Sobota, 25.11.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zagraniczne diety zleceniobiorców

  2017.11.22

  Przedsiębiorca zamierza wysyłać na terytorium Danii zleceniobiorców do wykonywania prac budowlanych. Zawarł z nimi umowy zlecenia na okres 4–5 miesięcy, czyli na czas wykonania pracy. Zleceniobiorcy będą tylko i wyłącznie świadczyć pracę na terytorium Danii. Zleceniobiorcy podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski od całości swoich dochodów i nie prowadzą działalności gospodarczej. W umowie zlecenia przedsiębiorca ustalił wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz diety za każdy dzień pobytu w Danii w wysokości 406 DKK. Wynagrodzenia wraz z dietami będą przelewane na konta zleceniobiorców 29. dnia każdego miesiąca. Czy przedsiębiorca może zaliczać do kosztów diety, które będzie wypłacał zleceniobiorcom za czas pobytu w Danii?

  ...»

 • Czy wydatki na szkolenie pracowników z używania programu komputerowego zwiększają jego wartość początkową

  2017.11.22

  Podatnik planuje wykorzystywać w swojej firmie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Jego używanie wymaga odpowiedniego przeszkolenia pracowników. Jak potraktować wydatki na takie szkolenia?

  ...»

 • Jak ująć w pkpir wydatek na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż

  2017.11.21

  Kupiłem grunt pod budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie budowy takich budynków. Jak rozliczyć zakup tego gruntu w pkpir?

  ...»

 • W jakim terminie firmom budowlanym przysługuje zwrot VAT

  2017.11.20

  Przedsiębiorcy z branży budowlanej mogą wnioskować o zwrot VAT w terminie 25, 60 i 180 dni. Zwrot kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu jest możliwy również w przypadku, gdy podatnik prowadzący firmę budowlaną nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności opodatkowanych poza terytorium kraju, które dają prawo do odliczenia podatku naliczonego. Najwięcej problemów stwarza jednak wnioskowanie o zwrot w terminie 25 dni. Wymogi co do tego zwrotu są obecnie bardzo restrykcyjne, zatem większość firm nie może skorzystać z tego uprawnienia.

  ...»

 • Kiedy powstają przychody w przypadku refakturowania kosztów mediów

  2017.11.20

  Spółka X wynajmuje spółce Y magazyn. Poza czynszem najmu spółka X obciąża spółkę Y kosztami mediów, wystawiając refaktury. Kiedy spółka X powinna rozpoznawać przychody z tytułu refaktur kosztów mediów?

  ...»

 • Jak rozliczyć koszt wykonania strony internetowej

  2017.11.20

  Spółka z o.o. zleciła wykonanie strony internetowej. Koszt zlecenia wyniósł 8000 zł. Zawarta umowa przewiduje, że na spółkę zostaną przeniesione autorskie prawa majątkowe do wykonanej strony. Czy wykonaną stronę spółka powinna amortyzować jako wartość niematerialną i prawną?

  ...»

 • Czy spółka przejmująca ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od kredytu zaciągniętego przez spółkę przejętą

  2017.11.17

  Spółka Y przewiduje przeprowadzenie połączenia ze Spółką X (w której posiada 100% udziałów) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia cały majątek Spółki X zostanie przeniesiony na Spółkę Y. Celem połączenia jest wspólne kontynuowanie działalności gospodarczej. Obie spółki podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Przed momentem połączenia Spółka X zaciągnęła kredyt bankowy na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt został zaciągnięty na warunkach rynkowych w banku krajowym będącym podmiotem niepowiązanym z obiema spółkami (odsetki od kredytu nie będą zatem podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji). W wyniku połączenia spółek nie zmienią się warunki umowy kredytu, z tym że kredytobiorcą stanie się Spółka Y. To ona będzie zobowiązana do uregulowania kwoty nominalnej kredytu wraz z odsetkami. Czy po połączeniu spółek odsetki od zaciągniętego przez Spółkę X kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki X mogą być zaliczane przez Spółkę Y do kosztów podatkowych?

  ...»

 • Czy sporządzać dokumentację podatkową dla objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

  2017.11.17

  Przychody spółki przekraczały w ubiegłych latach 2 mln euro i dokonuje ona transakcji z podmiotami powiązanymi. Spółka planuje wniesienie wkładu do powiązanej spółki, w zamian zaś uzyska udziały w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej niższej niż wartość wniesionego wkładu. Nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy spółki powiązanej. Czy spółka ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla takiej transakcji?

  ...»

 • Czy można obniżyć dotychczas stosowane stawki amortyzacyjne

  2017.11.16

  Z uwagi na dużą inwestycję i wystąpienie znacznych kosztów rok 2017 zakończę stratą. W związku z tym chciałbym obniżyć stosowane dotychczas stawki amortyzacyjne. Czy jest to możliwe? Jeżeli tak, to jak najniżej mogę obniżyć te stawki i od kiedy mogę stosować takie obniżone stawki amortyzacyjne?

  ...»

 • Czy karta przedpłacona przekazana zleceniobiorcy z zfśs na święta podlega opodatkowaniu

  2017.11.16

  Z okazji świąt Bożego Narodzenia będziemy przyznawać pracownikom i stale współpracującym z nami zleceniobiorcom karty przedpłacone doładowane kwotą nie wyższą niż 380 zł. Tego rodzaju świadczenia oferujemy uprawnionym osobom raz w roku. Karty zostaną sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy zleceniobiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku z tytułu otrzymanego wsparcia z funduszu?

  ...»

Tematy tygodnia

Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

2017-11-20

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

...»

Wszystkie tematy ...»