Środa, 23.09.2020

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia – jak przetrwać w kryzysie ...»
 • Czy należy dokonać korekty odpisu na zfśs w razie jego zawieszenia lub zmniejszenia ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wzmocni efektywność rad nadzorczych

  2020.09.23

  BCC pozytywnie ocenia propozycję zmian do ustawy Kodeks spółek handlowych w zakresie dotyczącym wprowadzenia przepisów umożliwiających radzie nadzorczej sprawowanie efektywnego nadzoru, dostępu do danych oraz wiedzy eksperckiej.

  ...»
 • PIP wspiera kampanię na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej

  2020.09.23

  Trwająca od marca 2020 r. #EU4FAIRWORK to pierwsza europejska kampania informacyjna promująca pracę zadeklarowaną. Inicjatywa, finansowana i prowadzona przez Komisję Europejską przy wsparciu Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz Europejskiej Platformy ds. Przeciwdziałania Pracy Nierejestrowanej, ma na celu podniesienie świadomości pracodawców i pracowników korzyściach płynących z pracy rejestrowanej, a także przyczynienie się do zmiany podejścia do pracy nierejestrowanej.

  ...»
 • ZUS umorzył około 600 mln zł nadpłaconych składek

  2020.09.23

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo - w wyniku realizacji ustawy - umorzył około 600 milionów złotych nadpłaconych składek - informuje prof. Gertruda Uścińska.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

 • Czy nabycie usług HR podlega limitowaniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych

  2020.09.23

  Y sp. z o.o. nabywa od powiązanej spółki usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (tzw. usługi HR). W skład nabywanych usług HR wchodzą świadczenia polegające na wsparciu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Obejmują one w szczególności:

  • projektowanie i wdrażanie grupowych standardów i instrumentów HR w spółce,
  • rekrutację i zawieranie umów z pracownikami wysokiego szczebla,
  • marketing personalny,
  • administrowanie HR (organizacja imprez grupowych, szkoleń itp.),
  • zdefiniowanie i wdrożenie grupowych systemów informacyjnych HR.

  Czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę z tytułu świadczenia usług HR stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Czy wydatki te podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów podatkowych na podstawie tego przepisu?

  ...»
 • Czy w związku z otrzymaniem lub umorzeniem mikropożyczki trzeba rozpoznać przychód

  2020.09.22

  Spółka z o.o. będąca mikroprzedsiębiorcą otrzymała mikropożyczkę w wysokości 5000 zł. Czy otrzymanie tej pożyczki jest dla niej przychodem podatkowym? Czy przychód podatkowy powinna rozpoznać w momencie umorzenia pożyczki? Czy koszty sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach mikropożyczki mogą zostać zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów? Jeżeli tak, czy konieczna będzie ich korekta w związku z umorzeniem mikropożyczki?

  ...»
 • Czy pracownik, któremu pracodawca zwraca koszty opłat parkingowych z powodu ograniczeń w korzystaniu z komunikacji spowodowanych COVID-19, osiąga przychód

  2020.09.22

  Spółka na podstawie art. 3 ustawy o COVID-19 poleciła okresowo pracę zdalną znacznej części swoich pracowników. Do zakładu dojeżdżają jedynie pracownicy, których obecność w miejscu pracy jest niezbędna do zapewnienia ciągłości realizacji zadań spółki lub których zadania nie mogą być wykonywane w trybie pracy zdalnej. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w korzystaniu z komunikacji publicznej spowodowane epidemią COVID-19 i chęć zmniejszenia ryzyka zarażenia się przez pracowników od innych pasażerów, spółka zaleciła pracownikom przyjazd do miejsca pracy - w miarę możliwości - samochodami prywatnymi. Ponieważ liczba własnych miejsc parkingowych spółki nie jest wystarczająca dla wszystkich pracowników przyjeżdzających do pracy, spółka wprowadziła tymczasowo, do odwołania, możliwość korzystania z płatnych parkingów miejskich lub komercyjnych z jednoczesną zasadą zwrotu pracownikom poniesionych z tego tytułu kosztów. Zwrot dokonywany jest na podstawie przedłożonych biletów parkingowych lub innych dowodów płatności. Czy pracownicy, którym spółka zwraca koszty opłat parkingowych, uzyskują z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, od którego spółka powinna pobierać zaliczki na PIT?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za wydanie zezwolenia na pracę sezonową

  2020.09.23

  Złożyliśmy w powiatowym urzędzie pracy trzy wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. W tym celu wnieśliśmy opłatę na rzecz urzędu pracy w wysokości 90 zł. Jak tę opłatę zaksięgować? Czy jest to koszt świadczeń na rzecz pracowników, czy koszt podatków i opłat?

  ...»
 • Jak ustalić wartość początkową kilku środków trwałych zakupionych z jednego kredytu

  2020.09.21

  Firma realizuje projekty inwestycyjne. W ich wyniku ma powstać kilka środków trwałych. Będą one oddawane do użytku w różnych terminach. W celu sfinansowania realizacji tych projektów został zaciągnięty kredyt bankowy. Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych zakupionych z jednego kredytu?

