Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy dokumentację dotyczącą zgłoszenia pracownika do ZUS i urzędu skarbowego można przechowywać w aktach osobowych

  2020.05.14

  Mamy wątpliwości dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej. Czy dokumentacja związana ze zgłoszeniami pracownika do ZUS oraz urzędu skarbowego powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika czy oddzielnie?

  ...»

 • Do 31 maja 2020 r. należy przekazać I ratę odpisu na zfśs

  2020.05.07

  Pracodawcy, którzy mieli w 2020 r. obowiązek utworzenia zfśs, powinni przekazać co najmniej 75% odpisu podstawowego na rachunek funduszu. Podmioty uprawnione, które utworzyły fundusz dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w innym dowolnie ustalonym terminie, przy czym również na wyodrębnione konto funduszu. W 2020 r. maksymalna podstawa odpisu na zfśs jest wyższa niż w 2019 r. i wynosi 4134,02 zł.

  ...»

 • Jak wyliczyć wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z FGŚP

  2020.05.07

  Pracownik został objęty obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie porozumienia z przedstawicielami pracowników. Wynagrodzenie tej osoby przed obniżeniem wynosiło 4000 zł, a po obniżeniu jest niższe o 20% i wynosi 3200 zł (są to kwoty brutto). Za maj 2020 r. będziemy ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia tej osoby z FŚGP. Ile wyniesie to wsparcie i jak je rozliczyć w zakresie składek ZUS i podatku? W jakiej wysokości musimy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za maj 2020 r.? Czy musimy zapewnić mu minimalną płacę, a różnicę wypłacić, kiedy otrzymamy dofinansowanie z FGŚP?

  ...»

 • Umowa o pracę z jedynym członkiem zarządu jednoosobowej spółki z o.o. wymaga formy notarialnej

  2020.05.06

  Czynność prawna dokonana między wspólnikiem będącym jedynym członkiem zarządu a reprezentowaną przez niego jednoosobową spółką z o.o. wymaga formy aktu notarialnego. Skutkiem jej niezachowania jest bezwzględna nieważność dokonanej czynności prawnej. Dotyczy to wszelkiego rodzaju umów zawieranych z członkiem zarządu, w tym umowy o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2019 r., I PK 204/18).

  ...»

 • Porozumienie o zawieszeniu przepisów prawa pracy – warunki wprowadzania i stosowania

  2020.04.30

  W razie złej sytuacji finansowej firmy pracodawca może zawrzeć ze związkami zawodowymi, a gdy takie nie działają w zakładzie, z przedstawicielstwem pracowników porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów wewnątrzzakładowych. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Po zawarciu porozumienia należy przekazać je właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

  ...»

 • Czy można zakazać korzystania ze smartfonów i innych urządzeń podczas przerw w pracy

  2020.04.29

  Chcemy wprowadzić do regulaminu pracy zakaz używania na terenie zakładu pracy prywatnych smartfonów, tabletów oraz czytników książek elektronicznych - w czasie 15-minutowej przerwy „śniadaniowej” i 5-minutowych przerw związanych z obsługą monitorów ekranowych. Czy możemy to zrobić? Czy taki zakaz może dotyczyć wszystkich pracowników czy wyłącznie osób na wybranych stanowiskach pracy?

  ...»

 • Czy skierowanie na wstępne badania lekarskie powinno zawierać adres kandydata do pracy

  2020.04.29

  Skierowanie na badania wstępne do lekarza medycyny pracy wręczamy przed zatrudnieniem kandydata do pracy na dane stanowisko. Czy w skierowaniu na badania można podać adres zamieszkania tej osoby, jeżeli obecnie mamy prawo go żądać dopiero od pracownika? Czy podczas pandemii koronawirusa badania wstępne muszą odbyć się u lekarza medycyny pracy?

  ...»

 • Jak przeprowadzić postępowanie powypadkowe, gdy w wypadku uczestniczą pracownicy dwóch różnych pracodawców

  2020.04.28

  Wynajęliśmy samochód wraz z kierowcą w celu dostarczania towarów naszej spółki do klientów. Razem z kierowcą firmy zewnętrznej wynajętym samochodem pojechał pracownik naszej firmy, który miał pomagać dostarczyć towar i wnieść go do domu klienta. W trakcie przewozu samochód uległ wypadkowi, w wyniku którego poszkodowani zostali zarówno pracownik naszej spółki, jak i kierowca firmy zewnętrznej. Kto w takiej sytuacji powinien sporządzić protokół powypadkowy - my czy firma zewnętrzna? Czy to zdarzenie należy potraktować jako zbiorowy wypadek przy pracy?

  ...»

 • Jak zamieścić informację o służbie wojskowej w świadectwie pracy

  2020.04.24

  Nasi pracownicy często są powoływani na ćwiczenia wojskowe. Niedługo jednemu z pracowników kończy się umowa o pracę, która nie będzie kontynuowana. Czy w świadectwie pracy musimy podać informację o odbyciu przez pracownika ćwiczeń wojskowych? Jeśli tak, to w którym miejscu i jak sformułować taką informację?

  ...»

 • Jak należy obliczyć dodatek za pracę w nocy dla pracownika niepełnosprawnego

  2020.04.23

  Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przepracował nominalny wymiar czasu pracy, w tym w porze nocnej 32 godziny. Jak należy obliczyć jego dodatek nocny?

  ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»