Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy można wystawić fakturę zbiorczą bez otrzymania od klienta paragonów fiskalnych

  2020.01.16

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży detalicznej paliw silnikowych. Niektórzy klienci uczestniczą w programie sprzedażowym. Klienci ci otrzymują specjalne karty. Dane klienta, który przystąpił do programu, zostają zarejestrowane w specjalnie przygotowanym module systemu kasowo-magazynowego stacji paliw Spółki. Transakcje dokonywane przez klienta prowadzącego działalność gospodarczą na stacji paliw Spółki przy użyciu karty są fiskalizowane. Klient po dokonaniu transakcji otrzymuje na stacji paliw paragon fiskalny. Jest on wydawany każdorazowo i zawiera NIP klienta. Spółka na żądanie klienta wystawia fakturę zbiorczą (w formie papierowej) do transakcji udokumentowanych wcześniej wystawionymi paragonami fiskalnymi, zawierającymi NIP tego klienta. Wystawiając fakturę zbiorczą, Spółka nie otrzymuje od klienta paragonów fiskalnych. Faktura zbiorcza jest wystawiana maksymalnie za okres jednego miesiąca kalendarzowego. Spółka posiada zabezpieczenie systemowe, które uniemożliwia ponowne wystawienie faktury do konkretnego (tego samego) paragonu fiskalnego. Zabezpieczenie to uniemożliwia również wystawienie faktury innemu klientowi niż temu, który posługiwał się kartą i którego NIP znalazł się na paragonie fiskalnym. Czy Spółka postępuje prawidłowo, wystawiając klientowi fakturę zbiorczą w sytuacji, gdy ten zgłasza żądanie wystawienia faktury zbiorczej a jednocześnie nie paragonów fiskalnych?

  ...»

 • Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego na złom

  2020.01.15

  Chciałem zlikwidować środek trwały poprzez wywiezienie go na złom. Czy powinienem wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem?

  ...»

 • Czy zapis na portalu zastępuje potwierdzenie odbioru faktury korygującej

  2020.01.15

  Spółka wystawia niektórym klientom faktury w postaci elektronicznej, które przekazywane są im za pośrednictwem specjalnie do tego celu dedykowanego portalu. Zdarza się, że Spółka wystawia tym klientom faktury korygujące, w tym zmniejszające podstawę opodatkowania lub podatek. Spółka zamierza wysyłać e-mail informujący o dostępności nowego dokumentu rozliczeniowego, do którego dołączony zostanie skan faktury. W efekcie może się więc zdarzyć, że klient nie będzie się logował do portalu, aby pobrać fakturę, która w systemie Spółki będzie miała status „wysłano”.

  Czy w takim przypadku można przyjąć, że doszło do potwierdzenia przez klienta otrzymania faktur korygujących in minus wystawianych w formie elektronicznej? Czy można uznać, że faktura została „potwierdzona” w momencie umieszczenia jej na portalu?

  ...»

 • Jakie są skutki niezłożenia korekty VAT-26 informującej o zmianie przeznaczenia samochodu

  2020.01.14

  Samochód był wykorzystywany tylko do celów służbowych i został zgłoszony na VAT-26. Od roku jest wykorzystywany do celów mieszanych i VAT jest odliczany w 50%, ale zapomnieliśmy złożyć korektę VAT-26 zmieniającą przeznaczenie samochodu. Co powinniśmy zrobić w takim przypadku? Wpisać datę zmiany sprzed roku? Jakie sankcje nam grożą?

  ...»

 • Jaką stawką opodatkować pakiety przekąsek

  2020.01.14

  Firma oferuje usługi przygotowania i dowożenia na wskazane przez klienta miejsce pakietów śniadaniowych, a także lunchowych. Zamawianie pakietu następuje poprzez stronę internetową firmy. Klient ma możliwość skomponowania pakietu śniadaniowego, a także obiadowego. Samodzielnie wybiera, czy jest to kanapka, drożdżówka czy też musli z owocami i jogurtem bądź baton. Wybiera też napój: sok owocowy, kawa, herbata, woda napój gazowany. Zazwyczaj zestawy są dostarczane do biur, w których pracują klienci. Zestaw tworzą produkty objęte różnymi stawkami VAT (np. 5%, 8% i 23%) oraz poniesione koszty dostawy (23%). Jaką stawkę wykazać na fakturze?

  ...»

 • Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego po likwidacji działalności

  2020.01.13

  Do mojego biura rachunkowego zgłosił się klient, który wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej budynek mieszkalny. Prowadził w nim pensjonat. Budynek ten był wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Po likwidacji działalności gospodarczej budynek został przekazany na potrzeby własne klienta. Likwidacja miała miejsce 8 lat temu. W grudniu 2019 r. klient sprzedał ten budynek. Czy ta sprzedaż spowodowała u niego powstanie przychodu z działalności gospodarczej?

  ...»

 • Kiedy składki na ZUS można uznać za koszty uzyskania przychodu

  2020.01.10

  Podatnik prowadzący pkpir ze względu na trudności finansowe nie może zapłacić składek na ZUS od prowadzonej działalności gospodarczej. Czy należne, a niezapłacone składki z tego tytułu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

  ...»

 • Czy można zaliczyć do kosztów stratę ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności

  2020.01.09

  Prowadzę działalność gospodarczą. Jeden z kontrahentów okazał się niesolidny i nie zapłacił nam za fakturę. Przychód z tytułu tej sprzedaży został przeze mnie rozliczony. Pod koniec 2019 r. wierzytelność się przedawniła. Mimo tego udało mi się ją sprzedać. Czy mogę zaliczyć do kosztów stratę z tytułu jej sprzedaży?

  ...»

 • Czy wartość zobowiązań niespłaconych na dzień wykreślenia spółki stanowi dla niej przychód

  2020.01.09

  Spółka akcyjna jest w trakcie likwidacji. Postępowanie likwidacyjne zostało wszczęte zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka posiada zadłużenie powstałe w związku z wcześniej prowadzoną działalnością gospodarczą. Obecnie Spółka nie ma wystarczającego majątku na uregulowanie tych zobowiązań. Zostanie zatem zlikwidowana (wykreślona z KRS) z istniejącym zadłużeniem. Spółka nie uzyska zgody od wierzycieli na umorzenie zobowiązania. Roszczenia dotyczące zadłużenia są nieprzedawnione. Czy wartość niespłaconych zobowiązań Spółki, pozostałych na dzień wykreślenia z KRS, będzie w jakimkolwiek momencie stanowić dla niej przychód podatkowy?

  ...»

 • Jakie będą podatkowe skutki brexitu w zakresie wypłacanych dywidend, odsetek i należności licencyjnych

  2020.01.08

  Polska spółka z o.o. jest spółką córką spółki będącej rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. Polska spółka regularnie płaci na rzecz swojej spółki matki dywidendę. Ponadto, na mocy oddzielnych umów, polska spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz spółki matki odsetek oraz należności licencyjnych. Jaki wpływ będzie miało wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na kwestie opodatkowania w Polsce wypłacanych dywidend, odsetek i należności licencyjnych?

  ...»

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»