Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy w aktach osobowych pracownika należy przechowywać kopie dokumentów niezbędnych do udzielenia urlopu ojcowskiego

  2021.10.28

  Pracownik złożył wniosek o udzielenie mu urlopu ojcowskiego. Przedstawił komplet dokumentów wymaganych przy tego rodzaju wniosku. Czy wszystkie te dokumenty należy skopiować i wpiąć do jego akt osobowych?

  ...»

 • Jakie korzyści daje pracodawcy przyjęcie na praktyki żołnierza

  2021.10.27

  Chcemy przyjąć na praktyki w dziale IT żołnierza zawodowego, który jest w trakcie pełnienia czynnej służby wojskowej. Po 10 latach zostanie on prawdopodobnie zwolniony z wojska i chce rozpocząć pracę dla cywilnego pracodawcy. Jesteśmy zainteresowani zweryfikowaniem umiejętności tego kandydata w trakcie praktyk. Wiemy, że istnieją specjalne wymogi dla zatrudnienia na praktyki żołnierza w trakcie czynnej służby. Jakich formalności powinniśmy dopełnić?

  ...»

 • Czy w świadectwie pracy trzeba podać dodatkową funkcję, jaką pełnił pracownik w czasie zatrudnienia

  2021.10.27

  Pracownik był zatrudniony jako główny księgowy. Jednak w czasie stosunku pracy dodatkowo pełnił funkcję prezesa zarządu na podstawie uchwały wspólników. Czy w świadectwie pracy tego pracownika należy umieścić informację o pełnionej przez niego funkcji prezesa?

  ...»

 • Czy pracodawca musi zapewnić każdemu pracownikowi szafkę w szatni

  2021.10.26

  W naszym zakładzie produkcyjnym jest 46 szafek w szatniach męskich oraz 12 szafek w szatniach damskich. Nie mamy możliwości dostawienia większej liczby szafek w szatniach. Zatrudniamy około 100 pracowników produkcyjnych. Zgodnie z przepisami każdy pracownik wykonujący zadania na stanowisku, na którym wykorzystuje się odzież roboczą, musi mieć miejsce do zmiany tej odzieży i szafkę. Oznacza to, że teoretycznie szafek mamy za mało. Jednak w praktyce wiele osób wcale z nich nie korzysta, ponieważ pracownicy dojeżdżają do pracy samochodami już przebrani w odzież roboczą. Czy można pobrać od tych pracowników oświadczenia, że nie chcą i nie będą korzystać z szafek, i wówczas uznać, że ich liczba jest dostateczna?

  ...»

 • Czy przy planowaniu czasu pracy pracodawca powinien uwzględnić, że pracownik podjął naukę

  2021.10.20

  Nasza spółka jest właścicielem stacji benzynowej, gdzie pracuje się w systemie dwuzmianowym (dzień/noc) po 12 godzin każdego dnia. Jeden z pracowników z własnej inicjatywy podjął studia w systemie zaocznym. Nie skierowaliśmy go na te studia w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych ani nie wyraziliśmy na nie zgody. Pracownik podczas układania grafiku pracy na dany miesiąc informuje przełożonego o każdym weekendzie, w który ma zajęcia. Przełożony stara się planować czas pracy tak, aby nie kolidowało to z nauką pracownika, jednak nie zawsze jest taka możliwość, np. z uwagi na absencje chorobowe czy kwarantanny innych pracowników. Czy w przypadku gdy pracownik ma zaplanowane zajęcia na uczelni od godziny 8.00 do 18.30 zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, można zaplanować pracownikowi pracę na nocnej zmianie z soboty na niedzielę od godziny 18.00 do 6.00?

  ...»

 • Kiedy powinna zakończyć się praca na nocnej zmianie w ostatnim dniu zatrudnienia

  2021.10.18

  Rozwiązujemy z pracownikiem za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowa rozwiąże się 31 października 2021 r. Czy pracownik będzie mógł pracować tego dnia na nocnej zmianie, która rozpoczyna się o godz. 22.00, a kończy 1 listopada 2021 r. o godz. 6.00 rano?

