Sobota, 20.07.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

  2019.07.19

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe.

  ...»

 • Kto może odliczać VAT od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych po wyroku TSUE

  2019.07.18

  Podatnicy z branży turystycznej mogą odliczać VAT od nabytych usług gastronomicznych i noclegowych. Stanowisko reprezentowane przez większość sądów administracyjnych potwierdził TSUE w wyroku z 2 maja 2019 r. w sprawie C-225/18. Wyrok ten otwiera drogę do odzyskania podatku. Podmioty świadczące usługi turystyki nieobjęte systemem VAT marża mogą rozważyć korektę rozliczeń za okresy nieprzedawnione. Podatnicy, w których sprawach toczą się postępowania, mogą wprost powołać się przed fiskusem na wskazówki TSUE. Natomiast ci podatnicy, którym już wydano prawomocną decyzję, mogą wnioskować o wznowienie postępowań i w konsekwencji o odzyskanie nadpłaconych pieniędzy.

  ...»

 • Czy straty z poprzednich lat można odliczać od zaliczek na podatek

  2019.07.16

  W dwóch ostatnich latach Spółka z o.o. wykazywała straty podatkowe, jednak w 2019 r. Spółka osiąga dochód. Czy straty poniesione w latach poprzednich Spółka może uwzględniać już przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie 2019 r.?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak ustalać zaliczki uproszczone, gdy rok podatkowy był krótszy od kalendarzowego

  2019.07.16

  Pierwszy rok nowej spółki z o.o. trwał od 25 lipca 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Kwota podatku należnego wykazanego przez spółkę z o.o. w zeznaniu CIT-8 za ten rok wyniosła 42 826 zł. Ponieważ dochody spółki się zwiększają, w roku podatkowym, który trwa od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r., spółka wpłaca zaliczki uproszczone. Mamy wątpliwości, czy prawidłowo ustaliliśmy ich wysokość. Jaką prawidłowo powinniśmy byli ustalić wysokość tych zaliczek?

  ...»

 • Czy limit uprawniający do zastosowania obniżonej stawki CIT ustalamy w oparciu o obroty czy zysk do opodatkowania

  2019.07.15

  Spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest hurtownią. Podatek CIT jest pobierany z uzyskanej marży ze sprzedaży netto. Głównym dochodem Spółki jest zysk uzyskany z marży na sprzedaży. Czy przychodem Spółki (hurtowni) branym do limitu małego podatnika dla zastosowania 9-procentowej stawki CIT jest wartość przychodów ze sprzedaży, tj. obrót, czy marża uzyskana z tej sprzedaży stanowiąca zysk podatnika do opodatkowania?

  ...»

 • Czy zrekompensowanie kontrahentowi zapłaty odsetek ustawowych od zaległości podatkowych może być kosztem podatkowym

  2019.07.15

  Spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jednemu z kluczowych kontrahentów (podatnik VAT czynny), z którym utrzymuje szczególnie bliskie relacje handlowe, przez lata (od stycznia 2015 r.) sprzedawała towar (miedziany drut spawalniczy) objęty mechanizmem odwróconego obciążenia. Spółka błędnie stosowała do tej dostawy zasady ogólne. Z początkiem 2019 r., w wyniku przeprowadzonej wewnętrznie weryfikacji prawidłowości rozliczeń VAT, Spółka zidentyfikowała nieprawidłowość w zakresie rozliczania dostaw tego towaru oraz - w uzgodnieniu z kontrahentem - wystawiła faktury korygujące oraz złożyła korekty stosownych deklaracji VAT-7. Kontrahent skorygował własne deklaracje VAT-7. Skutkiem było wykazanie zaległości podatkowych za poszczególne miesiące w latach 2015-2018. Kontrahent uregulował zaległości podatkowe wraz z odsetkami od tych zaległości podatkowych. Pragnąc utrzymać pozytywne relacje handlowe ze swoim kluczowym odbiorcą, Spółka, po negocjacjach, zgodziła się na zrekompensowanie kontrahentowi kosztu zapłaconych odsetek od zaległości w podatku VAT powstałych w związku z wadliwym wystawieniem tych faktur. Czy Spółka jest uprawniona do zakwalifikowania do kosztów podatkowych zrekompensowania kontrahentowi zapłaty odsetek ustawowych od zaległości w VAT?

  ...»

 • Jak rozliczać koszty podróży służbowej pracownika wysłanego po odbiór cennego środka trwałego

  2019.07.12

  Firma zamierza wysłać pracownika po odbiór bezpośrednio od producenta cennej maszyny, która będzie stanowiła środek trwały. Jak potraktować wydatki związane z podróżą służbową pracownika?

  ...»

