Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Niewykorzystane dni wolne na poszukiwanie pracy

  2022.05.27

  Dwóch pracowników otrzymało wypowiedzenia, obie osoby są objęte trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jeden z pracowników po dwóch tygodniach przedstawił zaświadczenie o niezdolności do pracy, która trwała faktycznie do końca okresu zatrudnienia. Druga osoba pracowała do dnia rozwiązania umowy o pracę. Żaden z pracowników nie wykorzystał dni wolnych na poszukiwanie pracy i teraz obaj wnioskują o rozliczenie finansowe tych dni. Nie złożyli wniosków o ich udzielenie w okresie wypowiedzenia, chociaż w wypowiedzeniu zostali poinformowani o prawie do skorzystania z trzech dni wolnego. Czy mogą rościć sobie prawo do wypłaty ekwiwalentu za te niezrealizowane dni wolne?

  ...»

 • Czy łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą oznacza konieczność obniżenia etatu pracownika

  2022.05.26

  Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego chce powrócić do pracy na pół etatu. Czy w tej sytuacji należy mu obniżyć wymiar tego etatu?

  ...»

 • Czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika określającym, na jakie części będzie podzielony jego urlop wypoczynkowy

  2022.05.26

  Pracownik przy ustalaniu planu urlopu chce narzucić pracodawcy, w jakich częściach urlop ten będzie przez niego wykorzystywany. Czy pracodawca musi zgodzić się na jego żądania?

  ...»

 • Czynności inne niż praca – zasady zaliczania do czasu pracy

  2022.05.25

  Czasem pracy jest nie tylko czas, w którym pracownik faktycznie świadczy pracę na rzecz pracodawcy. Również czas, w którym pracodawca może wydawać pracownikowi polecenia i dyspozycje związane z wykonaniem obowiązków służbowych, ale niebędące faktycznie pracą, w niektórych przypadkach może być zaliczony do czasu pracy.

  ...»

 • Jak policzyć odpis na ZFŚS byłego pracownika-emeryta

  2022.05.23

  Jak policzyć odpis na ZFŚS na osobę, jeśli do 28 lutego była ona pracownikiem-emerytem, a potem umowa wygasła i jest emerytem? Czy za dwa miesiące rozliczam odpis jak za pracownika, a potem za 10 miesięcy odpis na emeryta?

  ...»

 • Jak ustalić czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

  2022.05.23

  W prowadzonej przeze mnie firmie zatrudniłam pracownika niepełnosprawnego. Będzie on pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy. Od jakiej normy dobowej mam liczyć część jego etatu - od 7 czy od 8 godzin?

  ...»

 • Czy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające, aby odebrać pracownikom samochody służbowe

  2022.05.19

  Pracodawca opracował regulamin floty samochodowej (osobny dokument, który wchodzi w życie zgodnie z zarządzeniem prezesa spółki). Na podstawie tego dokumentu każdemu pracownikowi biura pracującemu na stanowisku menedżera lub wyższym przysługuje samochód służbowy. Jednak samochody te nie są konieczne do wykonywania pracy. Szczególnie teraz, gdy biuro funkcjonuje w systemie pracy zdalnej. Pracodawca chce zmienić sposób przydzielania samochodów, tak aby dysponowali nimi tylko członkowie zarządu oraz osoby faktycznie dużo jeżdżące służbowo. Pozostałym pracownikom po zakończeniu umów leasingu pracodawca nie chce już zamawiać nowych samochodów. W związku z tym regulamin floty zostanie zmieniony w formie nowego zarządzenia prezesa. Czy taka zmiana wymaga dokonywania wypowiedzeń zmieniających dla pracowników, którzy stracą samochody służbowe (w umowie o pracę prawo do korzystania z samochodu nie jest ustalone, pracownik ma zagwarantowane tylko wynagrodzenie zasadnicze, premię oraz pakiet medyczny)? Czy wystarczy sama zmiana regulaminu flotowego?

  ...»

 • W jakim terminie należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

  2022.05.19

  Odchodzi od nas pracownik. Okazało się, że należy mu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W jakim terminie należy wypłacić to świadczenie pracownikowi?

  ...»

 • Czy pracownik rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy musi podać przyczynę zwolnienia

  2022.05.18

  Pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia wskazując, że nastąpiło to z winy pracodawcy. Jednak oświadczając o rozwiązaniu umowy, nie podał przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Czy pracownik ma obowiązek uzasadnić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy?

  ...»

 • Jak uwzględnić okresy nauki pracownika pokrywające się z okresami zatrudnienia w jego stażu urlopowym

  2022.05.17

  Pracownik uczył się w szkole zawodowej w okresie od 1 września 2014 r. do 23 czerwca 2017 r. Następnie po szkole zawodowej ukończył liceum uzupełniające, w którym uczył się od 1 września 2017 r. do 26 czerwca 2019 r. W tym samym czasie wykonywał pracę od 1 września 2014 r. i pracuje do chwili obecnej na podstawie umowy o pracę. Jak wyliczyć staż urlopowy tego pracownika?

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»