Wtorek, 25.06.2019

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe.

 • Jakie obowiązki w zakresie PPK będą miały firmy od 1 lipca 2019 r. ...»
 • Jak kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Czy należy stosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej, jeżeli wiadomo, że dostawa nastąpi z opóźnieniem

  2019.06.25

  13 kwietnia 2019 r. podatnik otrzymał zaliczkę od rosyjskiego klienta. Pierwotnie towar miał zostać dostarczony do klienta w czerwcu 2019 r. Najprawdopodobniej jednak nie uda się tego terminu dotrzymać i towar zostanie dostarczony dopiero w lipcu 2019 r. Czy w tej sytuacji powinniśmy wystawić fakturę zaliczkową ze stawką 0% czy 23%?

  ...»
 • Czy można kupić i stosować kasę rejestrującą niebędącą kasą online

  2019.06.25

  W związku z przekroczeniem limitu 20 000 zł od 1 lipca 2019 r. będę obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy rejestrującej. Czy muszę kupić kasę online? Czy też mogę kupić kasę starego typu i używać jej w swojej działalności? Czy będę mógł skorzystać z ulgi na zakup kas?

  ...»
 • Kiedy podatnik VAT może anulować wystawioną fakturę

  2019.06.24

  W praktyce działalności gospodarczej zdarzają się przypadki, gdy podatnik wystawi fakturę dokumentującą czynności, które ostatecznie nie dochodzą do skutku. Najbardziej praktyczną drogą wycofania się z takiej sytuacji będzie anulowanie błędnie sporządzonego dokumentu. Anulowanie faktury nie zostało wprawdzie usankcjonowane w przepisach VAT, ale przy spełnieniu odpowiednich warunków jest ono jednak powszechnie akceptowane przez organy podatkowe.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Jak rozwiązać umowę o pracę z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika, z którym nie ma kontaktu

  2019.06.24

  Pracownik został zatrudniony 1 lutego 2019 r. na umowę o pracę na czas określony na rok. Od 15 kwietnia br. nie przychodzi do pracy i tak jest do tej pory. Nie mamy z nim żadnego kontaktu. Jak możemy rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę?

  ...»
 • Jak przeprowadzać rekrutację pracowników po zmianie przepisów Kodeksu pracy

  2019.06.21

  Proces rekrutacji nowych pracowników wiąże się z pozyskiwaniem danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listach motywacyjnych, świadectwach pracy, listach referencyjnych, zaświadczeniach itd.). Pracodawca powinien przetwarzać tylko takie dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania, jakim jest podjęcie przez niego decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika. Pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy danych, które nie są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

  ...»
 • Zatrudnianie młodocianych do prac lekkich – na jakich warunkach może się odbywać

  2019.06.21

  Z pracownikami młodocianymi w wieku od 15 do 18 lat można zawrzeć umowę o pracę na wykonywanie prac lekkich. Młodocianych można zatrudnić na stałe, sezonowo albo dorywczo, uwzględniając w każdym przypadku wymagania zawarte w Kodeksie pracy dotyczące zawierania umów z takimi pracownikami. Znacznie mniej warunków do spełnienia jest przy zawieraniu z młodocianymi umów cywilnoprawnych.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Jak obliczać wpłaty do PPK za pracownika, z którym jednocześnie zawarto umowę zlecenia

  2019.06.25

  Z niektórymi spośród naszych pracowników mamy jednocześnie zawarte dodatkowe umowy zlecenia. Składki za tych zatrudnionych opłacamy od zsumowanych przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Od którego przychodu będziemy zobowiązani opłacać składki do PPK za naszych pracowników wykonujących jednocześnie umowy zlecenia - z umowy o pracę, z umowy zlecenia czy od zsumowanych wypłat za dany miesiąc? Czy osoba zatrudniona może wybrać tytuł wpłat do PPK?

  ...»
 • Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, SFWON i FGŚP przysługuje w okresie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim

  2019.06.25

  Dwie nasze pracownice powróciły do pracy po urlopie rodzicielskim. Łączą one wykonywanie pracy (w wymiarze 1/2 etatu) z urlopem rodzicielskim. Czy w tej sytuacji pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania za nie składek na FP, SFWON i FGŚP?

