Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

 • Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem – obowiązki pracodawcy ...»
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r. ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Czy sprzedaż na platformie Amazon może korzystać z unijnej procedury OSS

  2021.10.22

  Polski podatnik VAT dokonuje sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów z innych krajów UE za pośrednictwem platformy Amazon. Z firmą Amazon rozlicza się w modelu FBA. Jeśli towar został przemieszczony do magazynu w Niemczech (magazyn Amazon) i stamtąd następuje jego wysyłka na rzecz konsumenta z Francji i Włoch, to czy do takiej sprzedaży podatnik może zastosować procedurę OSS i wykazywać VAT w deklaracji składanej do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście?

  ...»
 • Jak odliczyć VAT powstały w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

  2021.10.22

  Podatnik zawiesił działalność gospodarczą. Cały czas ponosi jednak niewielke koszty związane z należącą do niego firmą, z których nie można zrezygnować. Co zrobić w tej sytuacji z VAT do odliczenia od tych wydatków?

  ...»
 • Jak anulować fakturę, która została zaewidencjonowana w pliku JPK_VAT

  2021.10.21

  Pomyłkowo wystawiliśmy ponownie fakturę. Wystawiona faktura została wykazana w pliku JPK_VAT i wysłana do Ministerstwa Finansów. Jak anulować fakturę, która została zaewidencjonowana w pliku JPK_VAT?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Leasing finansowy samochodu osobowego dla celów bilansowych

  2021.10.15

  Najczęstsze umowy leasingu to umowy leasingu samochodów. Ze względu na kilka ograniczeń w przepisach podatkowych w przypadku umowy leasingu samochodu pojawiają się pewne wątpliwości.

  ...»
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych fakturę za holowanie samochodu

  2021.10.05

  Służbowy samochód osobowy uległ awarii w trasie. Była ona na tyle poważna, że uniemożliwiała dalszą bezpieczną podróż. W związku z tym pojazd został odholowany przez wyspecjalizowaną firmę do naszej siedziby. Za usługę holowania otrzymaliśmy fakturę. Czy w księgach rachunkowych wydatek ten należy ująć jako usługi obce czy też jako pozostałe koszty operacyjne. Czy z faktury tej należy odliczyć 50% VAT jak w przypadku faktur za paliwo i czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko 75% wydatków?

  ...»
 • Czy biuro musi informować klienta o innej, lepszej formie opodatkowania działalności

  2021.09.30

  Mój klient wystąpił do mnie z roszczeniem o to, żebym zwróciła mu nadwyżkę podatków, którą zapłacił jego zdaniem z mojej winy. Klient prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, sam sobie ją założył, wybrał formę opodatkowania i przyszedł do naszego biura rachunkowego. Po kilku latach współpracy stwierdził, że powinniśmy poinformować go o tym, że inna forma opodatkowania byłaby dla niego korzystniejsza i że gdyby przeszedł na ryczałt, to dużo oszczędziłby. Umowę o świadczenie usług księgowych zawarliśmy ustnie. Czy w tej sytuacji mogę się obawiać konieczności zapłaty odszkodowania?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy przy planowaniu czasu pracy pracodawca powinien uwzględnić, że pracownik podjął naukę

  2021.10.20

  Nasza spółka jest właścicielem stacji benzynowej, gdzie pracuje się w systemie dwuzmianowym (dzień/noc) po 12 godzin każdego dnia. Jeden z pracowników z własnej inicjatywy podjął studia w systemie zaocznym. Nie skierowaliśmy go na te studia w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych ani nie wyraziliśmy na nie zgody. Pracownik podczas układania grafiku pracy na dany miesiąc informuje przełożonego o każdym weekendzie, w który ma zajęcia. Przełożony stara się planować czas pracy tak, aby nie kolidowało to z nauką pracownika, jednak nie zawsze jest taka możliwość, np. z uwagi na absencje chorobowe czy kwarantanny innych pracowników. Czy w przypadku gdy pracownik ma zaplanowane zajęcia na uczelni od godziny 8.00 do 18.30 zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, można zaplanować pracownikowi pracę na nocnej zmianie z soboty na niedzielę od godziny 18.00 do 6.00?

