Wtorek, 13.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy w razie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik zwraca dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  2018.11.07

  Pracownik otrzymywał dofinansowanie do studiów. Po ich zakończeniu zaproponował rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Czy pracodawca może domagać się zwrotu udzielonego dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji?

  ...»

 • Czy pracodawca może pobierać kaucję za odzież roboczą

  2018.11.06

  Korzystamy z wypożyczonej odzieży roboczej. Firma, która nas wyposaża w odzież roboczą, udostępnia nam także szafki. Pracodawca chce, abyśmy wprowadzili do regulaminu pracy zapis, że pobieramy od pracownika kaucję za odzież roboczą i za kluczyk do szafki. Czy możemy zawrzeć w regulaminie pracy taki zapis? Czy można pobierać kaucję za odzież roboczą?

  ...»

 • Czy można wprowadzić monitoring wizyjny dla telepracowników

  2018.11.05

  Chcemy objąć monitoringiem zatrudnionych u nas telepracowników. Przepisy zawierają ograniczenia w kwestii monitorowanych pomieszczeń, ale wśród wyłączeń nie ma stanowiska pracy telepracownika. Czy w świetle nowych zasad obowiązujących w zakresie monitoringu przy użyciu kamer istnieje podstawa do zastosowania go w przypadku świadczenia pracy w formie telepracy? Czy pojęcie „zakład pracy” używane w przepisach dotyczących monitoringu może obejmować każde miejsce, w którym odbywa się praca?

  ...»

 • Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wypowiedzieć umowę o pracę

  2018.11.02

  Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim przysłał pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Czy pracodawca powinien zignorować ten dokument? Przecież nie można zwolnić pracownika podczas zwolnienia lekarskiego.

  ...»

 • Czy dofinansowanie kosztów dokształcania podjętego z inicjatywy pracownika podlega opodatkowaniu

  2018.10.31

  Jeden z naszych pracowników po roku odbywania studiów, które podjął z własnej inicjatywy, wystąpił do nas z wnioskiem o dofinansowanie czesnego. Wyraziliśmy zgodę na pokrycie 50% opłaty za pozostałą część okresu studiów, ponieważ kierunek, na którym pracownik studiuje, będzie przydatny w pracy wykonywanej przez tę osobę. Czy w tych okolicznościach dofinansowanie podlega opodatkowaniu?

  ...»

 • Czy odprawa emerytalna podlega zajęciu komorniczemu

  2018.10.30

  Pracownik otrzyma niedługo odprawę emerytalną. Czy na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez komornika odprawa emerytalna podlega zajęciu?

  ...»

 • Kiedy emerytom nie przysługują „wczasy pod gruszą”

  2018.10.29

  Zgodnie z regulaminem ZFŚS, „wczasy pod gruszą” należą się pracownikom po złożeniu wniosku urlopowego na wypoczynek nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. Emeryci nie mają możliwości złożenia takiego wniosku, ale uzyskują prawo do świadczeń z okazji świąt, zapomóg zdrowotnych, losowych i socjalnych oraz do innych dopłat, jak np. wycieczki czy kino. Czy jest możliwość, aby emerytom nie wypłacać tzw. wczasów pod gruszą?

  ...»

 • Jakie konsekwencje dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ma przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

  2018.10.26

  Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę zwykle oznacza przejęcie, na podstawie określonej umowy, całej lub części firmy. Ma to swoje konsekwencje dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych funkcjonującego w przejmowanym zakładzie pracy. Środki funduszu ulegają przekazaniu nowemu pracodawcy w całości lub w części - w zależności od tego, czy zakład pracy przechodzi na nowego pracodawcę w całości czy w części.

  ...»

 • Kiedy do limitu umów terminowych nie wlicza się zatrudnienia sprzed 22 lutego 2016 r.?

  2018.10.25

  W 2014 r. zatrudnialiśmy pracownicę przez 3 miesiące na okres próbny oraz następnie przez rok (od początku grudnia 2015 r. do końca listopada 2016 r.) na podstawie umowy na czas określony. Zatrudniliśmy tę osobę ponownie w 2016 r. - od początku marca do końca września (umowa na czas określony) oraz od początku października 2016 r. do końca września 2017 r. Obecnie chcielibyśmy ją zatrudnić ponownie od początku września 2018 r. Czy możemy zawrzeć z nią umowę na czas określony?

  ...»

 • Czy należy zmienić umowę o pracę, aby przestać wypłacać premię uznaniową

  2018.10.25

  Pracodawca chce pozbawić pracowników premii uznaniowej. Czy wymaga to zmian w ich umowach o pracę?

  ...»

Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»