Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy po umowie na czas nieokreślony można zawrzeć umowę terminową, jeżeli limit takich umów został wcześniej wyczerpany

  2020.02.24

  Pracownica była zatrudniona w naszej firmie od 1 marca 2017 r. Pracowała na podstawie trzech następujących bezpośrednio po sobie umów na czas określony i następnie czwartej umowy na czas nieokreślony zawartej w 2019 r. Umowa na czas nieokreślony została rozwiązana 31 stycznia 2020 r. na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracownicy. Teraz, po przerwie, pracownica zwróciła się do nas z prośbą o ponowne zatrudnienie od 1 kwietnia 2020 r. Czy możemy podpisać z nią umowę na czas określony?

  ...»

 • Kiedy urlop bezpłatny wpływa na obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika

  2020.02.21

  Pracownik przez 3 tygodnie przebywał na urlopie bezpłatnym. Czy w tej sytuacji należy mu proporcjonalnie obniżyć urlop wypoczynkowy?

  ...»

 • Na co zwrócić uwagę, weryfikując przygotowanie zawodowe inspektora ochrony danych

  2020.02.21

  Jesteśmy firmą działającą od niedawna. Ze względu na charakter naszej działalności wkrótce powołamy inspektora ochrony danych (IOD). Przygotowując się do tego, ustaliłam, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zawiera wymóg wiedzy i fachowości IOD, ale nie reguluje zasad czy trybu weryfikacji spełnienia tego wymogu. Jak zatem zweryfikować przygotowanie zawodowe kandydata na IOD?

  ...»

 • Czy pracodawca ma obowiązek zwrotu niezatwierdzonego protokołu powypadkowego, do którego pracownik zgłosił uwagi

  2020.02.20

  Poszkodowany w wypadku przy pracy pracownik ma prawo zgłosić „uwagi” i „zastrzeżenia” do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Zgłoszenie „zastrzeżeń” do protokołu skutkuje zwróceniem przez pracodawcę zespołowi powypadkowemu niezatwierdzonego protokołu w celu wyjaśnienia tych „zastrzeżeń”. Czy obowiązek zwrotu przez pracodawcę protokołu do zespołu powypadkowego istnieje także w przypadku, gdy do protokołu zostały wniesione przez pracownika nie „zastrzeżenia”, lecz „uwagi”? Czy pracownik, który wniósł „zastrzeżenia” lub „uwagi” do protokołu powypadkowego, ma prawo wnieść je także do uzupełnionego i/lub poprawionego protokołu?

  ...»

 • Jak długo należy przechowywać wnioski pracowników o wolne na opiekę nad dzieckiem do 14 lat

  2020.02.20

  Pracownik zatrudniony w 2019 r. korzystał z wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat. Jak długo powinniśmy przechowywać w dokumentacji pracowniczej wniosek pracownika o takie zwolnienie?

  ...»

 • Czy pracodawca może wydać polecenie pracy w domu pracownikowi powracającemu z kraju objętego epidemią koronawirusa

  2020.02.19

  Nasi pracownicy regularnie odbywają podróże służbowe do Chin - regionu objętego obecnie epidemią koronawirusa. Firma zdecydowała się odwołać wszystkie podróże służbowe w tamten rejon świata. Jednak mamy kilku pracowników, którzy dopiero teraz wracają z Chin po dłuższych podróżach służbowych. Ze względu na zdrowie wracających pracowników i obawy przed zarażeniem innych zatrudnionych chcielibyśmy polecić tym osobom pracę w domu przez 14 dni od powrotu do kraju. Czy możemy nakazać pracownikom wykonywać pracę w domu, nawet jeśli w umowie o pracę mają wpisane jako miejsce pracy biuro firmy? Co w sytuacji, gdy ci pracownicy odmówią pracy w domu?

  ...»

 • Praca w handlu w niedziele i święta w 2020 r. – kiedy jest dozwolona

  2020.02.17

  Stacje paliw, apteki, kwiaciarnie czy lecznice dla zwierząt mogą być otwarte w każdą niedzielę. W sumie lista wyjątków od zakazu handlu w niedziele obejmuje 32 rodzaje placówek handlowych. Te placówki, które się na niej nie znajdują, mogą prowadzić handel w 2020 r. tylko w siedem niedziel.

  ...»

 • Urlopy pracowników młodocianych – ustalanie wymiaru i warunki udzielania

  2020.02.14

  Ze względu na ochronę zdrowia pracowników młodocianych mają oni korzystniejsze od innych pracowników zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych, a z upływem roku pracy − prawo do kolejnych 26 dni urlopu. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat, ma prawo do 20 dni urlopu, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

  ...»

 • Jaka odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi równolegle zatrudnionemu na kilku etatach u tego samego pracodawcy

  2020.02.11

  Pracownik jest zatrudniony w naszej firmie równoległe na dwóch etatach. Z którego etatu należy mu wyliczyć odprawę emerytalną?

  ...»

 • Rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę z długotrwale chorym pracownikiem

  2020.02.11

  Pracownik chorował przez cały okres zasiłkowy. Następnie przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Po jego zakończeniu ubiegał się o rentę, ale jej nie otrzymał. Zdaniem lekarza orzecznika ZUS pracownik jest zdolny do pracy, tylko z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi dźwigania ciężkich przedmiotów. Pracownik nie zgodził się z tą decyzją i się od niej odwołał. Uważa bowiem, że jest niezdolny do pracy, i w odwołaniu wnioskuje o rentę. Pracownik poinformował nas o odwołaniu od decyzji ZUS i nie przychodzi do pracy. Czy w takim przypadku możemy zwolnić pracownika z pracy w trybie art. 53 Kodeksu pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej niezdolności do pracy)?

  ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»