Poniedziałek, 15.10.2018

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

 • Jak postępować z fakturami wystawionymi pomyłkowo na rzecz niewłaściwego podmiotu ...»
 • Wysokość składek społecznych w 2019 r. zależna od przychodów z działalności gospodarczej ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Klasyfikowanie umów leasingu w sposób podatkowy

  2018.10.15

  1 stycznia 2019 r. - to data planowanego wejścia w życie wielu korzystnych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym przewiduje m.in rozszerzenie katalogu jednostek mikro i małych, jak również częściowe zbliżenie rachunkowości do przepisów podatkowych (np. w zakresie amortyzacji i leasingu).

  ...»
 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 r.

  2018.10.15

  Rząd zdecydował się kolejny raz przesunąć termin wejścia w życie ulgi na złe długi dla podatników PIT i CIT. Ma ona zacząć obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że przedsiębiorcy - mimo wcześniejszych zapowiedzi MF - nie będą z niej mogli skorzystać w 2019 r.

  ...»
 • Ograniczenia egzekucji komorniczej wobec przedsiębiorców

  2018.10.15

  Pieniądze niezbędne do utrzymania przedsiębiorcy z jednoosobową działalnością gospodarczą powinny być wyłączone spod egzekucji komorniczej. Tak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii odpowiedziało na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar wskazywał, że "Konstytucja biznesu" nie przewiduje tu żadnych ograniczeń przy egzekucji komorniczej. W efekcie mogą oni nie dysponować sumą pozwalającą zaspokoić nawet podstawowe potrzeby. Powinno się im zagwarantować minimum socjalne.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Jak postąpić, gdy podatnik omyłkowo nie ujął w pkpir faktury sprzedażowej

  2018.10.15

  Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i rozlicza się na podstawie pkpir. Za każdy miesiąc płaci całą należną zaliczkę. We wrześniu 2018 r. zorientowała się, że w kwietniu 2018 r. popełniła błąd i nie uwzględniła w pkpir za ten miesiąc jednej z faktur sprzedażowych. Do jakiego miesiąca doliczyć przychód z tej faktury? Do kwietnia czy do września? Jak postąpić z zaliczką na podatek?

  ...»
 • Kiedy dostawa dokonywana w ramach dostawy łańcuchowej stanowi eksport towarów opodatkowany stawką 0%

  2018.10.12

  Spółka (A) ma zamiar sprzedawać własne wyroby odbiorcy z Czech (B), który będzie je wysyłał poza UE do ostatecznego swojego odbiorcy (C). W transakcji uczestniczą trzy podmioty. Dostawa będzie się odbywała na warunkach CFR, czyli organizacja transportu i odprawa leży po stronie Spółki. Z magazynu Spółki wyroby będą transportowane poza UE bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy. Załadunek na statek nastąpi w Gdyni lub Hamburgu. Czy dla zastosowania przez Spółkę stawki VAT 0% w tej transakcji łańcuchowej istotne są warunki, na jakich odbędzie się dostawa pomiędzy firmą z Czech a jej ostatecznym odbiorcą? Spółka jeszcze nie zna tych warunków. Czy jeżeli firma z Czech przeniesie ryzyko utraty towaru na swojego odbiorcę jeszcze w Polsce (np. zastosuje również CFR), to do dostawy będzie miała zastosowanie stawka 0%?

  ...»
 • Czy usługi fizjoterapeutyczne są zwolnione z VAT

  2018.10.12

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) od sierpnia 2018 r. rozpoczął świadczenie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług fizjoterapeutycznych. Przedsiębiorca jest wykwalifikowanym fizjoterapeutą. Ukończył studium fizjoteraupeutyczne z tytułem technik fizjoterapii oraz studia magisterskie ze specjalizacją edukacja zdrowotna z rehabilitacją. Wykonywane przez niego usługi to głównie ćwiczenia na sali gimnastycznej, które służą m.in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności. Czy wykonywane usługi fizjoterapeutyczne są zwolnione z VAT?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Czy do podstawy zasiłkowej należy wliczyć przychód z umowy zlecenia zawartej w czasie trwania urlopu rodzicielskiego

  2018.10.12

  Nasza pracownica wykonywała dla nas umowę zlecenia na urlopie rodzicielskim. Urlop ten zakończył się, a umowa zlecenia trwa do 30 listopada 2018 r. Pracownica powróciła do pracy 17 września 2018 r., bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, ale w październiku 2018 r. stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego tej osobie należy wliczyć przychód z umowy cywilnoprawnej?

  ...»
 • Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego pracownika przejętego od innego pracodawcy

  2018.10.11

  Na początku września 2018 r. przejęliśmy część pracowników innego pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Pracownicy zostali wyrejestrowani z ubezpieczeń przez poprzedniego pracodawcę i od tego samego dnia zgłoszeni przez naszą firmę. Z jakiego okresu należy ustalić wysokość przysługującego im świadczenia chorobowego, jeżeli niektórzy z nich już we wrześniu br. byli niezdolni do pracy z powodu choroby?

