Wtorek, 13.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak rozliczyć sprzedaż sprzętu kupionego za złotówkę w ramach promocji?

  2018.11.09

  Podatnik dostał od kontrahenta możliwość zakupu ekspresu do kawy tylko za złotówkę. To premia za osiągnięcie odpowiednio wysokiego progu zakupów. Podatnik chce ten ekspres sprzedać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (ma sklep z RTV AGD). Jak opodatkować taką sprzedaż?

  ...»

 • Czy można wystawiać refaktury przed nabyciem odsprzedawanych mediów

  2018.11.08

  Od jakiegoś czasu wynajmujemy pomieszczenia. Wynajmujący refakturuje na Spółkę koszty zużytej energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody i ścieków. Faktury są z datą wystawienia oraz datą zakończenia dostawy zawsze na ostatni dzień miesiąca, np. 30.09.2018 r. Sami fakturę otrzymują z datą zakończenia usługi 30.09.2018 r., ale z datą wystawienia już 10.10.2018 r. (kopie otrzymujemy zawsze jako załącznik). Czy wynajmujący może refakturować media, zanim sam je nabędzie?

  ...»

 • Kiedy wykazać przychód w pkpir przy usłudze rozliczanej etapami

  2018.11.08

  Firma zajmuje się regeneracją narzędzi metalurgicznych do maszyn produkcyjnych. W podpisanej umowie z zamawiającym podana jest cała wartość usługi z podziałem na płatność w transzach:

  • pierwsza przeznaczona jest na materiały,
  • druga płatna po otrzymaniu przez nabywcę narzędzi na podstawie protokołu przekazania z przeznaczeniem do prób działania w maszynie,
  • trzecia transza płatna po wykonanych próbach na podstawie odbioru narzędzia i dokumentacji.

  Na transze są wystawiane faktury częściowe jako zaliczki. Na koniec wystawiana jest faktura końcowa, w której wykazana jest cała wartość usługi minus wpłacone transze. Kiedy mam wykazać przychód w przedstawionym przypadku?

  ...»

 • Kiedy dokonać korekty wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych w związku ze zmianą umowy o usługi budowlane

  2018.11.07

  Spółka z o.o. zawarła w firmą X (Wykonawca) umowę o wykonanie instalacji, która stanowić będzie dla Spółki (wytworzony we własnym zakresie) środek trwały. Umowa, obok końcowego terminu zakończenia prac, przewidywała również terminy pośrednie wykonania świadczonej usługi. W przypadku niedochowania tych terminów pośrednich umowa przewidywała możliwość dochodzenia kary umownej od Wykonawcy. Wykonawca nie dochował terminu pośredniego świadczonej usługi i Spółka wystawiła notę obciążeniową na Wykonawcę z tytułu tej kary umownej. Wykonawca nie zgadza się na obciążanie go karą umowną, gdyż termin końcowy został dochowany. Ostatecznie Spółka zawarła z Wykonawcą porozumienie zmieniające warunki umowy. W porozumieniu strony zdecydowały, iż kara umowna nie zostanie nałożona, natomiast obniżeniu uległo wynagrodzenie za wykonanie tej instalacji. W związku z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawca wystawił fakturę korygującą. Wartość początkowa środka trwałego powstałego w wyniku wykonania tej umowy została ustalona w oparciu o wynagrodzenie sprzed tej korekty wynagrodzenia. Czy obniżenie wynagrodzenia za wykonanie tej instalacji powinno skutkować korektą wartości początkowej powstałego środka trwałego oraz korektą dokonanych od niego odpisów amortyzacyjnych?

  ...»

