Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę może być przemęczenie pracownika

  2018.07.19

  Pracownik regularnie jest w pracy wyraźnie przemęczony. Nie wynika to z nadmiaru pracy, ale raczej z jego aktywności poza pracą. Wiemy, że ma inne zajęcia zarobkowe, które wiążą się z pracą w późnych godzinach nocnych. W pewnym stopniu odbija się to na jakości jego pracy. Obawiamy się, że pracownik może spowodować szkodę lub nawet wypadek. Czy możemy w jakiś sposób ograniczyć możliwość podejmowania dodatkowej pracy przez pracownika? Jeżeli nie, to czy jego ciągłe przemęczenie spowodowane dodatkową pracą może być podstawą nałożenia kar porządkowych albo przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę?

  ...»

 • Czy 60-minutowa przerwa niewliczana do czasu pracy musi być planowana w grafikach czasu pracy

  2018.07.16

  Wprowadzamy dla pracowników godzinną przerwę niewliczaną do czasu pracy. Czy przerwa ta musi być planowana w harmonogramach czasu pracy? Jeśli nie, to czy w harmonogramie planujemy pracę w granicach 8 godzin (np. w godz. od 8.00 do 16.00), a przerwa będzie wydłużała te godziny pracy, czy wskazujemy, że pracownik pracuje np. od 8.00 do 17.00 i w tym czasie ma godzinną przerwę?

  ...»

 • Czy pracownicę, której umowa o pracę na czas określony zostanie przedłużona z powodu ciąży, obowiązują limity dla umów tego rodzaju

  2018.07.13

  Pracownica pracująca na umowę o pracę na czas określony przyniosła zaświadczenie pracodawcy, że jest w ciąży. W związku z tym jej umowa zostanie przedłużona do czasu porodu. W wyniku przedłużenia umowa ta przekroczy limit, na jaki maksymalnie można zawierać umowy na czas określony. Czy w takiej sytuacji pracownica może domagać się zawarcia z nią umowy o pracę na czas nieokreślony?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownik może jednostronnie skrócić swój okres wypowiedzenia umowy o pracę

  2018.07.12

  Pracownik poinformował pracodawcę, że skraca swój okres wypowiedzenia. Czy zatrudniony może jednostronnie złożyć takie oświadczenie?

  ...»

 • Czy do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się okres pracy na podstawie umowy uaktywniającej dla niani

  2018.07.11

  Zatrudniamy pracownicę, która wcześniej pracowała jako niania i miała zawartą umowę uaktywniającą na okres 5 lat. Czy okres pracy na podstawie takiej umowy wlicza się do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

  ...»

 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do przyjmowania wypłaty na konto bankowe

  2018.07.11

  Jeden z pracowników domaga się wypłacania wynagrodzenia na rękę, obawiając się przelewów na konto bankowe, które w każdej chwili może zostać zajęte przez komornika. Czy możemy go zmusić do przyjmowania wypłaty w drodze przelewu na konto?

  ...»

 • Czy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie w czasie zwolnienia lekarskiego

  2018.07.10

  Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca dowiedział się o ciężkim naruszeniu przez niego obowiązków pracowniczych i w związku z tym zdecydował o rozwiązaniu z nim umowy bez wypowiedzenia. Czy w tej sytuacji należy czekać z wręczeniem tego wypowiedzenia aż pracownik wróci do pracy?

  ...»

 • W jaki sposób należy ustalić wysokość ekwiwalentu urlopowego dla pracownika niepełnosprawnego

  2018.07.10

  Pracownik z 16-letnim stażem pracy i z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wypowiedział umowę o pracę, która rozwiąże się z końcem lipca 2018 r. Pracuje on 5 dni w tygodniu po 7 godzin i ma w roku prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Na jego miesięczne wynagrodzenie składają się stała płaca zasadnicza w wysokości 3100 zł oraz zmienna premia regulaminowa. W tym roku pracownik wykorzystał tylko 6 dni urlopu. Czy przy ustalaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy uwzględnić urlop dodatkowy? A jeśli tak, to czy proporcjonalny wymiar urlopu należy ustalać od sumy wymiarów urlopu kodeksowego i dodatkowego, czy od każdego z nich oddzielnie? Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystane dni płatnego wypoczynku?

  ...»

 • Czy do obowiązków pracodawcy należy udostępnienie pracownikom biurowym szatni i jadalni

  2018.07.09

  W zakładzie pracy 6 pracowników wykonuje pracę na stanowiskach administracyjno-biurowych. Pracodawca nie zapewnił tym pracownikom szatni i jadalni. Na terenie zakładu znajdują się oprócz pomieszczeń biurowych jedynie toalety. Odzież wierzchnią pracownicy przechowują na wieszakach przyściennych umieszczonych w pomieszczeniach pracy. Pracownicy chcą złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, w której poinformują, że u pracodawcy nie ma odpowiednich warunków higienicznosanitarnych. Żądają też od niego zapewnienia jadalni oraz szafek pracowniczych do przechowywania odzieży. Czy pracodawca musi udostępnić pracownikom administracyjno-biurowym oddzielne pomieszczenia do spożywania posiłków i przechowywania odzieży?

  ...»

 • Kiedy i jakie napoje chłodzące należy zapewnić pracownikom biurowym

  2018.07.06

  Biuro naszej firmy znajduje się w budynku, w którym nie ma zainstalowanej klimatyzacji. W związku z tym, latem w pomieszczeniach biura panują wysokie temperatury. Przy jakiej temperaturze należy zapewniać pracownikom napoje chłodzące? Kto decyduje, jakiego rodzaju powinny być te napoje?

  ...»

 • Ugoda nie może przewidywać odszkodowania za szkodę wyższego niż 3-miesięczne wynagrodzenie pracownika

  2018.07.03

  Ugoda pozasądowa zobowiązująca pracownika ponoszącego odpowiedzialność materialną do zapłaty odszkodowania w wysokości przewyższającej jego 3-miesięczne wynagrodzenie, jest nieważna (wyr. Sądu Najwyższego z 21 lutego 2018 r., III PK 14/17).

  ...»

 • Wypełnianie świadectwa pracy – jak sporządzić je prawidłowo

  2018.07.03

  Świadectwo pracy jest wystawiane w przypadku zakończenia stosunku pracy. Przy jego wypełnianiu często powstają błędy. Może to skutkować koniecznością sprostowania świadectwa pracy, a nawet wypłacenia odszkodowania pracownikowi, jeżeli wydanie niewłaściwego świadectwa wyrządziło mu szkodę.  W takim przypadku odszkodowanie przysługuje maksymalnie w wysokości 6-tygodniowego wynagrodzenia pracownika. 

  ...»

 • Kiedy pracownik może narzucić termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego

  2018.07.02

  Pracownik złożył wniosek o urlop wypoczynkowy na okres, w którym co najmniej połowa innych podwładnych będzie już korzystać z letniego wypoczynku. Pracodawca nie może zatwierdzić wniosku i zaproponował inny termin. Pracownik tej propozycji nie przyjął i pozostaje przy terminie wskazanym w swoim wniosku. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym we wniosku pracownika?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»