Poniedziałek, 19.02.2018

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

 • Jakie ograniczenia w pracy w placówkach handlowych w niedziele będą obowiązywać od 1 marca 2018 r. ...»
 • Jak złożyć wniosek PIT-WZ i rozliczyć podatek za 2017 r. ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Profil Zaufany założysz na poczcie

  2018.02.19

  W blisko 4,7 tys. placówek Poczty Polskiej na terenie całego kraju można zakładać Profil Zaufany, który pozwala załatwić większość spraw urzędowych przez internet. Usługa dotrze również do mieszkańców tych miejscowości, które są wykluczone cyfrowo i do tej pory nie miały takiej możliwości. Poczta Polska pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwi założenie profilu na tablecie, w który będzie wyposażony listonosz. Spółka podkreśla też, że chce być pierwszym partnerem dla instytucji rządowych w rozwijaniu e-administracji i cyfrowych usług dla obywateli Polski.

  ...»
 • W jakiej formie ZUS IMIR

  2018.02.19

  Płatnicy składek – m.in. pracodawcy, zleceniodawcy – mają obowiązek do 28 lutego 2018 r. przekazać swoim zatrudnionym roczną informację o rozliczonych za nich składkach i wypłaconych świadczeniach. Forma przekazania rocznej informacji ZUS IMIR zależy od wyboru płatnika.

  ...»
 • Można skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania za 2017 r.

  2018.02.19

  Rozliczając PIT-37 za 2017 r., podatnicy mogą skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR). Usługa ta będzie dostępna od 15 marca 2018 r. na Portalu Podatkowym.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Jak prowadzić ewidencję okresów zatrudnienia pracowników tymczasowych

  2018.02.19

  Pracodawca użytkownik musi prowadzić w swoim zakładzie ewidencję okresów pracy pracownika tymczasowego. W ewidencji tej należy wskazać wszystkie okresy pracy tymczasowej danej osoby, bez względu na to, z jakiej agencji pracy tymczasowej osoba ta do niego trafiła. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy osoba ta pracowała na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Obowiązuje jednocześnie stosunkowo długi okres przechowywania ewidencji pracowników tymczasowych, który łącznie może obejmować nawet 6 lat.

  ...»
 • Czy porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy może być zawarte pod warunkiem

  2018.02.16

  Pracownik będzie wykonywał dla nas pewną pracę. Czy możemy już dzisiaj umówić się z nim, że po jej wykonaniu rozwiązany zostanie z nim stosunek pracy?

  ...»
 • Czy pracodawca może kontrolować pracowników w zakresie używania alkoholu i narkotyków

  2018.02.15

  Obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie pracownika będącego po użyciu alkoholu lub środków odurzających do wykonywania pracy. O ile jednak pracodawca może zmusić pracownika do poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, o tyle uprawnienia takiego nie posiada w przypadku podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Jak sformułować zapis w regulaminie wynagradzania, aby skorzystać ze zwolnienia składkowego świadczenia w postaci abonamentu sportowego

  2018.02.19

  W ramach bonusów pozapłacowych zamierzamy przyznać naszym pracownikom tzw. karty Multisport. Według jakich reguł należy je przekazywać, aby ich wartość była zwolniona ze składek ZUS? Jaką treść musi mieć zapis w regulaminie wynagradzania dotyczący przekazywania tych kart, aby możliwe było zastosowanie do nich wyłączenia składkowego?

  ...»
 • Które świadczenia i wypłaty w związku z ustaniem zatrudnienia podlegają oskładkowaniu

  2018.02.16

  Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy wiąże się z licznymi obowiązkami, których musi dopełnić pracodawca. Zalicza się do nich m.in. konieczność dokonania określonych wypłat na rzecz pracownika. W zależności od sytuacji mogą to być ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy, odszkodowania lub rekompensaty, a czasami – odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. O obowiązku oskładkowania takich wypłat decydują różne okoliczności, w tym charakter świadczenia, podstawa prawna jego wypłaty, obowiązujące u pracodawcy wewnętrzne przepisy o wynagradzaniu, a nawet indywidualne postanowienia zawarte w umowach o pracę.

  ...»
 • Na jakich zasadach można współpracować z małżonkiem przy prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej

  2018.02.12

  Zamierzam założyć w formie jednoosobowej działalności gospodarczej firmę szyjącą dziecięce akcesoria. Obecnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z tym faktem możliwe, że przy prowadzeniu biznesu będę potrzebował pomocy żony, która aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy taka pomoc przy działalności mogłaby ją pozbawić zasiłku macierzyńskiego? Na jakich zasadach powinna odbywać się współpraca z żoną, aby koszty składek ZUS były jak najniższe? Czy i jakie konsekwencje mogą mi grozić, jeśli z żoną, która pomagałaby mi przy prowadzeniu firmy, nie podpisałbym żadnej umowy?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak ustalić wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu opieki nad dzieckiem

  2018.02.13

  Nasza pracownica 15 lutego 2018 r. przeszła na urlop wychowawczy, dodatkowo w tym miesiącu wybrała 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu opieki na dzieci. Co uznać za podstawę do obliczenia wynagrodzenia za  urlop okolicznościowy z tytułu opieki nad dziećmi – czy nominał, czyli to, co jest należne pracownicy z angażu, czy to, co rzeczywiście wypracowała ona do 15 lutego, czyli kwota brutto z listy płac za ten miesiąc?

