Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - „Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

 • PIT-11 – zasady sporządzania i problemy z wypełnianiem po zmianach ...»
 • Zmiany 2020! Biała lista podatników VAT - sankcje ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Czarna Księga barier polskich firm w UE

  2020.01.17

  Dodatkowe wymogi certyfikacyjne, częste i ponadmiarowe kontrole, a także utrudniony dostęp do informacji – to tylko niektóre z dyskryminujących praktyk, z którymi polskie firmy spotykają się w państwach UE – wynika z Czarnej Księgi przygotowanej przez MR na podstawie skarg przedsiębiorców. Ogłaszając Czarną Księgę resort rozwoju rozpoczyna konsultacje, których konkluzje zostaną przekazane unijnemu komisarzowi ds. rynku wewnętrznemu – Thierry Bretonowi.

  ...»
 • Przedsiębiorcy potrzebują nowych przepisów regulujących pracę zdalną

  2020.01.17

  Coraz więcej pracowników korzysta z możliwości pracy zdalnej. Dzieje się tak dzięki dostępności technologii cyfrowej i Internetu – ale praca zdalna odpowiada także na zmieniające się potrzeby pracowników i rosnącą konkurencję na rynku pracy.

  ...»
 • Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych

  2020.01.17

  Nowy wzór informacji PIT–11(25), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. został odpowiednio zmodyfikowany pod kątem wykazania działań płatnika w zakresie tzw. ulgi dla młodych, obowiązującej w ustawie PIT od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny

  2020.01.17

  Pracownik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności od 12 marca 2019 r. Czy pracownik ten nabywa prawo do 10-dniowego urlopu wypoczynkowego dopiero po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności? Czy zwolnienie od pracy w wymiarze 21 dni w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pracownik z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa po przepracowaniu wymaganego przepisami okresu czasu?

  ...»
 • Informowanie pracowników tymczasowych o monitoringu wizyjnym u pracodawcy użytkownika

  2020.01.17

  Na terenie zakładu pracy, w tym także w hali produkcyjnej, jest stosowany monitoring wizyjny. Wkrótce, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zatrudnimy pracowników tymczasowych przy produkcji. Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu: my, jako pracodawca użytkownik, czy agencja pracy tymczasowej?

  ...»
 • Planowanie pracy w sobotę w równoważnym systemie czasu pracy

  2020.01.16

  Jesteśmy hurtownią budowlaną. Zatrudniamy pracowników w równoważnym systemie czasu pracy z 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym. Pracownicy mają wolne wszystkie niedziele i święta, natomiast chcielibyśmy, aby pracowali w soboty. Czy jest dopuszczalne zaplanowanie pracownikowi pracy w jednym tygodniu od poniedziałku do soboty (6 dni), a w następnym tygodniu tylko przez 4 dni? Jak liczyć tydzień w celu zachowania 5-dniowego tygodnia pracy - od poniedziałku do niedzieli czy 7 dni kalendarzowych niezależnie od tego, jakie są to dni tygodnia?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Jak ustalić obowiązek ubezpieczeń ZUS za zleceniobiorcę studiującego w szkole doktorskiej

  2020.01.03

  Od 1 lutego 2020 r. zamierzamy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia osobę (w wieku 25 lat), która od 1 października 2019 r. kształci się
  w szkole doktorskiej. Czy z tytułu mowy zlecenia osoba ta będzie podlegać u nas ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu? Czy zatrudnienie na zlecenie wpłynie na zakres ubezpieczenia w szkole doktorskiej?

  ...»
 • Jak skorygować dokumentację rozliczeniową ZUS w przypadku błędu w kwalifikacji świadczenia chorobowego

  2020.01.02

  Nasz pracownik, zatrudniony od 1 września 2019 r., otrzymał wynagrodzenie chorobowe za okres od 9 do 18 października 2019 r. Okazało się, że przy ustalaniu okresu wypłaty tego świadczenia źle obliczono długość okresu, za który jestnależne wynagrodzenie chorobowe. Prawidłowo pracownik miał do niego prawo tylko do 15 października, a od 16 października powinien mieć wypłacony zasiłek chorobowy przez ZUS. Jak należy skorygować rozliczenie ZUS? Czy korekta będzie miała wpływ na kwestie podatkowe?

  ...»
 • Potrącenia ze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa - zasady dokonywania

  2019.12.24

  Świadczenia przysługujące za okres choroby i macierzyństwa (wynagrodzenie chorobowe i zasiłki) podlegają zajęciu zarówno przez komornika, jak i przez administracyjny organ egzekucyjny. Potrącenia z tych świadczeń można dokonać również za zgodą osób do nich uprawnionych. W zależności od rodzaju świadczenia chorobowego lub z tytułu macierzyństwa, a także osoby świadczeniobiorcy (będącej pracownikiem lub zleceniobiorcą) obowiązują różne zasady przeprowadzania potrąceń wynikające z odmiennych podstaw prawnych, tj. Kodeksu pracy i ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Czy Prezes UODO może kontrolować sposób posługiwania się dokumentami, które zawierają dane osobowe

  2020.01.08

  Pracodawca przechowuje dane osobowe pracowników w dwóch różnych dokumentach, mimo że w praktyce wykorzystuje je tylko w jednym celu, np. aby zgłosić te osoby do ZUS. Czy Prezes UODO może ukarać pracodawcę (administratora danych) za taki sposób przechowywania danych zatrudnionych osób?

  ...»
 • Kiedy przedawnią się roszczenia związane z opóźnieniem zapłaty za usługę transportową

  2019.12.12

  Zostaliśmy obciążeni notą (wystawioną w październiku 2019 r.) w wysokości 40euro z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 8 marca 2013 r. Faktura, w związku z którą wystawiono notę, dotyczyła usługi transportowej, za którą termin płatności upłynął 29 października 2017 r. Po jakim okresie nie można już wystawić not za opóźnienie w zapłacie?

  ...»
 • Czy po rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę można używać jego imiennego adresu e-mail

  2019.12.03

  Spółka dezaktywowała adres e-mailowy pracownika w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy. Do zadań pracownika należało m.in. pozyskiwanie klientów i utrzymywanie z nimi kontaktu. Adres zawiera imię i nazwisko tej osoby. Kierownictwo spółki zdecydowało, że chce utrzymać ten adres jeszcze przez jakiś czas. Czy były pracodawca może tak postąpić? Pracodawca chce mieć ten adres e-mailowy, żeby informować klientów o zmianie osoby odpowiedzialnej za kontakt z nimi. Nie zamierza natomiast prowadzić wobec nich aktywnej sprzedaży z tego adresu.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Wzrosną wynagrodzenia pracowników młodocianych i wpłaty na PFRON

  2019.11.25

  Od 1 grudnia 2019 r. wzrośnie wynagrodzenie pracowników młodocianych. Pracodawcy zapłacą także więcej na PFRON.

  ...»
 • Na co można przeznaczyć kapitał zapasowy

  2018.12.18

  Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy jest odzwierciedleniem dodatkowego własnego źródło finansowania składników aktywów. Co za tym idzie - poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy w jednost­ce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy.

  ...»
 • Jakie operacje gospodarcze należy ująć jako kapitał z aktualizacji wyceny

  2018.11.27

  Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych i innych składników majątku nierozliczanej wynikowo. Kapitał ten nie może być przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych kapitałów (funduszy) aż do chwili, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości, uzasadniające odpisanie części lub całości tego kapitału.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»