Wtorek, 26.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy w umowie o pracę na zastępstwo powinien się znaleźć zapis o tym, dlaczego umowa taka jest zawierana

  2020.03.18

  Czy w umowie o pracę na zastępstwo za chorego urzędnika należy podawać przyczynę tego zastępstwa - w naszym przypadku koleżanka jest ciężko chora?

  ...»

 • Jeśli pracodawca prowadzi ZFŚS, dotyczy go także RODO

  2020.03.18

  Żeby przyznać pracownikowi świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca musi poznać i ocenić sytuację życiową i materialną pracownika oraz członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. W celu realizacji tych potrzeb musi więc przetwarzać dane osobowe tych osób, ale tylko te dane, które są niezbędne dla realizacji celu, w jakim je pozyskał. Pracodawca jest zobowiązany również do dokonywania przeglądu tych danych co najmniej raz w roku.

  ...»

 • Zatrudnienie na kolejną umowę po umowie na czas zastępstwa a konieczność ponowienia wstępnych badań lekarskich

  2020.03.17

  Jednostka zatrudnia pomoc kuchenną na czas zastępstwa. Po powrocie nieobecnej pracownicy osoba zastępująca zostanie zatrudniona na stanowisku sprzątaczki także na umowę na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika. Czy orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy dla pomocy kuchennej będzie aktualne również na stanowisku sprzątaczki?

  ...»

 • Odpowiedzialność materialna pracowników za wyniki inwentaryzacji

  2020.03.16

  Inwentaryzacja przeprowadzana na polecenie pracodawcy przez pracowników jest najczęściej związana z ich odpowiedzialnością za mienie powierzone. Za czas poświęcony na ustalenie stanu określonych rzeczowych lub pieniężnych składników majątkowych po zakończeniu roku (lub po krótszych okresach)  zatrudnieni mają prawo do wynagrodzenia za pracę. Jeśli zadania inwentaryzacyjne wiązały się z koniecznością pracy w godzinach nadliczbowych, wówczas wymagają one zrekompensowania czasem wolnym lub stosownymi dodatkami do wynagrodzenia za pracę.

  ...»

 • Dłuższy okres wypowiedzenia nie oznacza wyższego odszkodowania dla pracownika

  2020.03.13

  Wydłużenie okresu wypowiedzenia na podstawie umowy o pracę nie powoduje przyznania przez sąd pracy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2019 r., III PK 150/18).

  ...»

 • Prawo do dodatku stażowego w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach

  2020.03.12

  Nauczycielka jest zatrudniona w naszej placówce od 1 kwietnia 2019 r. do chwili obecnej. W styczniu 2020 r. dostarczyła świadectwo pracy z innej szkoły, w której zatrudnienie trwało od 1 września 1999 r. do 31 grudnia 2019 r., oraz dodatkowe świadectwa pracy, na podstawie których okres zatrudnienia mógł być zaliczony do stażu w jej dotychczasowym równoległym zatrudnieniu w tej szkole. Od 1 stycznia 2020 r. jesteśmy jedyną placówką, w której nauczycielka pracuje, więc powinniśmy ponowne naliczyć jej staż pracy do dodatku za wysługę lat. Jak to zrobić, jeżeli zatrudnienie w poprzedniej szkole trwało do 31 grudnia 2019 r. przy jednoczesnym niezakończonym stosunku pracy w naszej szkole? Od jakiej daty powinniśmy naliczyć nowy dodatek stażowy dla tej osoby?

  ...»

 • Równoważny system czasu pracy – reguły wprowadzania i stosowania

  2020.03.11

  W równoważnym systemie czasu pracy, dzięki możliwości wydłużenia pracy w dobie pracowniczej do 12 godzin, pracodawcy mogą bardziej elastycznie organizować pracę. Stosowanie tego systemu jest jednak zasadniczo dopuszczalne tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Wymaga również prawidłowego planowania i realizowania z góry ustalonych harmonogramów pracy. Za naruszenie zasad pracy obowiązujących w równoważnym systemie czasu pracy pracodawcy grozi grzywna od 1000 do 30 000 zł.

  ...»

 • Czy paczka świąteczna przysługuje pracownikowi, który otrzymał wypowiedzenie

  2020.03.10

  Z okazji Wielkanocy przygotowujemy pracownikom paczki świąteczne finansowane ze środków zfśs. Jeden z pracowników otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę i jego zatrudnienie zakończy się 30 kwietnia 2020 r. Czy można go wyłączyć z uprawnień do świadczeń z zfśs, tj. nie przyznać mu paczki z okazji Świąt Wielkanocnych?

  ...»

 • Jak udokumentować okres pracy pracownika w gospodarstwie rolnym

  2020.03.10

  Pracownik twierdzi, że pracował w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, i chce, żeby ten okres uwzględniono w stażu określającym wymiar urlopu wypoczynkowego. Jakich dokumentów pracodawca może się domagać od takiej osoby w celu udowodnienia okresów jej pracy na roli?

  ...»

 • Kto płaci pracownikowi za czas zwolnienia od pracy w celu stawienia się na wezwanie policji

  2020.03.09

  Pracownik dostał wezwanie na policję. Ma złożyć zeznania jako świadek wypadku drogowego. Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić mu za czas spędzony na komisariacie?

  ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»