  ...»
 • Kiedy pracodawca musi wystawić zaświadczenie płatnika składek Z-3

  2019.06.13

  W przypadku choroby pracownika pracodawca, niebędący płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym, ma obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia płatnika składek Z-3. Zaświadczenie takie jest obowiązkowe także wówczas, gdy zasiłek ma być wypłacony przez ZUS pracownikowi, którego umowa o pracę rozwiązała się w trakcie choroby za okres po ustaniu zatrudnienia. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy pracodawca jest w danym roku płatnikiem zasiłków czy też nie. Druk Z-3 składa się także (zamiast formularza ZAS-12) w przypadku kontynuacji zwolnienia lekarskiego pracownika. Pracodawca wypełnia wówczas tylko sekcję „Informacja o pracowniku”.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jaki podatek należy pobrać od podarunków przekazanych pracownikom z okazji jubileuszu firmy

  2019.06.24

  Pracodawca nie pobiera podatku od karty podarunkowej przekazanej pracownikowi z okazji jubileuszu powstania firmy. Przychód z tego tytułu pracownik rozlicza jako darowiznę i według zasad określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli wartość karty podarunkowej nie przekroczy 4902 zł, pracownik nie zapłaci podatku od darowizny.

  ...»
 • Jak należy ustalać wynagrodzenie za pracę w nocy

  2019.06.11

  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten jest ustalany w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  ...»
 • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za powstrzymanie się od pracy z powodu niewyposażenia samochodu w opony letnie

  2019.05.30

  Zatrudniani przez nas handlowcy używają do codziennego wykonywania swoich obowiązków samochodów służbowych. Z powodu wymiany floty samochodów w najbliższym czasie nie zmienialiśmy opon na letnie w obecnie użytkowanych pojazdach. Pracownicy zagrozili jednak, że odmówią wykonywania dłuższych wyjazdów poza miasto, argumentując, iż opony zimowe w warunkach wiosennych i letnich mogą stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Powołują się na przepis prawa pracy (art. 210 Kodeksu pracy) dający prawo do powstrzymania się od pracy ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia z gwarancją wynagrodzenia za czas niewykonywania obowiązków z tego powodu. Czy w tej sytuacji pracownicy mogą powstrzymać się od wykonywania pracy i żądać za ten czas wynagrodzenia?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  2019.06.13

  Zakończenie działalności przez likwidację dotyczy wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych. Powodów likwidacji jest w zasadzie tyle, ile jest spółek, ponieważ każde zakończenie działalności ma swoją większą lub mniejszą specyfikę. Czasami mogą to być przyczyny osobiste (np. odejście właścicieli na emeryturę), przeważają jednak przyczyny ekonomiczne (mała rentowność, zmiana warunków rynkowych, brak satysfakcjonującej płynności finansowej), zmiana przepisów dotycząca możliwości prowadzenia działalności (np. konieczność posiadania zezwoleń i koncesji), zbyt duża konkurencja, upływ czasu, na jaki została powołana spółka, zrealizowanie celu działalności spółki i wiele innych.

  ...»
 • Kiedy wspólnik może dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej spółce z o.o.

  2019.05.10

  Od kilku lat jestem jednym z dwóch wspólników spółki z o.o. (po 50% udziałów). Obaj jesteśmy też członkami zarządu i każdy z nas może działać samodzielnie. Udana na początku współpraca w ostatnim czasie zaczęła się pogarszać, a wspólnik zaczął sprzedawać za bezcen ruchomości należące do spółki. Czuję, że mam związane ręce wobec niemożności uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na wystąpienie z powództwem o naprawienie szkody. Czy mogę coś zrobić?

  ...»
 • Czy osoba zajmująca stanowisko inspektora ochrony danych może być jednocześnie członkiem komisji socjalnej

  2019.05.09

  Pracodawca zamierza wyznaczyć na inspektora ochrony danych (IOD) pracownika, który jest członkiem komisji socjalnej w naszym zakładzie pracy. W ocenie administratora ma on odpowiednie kwalifikacje, by pełnić tę funkcję. Obawia się jednak, czy takie rozwiązanie nie będzie prowadziło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Czy zatem osoba będąca członkiem komisji socjalnej może być jednocześnie IOD?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Na co można przeznaczyć kapitał zapasowy

  2018.12.18

  Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy jest odzwierciedleniem dodatkowego własnego źródło finansowania składników aktywów. Co za tym idzie - poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy w jednost­ce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy.

  ...»
 • Jakie operacje gospodarcze należy ująć jako kapitał z aktualizacji wyceny

  2018.11.27

  Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych i innych składników majątku nierozliczanej wynikowo. Kapitał ten nie może być przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych kapitałów (funduszy) aż do chwili, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości, uzasadniające odpisanie części lub całości tego kapitału.

  ...»
 • Kiedy można wyksięgować z ksiąg należności objęte odpisem aktualizującym

  2018.04.17

  Na koniec 2016 r. został utworzony odpis aktualizujący na należność jako koszt nkup. W stosunku do dłużnika nie został złożony pozew do sądu. Obecnie należność jest przeterminowana. W jaki sposób wyksięgować należność? Czy tylko zapisem na kontach zespołu 2? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie miało wpływ na podatek dochodowy?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

2019-06-24

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe.

...»

Wszystkie tematy ...»