  ...»
 • Kiedy powinna zakończyć się praca na nocnej zmianie w ostatnim dniu zatrudnienia

  2021.10.18

  Rozwiązujemy z pracownikiem za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowa rozwiąże się 31 października 2021 r. Czy pracownik będzie mógł pracować tego dnia na nocnej zmianie, która rozpoczyna się o godz. 22.00, a kończy 1 listopada 2021 r. o godz. 6.00 rano?

  ...»
 • Czy ukąszenie przez kleszcza należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy, a boreliozę jako chorobę zawodową

  2021.10.15

  Jesteśmy jednostką Straży Leśnej. W tym sezonie 3 naszych pracowników w trakcie prac w lesie zostało ugryzionych przez kleszcze. Po przeprowadzeniu serii badań okazało się, że mają boreliozę. Przebywają na zwolnieniach lekarskich i rozpoczęli długotrwałe leczenie. Czy w ich przypadku ugryzienie przez kleszcza należy potraktować jako wypadek przy pracy, a boreliozę jako chorobę zawodową?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Czy można potrącić nadpłacony zasiłek macierzyński z przyszłej wypłaty bez korygowania dokumentacji rozliczeniowej ZUS

  2021.10.22

  Nasza pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, za który przysługiwał jej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, a następnie na urlopie rodzicielskim z prawem do 60% tego zasiłku. W wyniku pomyłki zamiast 60% za cały sierpień 2021 r. wypłaciliśmy jej 100% zasiłek. Czy możemy za pisemną zgodą pracownicy dokonać potrącenia nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego z kolejnej jego wypłaty, która będzie przypadała we wrześniu 2021 r., bez korygowania dokumentów rozliczeniowych?

  ...»
 • Czy tytuł wykonawczy obejmujący zasiłek chorobowy uprawnia do prowadzenia egzekucji z zasiłku macierzyńskiego

  2021.10.21

  Otrzymaliśmy od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego przysługujących pracownicy zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy. Egzekucja dotyczy innych należności niż alimentacyjne. Obecnie pracownica pobiera zasiłek macierzyński. Czy na podstawie tego pisma możemy dokonać potrącenia z zasiłku macierzyńskiego, mimo że nie został on wymieniony w tytule wykonawczym?

  ...»
 • Czy sąd rozpatrzy odwołanie od decyzji ZUS wniesione po terminie

  2021.10.14

  W naszej spółce z o.o. ZUS przeprowadził kontrolę w zakresie zatrudniania pracowników w grupie kapitałowej na podstawie dodatkowej umowy zlecenia. Przychody niektórych zleceniobiorców zostały oskładkowane. Niestety, przez niedopatrzenie pracownika administracyjnego upłynął termin na odwołanie się od niekorzystnej dla nas decyzji ZUS - mamy obecnie 7 dni opóźnienia. Czy można jeszcze złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji i czy zostanie ono uwzględnione? Czy możemy podjąć jakieś działania, aby ZUS uwzględnił odwołanie złożone po terminie?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Co wybrać – zarząd czy radę dyrektorów w PSA

  2021.10.14

  Założyciele prostej spółki akcyjnej (PSA) już w momencie zawierania umowy spółki stają przed poważnym dylematem - jaki organ zarządzający ustanowić, zarząd czy radę dyrektorów. Należy przy tym pamiętać, że ustanowienie jednego z tych organów jest obligatoryjne. Wybór założycieli (akcjonariuszy) zaważy na tym, jakie uprawnienia i obowiązki będzie miał organ zarządzający PSA.

  ...»
 • Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  2021.09.10

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  ...»
 • Jak wyrobić PESEL dla cudzoziemca, który nie ma meldunku w Polsce

  2021.09.07

  Firma zatrudnia cudzoziemca. Żeby opłacać za niego podatki, trzeba wyrobić mu PESEL. Niestety osoba ta nigdzie nie jest zameldowana. Co zrobić w tej sytuacji?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»