Sobota, 24.08.2019

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe. 

 • Odpowiedzialność za rachunkowość, gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono biuru rachunkowemu ...»
 • Oddział zagranicznej firmy w Polsce – kto i gdzie powinien rozliczać VAT ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Zwolnienie od VAT sprzedaży komorniczej

  2019.08.23

  We wrześniu wchodzi w życie pierwszy pakiet zmian w przepisach VAT uchwalonych przez Sejm w kwietniu i lipcu 2019 r. W pakiecie znalazło się kilkanaście zmian, z których najpoważniejsza oznacza bezwzględną utratę prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT przez podatników wykonujących niektóre rodzaje sprzedaży.

  ...»
 • Nowy termin złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy

  2019.08.23

  7 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Wprowadzone tą nowelizacją zmiany dotyczą zasad wydawania świadectwa pracy, norm antydyskryminacyjnych, sytuacji pracownika dotkniętego mobbingiem oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Pracodawcy powinni zapoznać się przede wszystkim z nowymi procedurami związanymi z obowiązkiem wydania pracownikowi świadectwa pracy. Jest to bowiem jeden z podstawowych obowiązków obciążających pracodawców po zakończeniu z pracownikiem umowy o pracę.

  ...»
 • Sąd będzie mógł nakazać dalsze zatrudnianie pracownika

  2019.08.23

  Jeszcze przed zakończeniem postępowania sąd będzie mógł zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudniania bezprawnie zwolnionego pracownika. Taką zmianę przewiduje ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 7 listopada 2019 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Czy rezygnacja z ulg w składkach ZUS początkującego przedsiębiorcy podwyższy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

  2019.08.21

  Czy właściciel zakładający jednoosobową działalność gospodarczą może zrezygnować z ulgi na start oraz z preferencyjnego ZUS i zgłosić się do pełnych składek ZUS wraz z dobrowolną składką chorobową na kodzie 05 10 00, opłacając składki ustawowe 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia? Jeśli tak, to czy trzeba powiadomić pisemnie ZUS o rezygnacji z ulgi? Jak wówczas będzie liczona podstawa zasiłkowa, gdyby po kilku miesiącach przedsiębiorca zachorował?

  ...»
 • Kiedy za pracownika niepełnoetatowego należy opłacać składkę na Fundusz Pracy

  2019.08.20

  Pracownik mający mniej niż 60 lat jest zatrudniony na 1/2 etatu i zarabia miesięcznie 1200 zł. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu 20 lipca 2019 r. Za lipiec br. pracownik otrzymał wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca - 857,04 zł, ekwiwalent za 32 godziny niewykorzystanego urlopu w wysokości 458,88 zł, premię za II kwartał 2019 r. - 500 zł, oraz zaległe wynagrodzenie za czerwiec 2019 r., za przepracowane godziny ponadwymiarowe w kwocie 120 zł. Pracownik nie miał innych tytułów do ubezpieczeń, dlatego nie odprowadzaliśmy za niego składek na FP. Czy za lipiec br. należy tę składkę zapłacić, przeliczając przychód na okres miesiąca?

  ...»
 • Czy pracownik może przerwać zwolnienie lekarskie i szybciej wrócić do pracy

  2019.08.19

  Pracownik otrzymał zwolnienie na okres od 26 lipca do 23 sierpnia 2019 r. Od 13 sierpnia 2019 r. chce jednak wrócić do pracy. Czy pracownik może sam przerwać zwolnienie lekarskie? Czy lekarz powinien poprawić zaświadczenie lekarskie? Co powinien zrobić pracownik i pracodawca?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za część miesiąca

  2019.08.22

  Zatrudniliśmy pracownika od 8 lipca 2019 r. na trzymiesięczny okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku, z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym. Jest to jego pierwsza praca. W okresie od 22 do 28 lipca osoba ta przebywała na zwolnieniu lekarskim, przy czym za ten czas nie nabyła prawa do wynagrodzenia chorobowego. Jak obliczyć przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za pracę za lipiec 2019 r.?

  ...»
 • Czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikom koszty dojazdu na szkolenie

  2019.08.07

  Nasi pracownicy dość często wyjeżdżają na szkolenia (które finansujemy) podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia te odbywają się najczęściej w mieście, w którym pracownicy są zatrudnieni. Pracownicy dojeżdżają na nie we własnym zakresie. Czy powinniśmy zwracać im koszty tego dojazdu? Czy z tytułu uczestnictwa w szkoleniu przysługuje im dieta za podróż służbową?

  ...»
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za jeden przepracowany dzień w miesiącu, w którym wystąpiła niezdolność do pracy

  2019.08.06

  Pracownica naszej firmy, zatrudniona od 2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, była niezdolna do pracy z powodu choroby od 1 do 30 lipca br. Do pracy stawiła się 31 lipca br. i przepracowała ten dzień. Jest wynagradzana stałą miesięczną stawką. Jak obliczyć przysługujące jej wynagrodzenie za 31 lipca?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Jak długo trwa mandat lub kadencja członka zarządu spółki z o.o.

  2019.08.21

  W spółkach z o.o. często dochodzi do sporów w przypadku, gdy kadencja członka zarządu nie jest dostatecznie wyraźnie określona. Wiele z tych sporów kończy się dopiero w sądzie, co z perspektywy spółki i efektywnego zarządzania nie jest sytuacją pożądaną. W opracowaniu zwracamy uwagę na to jakie zapisy powinny być umieszczone w umowie spółki z o.o. tak, aby było jasne na jak długo został powołany członek zarządu, czyli w jakim terminie może on realnie reprezentować spółkę. Niepewność w tym zakresie może spowodować negatywne skutki nie tylko dla samej spółki, ale też dla jej kontrahentów.

  ...»
 • Samochody osobowe wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej

  2019.07.26

  Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

  ...»
 • Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  2019.06.13

  Zakończenie działalności przez likwidację dotyczy wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych. Powodów likwidacji jest w zasadzie tyle, ile jest spółek, ponieważ każde zakończenie działalności ma swoją większą lub mniejszą specyfikę. Czasami mogą to być przyczyny osobiste (np. odejście właścicieli na emeryturę), przeważają jednak przyczyny ekonomiczne (mała rentowność, zmiana warunków rynkowych, brak satysfakcjonującej płynności finansowej), zmiana przepisów dotycząca możliwości prowadzenia działalności (np. konieczność posiadania zezwoleń i koncesji), zbyt duża konkurencja, upływ czasu, na jaki została powołana spółka, zrealizowanie celu działalności spółki i wiele innych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Na co można przeznaczyć kapitał zapasowy

  2018.12.18

  Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy jest odzwierciedleniem dodatkowego własnego źródło finansowania składników aktywów. Co za tym idzie - poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy w jednost­ce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy.

  ...»
 • Jakie operacje gospodarcze należy ująć jako kapitał z aktualizacji wyceny

  2018.11.27

  Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych i innych składników majątku nierozliczanej wynikowo. Kapitał ten nie może być przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych kapitałów (funduszy) aż do chwili, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości, uzasadniające odpisanie części lub całości tego kapitału.

  ...»
 • Kiedy można wyksięgować z ksiąg należności objęte odpisem aktualizującym

  2018.04.17

  Na koniec 2016 r. został utworzony odpis aktualizujący na należność jako koszt nkup. W stosunku do dłużnika nie został złożony pozew do sądu. Obecnie należność jest przeterminowana. W jaki sposób wyksięgować należność? Czy tylko zapisem na kontach zespołu 2? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie miało wpływ na podatek dochodowy?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

2019-08-19

Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe. 

...»

Wszystkie tematy ...»