Piątek, 23.07.2021

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Zatrudnianie do prac sezonowych

Praca sezonowa to praca wykonywana tylko przez część roku, związana z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi. Do jej wykonywania można zatrudnić na różnych podstawach. Najczęściej zawierane są umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Jednak pracę sezonową można także wykonywać m.in. w ramach praktyki absolwenckiej czy pracy tymczasowej.

 • Usprawiedliwianie nieobecności pracownika z powodu szczepień ...»
 • Rozliczanie okresów izolacji i kwarantanny w dokumentacji ZUS ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Do końca 2021 r. nie zmieniają się zasady poboru podatku u źródła

  2021.07.23

  Odroczone rozporządzeniami MF przepisy dotyczą obowiązku odprowadzenia podatku u źródła bez możliwości zastosowania zwolnień i obniżonych stawek w przypadku, gdy wypłacane przez podatników należności na rzecz jednego podmiotu przekraczają w roku 2 mln zł. W związku z przesunięciem terminu ich stosowania podatnicy dokonujący wypłat należności podlegających podatkowi „u źródła” rozliczają podatek od tych należności na zasadach ogólnych z uwzględnieniem zwolnień i obniżonych stawek.

  ...»
 • Na zwolnieniu lekarskim należy podać aktualny adres pobytu

  2021.07.23

  Gdy idziemy na zwolnienie lekarskie pamiętajmy o tym, by podać lekarzowi aktualny adres, pod którym będziemy przebywać w czasie chorobowego. W przypadku zmiany miejsca pobytu powinniśmy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS - przypomina rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

  ...»
 • Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  2021.07.23

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA).

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

 • Księgowanie spłat pożyczki udzielonej pracownikowi ze środków obrotowych jego pracodawcy

  2021.07.19

  Firma udzieliła oprocentowanej pożyczki swojemu pracownikowi. Pieniądze pochodziły ze środków obrotowych firmy. Jak zaksięgować spłatę tej pożyczki dokonywaną przez pracownika?

  ...»
 • Odtwarzanie środków trwałych przez amortyzację

  2021.07.09

  Środki trwałe są zdefiniowane w prawie bilansowym i prawie podatkowym w zbliżony sposób. W prawie bilansowym za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zatem aby uznać dane składniki majątku za środki trwałe, powinny być one kontrolowane przez jednostkę, powinny posiadać wiarygodnie określoną wartość i powodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

  ...»
 • Jak w księgach rachunkowych wykazuje się kaucjonowane opakowania?

  2021.07.02

  Firma ma w magazynie sporo kaucjonowanych opakowań zwrotnych. Jak należy ujmować ich stan w księgach rachunkowych?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Czy składka na grupowe ubezpieczenie osoby na urlopie macierzyńskim jest wliczana do podstawy wymiaru składek ZUS

  2021.07.08

  Nasi pracownicy od 1 czerwca 2021 r. są objęci grupowym ubezpieczeniem na życie. Składki na to ubezpieczenie w całości opłaca pracodawca do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc. Zasady przyznawania tych świadczeń nie są uregulowane w żadnych przepisach płacowych. Także pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich mogą przystąpić do tego ubezpieczenia. Czy w sytuacji, gdy pracownicy nie ponoszą kosztów tego ubezpieczenia, wartość składki powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składek ZUS ze stosunku pracy?

  ...»
 • Jakie obowiązki wobec ZUS ma przedsiębiorca, który zwolnił pracowników i przechodzi na samozatrudnienie

  2021.07.06

  W mojej firmie (działalność na podstawie wpisu do CEIDG) zatrudniałem 2 pracowników, których ze względu na epidemię i znaczne zmniejszenie obrotów musiałem niestety zwolnić. Stosunek pracy obu pracowników został rozwiązany z dniem 30 czerwca 2021 r. Firma nie będzie zawieszała działalności, na razie spróbuję prowadzić ją sam, bez zatrudniania dodatkowych osób. Jak w tej sytuacji zmienią się moje rozliczenia z ZUS? Jakie dokumenty muszę złożyć za pracowników i za siebie w związku ze zwolnieniami?

  ...»
 • Czy firma korzystająca ze zwolnienia ze składek ZUS ma obowiązek oddać zatrudnionym składki potrącone z ich wynagrodzeń

  2021.07.02

  Nasza firma skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek za pracowników i zleceniobiorców w ramach kolejnych Tarcz antykryzysowych i Tarczy branżowej. Jeden z naszych pracowników domaga się teraz od nas zwrotu składek potrąconych z jego wynagrodzenia (w części finansowanej przez ubezpieczonego). Czy mamy obowiązek oddać pracownikom składki, których dotyczyło zwolnienie, a które zostały potrącone z ich wynagrodzeń? Czy prawidłowo ustaliliśmy podstawę opodatkowania pracowników, pomniejszając przychód o składki, które zostały potrącone pracownikom, ale nieopłacone ze względu na zwolnienie uzyskane w ramach Tarczy antykryzysowej?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Dofinansowanie do okularów i soczewek korygujących wzrok - jak ustalać jego wysokość

  2021.07.15

  Pracownik, któremu podczas badań profilaktycznych lekarz zalecił okulary, może zawnioskować do pracodawcy o ich zakup lub dofinansowanie do zakupu dokonanego samodzielnie. W przepisach nie została określona minimalna ani maksymalna kwota, jaką można przeznaczyć na zakup okularów lub ich dofinansowanie, ani okres, po upływie którego można ponownie ubiegać się o zakup okularów lub dofinansowanie z tego tytułu. Tę kwestię pracodawca ustala w regulacjach wewnątrzzakładowych. Zasadniczo podstawą do ustalenia kwoty dofinansowania powinna być analiza cen okularów lub soczewek obowiązujących w miejscu prowadzenia działalności przez pracodawcę.

