Poniedziałek, 19.04.2021

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

 • Nowe wersje formularzy CIT, przesunięcie terminu rozliczenia rocznego i informacji składanej przez podatników, który wybrali tzw. estoński CIT ...»
 • Pakiet SLIM VAT 2 i inne zmiany w VAT – co trzeba wiedzieć ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Umowa zlecenia zawarta z pracownicą pobierającą zasiłek macierzyński – zasady oskładkowania

  2021.04.16

  Pracodawca może zawrzeć z pracownicą przebywającą na urlopie rodzicielskim umowę zlecenia pod warunkiem, że zakres czynności wykonywanych w ramach tej umowy różni się od obowiązków wynikających z umowy o pracę. Od przychodu z tej umowy nie należy naliczać i potrącać składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba natomiast potrącić składkę zdrowotną.

  ...»
 • PPK w małych firmach – ostatni etap rozszerzenia systemu

  2021.04.15

  Podmioty zatrudniające od 1 do 19 osób, a także pozostałe firmy, które dotychczas nie utworzyły PPK, muszą w najbliższym czasie zawrzeć dwie kluczowe dla tego systemu umowy - o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK. Mikroprzedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa), u których żadna z osób zatrudnionych nie będzie chciała uczestniczyć w PPK, są z tego obowiązku zwolnieni. W przypadku odwołania deklaracji o rezygnacji z PPK choćby przez jedną osobę konieczne będzie zawarcie umów w systemie PPK oraz rozpoczęcie odprowadzania wpłat.

  ...»
 • Uzupełnianie wynagrodzenia zmiennego do celów ustalenia podstawy wymiaru zasiłku

  2021.04.12

  Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego pracownikom wynagradzanym wyłącznie zmiennymi składnikami, najczęściej prowizyjnie lub akordowo, należy ustalać według ogólnych zasad, czyli z pełnych miesięcy ubezpieczenia i z okresu nie dłuższego niż 12 miesięcy. Ponadto w przypadku nieprzepracowania przez takich pracowników pełnego okresu uwzględnianego w podstawie zasiłkowej nie powinno się przyjmować wynagrodzenia zmiennego w kwocie faktycznie wypłaconej, lecz trzeba je odpowiednio uzupełnić. 

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

 • Ustalanie wynagrodzenia pracownika przywróconego do pracy przez sąd

  2021.04.13

  Pracownik, któremu z nieuzasadnionych przyczyn lub z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy wypowiedziano umowę o pracę na czas nieokreślony jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową, aby domagać się przywrócenia do pracy. Sąd pracy w toku postępowania wyjaśniającego może - stosownie do żądania pracownika - orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 Kodeksu pracy).

  ...»
 • Rezygnacja z regulaminu wynagradzania w związku z ograniczeniem zatrudnienia z powodu COVID-19

  2021.04.12

  Pracodawca, który ze względu na zmniejszenie stanu zatrudnienia nie jest już zobowiązany do tworzenia regulaminu wynagradzania, może z niego zrezygnować.  Co do zasady regulamin wynagradzania tworzony jest na czas nieoznaczony, a przepisy prawa pracy nie wskazują wprost trybu jego uchylenia ze względu na spadek liczby zatrudnionych pracowników. Jednak w dobie trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej COVID-19 takie przypadki mogą występować w praktyce coraz częściej.

  ...»
 • Jakie wynagrodzenie wypłacić pracownikom wykonującym pracę w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym

  2021.03.31

  W naszej firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącami kalendarzowymi. W okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. do przepracowania przypada 488 godzin (w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym przypada do przepracowania: w kwietniu i czerwcu po 168 godzin, w maju 152 godziny). Jednak harmonogram czasu pracy na ten okres jest ułożony dla naszych pracowników inaczej i w taki sposób, że w kwietniu i maju 2021 r. do przepracowania wyznaczyliśmy im po 152 godziny, a w czerwcu 2021 r. 184 godziny. Zakładając, że jeżeli za kwiecień i maj 2021 r. wypłacimy pracownikom zwykłe wynagrodzenie zasadnicze określone w ich umowach o pracę, to czy za czerwiec powinniśmy zapłacić im oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia również normalne wynagrodzenie za dodatkowych 16 godzin?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Na co zwrócić uwagę, uczestnicząc w postępowaniu w sprawach gospodarczych

  2021.04.19

  Przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że ewentualne powództwo, np. z powodu nienależytego wykonania umowy, kontrahent (nawet jeśli jest osobą fizyczną) wytoczy przeciwko niemu w postępowaniu odrębnym - postępowaniu w sprawach gospodarczych. Z jakimi odrębnościami - w stosunku do postępowania zwykłego - musi się liczyć? Czego może spodziewać się po tym postępowaniu i na co powinien zwrócić uwagę? Czy jako pozwany ma możliwość wyboru rozpoznania sprawy w postępowaniu zwykłym? Takie wątpliwości wyjaśniamy poniżej.

