Wtorek, 25.06.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rozwiązać umowę o pracę z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika, z którym nie ma kontaktu

  2019.06.24

  Pracownik został zatrudniony 1 lutego 2019 r. na umowę o pracę na czas określony na rok. Od 15 kwietnia br. nie przychodzi do pracy i tak jest do tej pory. Nie mamy z nim żadnego kontaktu. Jak możemy rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę?

  ...»

 • Jak przeprowadzać rekrutację pracowników po zmianie przepisów Kodeksu pracy

  2019.06.21

  Proces rekrutacji nowych pracowników wiąże się z pozyskiwaniem danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listach motywacyjnych, świadectwach pracy, listach referencyjnych, zaświadczeniach itd.). Pracodawca powinien przetwarzać tylko takie dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania, jakim jest podjęcie przez niego decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika. Pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy danych, które nie są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

  ...»

 • Zatrudnianie młodocianych do prac lekkich – na jakich warunkach może się odbywać

  2019.06.21

  Z pracownikami młodocianymi w wieku od 15 do 18 lat można zawrzeć umowę o pracę na wykonywanie prac lekkich. Młodocianych można zatrudnić na stałe, sezonowo albo dorywczo, uwzględniając w każdym przypadku wymagania zawarte w Kodeksie pracy dotyczące zawierania umów z takimi pracownikami. Znacznie mniej warunków do spełnienia jest przy zawieraniu z młodocianymi umów cywilnoprawnych.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • W jakich okolicznościach można nie tworzyć grafików czasu pracy

  2019.04.11

  Czy w przypadku pracowników, którzy wykonują swoje zadania w tych samych dniach tygodnia i zawsze w tych samych godzinach, należy przygotować dla nich harmonogram czasu pracy?

  ...»

 • Kiedy zleceniobiorca powinien odbyć szkolenie bhp

  2019.04.11

  Czy osoba, która będzie wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, musi odbyć szkolenie bhp?

  ...»

 • Urlop wypoczynkowy w przypadku zatrudnienia u dwóch pracodawców

  2019.04.10

  Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy X od 1 sierpnia 2018 r. W momencie zatrudnienia u pracodawcy X pracownik pozostawał jednocześnie w zatrudnieniu u pracodawcy Y. W dniu 10 grudnia 2018 r. pracownik dostarczył pracodawcy X świadectwo pracy, z którego wynika, że umowa o pracę z pracodawcą Y rozwiązała się 30 listopada 2018 r., natomiast w świadectwie pracy widnieje informacja, że pracownik otrzymał ekwiwalent za 13 dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w 2018 r. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługiwało pracownikowi w 2018 r. u pracodawcy X?

  ...»

 • Czy pracodawca przeprowadza ocenę warunków pracy telepracownika

  2019.04.05

  Pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie bhp w przypadku telepracy wykonywanej w domu pracownika. Czy obowiązkiem pracodawcy jest również przeprowadzenie u telepracownika odrębnej oceny warunków pracy, o której mowa w przepisach w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe? Czy wystarczy przeprowadzenie jednej z tych kontroli? Przepisy dotyczące telepracy przewidują, że kontrola bhp powinna odbywać się za zgodą pracownika. Natomiast przepisy nie regulują zagadnienia zgody pracownika na przeprowadzenie oceny warunków pracy. Czy w takim przypadku zgoda na przeprowadzenie kontroli bhp oznacza automatycznie zgodę na przeprowadzenie oceny warunków pracy komputerowego stanowiska pracy telepracownika?

  ...»

 • W jakim wymiarze przysługuje zwolnienie w celu opieki nad dzieckiem w razie zmiany etatu

  2019.04.05

  Zatrudniamy pracownika od 1 lutego 2019 r. na 1/2 etatu. W styczniu 2019 r. pracownik pracował u innego pracodawcy na 3/4 etatu i wykorzystał 4 godziny opieki na dziecko w wieku do 14 lat. Ile godzin opieki na dziecko przysługuje mu w naszym zakładzie, jeżeli zatrudniliśmy go na okres próbny do końca kwietnia 2019 r.?

  ...»

 • Czy zatrudniając wyłącznie zleceniobiorców trzeba tworzyć PPK

  2019.04.04

  Zatrudniam wyłącznie na umowy zlecenia 40 zleceniobiorców. Nie zatrudniam nikogo na umowę o pracę. Za 34 zleceniobiorców odprowadzam tylko składki zdrowotne. Za 6 zleceniobiorców odprowadzam obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Czy będę miał obowiązek utworzenia pracowniczego planu kapitałowego i opłacania składki z tego tytułu? Jeśli tak, to od kiedy mnie on obejmie?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe w przypadku dłuższego niż 1-miesięczny okresu rozliczeniowego

  2019.04.04

  Zatrudniamy pracowników w równoważnym systemie czasu pracy, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracownicy mają prawo do zmiennych miesięcznych premii regulaminowych. W obliczaniu średniej urlopowej uwzględniamy wymiar czasu pracy przepracowany przez pracowników w miesiącach uwzględnianych w podstawie urlopowej. Nie jest on jednak, ze względu na przyjęcie dłuższego okresu rozliczeniowego, zgodny z wymiarem ustalonym dla okresów 1-miesięcznych czasu pracy. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

  ...»

 • Czy ze środków zfśs można zorganizować spotkanie wielkanocne dla pracowników i ich rodzin

  2019.04.03

  Z okazji Świąt Wielkanocnych pracodawca planuje zorganizować spotkanie świąteczne dla pracowników i ich rodzin. Na spotkaniu przewidziane są poczęstunek, występy artystyczne, rozdanie paczek dla dzieci pracowników oraz przekazanie przedświątecznej pomocy finansowej - wszystko w ramach środków z zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych. Czy sfinansowanie takiego spotkania jest dopuszczalne w ramach funduszu? Jeżeli tak, to czy tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu? Czy dofinansowanie paczek dla dzieci i pomoc finansowa powinny podlegać zróżnicowaniu?

  ...»

 • Czy działacze związkowi podlegają ochronie przed zwolnieniem mimo utraty reprezentatywności przez związek zawodowy

  2019.04.03

  Nasza organizacja związkowa od 1 stycznia 2019 r. utraciła status związku zawodowego reprezentatywnego. Jest to związane z podniesieniem progów reprezentatywności w wyniku zmiany przepisów. W organizacji niereprezentatywnej ochrona przysługuje tylko jednej osobie. Czy w związku z tym dotychczas chronieni przed zwolnieniem działacze utracili ochronę związkową?

  ...»

 • Czy zakaz konkurencji może być dowolnie ustalony przez pracodawcę

  2019.04.02

  Chcemy rozszerzyć zakres stosowania umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia praktycznie na większość pracowników. Jesteśmy przedsiębiorstwem z branży energetycznej. W naszym przypadku może dojść do sytuacji, że pracownicy po godzinach pracy nie będą mogli wykonać bez zgody pracodawcy nawet drobnych prac instalacyjnych. Czy zakaz konkurencji może być tak szeroko określony przez pracodawcę? Czy są w tym zakresie jakieś ograniczenia?

  ...»