  ...»
 • Wynagrodzenie pracowników w razie czasowego przeniesienia do innej pracy

  2021.07.14

  Pracodawca może czasowo powierzyć pracownikowi inną pracę, niż przewiduje umowa o pracę. Jest to możliwe w razie tymczasowego przeniesienia pracownika do innej pracy oraz przestoju. Za te okresy przysługuje wynagrodzenie - nie niższe niż dotychczasowe wynagrodzenie w razie przeniesienia do innej pracy lub nie niższe od wynagrodzenia należnego za przestój w razie wykonywania innej pracy w tym czasie.

  ...»
 • Czy przysługuje wynagrodzenie postojowe, jeżeli pracownik pracował podczas przestoju dla innego pracodawcy

  2021.07.12

  Przejęliśmy część zakładu pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Formalności dotyczące uzyskania koncesji na prowadzenie ogólnodostępnej apteki zostały jednak przedłużone. W związku z tym i z uwagi na duże stany urlopowe poprosiliśmy pracowników o wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych. Pracownicy odmówili, twierdząc, że są w gotowości do wykonywania pracy. W związku z oczekiwaniem na koncesję objęliśmy ich przestojem. Jeden z pracowników w godzinach, w których powinien pracować, świadczy pracę u innego pracodawcy. Czy możemy odmówić mu prawa do wypłaty wynagrodzenia za przestój?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Jak i kiedy przedsiębiorca składa wniosek o ogłoszenie upadłości

  2021.07.05

  Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest zawsze pewnym ryzykiem niepowodzenia. Z różnych względów przedsiębiorcy popadają w tarapaty finansowe, zaprzestają regulować swoje zobowiązania i stają się dłużnikami. Narażają się w ten sposób na postępowania sądowe o zapłatę przeciwko nim. Jednocześnie mogą też znaleźć się w sytuacji, w której zobligowani będą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W toku postępowania upadłościowego dochodzi do likwidacji majątku przedsiębiorcy (o ile takowy istnieje). Jednocześnie jednak istnieją niewątpliwe korzyści ogłoszenia upadłości, tj. możliwość oddłużenia, spłaty tylko części długów, umorzenia postępowania egzekucyjnego. Co więcej, od dnia ogłoszenia upadłości przestają „biec odsetki”. Z masy upadłości mogą być bowiem zaspokojone odsetki od wierzytelności należne od upadłego, ale tylko za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Od tego też dnia niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

  ...»
 • Czy prawnie uzasadniony interes pracodawcy uprawnia go do przetwarzania danych z monitoringu

  2021.07.02

  Chcemy wprowadzić w zakładzie pracy monitoring wizyjny. Czy po nowelizacji Kodeksu pracy wciąż można uznać, że przesłanką uprawniającą pracodawcę do przetwarzania danych osobowych pracownika w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy jest prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO? Kwestia ta budzi nasze wątpliwości ze względu na sprzeczne opinie wyrażane na ten temat m.in. w prasie fachowej.

  ...»
 • Czy umowa zawarta przez biuro rachunkowe przez e-mail jest ważna

  2021.06.29

  Biuro rachunkowe zawiera z klientem umowę zdalnie, przez e-mail (bez użycia przez klienta kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Czy taka umowa jest ważna? Od kiedy? Czy umowy zawierane przez e-mail są respektowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w kwestiach odpowiedzialności OC biura rachunkowego?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Zasady prezentacji danych zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego

  2021.05.11

  W myśl zapisów ustawy o rachunkowości przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

  ...»
 • Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

  2021.05.07

  W związku z zakończeniem roku obrotowego podmioty gospodarcze powinny dokonać przeglądu informacji wprowadzonych w ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych. Następnie, co najmniej na dzień bilansowy, należy dokonać wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów.

  ...»
 • Kiedy należności brutto można zaliczyć w koszty podatkowe

  2021.05.04

  Spółka X z o.o. od 2014 r. współpracowała z firmą T Sp. z o.o. sprzedając jej sukcesywnie materiały niezbędne do produkcji. Na koniec 2020 r. Spółka T zalega 895 975,11 zł za faktury wystawione od lutego 2015 r. Spółka T zakończyła działalność na początku 2018 r., jednak nigdy nie ogłosiła upadłości z powodu braku środków finansowych. 2 stycznia 2019 r. sąd rejonowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku reprezentacji Spółki.

  Spółka X zapłaciła VAT oraz:

  • wierzytelności nie zostały odpisane jako nieściągalne (brak zapisu w księgach),
  • udokumentowanie nieściągalności nastąpiło w 2020 r.,
  • wierzytelności zostały zaksięgowane jako przychody należne,
  • ww. wierzytelności nie uległy przedawnieniu,
  • dokumenty potwierdzające fakt nieściągalności wierzytelności to: zapis na portalu podatkowym, że Spółka nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, zapisy w KRS o zadłużeniu Spółki, a także brak aktualnej siedziby Spółki, co wynika z faktu, że korespondencja jest zwracana do nadawcy z adnotacją „nie podjęto w terminie”.

  Czy Spółka X może zaliczyć ww. należności brutto w koszty podatkowe w 2020 r.?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Zatrudnianie do prac sezonowych

2021-07-19

Praca sezonowa to praca wykonywana tylko przez część roku, związana z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi. Do jej wykonywania można zatrudnić na różnych podstawach. Najczęściej zawierane są umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Jednak pracę sezonową można także wykonywać m.in. w ramach praktyki absolwenckiej czy pracy tymczasowej.

...»

Wszystkie tematy ...»