Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy przy planowaniu czasu pracy pracodawca powinien uwzględnić, że pracownik podjął naukę

  2021.10.20

  Nasza spółka jest właścicielem stacji benzynowej, gdzie pracuje się w systemie dwuzmianowym (dzień/noc) po 12 godzin każdego dnia. Jeden z pracowników z własnej inicjatywy podjął studia w systemie zaocznym. Nie skierowaliśmy go na te studia w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych ani nie wyraziliśmy na nie zgody. Pracownik podczas układania grafiku pracy na dany miesiąc informuje przełożonego o każdym weekendzie, w który ma zajęcia. Przełożony stara się planować czas pracy tak, aby nie kolidowało to z nauką pracownika, jednak nie zawsze jest taka możliwość, np. z uwagi na absencje chorobowe czy kwarantanny innych pracowników. Czy w przypadku gdy pracownik ma zaplanowane zajęcia na uczelni od godziny 8.00 do 18.30 zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, można zaplanować pracownikowi pracę na nocnej zmianie z soboty na niedzielę od godziny 18.00 do 6.00?

  ...»

 • Kiedy powinna zakończyć się praca na nocnej zmianie w ostatnim dniu zatrudnienia

  2021.10.18

  Rozwiązujemy z pracownikiem za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowa rozwiąże się 31 października 2021 r. Czy pracownik będzie mógł pracować tego dnia na nocnej zmianie, która rozpoczyna się o godz. 22.00, a kończy 1 listopada 2021 r. o godz. 6.00 rano?

  ...»

 • Czy ukąszenie przez kleszcza należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy, a boreliozę jako chorobę zawodową

  2021.10.15

  Jesteśmy jednostką Straży Leśnej. W tym sezonie 3 naszych pracowników w trakcie prac w lesie zostało ugryzionych przez kleszcze. Po przeprowadzeniu serii badań okazało się, że mają boreliozę. Przebywają na zwolnieniach lekarskich i rozpoczęli długotrwałe leczenie. Czy w ich przypadku ugryzienie przez kleszcza należy potraktować jako wypadek przy pracy, a boreliozę jako chorobę zawodową?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Przez jaki okres trzeba przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

  2021.10.13

  W naszej firmie pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych innych zatrudnionych, otrzymują od pracodawcy upoważnienie do przetwarzania takich danych. Jak długo powinny być przechowywane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom?

  ...»

 • Jak w małej firmie, w której nie ma regulaminu pracy, zapoznać pracowników z procedurą wyjścia z pracy w celach prywatnych?

  2021.10.08

  W małej firmie nie obowiązuje układ zbiorowy pracy, nie ma też regulaminu pracy. Gdzie w tej sytuacji zamieścić informację dla pracownika, jak wygląda procedura zwolnienia na wyjście z pracy w celach prywatnych?

  ...»

 • Jak odmowa przyjęcia przez pracownika nowych warunków zatrudnienia wpływa na prawo do odprawy ekonomicznej

  2021.10.07

  Prowadzimy działalność produkcyjną w 4 oddziałach w Polsce. W każdym z nich pracuje na pełny etat ok. 50 pracowników produkcji i 3 pracowników administracyjnych w wymiarze po pół etatu każdy. Od września 2021 r. planujemy likwidację jednego z oddziałów, a pracujących tam pracowników chcemy przenieść do innego oddziału oddalonego o ok. 60 km. Zaproponowaliśmy każdemu z pracowników likwidowanego oddziału dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% płacy zasadniczej, który ma być rekompensatą za czas poświęcony na dojazd (oszacowaliśmy, że zajmie on ok. 1 godziny w jedną stronę), oraz zapewniliśmy autokar, który będzie dowoził pracowników z ustalonych z nimi przystanków do nowego miejsca pracy. Większość pracowników podjęła decyzję o zmianie miejsca świadczenia pracy i podpisała stosowne porozumienia. Jednak 3 osoby z produkcji i 1 osoba z administracji nie zdecydowały się na przeniesienie do innego oddziału. Poinformowały pracodawcę, że jeżeli otrzymają wypowiedzenia zmieniające, nie przyjmą nowych warunków pracy i ich zatrudnienie zostanie zakończone. W ocenie tych pracowników będzie to rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. W wyniku likwidacji oddziału pracownik administracyjny znacznie zwiększyłby czas poświęcany na dojazdy do pracy w proporcji do wymiaru czasu pracy, w jakim pracuje. Ponadto w jego przypadku tak długie dojazdy są niemożliwe z uwagi na opiekę nad obłożnie chorym członkiem rodziny, który nie może zostać w domu sam dłużej niż przez 5 godzin. Czy nieprzyjęcie nowych warunków pracy przez pracowników produkcji spowoduje rozwiązanie umów o pracę z przyczyn leżących po ich stronie czy po stronie pracodawcy? Czy można inaczej ocenić i potraktować grupę pracowników produkcji i pracownika administracyjnego i uznać, że w przypadku pierwszej grupy umowa rozwiąże się z przyczyn dotyczących pracownika, a w przypadku pracownika administracyjnego - z przyczyn dotyczących pracodawcy? Mamy wątpliwości, czy powinniśmy wypłacić pracownikom odprawy pieniężne z ustawy o zwolnieniach grupowych.

