Poniedziałek, 19.02.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak prowadzić ewidencję okresów zatrudnienia pracowników tymczasowych

  2018.02.19

  Pracodawca użytkownik musi prowadzić w swoim zakładzie ewidencję okresów pracy pracownika tymczasowego. W ewidencji tej należy wskazać wszystkie okresy pracy tymczasowej danej osoby, bez względu na to, z jakiej agencji pracy tymczasowej osoba ta do niego trafiła. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy osoba ta pracowała na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Obowiązuje jednocześnie stosunkowo długi okres przechowywania ewidencji pracowników tymczasowych, który łącznie może obejmować nawet 6 lat.

  ...»

 • Czy porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy może być zawarte pod warunkiem

  2018.02.16

  Pracownik będzie wykonywał dla nas pewną pracę. Czy możemy już dzisiaj umówić się z nim, że po jej wykonaniu rozwiązany zostanie z nim stosunek pracy?

  ...»

 • Czy pracodawca może kontrolować pracowników w zakresie używania alkoholu i narkotyków

  2018.02.15

  Obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie pracownika będącego po użyciu alkoholu lub środków odurzających do wykonywania pracy. O ile jednak pracodawca może zmusić pracownika do poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, o tyle uprawnienia takiego nie posiada w przypadku podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy pracodawca może narzucić termin zdeklarowania przez pracowników, w jakiej formie będą korzystali z wolnego na opiekę nad dzieckiem

  2018.02.15

  Pracodawca chce zawiadomić pracowników, że do końca marca 2018 r. oczekuje od nich jednoznacznych deklaracji, w jakiej formie mają zamiar korzystać z wolnego na opiekę nad dzieckiem – godzinowej czy liczonej na dni pracy. Czy pracodawca może narzucić taki termin?

  ...»

 • Czy pracodawca powinien udostępnić związkom zawodowym pomieszczenia i urządzenia techniczne

  2018.02.14

  Nasz zakład to duże przedsiębiorstwo działające w ramach holdingu jako odrębna spółka. Na szczeblu holdingu działa jeden związek zawodowy. Niedawno lokalne koło zakładowe związku zawodowego podjęło uchwałę o wystąpieniu ze struktur międzyzakładowych i założeniu własnej organizacji związkowej działającej w naszym zakładzie, a następnie zwróciło się do zarządu o udostępnienie pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej. Czy mamy taki obowiązek? Jeśli tak, to w jakim zakresie, czy może to być np. wydzielone biurko w pomieszczeniu administracji, a może wystarczy udostępnianie pomieszczenia jedynie na zebrania związkowe?

  ...»

 • Czy każdy pracownik firmy może być objęty zakazem konkurencji

  2018.02.14

  W naszej firmie jest wdrażana innowacyjna i kosztowna technologia produkcyjna. Koordynator odpowiedzialny za jej wdrożenie omyłkowo udostępnił na wspólnym dysku wszystkim pracownikom niejawne informacje dotyczące tej technologii. Czy w tej sytuacji możemy zawrzeć umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia ze wszystkimi pracownikami, którzy otrzymali takie informacje? Jeżeli tak, to czy każdy z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, powinien otrzymywać odszkodowanie w jednakowej wysokości przez taki sam okres, czy możemy je zróżnicować?

  ...»

 • Czy pracownik w okresie wypowiedzenia ma prawo do refundacji kosztów zakupu okularów

  2018.02.13

  Zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy terminowej – od 1 sierpnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., jednak z końcem lutego 2018 r. chcemy rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Pracownik 1 lutego 2018 r. złożył rachunek dotyczący poniesionych kosztów na okulary korygujące, potrzebne do pracy. Czy w tej sytuacji należy pracownikowi wypłacić zwrot poniesionych wydatków na ten cel?

  ...»

 • Czy do dochodu pracownika, od którego zależy wysokość świadczeń z zfśs, należy wliczać świadczenie wychowawcze (tzw. 500+)

  2018.02.12

  W naszym przedsiębiorstwie działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z regulaminem tego funduszu pracownicy mogą ubiegać się o różne świadczenia, m.in. o dofinansowanie do ferii zimowych swoich dzieci. Niektóre osoby zgłaszają nam, że są uprawnione do świadczenia wychowawczego (500+). Czy powinny one doliczyć to świadczenie do dochodu, od którego zależy wysokość wsparcia z zfśs? Obowiązujący u nas regulamin funduszu nie normuje tej kwestii?

  ...»

 • Czy pracownica w ciąży może wycofać się z porozumienia stron dotyczącego zakończenia zatrudnienia

  2018.02.09

  Zawarliśmy z pracownicą porozumienie dotyczące zakończenia zatrudnienia. Została w nim określona data rozwiązania umowy (przypadająca około 2 miesiące po zawarciu porozumienia). Na tydzień przed  tym dniem pracownica dostarczyła zaświadczenie lekarskie wskazujące, że jest w ciąży, stwierdzając, że wycofuje się z zawartego porozumienia stron. Czy może tak zrobić?

  ...»

 • Czy pracownik może dowolnie zmieniać swoją deklarację o godzinie rozpoczęcia pracy

  2018.02.09

  W naszej firmie pracownicy mogą wybierać, czy chcą zaczynać pracę o godz. 8.00 czy o godz. 9.00 rano. Pracownicy deklarują to pisemnie. Jeden z nich zażądał zmiany czasu rozpoczęcia pracy na późniejszą godzinę. Czy pracownik może swobodnie zmieniać swoją deklarację o czasie rozpoczęcia pracy?

  ...»

 • Kiedy przedawnia się roszczenie o niewypłaconą odprawę pieniężną z tytułu zwolnienia grupowego

  2018.02.08

  Pracownik, z którym rozstaliśmy się 2 lata temu w ramach zwolnień grupowych, chce wystąpić przeciwko pracodawcy z roszczeniem o niewypłaconą mu odprawę pieniężną. Czy jego roszczenie już się nie przedawniło?

  ...»

 • Jak zawierać i rozwiązywać umowy o pracę na zastępstwo

  2018.02.08

  Jedną z form zatrudniania pracowników jest umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Stosuje się ją przede wszystkim w przypadku długotrwałych, usprawiedliwionych nieobecności w pracy pracowników, jeżeli zachodzi konieczność ich zastępstwa. Zawarcie tego rodzaju umowy jest korzystne dla pracodawcy, ponieważ niezależnie od długości jej trwania nie przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony oraz nie jest wliczana do limitu 3 dozwolonych umów na czas określony.

  ...»

 • Czy pracownik musi wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu okolicznościowego

  2018.02.07

  Pracownikowi zmarł ojciec. Zatrudniony pojechał na pogrzeb, ale nie wystąpił z wnioskiem o urlop okolicznościowy. Teraz twierdzi, że nie miał obowiązku występować z wnioskiem o taki urlop, bo ten należy mu się ustawowo. Czy pracownik ma rację?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

2018-02-19

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

...»

Wszystkie tematy ...»