Wtorek, 04.08.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jakie dokumenty pracownica powinna dołączyć do wniosku o wykorzystanie części urlopu macierzyńskiego przed porodem

  2020.07.31

  ...»

 • Czy pracodawca może nakazać pracującemu zdalnie pracownikowi prowadzenie ewidencji wykonywanych zadań

  2020.07.31

  ...»

 • Urlop proporcjonalny – udzielanie i obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

  2020.07.29

  Prawo do urlopu przysługuje pracownikowi, a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę), rodzaj umowy o pracę lub wymiar czasu pracy. Podstawową przesłanką roszczenia o urlop wypoczynkowy jest istnienie stosunku pracy.

  ...»

 • Czy pracodawca powinien przechowywać harmonogramy czasu pracy pracowników

  2020.07.29

  Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zawiera wykaz dokumentów zaliczanych do ewidencji czasu pracy. Spotkaliśmy się z interpretacją, że dokumentacja pracownicza oprócz ewidencji czasu pracy powinna zawierać harmonogram czasu pracy, a najlepiej, jeśli jest to kopia podpisana przez pracownika (potwierdzenie odbioru tego dokumentu). Czy mamy obowiązek przechowywać również harmonogramy czasu pracy pracowników?

  ...»

 • Rekrutacja on-line – zasady postępowania pracodawcy

  2020.07.28

  W przypadku rekrutacji prowadzonych zdalnie należy w sposób szczególny zadbać o zabezpieczenie danych osobowych kandydatów, dopełnienie obowiązków informacyjnych RODO, a także przestrzeganie zasad równego traktowania kandydatów. Narzędzia wykorzystywane przy tego rodzaju rekrutacji należy dobierać odpowiednio, biorąc pod uwagę właściwe zabezpieczenie przesyłanych za ich pomocą treści.

  ...»

 • Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikowi, któremu w trakcie roku zmieniono wymiar etatu

  2020.07.24

  W jaki sposób należy obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, któremu w trakcie roku kalendarzowego obniżono miesięczny wymiar czasu pracy?

  ...»

 • Które podmioty mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK w październiku 2020 r.

  2020.07.23

  Od 1 lipca 2020 r. w obowiązek tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej: PPK) dotyczy firm zatrudniających co najmniej 20 osób według stanu na 31 grudnia 2019 r. Muszą one podpisać umowę o zarządzanie PPK najpóźniej 27 października 2020 r. W tym samym terminie obowiązek zawarcia takiej umowy mają podmioty, które na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób. Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa proces wdrażania PPK w tych podmiotach został bowiem przesunięty o pół roku.

  ...»

 • Czy można zmienić w ciągu roku zasady korzystania z 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

  2020.07.21

  Pracownik naszej firmy złożył w styczniu 2020 r. wniosek o udzielenie dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, w którym zdeklarował też sposób wykorzystania tego uprawnienia w formie dni, a nie godzin. Mimo to w lipcu 2020 r. złożył kolejny wniosek, w którym wystąpił o udzielenie zwolnienia z tego tytułu w wymiarze 4 godzin. Natomiast inny pracownik złożył oświadczenie o braku zamiaru korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, ponieważ korzysta z nich żona. Jednak w czerwcu 2020 r. oświadczył, że zmienia dotychczasową deklarację, gdyż żona została zwolniona z pracy, i wystąpił z wnioskiem o udzielenie 1 dnia wolnego z tego tytułu. Czy pracownicy mogą zmienić w trakcie roku sposób wykorzystania wolnego na opiekę nad dzieckiem do lat 14, np. z „dziennego” na „godzinowy” albo w ogóle zdecydować się na korzystanie z tych dni pomimo wcześniejszej rezygnacji?

  ...»

 • Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia pracownika na podstawie tarczy antykryzysowej

  2020.07.20

  Otrzymaliśmy od komornika zawiadomienie, na podstawie którego do wynagrodzenia jednego z pracowników mamy zastosować wyższą o 50% kwotę wolną od potrąceń (zajęcie wynagrodzenia dotyczy innego tytułu niż alimentacyjny, a pracownik złożył do komornika wniosek o zastosowanie wyższej kwoty wolnej od potrąceń z powodu utraty dochodu przez małżonka pracownika). Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i nie dokonuje wpłat na PPK. Jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń? Czy powinniśmy podwyższyć o 50% kwotę brutto minimalnego wynagrodzenia czy kwotę tego wynagrodzenia, ale po odliczeniu składek i podatku?

  ...»

 • Czy pracodawca ma prawo wprowadzić regulaminowy zakaz spożywania piwa i wina bezalkoholowego na terenie zakładu pracy

  2020.07.17

  Jesteśmy firmą produkcyjną, w której podczas procesu produkcji ważna jest precyzja wykonania. Ostatnio nasi pracownicy podczas przerw śniadaniowych zaczęli przynosić do pracy piwo bezalkoholowe. Od tego czasu obserwujemy pewne rozluźnienie atmosfery wśród załogi. Obawiamy się, że taka praktyka negatywnie wpłynie na proces pracy. Czy pracodawca ma prawo wprowadzić regulaminowy zakaz spożywania piwa i wina bezalkoholowego na terenie zakładu pracy, skoro te napoje nie są napojami alkoholowymi? Czy w sytuacji gdy pracodawca wprowadzi taki zakaz, spożycie napojów tego rodzaju może skutkować nałożeniem na pracownika kary pieniężnej w wysokości jednodniowego wynagrodzenia?

  ...»

Tematy tygodnia

W jakiej formie należy uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę

2020-07-27

Faktury korygujące, jako dokumenty służące doprowadzeniu faktur pierwotnych do stanu, który odzwierciedla faktycznie zrealizowaną transakcję, są powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym. W przypadku części z nich ustawodawca zobowiązał sprzedawców do uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Wymóg ten dotyczy faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepisy ustawy nie precyzują jednak, jak takie potwierdzenie powinno wyglądać. Kwestia ta wywołuje zatem często wiele wątpliwości, stając się przedmiotem sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi. Pod wpływem orzecznictwa sądów organy podatkowe zaczęły uznawać potwierdzenie dostarczenia e-maila z załączoną fakturą korygującą za wystarczający dowód doręczenia faktury.

...»

Wszystkie tematy ...»