  ...»

 • Jak w świadectwie pracy wykazać dodatkowy urlop przysługujący pracownikowi niepełnosprawnemu

  2021.09.27

  Zatrudniony u nas pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowego urlopu. Osoba ta odchodzi z naszej firmy. Jak w świadectwie pracy wykazać jej dodatkowy urlop? Czy należy go dodać do urlopu wypoczynkowego?

  ...»

 • Czy jest konieczne prowadzenie pełnej ewidencji czasu pracy dla pracowników zarządzających zakładem pracy

  2021.09.24

  Mamy wątpliwość odnośnie sporządzania ewidencji czasu pracy. Czy dla pracowników zarządzających zakładem pracy należy ją prowadzić w takim samym zakresie jak dla innych pracowników?

  ...»

 • Ile urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi, który rozpoczął urlop bezpłatny w ubiegłym roku, kontynuował go w bieżącym i nie ma zamiaru wrócić już do pracy?

  2021.09.21

  Pracownik korzystał z długiego urlopu bezpłatnego. Urlop ten zaczął się w ubiegłym roku i przeszedł na ten. Pracownik nie ma już zamiaru wrócić do pracy po formalnym zakończeniu tego urlopu bezpłatnego. Co w tej sytuacji z jego urlopem wypoczynkowym z tego roku?

  ...»

 • Jaką formę zatrudnienia wybrać w przypadku prac na wysokości

  2021.09.16

  Jesteśmy zakładem wykonującym remonty i świadczącym serwis wyspecjalizowanych maszyn rolniczych. W związku z tym część prac odbywa się na wysokości nawet 3 m. Ze względu na większą liczbę zamówień od klientów przez okres około 4 miesięcy chcemy zwiększyć stan załogi o 30%. Mamy zamiar skorzystać z usług firmy zewnętrznej i pozyskać w ten sposób pracowników. Jak zatrudnić pracowników spoza firmy, biorąc pod uwagę konieczność wykonywania prac na wysokości?

  ...»

 • Jak rozliczyć pracownikom szkolenie i spotkanie z kontrahentem w tym samym dniu

  2021.09.16

  Pracownicy działu zakupów, którzy pracują w systemie podstawowym czasu pracy, zostali skierowani na szkolenie z metod negocjacji. Trzy dni przed szkoleniem okazało się, że tego dnia w naszym mieście będzie przebywał przedstawiciel kluczowego dostawcy, z którym nasi pracownicy mieli podpisać nową umowę ramową na następny rok dostaw. Kontrahent spotkał się z nimi wieczorem, w dniu szkolenia, w restauracji. Czy nasi pracownicy mogli najpierw uczestniczyć w szkoleniu w godz. od 9.00 do 15.00, następnie odbyć 5-godzinną przerwę, a później w godz. 20.00-22.00 negocjować umowę w restauracji? Jak rozliczyć im czas pracy w tym dniu?

  ...»

 • Czy możliwe jest pełnienie dyżuru przez pracownika niepełnosprawnego

  2021.09.15

  Zatrudniamy w dziale IT osobę, która ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lekarz medycyny pracy w orzeczeniu o zdolności do pracy nie wpisał żadnych uwag, tylko dopuścił tę osobę do pracy. Planujemy wprowadzić w dziale IT nocne dyżury. Pracownicy, którzy w ciągu dnia pracują w wymiarze 8 godzin, mają być dostępni w domu pod telefonem od godz. 22.00 do godz. 6.00, aby w przypadku awarii pomóc w jej usunięciu online. Każdy pracownik działu ma pełnić taki dyżur raz w tygodniu. Czy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może pełnić nocne dyżury?

  ...»

 • Jak w wypowiedzeniu umowy o pracę określić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie

  2021.09.15

  Muszę zwolnić pracownika, który pracował na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Jak w wypowiedzeniu umowy o pracę powinienem sformułować przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie?

  ...»

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»