Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o dzieło z tłumaczem zatrudnionym dla ukraińskich pracowników

  2022.09.09

  Zatrudniliśmy ostatnio dużą grupę pracowników z Ukrainy. Chcielibyśmy usprawnić proces komunikacji w dziale, w którym pracują, dlatego postanowiliśmy zatrudnić tłumacza języka ukraińskiego. Będzie on na bieżąco tłumaczył i wspierał wzajemne zrozumienie między pracownikami polskimi i ukraińskimi, ponieważ błędy w rozumieniu przekazu powodują opóźnienia w procesie pracy. Osoba ta będzie zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z którą będzie otrzymywała stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę 5 dni w tygodniu w stałych godzinach od 8.30 do 15.30. Mamy jednak wątpliwości, czy możemy zawrzeć z tłumaczem umowę o dzieło, czy musi być to jednak umowa zlecenia?

  ...»

 • Czy pracownikowi należy się dofinansowanie zakupu okularów, jeśli wykonał badanie wzroku z własnej inicjatywy

  2022.09.05

  Pracownik administracyjny nosi okulary od wielu lat. Są mu niezbędne do pracy przy komputerze. Po roku od badania u lekarza medycyny pracy (w tym także wzroku) pracownik uznał, że widzi coraz gorzej, i z własnej inicjatywy, prywatnie, umówił się na badanie wzroku, na którym zlecono mu nowe okulary. Pracownik zawnioskował do pracodawcy o dofinansowanie zakupu okularów. Czy pracodawca ma taki obowiązek? A jeśli tak, to czy może dokonać zwrotu kosztów, jeżeli pracownik zbadał wzrok w ramach prywatnej wizyty?

  ...»

 • Kiedy rozwiązuje się umowę o pracę na zastępstwo

  2022.09.05

  Pracownik ma zwolnienie lekarskie do 9 września 2022 r. (piątek). Faktycznie wróci do pracy 12 września 2022 r. Pracownik, który go zastępuje, ma zapisane w umowie o pracę, że umowa trwa „do dnia powrotu zastępowanego pracownika”. Z jakim dniem kończy się umowa na czas zastępstwa? Jaką datę zakończenia umowy powinniśmy wpisać w świadectwie pracy?

  ...»

 • Czy trzeba wydać byłemu pracownikowi oryginały dokumentów z jego akt osobowych

  2022.09.02

  Były pracownik, który nie pracuje u nas już od ponad roku, zażądał wydania mu jego akt osobowych, bo chce samodzielnie wykonać ich fotokopie. Pracownik kadr zaproponował, że przygotuje i przekaże mu już gotową kopię w ciągu 2 dni, jednak osoba ta upiera się przy wydaniu jej oryginałów. Mamy obawy, czy akta na pewno wrócą do kadr. Czy mamy obowiązek wydać oryginały akt osobowych byłemu pracownikowi, aby sam je skopiował?

  ...»

 • Kiedy pracownik, który opiekuje się dzieckiem do lat 4, może odpracować wyjście z pracy w sprawach prywatnych

  2022.08.24

  Pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 4 skorzystał z możliwości zwolnienia z części dnia pracy, aby załatwić osobiste sprawy. Jego praca odbywa się w godz. 8.00-16.00.
  Kiedy powinien on odpracować ten czas? Czy może to nastąpić np. następnego dnia po wyjściu pracownika w sprawach prywatnych?

  ...»

 • Czy pracodawca ma obowiązek uzasadnić odmowę udzielenia urlopu bezpłatnego

  2022.08.23

  Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu urlopu bezpłatnego. Ze względu na zwiększoną liczbę zleceń od klientów pracodawca odmówił. Pracownik domaga się pisemnego uzasadnienia tej decyzji. Czy pracodawca ma obowiązek je sporządzić?

  ...»

 • Czy pracownikowi pracującemu na kilku stanowiskach w ramach jednego etatu należy założyć odrębną dokumentację pracowniczą dla każdego z tych stanowisk

  2022.08.22

  Pracownik jest zatrudniony na cały etat. W wyniku reorganizacji firmy nie mamy już dla niego pracy w takim wymiarze, ale możemy mu zaproponować dodatkową pracę na innym stanowisku. Czy w tej sytuacji należy założyć mu dwie dokumentacje pracownicze?

  ...»

 • Czy premie regulaminowe są brane pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego

  2022.08.18

  Pracownik ma otrzymać wynagrodzenie urlopowe. Czy przy obliczaniu jego podstawy należy wziąć pod uwagę premie regulaminowe?

  ...»

 • Jak udzielać urlopu zaległego po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem i zmianie etatu

  2022.08.17

  Pracownica została zatrudniona od 23 grudnia 2017 r. w wymiarze pełnego etatu. Od 23 marca 2018 r. zmieniła wymiar etatu na 1/2. Natomiast 16 grudnia 2019 r. urodziła dziecko. Do 15 grudnia 2021 r. miała urlopy: macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Na urlopie wychowawczym pracownica była od 16 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2021 r. Natomiast od 16 grudnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym. Teraz od 1 sierpnia 2022 r. wróciła do pracy, jednak nastąpiła zmiana wymiaru jej etatu na 1/8. Przez cały okres zatrudnienia pracownica nie miała udzielonego urlopu wypoczynkowego, ponieważ przed urlopami korzystała przez długi czas ze zwolnienia lekarskiego i teraz od 1 sierpnia 2022 r. chce odebrać urlop zaległy. Czy pracownica powinna wykorzystać urlop zaległy za pracę w wymiarze 1/2 etatu, czyli 4 godziny dziennie, czy musi ze względu na zmianę etatu na 1/8 mieć udzielany urlop tylko na 1 godzinę dziennie przez 5 dni w tygodniu? Ile w sumie urlopu jej się należy na 1 sierpnia 2022 r.?

  ...»

 • Czy pracodawca musi się zgodzić na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

  2022.08.12

  Pracownik przysłał wypowiedzenie umowy o pracę. Zawarł w nim wniosek o zwolnienie go ze świadczenia pracy przez cały okres wypowiedzenia. Czy taki wniosek jest dla pracodawcy wiążący?

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»