Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • W jakim terminie uprawomocnia się postanowienie w regulaminie wynagradzania o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  2019.12.31

  Pracodawca chce w regulaminie wynagradzania wprowadzić postanowienie, że nie będzie tworzył zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W jakim terminie to postanowienie ten uprawomocni?

  ...»

 • Czy pracodawca ma obowiązek ponownie zatrudnić pracownika zwolnionego z powodu długotrwałej choroby, jeśli zgłosi on chęć powrotu do pracy

  2019.12.31

  Pracownik zwolniony z pracy z powodu długotrwałej choroby poinformował pracodawcę, że wyzdrowiał i w związku z tym chciałby żeby go ponownie zatrudnić. Czy pracodawca ma taki obowiązek?

  ...»

 • Regulamin zfśs - co powinien zawierać

  2019.12.27

  Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (a także tworzący go mimo braku tego obowiązku) powinni opracować i wprowadzić w swoim zakładzie regulamin zfśs. Dokument ten jest wewnątrzzakładowym aktem prawnym określającym zasady prowadzenia przez pracodawcę działalności socjalnej oraz warunki korzystania przez uprawnione osoby z pochodzących z tego funduszu usług i świadczeń. Regulamin zfśs powstaje  w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, a gdy taka nie działa u pracodawcy - z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

  ...»

 • Do 10 stycznia 2020 r. organizacje związkowe informują pracodawcę o liczbie członków

  2019.12.23

  Zakładowe organizacje związkowe co 6 miesięcy składają informację o liczbie swoich członków. Najbliższą pracodawca powinien otrzymać do 10 stycznia 2020 r. - według stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2019 r. Organizacje, które nie spełnią tego obowiązku, do czasu jego wypełnienia stracą uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Ta sama sankcja grozi w przypadku, gdy pracodawca zgłosi zastrzeżenie co do liczby członków, a związkowcy nie wystąpią do sądu o ustalenie ich liczby.

  ...»

 • Zgoda pracownika na zamieszczenie zdjęcia na identyfikatorze

  2019.12.19

  Chcemy, aby każdy nasz pracownik posługiwał się na terenie firmy identyfikatorem ze zdjęciem. Czy możemy zobowiązać pracowników do dostarczenia zdjęcia do identyfikatora lub sami je wykonać dla tych celów?

  ...»

 • Jakie obowiązki związane z urlopami wypoczynkowymi ma pracodawca na przełomie roku

  2019.12.18

  Do końca 2019 r. zobowiązani do tego pracodawcy powinni sporządzić plan urlopów wypoczynkowych na 2020 r. Należy w nim uwzględnić dni zaległego urlopu pracowników, w tym także niewykorzystane dni urlopu na żądanie. Do końca grudnia pracodawca powinien także udzielić urlopu na żądanie zaległego za 2018 r. Pracownicy zatrudnieni po raz pierwszy w życiu nabywają prawo do urlopu za każdy przepracowany miesiąc w pierwszym roku pracy. Może się więc zdarzyć, że pracownik zatrudniony w grudniu nie nabędzie prawa do żadnego dnia urlopu w 2019 r.

  ...»

 • Czy wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia może być stałym składnikiem pensji pracownika

  2019.12.18

  W związku ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz obowiązkiem wyłączenia dodatku za wysługę lat z puli minimalnej kwoty pensji, co nastąpi w 2020 r., proszę o wskazanie, jak długo można wypłacać dopłatę do minimalnej pensji?

  ...»

 • Jaki zapis w tytule egzekucyjnym umożliwia zajęcie świadczeń z zfśs

  2019.12.17

  Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlegają ochronie tak jak wynagrodzenie za pracę i mogą być w 100% przekazane na poczet zadłużenia. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zajęcie komornicze obejmuje również inne wierzytelności, a nie tylko wynagrodzenie za pracę lub wynagrodzenie za pracę i zasiłki.

  ...»

 • Urlop wypoczynkowy dla pracownicy, która zrezygnowała z urlopu rodzicielskiego na rzecz ojca dziecka

  2019.12.16

  Pracownica złożyła w terminie 21 dni po porodzie wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Następnie pracownica postanowiła po wykorzystaniu 26 tygodni tych urlopów (20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu rodzicielskiego) podzielić się z mężem pozostałą częścią urlopu rodzicielskiego - 26 tygodniami. Czy matce dziecka po powrocie do pracy po 26 tygodniach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego na jej wniosek należy udzielić urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego) czy trzeba czekać, aż urlop rodzicielski zakończy ojciec dziecka?

  ...»

 • Czy pracodawca może samodzielnie skierować pracowników na urlop wypoczynkowy w okresie poświątecznym

  2019.12.16

  W tym roku 27 grudnia, czyli pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia, przypada w piątek. Chcemy zatem w ten dzień „zamknąć” nasz zakład pracy. W związku z tym zamierzamy skierować wszystkich pracowników na urlop wypoczynkowy. Osoby, które nie mają do niego prawa, otrzymałyby na ten dzień urlop bezpłatny. Czy możemy postąpić w ten sposób?

  ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»