Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

 • Jakie problemy może powodować stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) ...»
 • Jak udzielać urlopu wypoczynkowego szczególnym grupom pracowników ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Problemy ze stosowaniem split paymentu

  2018.07.20

  Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy określające mechanizm podzielonej płatności. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) z pewnością - przynajmniej w początkowym okresie stosowania nowych przepisów - będzie stwarzać trudności.

  ...»
 • Wniosek o 500+ online

  2018.07.20

  Od początku lipca rodzice i opiekunowie mogą złożyć online wniosek o świadczenie Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w urzędzie.

  ...»
 • MF wyjaśnia: O czym pamiętać podczas wypełniania JPK_VAT

  2018.07.20

  W związku z pojawiającymi się przy wysyłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) błędami MF wyjaśnia, jak poprawnie go wypełniać. Pozwoli to uniknąć wizyty w urzędzie skarbowym, aby wyjaśniać niezgodności i korygować JPK_VAT. Chodzi o transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia" oraz wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę może być przemęczenie pracownika

  2018.07.19

  Pracownik regularnie jest w pracy wyraźnie przemęczony. Nie wynika to z nadmiaru pracy, ale raczej z jego aktywności poza pracą. Wiemy, że ma inne zajęcia zarobkowe, które wiążą się z pracą w późnych godzinach nocnych. W pewnym stopniu odbija się to na jakości jego pracy. Obawiamy się, że pracownik może spowodować szkodę lub nawet wypadek. Czy możemy w jakiś sposób ograniczyć możliwość podejmowania dodatkowej pracy przez pracownika? Jeżeli nie, to czy jego ciągłe przemęczenie spowodowane dodatkową pracą może być podstawą nałożenia kar porządkowych albo przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę?

  ...»
 • Czy 60-minutowa przerwa niewliczana do czasu pracy musi być planowana w grafikach czasu pracy

  2018.07.16

  Wprowadzamy dla pracowników godzinną przerwę niewliczaną do czasu pracy. Czy przerwa ta musi być planowana w harmonogramach czasu pracy? Jeśli nie, to czy w harmonogramie planujemy pracę w granicach 8 godzin (np. w godz. od 8.00 do 16.00), a przerwa będzie wydłużała te godziny pracy, czy wskazujemy, że pracownik pracuje np. od 8.00 do 17.00 i w tym czasie ma godzinną przerwę?

  ...»
 • Czy pracownicę, której umowa o pracę na czas określony zostanie przedłużona z powodu ciąży, obowiązują limity dla umów tego rodzaju

  2018.07.13

  Pracownica pracująca na umowę o pracę na czas określony przyniosła zaświadczenie pracodawcy, że jest w ciąży. W związku z tym jej umowa zostanie przedłużona do czasu porodu. W wyniku przedłużenia umowa ta przekroczy limit, na jaki maksymalnie można zawierać umowy na czas określony. Czy w takiej sytuacji pracownica może domagać się zawarcia z nią umowy o pracę na czas nieokreślony?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Jak wypłacać świadczenia chorobowe pracownikowi, który ukończył 50 lat

  2018.07.20

  Prawo do wynagrodzenia chorobowego finansowanego ze środków pracodawcy przysługuje pracownikowi przez okres pierwszych 33 dni w danym roku, bez względu na liczbę pracodawców i przerwy w zatrudnieniu. Jednak w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, koszty niezdolności do pracy pracodawca ponosi przez krótszy okres, trwający 14 dni w roku kalendarzowym.

  ...»
 • Czy nowy płatnik jest uprawniony do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za część urlopu rodzicielskiego

  2018.07.18

  Zatrudniliśmy pracownicę, która nie wykorzystała pełnego wymiaru zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego u poprzedniego płatnika będącego zleceniodawcą. Osoba ta samotnie wychowuje dziecko urodzone w 2017 r. i nie skorzystała z 2 tygodni tego zasiłku. Pracownica złożyła nam, z zachowaniem 21-dniowego terminu, wniosek o udzielenie 2 tygodni urlopu rodzicielskiego i wypłatę zasiłku za tę część urlopu. Czy mamy obowiązek przychylić się do jej wniosku? W jakiej wysokości przysługuje jej zasiłek macierzyński za okres tego urlopu?

  ...»
 • Czy pracownikowi, który zachorował, będąc na urlopie za granicą, przysługuje świadczenie chorobowe w Polsce

  2018.07.17

  W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby powstałej za granicą pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego za ten okres,  na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez zagraniczny zakład opieki zdrowotnej. Zaświadczenie to musi jednak spełniać określone warunki i co do zasady  musi być przetłumaczone na język polski.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Jak i dlaczego zarejestrować znak towarowy

  2018.07.10

  Rozpoczynam działalność gospodarczą - produkcję materiałów biurowych. Wymyśliłem nazwę i logo. Chcę być rozpoznawalny wśród klientów. Słyszałem, że powinienem zarejestrować znak towarowy, ale nie bardzo wiem, co nim jest: nazwa, logo, jakiś slogan? Czy rejestracja jest konieczna?

  ...»
 • Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

  2018.07.05

  Od 13 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy płacą albo przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, w momencie dokonania takiej transakcji stają się jednym z uczestników systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązani są zastosować wszystkie środki bezpieczeństwa wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za niewykonanie tych obowiązków mogą być ukarani sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi.

  ...»
 • Czy zakres przedmiotowy umowy musi pozostać w zgodzie z SIWZ i ofertą wykonawcy

  2018.07.05

  W dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne postanowienia umów są niezgodne z zobowiązaniami wykonawców, które były w ofertach (m.in. dotyczy to terminów wykonania robót). Doszło do różnic pomiędzy umowami a SIWZ i ofertami wykonawców. Czy faktycznie są to naruszenia, jeżeli umowy to kwestia ustaleń stron (swoboda zawierania umów)? Jakie ewentualnie przepisy naruszono?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Kiedy można wyksięgować z ksiąg należności objęte odpisem aktualizującym

  2018.04.17

  Na koniec 2016 r. został utworzony odpis aktualizujący na należność jako koszt nkup. W stosunku do dłużnika nie został złożony pozew do sądu. Obecnie należność jest przeterminowana. W jaki sposób wyksięgować należność? Czy tylko zapisem na kontach zespołu 2? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie miało wpływ na podatek dochodowy?

  ...»
 • Jak wyliczyć rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze

  2018.02.26

  W myśl zapisów ustawy o rachunkowości rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzona w jednostkach rezerwa urlopowa stanowi zobowiązanie jednostki wobec pracowników z tytułu niewykorzystanych przez nich urlopów pracowniczych należnych za dany rok obrotowy. Urlopy te zostaną wykorzystane przez pracowników w następnym roku obrotowym albo, w przypadku m.in. rozwiązania stosunku pracy, pracownikom zostaną wypłacone ekwiwalenty pieniężne z tytułu niewykorzystanego urlopu.

  ...»
 • Jakie są skutki podziału przez wydzielenie w CIT i VAT

  2018.01.11

  Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w najbliższym czasie zamierza wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZORG) i przenieść ją do innej spółki (również z ograniczoną odpowiedzialnością). Nastąpi tzw. podział przez wydzielenie. Mamy wątpliwości, w której spółce (naszej czy spółce, do której wniesiemy ZORG) należy rozliczyć przychody, koszty, VAT należny i naliczony z tytułu działań podjętych do dnia podziału i po dniu podziału. Mamy prośbę o wskazanie skutków podatkowych w rozliczeniach CIT i VAT w związku z podziałem przez wydzielenie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»