Środa, 23.10.2019

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

 • Ulga na złe długi w PIT i CIT ...»
 • Jak przekroczenie rocznych limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. wpływa na obowiązki płatnika ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Termin przekazania odpisów na zfśs upływa 31 października

  2019.10.23

  Do 31 października 2019 r. pracodawcy, którzy dokonywali odpisu na zfśs od maksymalnej podstawy wymiaru, mają obowiązek przekazać dodatkowy odpis. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., kwota bazowa zarówno do naliczenia odpisu podstawowego jak i odpisów zwiększających wynosi 3389,90 zł. Podstawą do naliczenia odpisów i zwiększeń na zfśs od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. będzie kwota wynosząca 3278,14 zł. Wysokość odpisów i zwiększeń za 2019 r. należy ustalić proporcjonalnie do wskazanych okresów.

  ...»
 • Trzeba dostosować regulamin pracy do ostatnich zmian przepisów

  2019.10.23

  Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w przepisach prawa pracy dotyczące m.in. mobbingu i dyskryminacji, monitoringu pracowników czy ochrony danych osobowych powodują konieczność weryfikacji aktualności regulaminu pracy. Niektóre zawarte w regulaminie pracy zapisy mogą być bowiem niezgodne z nowymi przepisami. Natomiast postanowienia regulaminu pracy mniej korzystne niż przepisy prawa pracy nie obowiązują. W ich miejsce stosujemy ogólnie obowiązujące regulacje.

  ...»
 • Koniec formularzy w postępowaniu uproszczonym

  2019.10.23

  Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która zacznie  obowiązywać od 7 listopada 2019 r., wprowadzi duże zmiany w procedurze cywilnej. Tym samym zmieni reguły, według których sąd prowadzi sprawy cywilne (zarówno o zapłatę, jak i spadkowe, rodzinne). Eliminuje również definitywnie formularze z postępowania uproszczonego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak ująć w księgach rachunkowych podatek od nieruchomości od budynku stanowiącego środek trwały w budowie

  2019.10.10

  Spółka kupiła w lipcu 2019 r. budynek. W budynku są prowadzone prace mające na celu zaadoptowanie go do celów prowadzonej działalności. Jak ująć w księgach rachunkowych podatek od nieruchomości dla tego środka trwałego w budowie?

  ...»
 • Jak ująć w księgach rachunkowych zawarcie ugody sądowej

  2019.10.08

  We wrześniu 2019 r. spółka zawarła ugodę sądową z dłużnikiem dotyczącą przeterminowanej należności, na którą jednostka utworzyła w 2018 r. odpis aktualizujący. Ugoda zakłada, że dłużnik w listopadzie 2019 r. spłaci 80% należności, zaś pozostała kwota jego długu zostanie umorzona. Jak ująć w księgach rachunkowych zawarcie tej ugody sądowej? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego powinno nastąpić w momencie zawarcia ugody (wrzesień) czy dopiero w momencie zapłaty przez dłużnika (listopad)?

  ...»
 • Jak ujęć w księgach rachunkowych zakup i sprzedaż akcji poprzez rachunek maklerski

  2019.10.04

  Spółka zamierza zainwestować wolne środki pieniężne w akcjach spółek giełdowych. W tym celu zamierzamy otworzyć w domu maklerskim rachunek maklerski. W jaki sposób ewidencjonować zakup i późniejszą sprzedaż akcji kupioną w ramach tego rachunku. Jak ewidencjonować prowizje od kupna i sprzedaży tych akcji, które pobierze dom maklerski? Jakich innych kosztów można się spodziewać w związku z kupnem i sprzedażą akcji?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Zaświadczenie A1 – jak skutecznie uzyskać je w ZUS i stosować w innych krajach Unii Europejskiej

  2019.10.21

  Osoba mająca zaświadczenie A1 pozostaje ubezpieczona w państwie, w którym zostało ono wydane, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie wykonuje pracę. Dla polskiego pracodawcy takiej osoby, który uzyskał A1, łączy się to ze znaczącym obniżeniem kosztów pracy, w stosunku do kosztów, które byłyby ponoszone w państwie przyjmującym delegowanego pracownika.

  ...»
 • Jak wykazywać wpłatę do PPK w dokumentach rozliczeniowych ZUS

  2019.10.16

  Pracodawcy, którzy od 1 lipca 2019 r. mają obowiązek utworzenia PPK w firmie, niebawem będą naliczać i potrącać pierwsze wpłaty do tego programu. Wpłaty do PPK są finansowane zarówno przez uczestnika, jak i przez podmiot zatrudniający. Kolejnym etapem będzie comiesięczne wykazywanie wpłat w części finansowanej przez pracodawcę w raportach rozliczeniowych ZUS RCA. Obecnie formularz ten nie jest do tego  dostosowany . Przedsiębiorcy będą korzystać przejściowo z pola nr 27 (blok IIIB), wykorzystywanego dotychczas do wykazywania kwot na PPE, żeby wykazać także kwoty na PPK.