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu sprzedaży usług tzw. kontraktów serwisowych

  2018.11.07

  Spółka (podatnik VAT czynny) rozlicza VAT na zasadach ogólnych i sprzedaje m.in. drukarki. Spółka jako autoryzowany sprzedawca (uznanych producentów drukarek) sprzedaje także tzw. kontrakty serwisowe dla drukarek. W zależności od rodzajów kontraktów są one sprzedawane na okres roku, dwóch lub pięciu lat. W ramach kontraktów producent gwarantuje przedłużenie ogólnych warunków gwarancji, kompleksowe wsparcie techniczne, naprawę sprzętu. Sama umowa serwisowa zostaje zawarta między producentem sprzętu a ostatecznym użytkownikiem. W momencie elektronicznego przekazania kontraktu i potwierdzenia uruchomienia Spółka wystawia fakturę płatną jednorazowo w terminie 14 dni. W jakim momencie Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży tych usług (tzw. kontraktów serwisowych)? Czy mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą o charakterze ciągłym?

  ...»

 • Czy w przypadku odwrotnego obciążenia istnieje obowiązek korekty odliczenia w ramach ulgi na złe długi

  2018.11.06

  Prowadzę firmę budowlaną. Kupuję usługi opodatkowane w ramach odwrotnego obciążenia. Czy w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od nabycia usług określonych w załączniku nr 11 do VAT jestem zobowiązany do korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności?

  ...»

 • Czy można odliczyć VAT z faktur za okulary pracowników wystawionych na firmę pracodawcy

  2018.11.05

  Nasza firma kieruje pracowników na badania lekarskie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa pracy. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wskażą potrzebę używania szkieł korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów lub szkieł kontaktowych. Pracownicy dostarczają nam faktury wystawiane na naszą firmę. Na ich podstawie zwracamy im pieniądze. Czy możemy z faktur wystawionych na naszą firmą odliczyć VAT?

  ...»

 • Czy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury końcowej, gdy wystawił już fakturę zaliczkową dokumentującą całość należności

  2018.11.05

  Nasza firmy świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania dla osób fizycznych, które opodatkowane są stawką VAT 8%. Na poczet wykonania usługi klienci wpłacają zaliczki albo w części, albo w całości należnej kwoty. Z tego tytułu wystawiamy faktury zaliczkowe. Czy w sytuacji wystawienia faktury na 100% zaliczki mamy obowiązek wystawienia faktury końcowej, jeśli klient zgłosi takie żądanie? Czy wystarczy wystawienie faktury zaliczkowej, aby uniknąć obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej, czy też konieczne jest wystawienie faktury końcowej?

  ...»

 • Czy wycofanie nieruchomości ze spółki i przekazanie jej na cele osobiste wspólników skutkuje powstaniem przychodu opodatkowanego PIT

  2018.11.02

  Prowadzę działalność jako wspólnik Spółki jawnej. Wraz z pozostałymi wspólnikami zamierzamy wycofać ze spółki zabudowaną nieruchomość będącą środkiem trwałym, przeznaczając ją na nasze cele osobiste. Wspólnicy staną się współwłaścicielami tej nieruchomości w części odpowiadającej posiadanym udziałom w Spółce. Czy z tytułu wycofania ze Spółki tej nieruchomości powstanie przychód opodatkowany PIT?

  ...»

 • Czy można zastosować procedurę VAT marża do sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

  2018.11.02

  Osoba fizyczna zamierza założyć jednoosobową działalność gospodarczą w formie sklepu kolekcjonerskiego, w ramach którego będzie nabywała towary będące przedmiotami kolekcjonerskimi, a następnie dokonywała ich odprzedaży wyłącznie przez internet, przede wszystkim na serwisach aukcyjnych. Osoba ta od ponad 20 lat prywatnie kolekcjonowała pamiątki związane z wojskowością, np. odznaki, oznaczenia, medale, fotografie, umundurowanie, broń białą i wyposażenie. Nie ma żadnych dowodów potwierdzających ich nabycie, takich jak paragony, rachunki czy też faktury. Czy do sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich (nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej) może zastosować szczególną procedurę VAT marża?

  ...»

Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»