Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

 • Upominki świąteczne dla pracowników i innych uprawnionych osób – z jakich środków sfinansować i jak rozliczyć ...»
 • W jakiej formie wypłacać pracownikom wynagrodzenie za pracę po 31 grudnia 2018 r. ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Jaki jest pierwszy rok podatkowy spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki osobowej

  2018.12.12

  Spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki jawnej 3 października 2018 r. (dzień wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego). Jako rok podatkowy spółka z o.o. wybrała rok kalendarzowy. Czy spółka może przyjąć, że jej pierwszy rok podatkowy trwa do końca 2019 r. i nie składać zeznania CIT-8 za 2018 r.? Jeżeli tak, czy spółka z o.o. musi o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego?

  ...»
 • Jak postąpić, jeżeli nie złożono oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

  2018.12.12

  Jesteśmy spółką z o.o., o kalendarzowym roku podatkowym, zobowiązaną do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Do 1 pażdziernika 2018 r. powinniśmy złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za poprzedni rok. Niestety nie wywiązaliśmy się z tego obowiązku. Dokumentacja nie została bowiem ma czas przygotowana i zarząd odmówił poświadczenia nieprawdy. Jak w takiej sytuacji powinniśmy postąpić? Jakie są sankcje za to naruszenie? Obecnie otrzymaliśmy niezbędne dane i zakończyliśmy sporządzanie dokumentacji.

  ...»
 • Czy usługi masażu i refleksologii są zwolnione z VAT

  2018.12.11

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zamierza rozszerzyć działalność m.in. o usługi w zakresie masażu leczniczego i refleksologii: PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna. Przedsiębiorca ukończył dwuletnią szkołę policealną, uzyskując tytuł technika masażysty (kod zawodu 325402), a także przeszedł cykl szkoleń z refleksologii - uzyskując po zdaniu egzaminu tytuł dyplomowanego refleksologa (kod zawodu 323011). Przedsiębiorca zamierza wykonywać usługi z zakresu masażu leczniczego oraz refleksologii terapeutycznej stóp i rąk. Każdy z zabiegów służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu bądź poprawie zdrowia. Czy świadczone przez przedsiębiorcę usługi masażu i refleksologii są zwolnione z VAT?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak księgować sprzedaż części dodatkowej środka trwałego?

  2018.12.11

  Firma chce sprzedać część środka trwałego. Nie jest to część składowa tego środka, lecz element zwiększający jego walory. Jak taką transakcję potraktować rachunkowo?

  ...»
 • Jak w rachunku zysków i strat wykazać wynik na sprzedaży wielu środków trwałych

  2018.12.03

  Jednostka w ciągu roku obrotowego sprzedała kilka środków trwałych. Poszczególne transakcje przynosiły różny efekt ekonomiczny (raz była to strata innym razem zysk). Czy w rachunku zysków i strat mamy wykazać oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się stratą oraz oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się zyskiem? Czy też należy jedynie wyliczyć różnicę między wynikiem na sprzedaży środków trwałych, który przyniósł zysk, a wynikiem na sprzedaży środków trwałych, który przyniósł stratę, i wykazać saldo odpowiednio jako zysk lub stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych.

  ...»
 • Czy można dokonywać spisu z natury w innych jednostkach miary niż stosowane w ewidencji księgowej

  2018.11.20

  Hurtownia artykułów sanitarnych posiada wiele asortymentów towarów małych gabarytowo, które są objęte ewidencją ilościowo-wartościową. W związku z planowaną inwentaryzacją towarów chcielibyśmy niektóre takie towary (ze względu na oszczędność czasu) zważyć, a nie liczyć. Czy ustawa o rachunkowości dopuszcza taki sposób inwentaryzowania?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Jak należy ustalić dodatek za pracę w nocy

  2018.12.12

  Wypłacamy dodatek za pracę w nocy. W regulaminie mamy zapis, że dodatek wynosi 10% stawki godzinowej obliczonej od płacy zasadniczej, nie mniej niż 20% stawki godzinowej obliczonej od płacy minimalnej ogłoszonej na dany rok. Czy możemy tak naliczać dodatek? Czy dodatek za pracę w nocy powinien być naliczany pracownikom od płacy minimalnej nawet wtedy, gdy ich płaca zasadnicza jest wyższa?

  ...»
 • Czy dozwolone jest zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli 15 lat, w celu przygotowania zawodowego

  2018.12.07

  Od 1 września 2018 r. został obniżony do 15 lat wiek pracowników młodocianych. Jednocześnie zgodnie z art. 3045 Kodeksu pracy dzieci, które nie ukończyły 16 lat, mogą podejmować pracę wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Czy ze względu na sprzeczność tych przepisów można zatrudniać młodocianych w celu przygotowania zawodowego, jeżeli nie mają ukończonych 16 lat?

  ...»
 • Jak ustalić wymiar urlopu proporcjonalnego, jeżeli pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wyższym wymiarze

  2018.12.07

  Zatrudniliśmy pracownika od 1 sierpnia 2018 r. U poprzedniego pracodawcy wykorzystał on 23 dni urlopu wypoczynkowego z przysługującego mu wymiaru 26 dni. U nas rozwiązanie umowy nastąpiło 31 października 2018 r. Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi za przepracowane w naszej firmie 3 miesiące?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Jakie operacje gospodarcze należy ująć jako kapitał z aktualizacji wyceny

  2018.11.27

  Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych i innych składników majątku nierozliczanej wynikowo. Kapitał ten nie może być przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych kapitałów (funduszy) aż do chwili, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości, uzasadniające odpisanie części lub całości tego kapitału.

  ...»
 • Kiedy można wyksięgować z ksiąg należności objęte odpisem aktualizującym

  2018.04.17

  Na koniec 2016 r. został utworzony odpis aktualizujący na należność jako koszt nkup. W stosunku do dłużnika nie został złożony pozew do sądu. Obecnie należność jest przeterminowana. W jaki sposób wyksięgować należność? Czy tylko zapisem na kontach zespołu 2? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie miało wpływ na podatek dochodowy?

  ...»
 • Jak wyliczyć rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze

  2018.02.26

  W myśl zapisów ustawy o rachunkowości rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzona w jednostkach rezerwa urlopowa stanowi zobowiązanie jednostki wobec pracowników z tytułu niewykorzystanych przez nich urlopów pracowniczych należnych za dany rok obrotowy. Urlopy te zostaną wykorzystane przez pracowników w następnym roku obrotowym albo, w przypadku m.in. rozwiązania stosunku pracy, pracownikom zostaną wypłacone ekwiwalenty pieniężne z tytułu niewykorzystanego urlopu.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»