  ...»
 • Czy w przypadku niezdolności do pracy delegowanego pracownika można zastąpić go innym pracownikiem

  2018.10.09

  Jesteśmy dużą firmą budowlaną we Wrocławiu. Część usług świadczymy na terenie Niemiec. W tym celu delegujemy tam pracowników. Jeden z naszych pracowników został delegowany 14 maja 2018 r. na okres 6 miesięcy, a 13 września złamał nogę - jest niezdolny do pracy po 4 miesiącach pracy w Niemczech. Z uwagi na nową praktykę ZUS - kwestionowanie delegowania na zastępstwo za innego delegowanego pracownika - chcielibyśmy się dowiedzieć, czy w celu dokończenia zamówienia możemy na miejsce osoby niezdolnej do pracy z powodu choroby delegować innego pracownika?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Jak ustalić wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu opieki nad dzieckiem

  2018.10.15

  Nasza pracownica 17 września 2018 r. przeszła na urlop wychowawczy. Dodatkowo w tym miesiącu wykorzystała 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu opieki nad dzieckiem. Czy do podstawy obliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy z tego tytułu należy przyjąć wynagrodzenie z umowy o pracę, czy wynagrodzenie rzeczywiście wypracowane do 17 września br., czyli kwotę brutto z listy płac za wrzesień?

  ...»
 • Czy pracownik poniesie pełną odpowiedzialność materialną mimo braku umowy o powierzeniu mienia

  2018.10.12

  Prowadzę niewielki zakład produkcyjny, w którym kierowcy, dostarczając towar odbiorcom, przyjmują za niego zapłatę (wystawiają pokwitowanie). Nie podpisywałem z moimi kierowcami żadnych umów o odpowiedzialności za powierzone mienie. Kilka dni temu jeden z kierowców po rozwiezieniu towaru i odebraniu za niego gotówki, w drodze powrotnej do firmy zatrzymał się, aby zjeść obiad. Samochód zostawił na parkingu, zapominając zabrać z przedniego siedzenia saszetki z pieniędzmi. Po powrocie do samochodu zobaczył, że szyba w aucie jest wybita, a saszetki z pieniędzmi nie ma. Czy mimo braku umowy o powierzeniu towaru i pieniędzy z obowiązkiem wyliczenia się mogę żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości, czy tylko - na zasadach ogólnych - do wysokości jego 3-miesięcznego wynagrodzenia?

  ...»
 • Jak dokonać potrącenia z odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej

  2018.10.10

  Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku dyrektora działu finansów. Ponieważ pracownik ten miał dostęp do szczególnie ważnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w trakcie trwania zatrudnienia podpisaliśmy z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Odszkodowanie przewidziane w umowie będzie wypłacane przez 6 miesięcy w kwocie wynoszącej 100% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed zakończeniem zatrudnienia. Wynagrodzenie tej osoby jest zajęte przez komornika. Zajęcie dotyczy jednak wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności - zasiłku chorobowego. Czy na podstawie tego zajęcia nadal możemy dokonywać potrącenia, ale z przysługującego pracownikowi odszkodowania?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Kiedy można wyksięgować z ksiąg należności objęte odpisem aktualizującym

  2018.04.17

  Na koniec 2016 r. został utworzony odpis aktualizujący na należność jako koszt nkup. W stosunku do dłużnika nie został złożony pozew do sądu. Obecnie należność jest przeterminowana. W jaki sposób wyksięgować należność? Czy tylko zapisem na kontach zespołu 2? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie miało wpływ na podatek dochodowy?

  ...»
 • Jak wyliczyć rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze

  2018.02.26

  W myśl zapisów ustawy o rachunkowości rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzona w jednostkach rezerwa urlopowa stanowi zobowiązanie jednostki wobec pracowników z tytułu niewykorzystanych przez nich urlopów pracowniczych należnych za dany rok obrotowy. Urlopy te zostaną wykorzystane przez pracowników w następnym roku obrotowym albo, w przypadku m.in. rozwiązania stosunku pracy, pracownikom zostaną wypłacone ekwiwalenty pieniężne z tytułu niewykorzystanego urlopu.

  ...»
 • Jakie są skutki podziału przez wydzielenie w CIT i VAT

  2018.01.11

  Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w najbliższym czasie zamierza wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZORG) i przenieść ją do innej spółki (również z ograniczoną odpowiedzialnością). Nastąpi tzw. podział przez wydzielenie. Mamy wątpliwości, w której spółce (naszej czy spółce, do której wniesiemy ZORG) należy rozliczyć przychody, koszty, VAT należny i naliczony z tytułu działań podjętych do dnia podziału i po dniu podziału. Mamy prośbę o wskazanie skutków podatkowych w rozliczeniach CIT i VAT w związku z podziałem przez wydzielenie.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

2018-10-15

Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

...»

Wszystkie tematy ...»