Wtorek, 26.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak udzielać pracownikom odpoczynków tygodniowych w systemie równoważnym czasu pracy

  2020.01.31

  W naszym zakładzie pracy obowiązuje równoważny system czasu pracy. Osoby zatrudnione pracują w różnych przedziałach godzinowych. Ostatni okres rozliczeniowy rozpoczął się w środę. Jeden z pracowników w dniu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego przyszedł do pracy na godz. 6.00. Czy odpoczynek tygodniowy należy mu zapewnić do godz. 6.00 w następną środę czy do godz. 24.00 w następny wtorek? Czy odpoczynek jest zaplanowany prawidłowo, jeśli rozpocznie się przed upływem pełnego tygodnia, ale będzie trwał już w trakcie kolejnego tygodnia, czy powinien jednak w całości przypadać w bieżącym tygodniu?

  ...»

 • Czy po urlopie macierzyńskim pracownica ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka

  2020.01.30

  Pracownica tuż po urodzeniu dziecka nie skorzystała z urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka. Po porodzie wykorzystała urlop macierzyński. Teraz wraca do pracy i chce wykorzystać urlop okolicznościowy. Czy pracodawca powinien go udzielić?

  ...»

 • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi bezpośrednio po powrocie z długotrwałego zwolnienia lekarskiego?

  2020.01.28

  Pracownik chce wrócić do pracy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Czy w chwili gdy stawi się w pracy można wręczyć mu wypowiedzenie, czy przed dopuszczeniem do pracy należy wysłać go na kontrolne badania lekarskie?

  ...»

 • Czy pracownik młodociany może pracować w trakcie ferii zimowych

  2020.01.27

  Zatrudniamy w naszym zakładzie pracy osoby młodociane w celu praktycznej nauki zawodu. Czy pracownik młodociany, mający 15 lat, będący w trakcie pierwszego roku praktycznej nauki zawodu (zatrudniony u nas od 1 września 2019 r.), może pracować w okresie ferii zimowych? Pracownik ten złożył wniosek o udzielenie zaliczkowo urlopu wypoczynkowego tylko na pierwszy tydzień ferii, a w trakcie drugiego tygodnia feryjnego chciałby pracować. Czy wówczas taki pracownik może przychodzić do pracy przez 5 dni roboczych i pracować po 6 godzin, czyli łącznie 30 godzin tygodniowo?

  ...»

 • Zasady przetwarzania przez pracodawcę danych biometrycznych

  2020.01.24

  Wykorzystywanie odcisku palca lub skanu siatkówki oka do ewidencjonowania czasu pracy albo sprawdzania obecności pracownika jest zabronione. Nie mieści się bowiem w dozwolonych warunkach przetwarzania danych biometrycznych. Za naruszenie tego zakazu grożą kary pieniężne w wysokości nawet do 20 000 000 euro lub 4% przychodów przedsiębiorstwa.

  ...»

 • Plan urlopów – zasady prawidłowego sporządzania

  2020.01.23

  Przełom roku to czas, kiedy pracodawca powinien przygotować i ogłosić plan urlopów wypoczynkowych dla swoich pracowników. Trzeba w nim uwzględnić terminy, w których pracodawca zaplanował dla poszczególnych pracowników urlop wypoczynkowy, zarówno bieżący, jak i zaległy. Przy układaniu planu urlopów pracodawca powinien w miarę możliwości wziąć pod uwagę wnioski pracowników, a jednocześnie pamiętać o konieczności zapewnienia normalnego toku pracy zakładu.

  ...»

 • Forma przekazania nabywcy informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON

  2020.01.21

  Jesteśmy uprawnieni do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON (INF-U) dla pracodawców, którzy zakupili nasze usługi. Czy możemy wysyłać nabywcom naszych usług informację o uldze tylko w wersji elektronicznej, np. jako dokument w formacie PDF?

  ...»

 • Odmowa udzielenia urlopu na żądanie pracownika – kiedy jest możliwa

  2020.01.20

  Pracodawca udziela urlopu na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym. W szczególnych okolicznościach pracodawca może odmówić udzielenia tego urlopu. Jest to możliwe, jeżeli zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymaga obecności pracownika w pracy.

  ...»

 • Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny

  2020.01.17

  Pracownik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności od 12 marca 2019 r. Czy pracownik ten nabywa prawo do 10-dniowego urlopu wypoczynkowego dopiero po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności? Czy zwolnienie od pracy w wymiarze 21 dni w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pracownik z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa po przepracowaniu wymaganego przepisami okresu czasu?

  ...»

 • Informowanie pracowników tymczasowych o monitoringu wizyjnym u pracodawcy użytkownika

  2020.01.17

  Na terenie zakładu pracy, w tym także w hali produkcyjnej, jest stosowany monitoring wizyjny. Wkrótce, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zatrudnimy pracowników tymczasowych przy produkcji. Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu: my, jako pracodawca użytkownik, czy agencja pracy tymczasowej?

  ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»