 • Odliczenie VAT z faktury nierozliczonej przez sprzedawcę

  2019.07.11

  W październiku 2018 r. zapłaciliśmy wykonawcy za usługę i odliczyliśmy VAT zgodnie ze współczynnikiem. W kwietniu 2019 r. zadzwonił do nas pracownik urzędu skarbowego i poinformował, że mamy dokonać korekty deklaracji za październik 2018 r. i skorygować odliczony podatek, gdyż wykonawca nie rozliczył się z VAT. Czy powinniśmy poczekać z korektą VAT do momentu nadejścia oficjalnego pisma z urzędu skarbowego? Czy urząd ma prawo naliczać w takiej sytuacji odsetki? Przed dokonaniem transakcji sprawdzaliśmy status kontrahenta i był on prawidłowy.

  ...»

 • Jak rozliczyć w pkpir towary handlowe oraz wyposażenie nabyte w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  2019.07.10

  Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Nabyłem zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), obejmującą sklep motoryzacyjny. Przedmiot sprzedaży obejmuje lokal, towary handlowe oraz wyposażenie sklepu (drukarka, regały, lady sklepowe - wszystko o wartości do 10 000 zł). Prowadzę pkpir. Czy całość wyposażenia sklepu mogę zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? Jak postąpić z towarem?

  ...»

 • Czy najem domku letniskowego jest zwolniony z PIT

  2019.07.09

  Klient mojego biura rachunkowego jest właścicielem domku letniskowego, położonego na terenie wiejskim, na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W domku znajdują się cztery pokoje (salon plus trzy sypialnie). Mój klient zamierza wynajmować ten domek w okresie wakacyjnym. Wszystkie czynności związane z najmem klient będzie wykonywał osobiście lub z pomocą członków najbliższej rodziny. Potencjalnych najemców będzie poszukiwał pocztą pantoflową wśród znajomych oraz przez zamieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych. Wynajem domku będzie dokonywany na krótkie terminy, w sposób nieregularny, zależny od zainteresowania potencjalnych gości. Poza okresem wakacyjnym domek jest wykorzystywany przez klienta na wypady weekendowe z rodziną. Czy świadcząc tego rodzaju usługi, mój klient będzie mógł korzystać ze zwolnienia dla wynajmu pokoi w gospodarstwie agroturystycznym?

  ...»

 • Czy można zaliczyć do kosztów zakup bonów szkoleniowych, do których otrzymano dofinansowanie

  2019.07.09

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii. Zawarłem umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego o pomoc de minimis, w wyniku której zakupiłem 100 bonów szkoleniowych (tzw. wirtualne bony) w cenie 50 zł każdy. 80% wkładu na zakup tych bonów pochodzi od Agencji Rozwoju Regionalnego, a 20% to mój wkład własny. Wirtualne bony są wykorzystywane przeze mnie wyłącznie na szkolenia podnoszące moje kwalifikacje zawodowe. Pozwoli to na świadczenie usług fizjoterapeutycznych na jeszcze lepszym poziomie. Czy mogę zaliczyć do kosztów wydatek jaki poniosłem na zakup tych bonów, tj. mój 20% wkłada w bony?

  ...»

 • Jak rozliczać przekazywane pracownikom gadżety opatrzone logo pracodawcy

  2019.07.08

  Od czerwca wprowadziłem w mojej firmie program adresowany do pracowników, w ramach którego będę przekazywał im gadżety reklamowe oznaczone moim logo, takie jak kubki, smycze, latarki, kurtki, scyzoryki, breloczki do kluczy. Program ma na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulacji przeciwpożarowych oraz podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników. Jego realizacja opiera się na zaangażowaniu pracowników w zgłaszanie zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, a więc bezpośrednie przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa w pracy. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przeze mnie działalności ryzyko wypadków przy pracy oraz pożarów jest zdecydowanie wyższe niż w innych firmach. Pracownicy, którzy dokonają takich prewencyjnych zgłoszeń, otrzymają w nagrodę zestaw składający się z ww. gadżetów. Czy w związku z nieodpłatnym przekazywaniem takich gadżetów powinienem po stronie pracowników rozpoznać przychód ze stosunku pracy i pobierać z tego tytułu zaliczkę na PIT?

  ...»

 • Kiedy powstaje przychód z tytułu sprzedaży towaru, do której otrzymano refundację

  2019.07.08

  Prowadzę zakład optyczny. W ramach tej działalności sprzedaję m.in. szkła korekcyjne. Sprzedaż ewidencjonuję na kasie fiskalnej. Podpisałem umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z tym w niektórych przypadkach sprzedaż szkieł korekcyjnych będzie dla klienta częściowo odpłatna, zaś pozostałą część ceny będzie refundował Narodowy Fundusz Zdrowia. W którym momencie powinienem rozpoznawać przychód z takiej sprzedaży?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak zatrudniać młodzież i dzieci w okresie wakacyjnym

2019-07-15

Młodociany może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Do zawarcia umowy o pracę nie jest konieczna zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka jest jednak wymagana do zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą młodocianą.

...»

Wszystkie tematy ...»