  ...»

 • Czy ukąszenie przez kleszcza należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy, a boreliozę jako chorobę zawodową

  2021.10.15

  Jesteśmy jednostką Straży Leśnej. W tym sezonie 3 naszych pracowników w trakcie prac w lesie zostało ugryzionych przez kleszcze. Po przeprowadzeniu serii badań okazało się, że mają boreliozę. Przebywają na zwolnieniach lekarskich i rozpoczęli długotrwałe leczenie. Czy w ich przypadku ugryzienie przez kleszcza należy potraktować jako wypadek przy pracy, a boreliozę jako chorobę zawodową?

  ...»

 • Przez jaki okres trzeba przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

  2021.10.13

  W naszej firmie pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych innych zatrudnionych, otrzymują od pracodawcy upoważnienie do przetwarzania takich danych. Jak długo powinny być przechowywane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom?

  ...»

 • Jak w małej firmie, w której nie ma regulaminu pracy, zapoznać pracowników z procedurą wyjścia z pracy w celach prywatnych?

  2021.10.08

  W małej firmie nie obowiązuje układ zbiorowy pracy, nie ma też regulaminu pracy. Gdzie w tej sytuacji zamieścić informację dla pracownika, jak wygląda procedura zwolnienia na wyjście z pracy w celach prywatnych?

  ...»

 • Jak odmowa przyjęcia przez pracownika nowych warunków zatrudnienia wpływa na prawo do odprawy ekonomicznej

  2021.10.07

  Prowadzimy działalność produkcyjną w 4 oddziałach w Polsce. W każdym z nich pracuje na pełny etat ok. 50 pracowników produkcji i 3 pracowników administracyjnych w wymiarze po pół etatu każdy. Od września 2021 r. planujemy likwidację jednego z oddziałów, a pracujących tam pracowników chcemy przenieść do innego oddziału oddalonego o ok. 60 km. Zaproponowaliśmy każdemu z pracowników likwidowanego oddziału dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% płacy zasadniczej, który ma być rekompensatą za czas poświęcony na dojazd (oszacowaliśmy, że zajmie on ok. 1 godziny w jedną stronę), oraz zapewniliśmy autokar, który będzie dowoził pracowników z ustalonych z nimi przystanków do nowego miejsca pracy. Większość pracowników podjęła decyzję o zmianie miejsca świadczenia pracy i podpisała stosowne porozumienia. Jednak 3 osoby z produkcji i 1 osoba z administracji nie zdecydowały się na przeniesienie do innego oddziału. Poinformowały pracodawcę, że jeżeli otrzymają wypowiedzenia zmieniające, nie przyjmą nowych warunków pracy i ich zatrudnienie zostanie zakończone. W ocenie tych pracowników będzie to rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. W wyniku likwidacji oddziału pracownik administracyjny znacznie zwiększyłby czas poświęcany na dojazdy do pracy w proporcji do wymiaru czasu pracy, w jakim pracuje. Ponadto w jego przypadku tak długie dojazdy są niemożliwe z uwagi na opiekę nad obłożnie chorym członkiem rodziny, który nie może zostać w domu sam dłużej niż przez 5 godzin. Czy nieprzyjęcie nowych warunków pracy przez pracowników produkcji spowoduje rozwiązanie umów o pracę z przyczyn leżących po ich stronie czy po stronie pracodawcy? Czy można inaczej ocenić i potraktować grupę pracowników produkcji i pracownika administracyjnego i uznać, że w przypadku pierwszej grupy umowa rozwiąże się z przyczyn dotyczących pracownika, a w przypadku pracownika administracyjnego - z przyczyn dotyczących pracodawcy? Mamy wątpliwości, czy powinniśmy wypłacić pracownikom odprawy pieniężne z ustawy o zwolnieniach grupowych.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»