  ...»
 • Jak wycenić niezakończone roboty budowlane, których wykonawca jest rozliczany metodą ryczałtową?

  2021.04.13

  Firma prowadzi niezakończoną jeszcze budowę. Umowa z wykonawcą przewiduje, że otrzyma on za nią wynagrodzenie ryczałtowe. Jak ustalić przychody z wykonania niezakończonej jeszcze usługi?

  ...»
 • Czy złożona po terminie z winy klienta deklaracja podatkowa upoważnia go do dochodzenia od biura zwrotu zapłaconej grzywny

  2021.03.26

  Klient naszego biura rachunkowego dostarczył dokumenty 19 dnia miesiąca. Umowa o świadczenie usług księgowych zobowiązuje klienta do dostarczania kompletnej dokumentacji do 5 dnia następnego miesiąca. W związku z tak późnym dostarczeniem dokumentów nasze biuro nie było w stanie przygotować na czas obowiązującej jeszcze wtedy deklaracji VAT. Została wysłana w kolejnym miesiącu wraz z przygotowanym dla klienta czynnym żalem. Po kilku miesiącach przyszło do klienta pismo z wezwaniem do stawiennictwa w urzędzie skarbowym. Klient otrzymał grzywnę. Zażądał od nas zwrotu kwoty grzywny, argumentując, że profesjonalne biuro rachunkowe powinno złożyć deklarację w terminie bez względu na wszystko. Gdy odmówiliśmy zapłaty, klient zagroził nam procesem sądowym i wysłał wezwanie do zapłaty. Co robić w takiej sytuacji?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • W kwietniu możliwe duże zmiany w ubezpieczeniach społecznych

  2021.03.05

  1 kwietnia 2021 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z założeniami projekt ma uporządkować system ubezpieczeń społecznych, wprowadzić jednolite rozwiązania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnić rozliczanie płatników z ZUS-em. Część rozwiązań budzi jednak wątpliwości. – Skrócenie do roku możliwości samodzielnego złożenia korekt informacji ZUS IWA, czyli dokumentów, na podstawie których ZUS ustala wysokość składki wypadkowej dla płatnika, zaburza równowagę między przedsiębiorcą a urzędem – komentują eksperci Inventage.

  ...»
 • Jaki wpływ wywiera COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2020 r.

  2020.12.10

  Pandemia koronawirusa spowodowała, że sprawozdanie finansowe za 2020 r. będzie inne niż w poprzednich latach. Wiąże się to z pandemią COVID-19 i lockdownem, który dotknął większość firm w pierwszych miesiącach 2020 r. Co za tym idzie - sprawozdanie finansowe będzie musiało zawierać opis perspektywy na następne lata. Pandemia spowodowała bowiem, że jednostki gospodarcze odczuły zwiększoną niepewność otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Ograniczenia, wprowadzane w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wpływają bezpośrednio na swobodę prowadzenia działalności podmiotów gospodarczych i zmniejszają możliwość uzyskiwania przychodów, co w efekcie przekłada się na poziom uzyskiwanych przepływów pieniężnych. Zmianie ulegają także zachowania klientów i dostawców. W związku z tym jednostki są zmuszone do wprowadzania zmian, aby dostosować się do nowej rzeczywistości. Większość tych zmian będzie odzwierciedlona w sprawozdaniu finansowym. Istnieje bowiem możliwość utraty wartości aktywów, zwiększa się ryzyko kredytowe kontrahentów. Może pojawić się potrzeba wprowadzenia zmian w obowiązujących umowach lub niezbędne będzie podjęcie działań o charakterze restrukturyzacyjnym. Zmiany w umowach (np. w umowach lea­singu) mogą mieć wpływ na sprawozdania finansowe jednostki. Warto też rozważyć, czy nie istnieje problem kontynuacji działalności podmiotu.

  ...»
 • Dobrowolne ustalenie stawki amortyzacyjnej

  2020.10.09

  Czy stawki amortyzacyjne stosowane przez spółkę do celów podatkowych będą mogły kształtować się na dowolnym, ustalonym przez nią poziomie, tj. przy założeniu, że nie będą wyższe niż stawki określone w Wykazie?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

2021-04-19

Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

...»

Wszystkie tematy ...»