Wtorek, 26.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak korzystać ze środków na rachunku VAT

  2020.05.21

  Środki zgromadzone na rachunku VAT, które wpłacali nasi kontrahenci z zastosowaniem MPP, formalnie są przypisane do naszego rachunku rozliczeniowego, jednak nie możemy nimi swobodnie dysponować. Możemy nimi regulować VAT z otrzymanych faktur lub opłacać należności publicznoprawne. Natomiast wypłacić te środki możemy tylko za zgodą naczelnika urzędu skarbowego. Wcześniej należy złożyć wniosek.

  ...»

 • Terminy wdrożenia obowiązkowych kas on-line będą przesunięte

  2020.05.20

  Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem oraz sprzedawcy węgla do celów opałowych nie będą musieli wdrażać kas on-line od 1 lipca 2020 r. Do końca 2020 r. będą mogli nadal korzystać z kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Przesunięty zostanie również termin trzeciego etapu wprowadzania obowiązkowych kas on-line. Ma on objąć usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, prawnicze, opieki medycznej i wstępu do obiektów sportowych i klubów fitness. Dla tej grupy obowiązkowy termin wdrożenia kas on-line ma być przesunięty na 1 lipca 2021 r.

  ...»

 • Czego spodziewać się w podatkach w 2021 r.

  2020.05.19

  Nadciągają spore zmiany w podatkach na rok 2021. Rada Ministrów dokonała aktualizacji  "Krajowego Programu Reform" który zapowiada wprowadzenie od 2021 r. tzw podatku estońskiego, podwyższenie limitu umożliwiającego korzystanie z ryczałtowego opodatkowania przychodów oraz podwyższenie limitu przychodów umożliwiających korzystanie z 9% stawki podatku CIT.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • 1 czerwca 2020 r. upływa termin zapłaty zaliczek od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu

  2020.05.19

  Do 1 czerwca 2020 r. wydłużono termin wpłaty zaliczek od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu. Z tego korzystnego rozwiązania mogą skorzystać płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa.

  ...»

 • Zasady wystawiania faktur do paragonów i biletów

  2020.05.18

  Od 1 stycznia 2020 r. sposób fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej zależy od tego, kto jest nabywcą towarów oraz kto dokonuje sprzedaży.

  ...»

 • Jak od 1 stycznia 2020 r. dokumentować prawo do stawki 0% do WDT

  2020.05.18

  Bardzo proszę o rozwinięcie tematu dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów od 1 stycznia 2020 r. Czy trzeba gromadzić dokumenty wskazane w polskiej ustawie oraz w rozporządzeniu unijnym?

  ...»

 • Jak liczyć limit zwolnienia podmiotowego, gdy podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku

  2020.05.15

  Mamy nowego klienta, który od kwietnia 2020 r. zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako jednoosobowa firma. Na początku chce on korzystać ze zwolnienia ze względu na obrót. Jak mamy liczyć mu limit? Czy od 1 kwietnia 2020 r. czy od dnia, w którym wykona pierwszą czynność opodatkowaną w ramach tej działalności?

  ...»

 • Dla jakich usług o miejscu ich opodatkowania decyduje położenie nieruchomości

  2020.05.15

  Miejscem świadczenia (i w konsekwencji opodatkowania) usług związanych z nieruchomościami jest kraj położenia nieruchomości. Zasada ta ma szczególne znaczenie dla tzw. transakcji zagranicznych. Błędna klasyfikacja może spowodować, że VAT będzie naliczony niepotrzebnie lub zostanie zastosowane odwrotne obciążenie mimo braku jego zastosowania. W praktyce często też trudno ustalić, jaka to usługa, mimo że przepisy dość dokładnie je wymieniają. Nierzadko klasyfikacja usług według potocznego znaczenia lub na podstawie PKWiU może spowodować problemy. Przykładowo nie każda usługa zaliczana według PKWiU do robót budowlanych ma ścisły związek z nieruchomością i może być opodatkowana w kraju położenia nieruchomości.

  ...»

 • Interpretacje indywidualne w czasie epidemii

  2020.05.12

  Wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej to często najbezpieczniejsze rozwiązanie, które jednostka może zastosować wobec niejasnych przepisów prawa podatkowego oraz niejednolitych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, stosowanie prawa podatkowego stało się jeszcze trudniejsze - w krótkim czasie pojawiło się bowiem wiele nowych regulacji prawnych, a duża część tych już obowiązujących została znowelizowana (często wielokrotnie). W takiej sytuacji możliwość złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wydaje się mieć dla podatników jeszcze większe znaczenie. Niestety, w czasie epidemii także działanie urzędów zostało ograniczone, a termin na wydanie interpretacji został wydłużony.

  ...»

 • Oświadczenie rolnika-przedsiębiorcy o wysokości podatku za 2019 r. można złożyć po zakończeniu epidemii

  2020.05.11

  Rolnik lub domownik, prowadzący działalność gospodarczą, który podlega ubezpieczeniom rolniczym, ma obowiązek corocznego złożenia w KRUS oświadczenia o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku z działalności gospodarczej. W 2020 r. termin na złożenie tego oświadczenia upływałby zasadniczo 1 czerwca 2020 r., jednak względu na epidemię COVID-19 został zawieszony na czas trwania epidemii.

  ...»

 • Czy sprzedawca, który otrzymał na rachunek VAT zawyżoną kwotę podatku, może ją zwrócić kupującemu

  2020.05.11

  Podatnik zapłacił za fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelewając błędną kwotę VAT (1000 zł VAT zamiast 500 zł). Czy sprzedawca może zwrócić kupującemu 500 zł z rachunku VAT?

  ...»

 • Czy zapłata za fakturę korygującą in plus również musi być dokonana z zastosowaniem MPP

  2020.05.11

  Zapłaciłam fakturę dobrowolnie z zastosowaniem MPP. Następnie okazało się, że będzie korekta do tej faktury ze względu na błąd w stawce VAT. Jest to faktura korygująca in plus. Czy muszę dopłacić tę kwotę, stosując MPP? Faktura nie obejmowała towarów z załącznika nr 15 ustawy o VAT.

  ...»

 • Jak ustalić, czy rozliczenie VAT uległo przedawnieniu

  2020.05.08

  Zobowiązania podatkowe, w tym również w zakresie VAT, przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednak specyfika podatku VAT powoduje problemy z ustaleniem terminu przedawnienia, szczególnie gdy rozliczenie kończyło się kwotą zwrotu lub nadwyżką do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, gdyż one też ulegają przedawnieniu. Ponadto nie można automatycznie przyjmować zawsze 5-letniego terminu, gdyż w praktyce ze względu na zawieszenie lub przerwanie często ulega on znacznemu wydłużeniu. Przedawnienie rozliczenia powoduje, że podatnik nie musi przechowywać już dokumentacji za ten okres, a organ nie może żądać zapłaty podatku i dokonywać kontroli rozliczenia. Podatnik nie może natomiast skorygować przedawnionego rozliczenia, wystąpić o zwrot czy nadpłatę za ten okres. Warto zatem wiedzieć, jak ustalać termin przedawnienia w VAT.

  ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»