  ...»
 • Czy świadczenia z zfśs podlegają zajęciu komorniczemu

  2018.02.02

  Jeden z naszych pracowników zwrócił się do nas z wnioskiem o udzielenie mu zapomogi losowej w związku z chorobą dziecka. Przyznaliśmy pracownikowi ze środków zfśs 1500 zł. Jednak wynagrodzenie tej osoby i przysługujące jej inne wierzytelności są zajęte przez komornika. Czy świadczenia, które zostały wypłacone na rzecz dziecka pracownika, podlegają zajęciu komorniczemu wystawionemu na pracownika?

  ...»
 • Czy w razie przesunięcia urlopu pracodawca zwraca koszty poniesione przez pracownika

  2018.02.01

  W planie urlopów na 2018 r. pracownik wskazał 3-tygodniowy urlop wypoczynkowy na luty. Wyraziliśmy zgodę i zatwierdziliśmy ten urlop w naszym planie, a pracownik opłacił wczasy. Jednak niedawno okazało się, że z przyczyn organizacyjnych udzielenie pracownikowi urlopu w tym terminie nie będzie możliwe. W okresie urlopu pracownik miał świadczyć pracę w miejscu wypoczynku. Jak przedstawia się kwestia zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z urlopem, z którego nie będzie mógł skorzystać w pierwotnym terminie? Czy ewentualna rekompensata dotyczy też utraconych przez niego korzyści?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Co zrobić z CV po zakończeniu rekrutacji

  2018.01.16

  W naszej firmie często prowadzimy rekrutacje pracowników. Po ich zakończeniu zostają nam CV osób biorących udział w rekrutacji. Czy powinniśmy zniszczyć nadesłane CV, czy istnieje możliwość wykorzystania otrzymanych aplikacji w innych tego typu procesach?

  ...»
 • Czy można umownie zastrzec zwrot towaru tylko w stanie nienaruszonym

  2017.10.20

  Prowadzimy sklep internetowy. Otrzymujemy sporo zwrotów od klientów. Część towarów po nieuzasadnionym zwrocie praktycznie nie nadaje się do sprzedaży, bo nosi ślady użycia. Dlatego wprowadziliśmy zapis, że:

  Sklep przyjmuje zwroty towaru w stanie kompletnym i nienaruszonym (bez śladów korzystania z niego). Zwrócony towar powinien być w nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu.

  Część z klientów podnosi jednak, że taki zapis narusza ich prawa. Czy mają rację?

  ...»
 • Jak postąpić w przypadku, gdy zapachy z sąsiedniej nieruchomości utrudniają prowadzenie działalności

  2017.09.04

  Prowadzimy obiekt o charakterze sanatoryjnym, większość naszych kuracjuszy to osoby cierpiące na choroby układu oddechowego. Nasza działka przylega z jednej strony do lasu. Działkę z drugiej strony naszego sanatorium kupiła firma, która zajmuje się produkcją kadłubów łodzi regatowych. Wiemy, że podczas produkcji kadłubów łodzi poliestrowych będzie ulatniał się charakterystyczny zapach kleju i żywic. Utrzymywanie się tego zapachu oznacza dla nas koniec działalności. Czy możemy zablokować budowę tego zakładu produkcyjnego?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Jakie są skutki podziału przez wydzielenie w CIT i VAT

  2018.01.11

  Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w najbliższym czasie zamierza wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZORG) i przenieść ją do innej spółki (również z ograniczoną odpowiedzialnością). Nastąpi tzw. podział przez wydzielenie. Mamy wątpliwości, w której spółce (naszej czy spółce, do której wniesiemy ZORG) należy rozliczyć przychody, koszty, VAT należny i naliczony z tytułu działań podjętych do dnia podziału i po dniu podziału. Mamy prośbę o wskazanie skutków podatkowych w rozliczeniach CIT i VAT w związku z podziałem przez wydzielenie.

  ...»
 • Jakie są skutki podziału przez wydzielenie w CIT i VAT

  2017.10.10

  Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w najbliższym czasie zamierza wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZORG) i przenieść ją do innej spółki (również z ograniczoną odpowiedzialnością). Nastąpi tzw. podział przez wydzielenie. Mamy wątpliwości, w której spółce (naszej czy spółce, do której wniesiemy ZORG) należy rozliczyć przychody, koszty, VAT należny i naliczony z tytułu działań podjętych do dnia podziału i po dniu podziału. Mamy prośbę o wskazanie skutków podatkowych w rozliczeniach CIT i VAT w związku z podziałem przez wydzielenie.

  ...»
 • Jak rozliczyć dywidendę wypłacaną zagranicznemu udziałowcowi

  2017.08.09

  Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba znajduje się w Polsce, ale 100% udziałowcem spółki jest spółka mająca siedzibę na Słowacji. Jest to spółka kapitałowa – odpowiednik polskiej sp. z o.o. Spółka słowacka posiada udziały w spółce polskiej około roku. Spółka polska zamierza wypłacić dywidendę za 2016 r. Prosimy o wskazanie skutków podatkowych i sposobu rozliczenia dywidendy wypłacanej spółce słowackiej.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

2018-02-19

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

...»

Wszystkie tematy ...»