  ...»
 • Czy można skorzystać z preferencyjnych składek jeśli poprzednia działalność została zlikwidowana po uldze na start

  2019.10.10

  Od 1 marca 2019 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą. Przez 5 miesięcy korzystałam z ulgi na start. Po tym czasie firmę zlikwidowałam. Od 1 listopada zamierzam ponownie ją rozpocząć. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez 24 miesiące? Czy z powodu tego, że sama zlikwidowałam poprzednią działalność, to preferencyjny ZUS już mi nie będzie przysługiwać?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na inne świadczenia w 2020 r.

  2019.10.22

  W 2020 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2600 zł brutto, tj. o 350 zł więcej niż w 2019 r. Przy założeniu, że w 2020 r. wysokość składek, podatku i pozostałych wskaźników wpływających na wysokość wynagrodzenia do wypłaty jest już ostateczna (ostatnie zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.), minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem podstawowej stawki, zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 1920,62 zł (w porównaniu z okresem od 1 października 2019 r. będzie wyższe o ok. 247 zł). 

  ...»
 • Kiedy premia uznaniowa jest wliczana do wynagrodzenia urlopowego

  2019.10.17

  Pracownik dostaje premię, która w naszej jednostce nazywana jest uznaniową. Wypłaca się ją jednak regularnie i przyznawana jest za sumiennie wykonywaną pracę a nie za ekstradziałania zatrudnionego. Czy w tej sytuacji należy ją wliczać do wynagrodzenia urlopowego?

  ...»
 • Czy do ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej należy przyjąć datę wystawienia świadectwa pracy

  2019.10.04

  Świadectwo pracy pracownicy wystawiono z datą 2 listopada 1994 r., ale z okresem zatrudnienia do 30 listopada 1994 r. Pracownica dostarczyła nam zaświadczenie od byłego pracodawcy, że jej zatrudnienie trwało do 30 listopada 1994 r. Którą datę należy przyjąć do ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej? Czy świadectwo pracy należy sprostować?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Jak formułować informację w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych

  2019.10.01

  Naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych pracownika. Powinniśmy go zawiadomić o tym naruszeniu, ponieważ może ono spowodować poważne konsekwencje dla tej osoby. Zawiadomienie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony ich danych osobowych, musi być sformułowane jasnym i prostym językiem oraz być zgodne z zasadą przejrzystości. Jak w praktyce należy je sporządzić?

  ...»
 • Czy wynajem innym firmom pomieszczeń biurowych oznacza, że wynajmujący staje się instytucją obowiązaną

  2019.09.10

  Spółka prowadzi działalność produkcyjną i jest właścicielem budynku biurowego. Dwa pomieszczenia w tym budynku wynajmowane są przez dwa podmioty powiązane w celu prowadzenia przez nie działalności. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako instytucje obowiązane wymienia przedsiębiorców świadczących usługi polegające na zapewnieniu siedziby lub adresu prowadzenia działalności osobie prawnej. Czy Spółka wynajmując niewielkie pomieszczenia biurowe podmiotom powiązanym staje się instytucją obowiązaną?

  ...»
 • Kiedy należy zwołać zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

  2019.09.09

  Zostałem członkiem zarządu spółki z o.o. Wiem, że jednym z moich obowiązków jest zwoływanie zgromadzeń wspólników. Nie wiem jednak, w jakich sytuacjach jest to konieczne. W jaki sposób powinienem zawiadamiać wspólników o zgromadzeniu? Czy wystarczy ogłoszenie na stronie internetowej Spółki? Czy mogę ponieść jakieś konsekwencje, jeśli nie zwołam zgromadzenia wspólników wtedy, kiedy jest to konieczne?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Na co można przeznaczyć kapitał zapasowy

  2018.12.18

  Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy jest odzwierciedleniem dodatkowego własnego źródło finansowania składników aktywów. Co za tym idzie - poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy w jednost­ce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy.

  ...»
 • Jakie operacje gospodarcze należy ująć jako kapitał z aktualizacji wyceny

  2018.11.27

  Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych i innych składników majątku nierozliczanej wynikowo. Kapitał ten nie może być przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych kapitałów (funduszy) aż do chwili, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości, uzasadniające odpisanie części lub całości tego kapitału.

  ...»
 • Kiedy można wyksięgować z ksiąg należności objęte odpisem aktualizującym

  2018.04.17

  Na koniec 2016 r. został utworzony odpis aktualizujący na należność jako koszt nkup. W stosunku do dłużnika nie został złożony pozew do sądu. Obecnie należność jest przeterminowana. W jaki sposób wyksięgować należność? Czy tylko zapisem na kontach zespołu 2? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie miało wpływ na podatek dochodowy?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

2019-10-21

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

...»

Wszystkie tematy ...»