Środa, 25.05.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak policzyć odpis na ZFŚS byłego pracownika-emeryta

  2022.05.23

  Jak policzyć odpis na ZFŚS na osobę, jeśli do 28 lutego była ona pracownikiem-emerytem, a potem umowa wygasła i jest emerytem? Czy za dwa miesiące rozliczam odpis jak za pracownika, a potem za 10 miesięcy odpis na emeryta?

  ...»

 • Jak ustalić czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

  2022.05.23

  W prowadzonej przeze mnie firmie zatrudniłam pracownika niepełnosprawnego. Będzie on pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy. Od jakiej normy dobowej mam liczyć część jego etatu - od 7 czy od 8 godzin?

  ...»

 • Czy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające, aby odebrać pracownikom samochody służbowe

  2022.05.19

  Pracodawca opracował regulamin floty samochodowej (osobny dokument, który wchodzi w życie zgodnie z zarządzeniem prezesa spółki). Na podstawie tego dokumentu każdemu pracownikowi biura pracującemu na stanowisku menedżera lub wyższym przysługuje samochód służbowy. Jednak samochody te nie są konieczne do wykonywania pracy. Szczególnie teraz, gdy biuro funkcjonuje w systemie pracy zdalnej. Pracodawca chce zmienić sposób przydzielania samochodów, tak aby dysponowali nimi tylko członkowie zarządu oraz osoby faktycznie dużo jeżdżące służbowo. Pozostałym pracownikom po zakończeniu umów leasingu pracodawca nie chce już zamawiać nowych samochodów. W związku z tym regulamin floty zostanie zmieniony w formie nowego zarządzenia prezesa. Czy taka zmiana wymaga dokonywania wypowiedzeń zmieniających dla pracowników, którzy stracą samochody służbowe (w umowie o pracę prawo do korzystania z samochodu nie jest ustalone, pracownik ma zagwarantowane tylko wynagrodzenie zasadnicze, premię oraz pakiet medyczny)? Czy wystarczy sama zmiana regulaminu flotowego?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • W jakim terminie należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

  2022.05.19

  Odchodzi od nas pracownik. Okazało się, że należy mu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W jakim terminie należy wypłacić to świadczenie pracownikowi?

  ...»

 • Czy pracownik rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy musi podać przyczynę zwolnienia

  2022.05.18

  Pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia wskazując, że nastąpiło to z winy pracodawcy. Jednak oświadczając o rozwiązaniu umowy, nie podał przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Czy pracownik ma obowiązek uzasadnić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy?

  ...»

 • Jak uwzględnić okresy nauki pracownika pokrywające się z okresami zatrudnienia w jego stażu urlopowym

  2022.05.17

  Pracownik uczył się w szkole zawodowej w okresie od 1 września 2014 r. do 23 czerwca 2017 r. Następnie po szkole zawodowej ukończył liceum uzupełniające, w którym uczył się od 1 września 2017 r. do 26 czerwca 2019 r. W tym samym czasie wykonywał pracę od 1 września 2014 r. i pracuje do chwili obecnej na podstawie umowy o pracę. Jak wyliczyć staż urlopowy tego pracownika?

  ...»

 • Czy pracownik może wykorzystać czas wolny za nadgodziny w następnym okresie rozliczeniowym

  2022.05.17

  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Chce jednak wykorzystać czas wolny w przyszłym okresie rozliczeniowym. Czy pracodawca może udzielić wolne za nadgodziny w innym okresie rozliczeniowym?

  ...»

 • Czy można zawrzeć z tym samym pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres próbny

  2022.05.16

  Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Po jej zakończeniu nie zawarto z nim umowy o pracę, ale po jakimś czasie okazało się, że może się przydać w innym dziale firmy. Czy w takiej sytuacji możliwe jest zatrudnienie go jeszcze raz na okres próby?

  ...»

 • Czy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje dofinansowanie do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą

  2022.05.11

  Nasz pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 23 maja 2022 r. Następnie od 24 maja do 31 maja 2022 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Jego umowa o pracę zostanie rozwiązana z 31 maja 2022 r. w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Za niewykorzystany urlop firma wypłaci pracownikowi ekwiwalent. W firmie istnieje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacane są tzw. wczasy pod gruszą. Czy pracownik nie otrzyma tego świadczenia z uwagi na niewykorzystanie urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni?

  ...»

 • Czy dokumenty potwierdzające staż pracy obywatela Ukrainy powinny być tłumaczone na język polski

  2022.05.04

  Zatrudniliśmy pracownika, który dostarczył nam dokumenty w języku ukraińskim potwierdzające zatrudnienie w poprzednich miejscach pracy. Pracownik twierdzi, że to po stronie pracodawcy leży obowiązek ich przetłumaczenia, jeżeli nie chce on uznać dokumentów w języku obcym. Czy możemy ich nie uwzględniać i wyliczyć staż do urlopu wypoczynkowego tylko na podstawie dokumentów w języku polskim?

  ...»

 • Jak rozliczyć zwrot nienależnie pobranej nagrody jubileuszowej

  2022.04.29

  W sierpniu 2020 r. niesłusznie wypłaciliśmy pracownikowi nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy, bowiem do stażu pracy zostało zaliczone równoległe zatrudnienie trwające u innego pracodawcy. Pracownik ten powinien otrzymać nagrodę dopiero w czerwcu 2022 r. Chcemy zwrócić się do pracownika o zwrot poprzednio pobranej nagrody jako nienależnej i dokonać jej wypłaty, kiedy nabędzie do niej prawo. Jak pracownik powinien zwrócić nagrodę? Czy powinna to być kwota netto czy brutto, tj. łącznie z podatkiem?

  ...»

 • Jak rozliczyć pracę podczas dyżuru i w czasie przypadającym na dobowy odpoczynek pracownika

  2022.04.27

  Chcemy wprowadzić dyżury telefoniczne dla pracowników serwisu wind. Każdy dyżur byłby pełniony w domu po 12 godzin i miałby polegać na gotowości do odebrania telefonu od klienta w przypadku, gdy urządzenie się zepsuje. Jeżeli okaże się, że pomoc telefoniczna jest niewystarczająca, konieczny może być wyjazd do klienta nawet ponad 300 km, bo w umowie jest zagwarantowana reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę w ciągu 4 godzin. Jak nal;eży rozliczać dyżur, jeśli w 10 lub 11 godzinie dyżuru pracownik odbierze telefon i będzie musiał jechać do klienta w delegację? Wtedy 11-godzinna przerwa dobowa nie zostanie zachowana.

  ...»

 • Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma sposób odbioru godzin nadliczbowych

  2022.04.26

  Stosownie do postanowień regulaminu pracy wszystkich pracowników naszej spółki obowiązują trzymiesięczne okresy rozliczeniowe, które pokrywają się z kwartałami roku kalendarzowego. Jeden z zatrudnionych przez nas pracowników w kwietniu 2022 r. wypracował 16 godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego. Z tego tytułu w maju zostanie mu udzielony czas wolny. Jak to wpłynie na jego wynagrodzenie kwietniowe i majowe, jeśli odbiór nadgodzin odbędzie się na wniosek pracownika, a jak, gdy dojdzie do tego z inicjatywny pracodawcy?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

2022-05-23

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

...»

Wszystkie tematy ...»