np. w domu czy w terenie. Pracodawca i pracownik mogą wówczas określić zasady wykorzystywania przez pracownika sprzętu niezbędnego do pracy, stanowiącego jego własność. Pracownikowi, który używa w pracy swoich sprzętów, przysługuje ekwiwalent pieniężny.

  ...»
 • Jaką przyjąć podstawę do ustalenia wynagrodzenia urlopowego, jeżeli premia pracownika ulega znacznym wahaniom

  2017.09.15

  Pracownik otrzymuje premię regulaminową, której wysokość jest bardzo różna. Z jakiego okresu naliczyć mu podstawę wynagrodzenia urlopowego?

  ...»
 • Czy stałą miesięczną premię można pomniejszyć w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego

  2017.09.07

  Nasi pracownicy otrzymują stałą pensję w wysokości 2000 zł brutto. Ponadto, mimo obowiązującego w zakładzie regulaminu wynagradzania, na mocy odrębnego zarządzenia przyznano im stałą miesięczną premię w kwocie 300 zł za tzw. obecność w pracy. Zgodnie z zasadami jej przyznawania, jeżeli pracownik w danym miesiącu będzie chciał skorzystać z urlopu wypoczynkowego, składając w tym celu wniosek w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu lub gdy skorzysta z urlopu na żądanie, premia za ten okres jest zmniejszana proporcjonalnie. Czy takie pomniejszenie stałej premii jest dopuszczalne, skoro zgodnie z art. 172 Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Jak rozliczyć dywidendę wypłacaną zagranicznemu udziałowcowi

  2017.08.09

  Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba znajduje się w Polsce, ale 100% udziałowcem spółki jest spółka mająca siedzibę na Słowacji. Jest to spółka kapitałowa – odpowiednik polskiej sp. z o.o. Spółka słowacka posiada udziały w spółce polskiej około roku. Spółka polska zamierza wypłacić dywidendę za 2016 r. Prosimy o wskazanie skutków podatkowych i sposobu rozliczenia dywidendy wypłacanej spółce słowackiej.

  ...»
 • Rok podatkowy a rok kalendarzowy dla spółek osobowych

  2017.07.19

  Czy spółka osobowa – zasadniczo nieposiadająca osobowości podatkowej – ma ustalony rok podatkowy i czy jest on determinowany przez rok podatkowy jej wspólnika? Czy możliwe jest – z punktu widzenia prawa podatkowego – stosowanie przez spółkę komandytową roku obrotowego (a tym samym podatkowego) innego niż rok kalendarzowy w sytuacji, gdy jeden z jej wspólników – spółka kapitałowa – także ma odmiennie ukształtowany rok obrotowy (tak, by lata podatkowe spółki i jej wspólnika się pokrywały)?

  ...»
 • Kary umowne jako koszt uzyskania przychodów

  2017.07.13

  Podstawą obrotu gospodarczego są kontrakty. Ich realizacja przez kontrahentów często w praktyce napotyka pewne przeszkody/utrudnienia, które mogą wpływać zarówno na jakość wykonanej usługi, jak i na terminowość. Niejednokrotnie z tego tytułu wykonawca/podatnik jest zmuszony zapłacić swemu kontrahentowi/zamawiającemu karę umowną (zastrzeżoną w kontrakcie), która może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla firmy.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»