  ...»
 • Jak dokonać kompensaty należności głównej oraz odsetek

  2020.09.18

  Spółka posiada przeterminowaną należność od kontrahenta w wysokości 30 000 zł. Jeśli kontrahent nie zapłaci, chcemy naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i wystawić notę księgową na kwotę 882,33 zł oraz dokonać jednocześnie kompensaty z posiadanymi zobowiązaniami wobec tego kontrahenta (w wysokości 18 000 zł). Czy taka kompensata jest możliwa? Jeśli tak, to czy na dzień bilansowy po kompensacie spółka może „na nowo” naliczyć odsetki od pozostałej należności, wystawiając notę księgową?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy można zmienić w ciągu roku zasady korzystania z 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

  2020.09.23

  Pracownik naszej firmy złożył w styczniu 2020 r. wniosek o udzielenie dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, w którym zadeklarował też sposób wykorzystania tego uprawnienia w formie dni, a nie godzin. Mimo to w sierpniu 2020 r. złożył kolejny wniosek, w którym wystąpił o udzielenie zwolnienia z tego tytułu w wymiarze 4 godzin. Natomiast inny pracownik złożył oświadczenie o braku zamiaru korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, ponieważ korzysta z nich żona. Jednak w lipcu 2020 r. oświadczył, że zmienia dotychczasową deklarację, gdyż żona została zwolniona z pracy, i teraz wystąpił z wnioskiem o udzielenie 1 dnia wolnego z tego tytułu. Czy pracownicy mogą zmienić w trakcie roku sposób wykorzystania wolnego na opiekę nad dzieckiem do lat 14, np. z „dziennego” na „godzinowy”, albo w ogóle zdecydować się na korzystanie z tych dni pomimo wcześniejszej rezygnacji?

  ...»
 • Czy można zmienić długość okresu rozliczeniowego przed jego zakończeniem

  2020.09.23

  Pracownicy naszej firmy pracują w równoważnym systemie czasu pracy z 4-miesięcznym okresem rozliczeniowym (praca zależna od pogody). Planujemy zmianę okresów rozliczeniowych w 2 pionach naszej firmy. Chcemy je wydłużyć do 8 miesięcy. Obecnie okres rozliczeniowy w jednym pionie kończy się 31 sierpnia 2020 r., a w drugim - 30 września 2020 r. Zmianę okresu rozliczeniowego chcielibyśmy wprowadzić w obu pionach od 1 listopada 2020 r. Czy możemy dokonać takiej zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego, czy koniecznie musimy to zrobić, gdy okres rozliczeniowy się skończy? Ewentualnie jeśli dokonamy zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego, jak rozliczyć czas pracy pracowników?

  ...»
 • Jak na wynagrodzenie pracownika wpływa czas wolny udzielony za pracę w godzinach nadliczbowych

  2020.09.22

  Pracownik ma wypracowanych bardzo dużo godzin nadliczbowych. Chcemy je rozliczyć, oddając za te godziny czas wolny. Ponieważ rozliczenie godzin nastąpi z inicjatywy pracodawcy w proporcji 1:1,5 godziny, pracownika nie będzie w pracy przez dłuższy czas. Czy będzie to miało wpływ na jego bieżące wynagrodzenie?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Jakie obowiązki wobec ZUS ma płatnik, którego zleceniobiorca uzyskał prawo do renty

  2020.09.10

  Nasza spółka zatrudnia od 2019 r. osobę na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca ten ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności. Od 17 sierpnia 2020 r. ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy prawo do renty zleceniobiorcy będzie miało wpływ na wysokość składek ze zlecenia należnych za tę osobę? Czy w związku z przejściem na rentę naszego zleceniobiorcy mamy jakieś obowiązki wobec ZUS?

  ...»
 • Jak liczyć okres 24 miesięcy ulgi „preferencyjnej” ZUS, gdy rozpoczęcie działalności nastąpiło w trakcie miesiąca

  2020.09.09

  Prowadzę działalność gospodarczą od 16 sierpnia 2018 r. Nie korzystałem z ulgi na start, ale korzystałem z obniżonej podstawy wymiaru składek (30% minimalnego wynagrodzenia). Kiedy kończy się okres preferencji i od kiedy muszę opłacać pełny ZUS? Czy na długość korzystania z preferencji ma wpływ zwolnienie ze składek, które uzyskałem za okres od marca do maja 2020 r.? Jak zgłosić w ZUS zmianę zasad oskładkowania i jak policzyć składki w miesiącu zmiany?

  ...»
 • Nie każdy przedsiębiorca skorzysta ze świadczenia postojowego

  2020.08.31

  Świadczenie postojowe z ZUS zostało wprowadzone, by rekompensować utratę lub ograniczenie przychodów z powodu COVID-19 wykonawcom umów cywilnoprawnych lub osobom prowadzącym działalność gospodarczą.  Przepisy regulujące tę formę wsparcia są jednak na tyle nieprecyzyjne, że ich interpretacja powoduje nierzadko wątpliwości a osoby ubiegające się o wspomniane świadczenie niekiedy spotykają się ze strony ZUS z odmową jego przyznania. Dotyczy to w szczególności wspólników spółek osobowych, tj. spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej czy przypadków, w których przychody przedsiębiorcy w następujących po sobie miesiącach wynoszą 0 zł wskutek czego nie może on wykazać ich spadku o co najmniej 15%.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Leasing finansowy samochodu osobowego dla celów bilansowych

  2020.06.22

  Od 1 stycznia 2019 r obowiązują nowe zasady podatkowe rozliczania rat lea­singowych oraz wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych. Inne zasady obowiązują w przypadku umów leasingowych w zależności od tego, czy zostały one zawarte przed tą datą czy po niej. Przy czym każda zmiana umowy leasingu, m.in. z powodu COVID-19, powoduje, że umowa musi być rozliczona, jakby była zawarta po 1 stycznia 2019 r.

  ...»
 • Zdarzenia po dniu bilansowym

  2020.05.06

  Jednostki gospodarcze prowadzące działalność codziennie dokonują wielu operacji gospodarczych mających wpływ m.in. na sytuację materialną i finansową jednostki.

  ...»
 • Zasady prezentacji danych zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego

  2020.04.30

  W myśl zapisów ustawy o rachunkowości przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»